Anbefal denne siden
 
 
 


Feilkoder som kan kommer i Btriever


Beskrivelse og historikk av Btrieve fra Wikipedia (the free encyclopedia)
En mulighet til å reparere Staterror 

(0) Success

This operation was successfully completed. Invalid Operation
Handling ble gennomført korrekt.

(1) Invalid Operation

This operation requested was not a valid operation code. The operation code was not in the range from 0 to 40.
Handling ble ikke gennemført korrekt og det finnes ikke en tilleggskode (0-40) med tilleggsforklaring.

(2) I/O Error

This is the most dreaded of all status codes. Either the file is not a btrieve file, memory has been corrupted and ^Btrieve^ was passed an invalid position block, or the file has become damaged. If it has become damaged you could try using ^File Rebuilder^ to repair the file.
I/O Error 
Dette er en av de minst populære av alle feilmeldingene. Det er ikke altid klart om dette er en feil i en Brothers Keeper database fil, feil i arbeidshukommelsen (feil i RAM) eller selve databasefilen kan være skadd.
Årsaken kan også være at det media du leser fra (diskette eller CD eller disk) er defekt. Hvis det er en skadd databasefile, kan du forsøge å bruke "Kvalitetskontroll" eller enklere tilbakeføre en sikkerhetskopi. Før du kjører Kvalitetskontroll, ta en kopi av databasen din.

(3) File Not Open

A ^Btrieve^ file must first be opened before you can do any other operations on the file. This error could also occur if the position block if corrupted or you are passing the wrong position block to ^Btrieve^.
Databasefilen skal være åpen før du arbeider med filen. Denne feilen kan også forekomme hvis filen er lest inn feilaktig i maskinens arbeidshukommelse.

(4) Key Value Not Found

A record having the key that you were searching for is not in the ^btrieve^ file.
Repairing "Key Value Not Found"
Den benyttede nøkkel kan ikke brukes eller finnes ikke.

(5) Duplicate Key Value

You were trying to add a record to a ^btrieve^ file that has a duplicate key value of a record that already exists. Either change the field that contains the duplicate value to another value and insert the record again. Or recreate the file to allow duplicate keys for that key path.
Repairing "Duplicate Key Value"
Du forsøker at oprette en snarveifunksjon som er brukt tidligere. Find en annen kombinasjon eller slett den du har benyttet tidligere.

(6) Invalid Key Number

The key path that you are trying to access does not exist. If you are using a supplemental index, you may need to do the ^Create Supplemental Index^ operation.
Den kombination du forsøker å benytte finnes ikke. Hvis du vil benytte denne, skal den først opprettes.

(7) Different Key Number

The key path that you are using has changed. Use the same key number when you are using ^Get Next^, ^Get Previous^, or ^Delete^ operations. If you want to change key paths, do a ^Get Position^ and then a ^Get Direct^.
Den kombination du forsøker å benytte er endret. Benytt samme kombinasjon hvis du vil se neste, se foregående eller slette. Hvis du vil endre kombinasjonen, velg den ønskede og les denne inn for fremtidig bruk.

(8) Invalid Positioning

This error can occur when you try to ^Update^, ^Delete^, or get the position of a record without first establishing the current position. You can establish the position of a record by doing a get or step operation.
Denne feilen kan forekomme når du forsøker at oppdatere, slette eller du ikke har plasert markøren i riktig felt. Du må flytte markøren før du forsøker på nytt.

(9) End of File

The occurs when you try to retrieve a record past the end of the file. You can reach the end of a ^Btrieve^ file traversing it forwards or backwards on a key path.
Denne feil kan forekomme, når du forsøker å gjenopprette eller gå tilbake på en handling og dette ikke er mulig.

(10) Modifiable Key Value Error

You have attempted to ^Update^ a key field that was defined as unmodifiable.
Du har forsøkt at oppdatere et område som ikke er mulig.

(11) Invalid Filename

The filename must be followed by a space character or a NULL zero.
Filnavn mangler eller er feil.

(12) File not Found

^Btrieve^ could not find the file that you specified. Either the file was specified with the wrong name or the file does not exist in the directory you specified. Make sure the filename is terminated with a space character or a NULL zero.
File not Found
Programmet kan ikke finne den filen du oppgir. Enten er filnavnet feil eller så finnes ikke filen i den katalog som oppgis. Se om filen finnes et annet sted på disken.

(13) Extended File Error

^Btrieve^ could not find the extension file for a file that was requested to be opened. If the file is on a network volume, be sure that the current user has access to that drive. The extended file must be at the same location as where it was originally created.
Programmet kan ikke finne den etterfølgende fil. Hvis filen er på en disk på et netverk, skal du ha adgang til denne disken. Alle etterfølgende filer skal være plasert i samme bibliotek - noen ganger også i samme bibliotek hvor de ble opprettet.

(14) Pre-Image Open Error

The pre-image file could not be created or opened.
Filen kan ikke opprettes eller åpnes.

(15) Pre-Image I/O Error

An I/O error occurred while writing the pre-image file. Probably your disk is full or it could be that the pre-image file has become damaged. If the pre-image file has become damaged, you may want to use ^File Rebuilder^ to recover the damaged file.
En I/O feil er oppstått mens den skrev til filen. Sansynligvis/muligvis er det ikke mere plass på disken eller at filen er skadet, Hvis så er tilfellet, må filen etableres igjen fra originalen.

(16) Expansion Error

There could have possibly been a hardware failure with the disk drive.
Der er muligens oppstått en feil på harddisken eller at programmet kan ikke komme i kontakt med harddisken.

(17) Close Error

There could have possibly been a hardware failure with the disk drive.
Der er muligens oppstått en feil på harddisken eller at programmet kan ikke komme i kontakt med harddisken.

(18) Disk Full

The disk drive is full and the ^Btrieve^ file could not be expanded allow more records to be inserted.
Der er ikke mer plass på din harddisk/diskett og den aktuelle filen kan derfor ikke lagres.

(19) Unrecoverable Error

You may need to rebuild your ^Btrieve^ file.
Det er nødvendig å gjenoppbygge databasen. Prøv med kvaliteskontroll eller les inn siste sikkerhetskopi.

(20) Record Manager Inactive

This error could be caused while using BREQUEST.EXE to access a ^Btrieve^ file that is on a local drive. Load BTRIEVE.EXE to access ^Btrieve^ files on local drives. This error will also occur if BREQUEST.EXE is loaded on a workstation and the NLM or VAP is not loaded on the file server.
Denne feilen kan ha oppstått mens BREQUEST-delen ble brukt til å "støtte" programmet (en del av DLL-filene). Lukk programmet og start det igjen. Hvis feilen fortsetter, reinstaller programmet.

(21) Key Buffer Too Short

The key buffer was not long enough.
Det er ikke tilstrekkelig med hukommelse til å utnytte kombinasjonene.

(22) Data Buffer Length

The data buffer is not large enough.
Det er ikke tilstrekkelig med hukommelse til å bearbeide dine data.

(23) Position Block Length

The position block length is not equal to 128.
Størrelsen på hukommelsen er ikke satt til minimum 128. (Windows 3.#)

(24) Page Size Error

This error indicates there is an error with the page length. The page size is checked first when ^Btrieve^ is called during a ^create^. If it is not multiple of 512 and less than or equal to 4096 then this error will occur. This error may also indicate an invalid data buffer.
Denne feilen oppstår, hvis det ikke er avsatt tilstrekkelig med hukommelse. Den ledige arbeidshukommelse skal være delelig med 512 og større end 4096; ellers kan feilen forekomme. Denne feilen kan bety at data går tapt.

(25) Create I/O Error

^Btrieve^ could not create a file. The disk drive could be full or the file already exists and it is open. There may be a bug in Netware 386 or Btrieve that causes this message when you create a file and specify to that you want the file overwritten if it exists and the file does exist.

Stat error 25
Programmet kan ikke lage filen. Harddisken kan være full eller at filen allerede er åpnet. Det kan også være virus/feil i Netware 386 eller det kan skyldes at du forsøker å opprette en fil og oppgir at du vil overskrive filen hvis den eksisterer og at filen ikke eksisterer.

(26) Number of Keys

The number of keys specified was invalid for the page size. A page size of 512 supports from 1 to 8 segments. Any larger page size supports from 1 to 24 segments.
Bruk kun lovlige bokstaver og tall. Ikke øæå eller andre spesielle tegn, f.eks. !?%&)(æøå.

(27) Invalid Key Position

This error occurs during a ^Btrieve^ file create. The key position plus the key length is greater than the record length.
Denne feilen kan forekomme når programmet lager en fil og det benyttes ulovlige bogstaver eller tegn i navnet, f.eks. !?%&)(æøå

(28) Invalid Record Length

This error occurs during a ^Btrieve^ file create. The record length must be greater than four bytes and less than the pagesize minus six.
Denne feilen kan oppstå når programmet vil lagre en fil som har feil størrelse.

(29) Invalid Key Length

The key length must be larger than 0 and less than 255. The length of a binary key must be even. Index pages in the file must be large enough to hold 8 keys.
^Help Wanted^
Det er brukt for mange bokstaver. Skal være mellom 1 og 255 og for navn brukt i Windows 3.# ikke over 8 bokstaver.

(30) Not a Btrieve File

The file is not a btrieve file or the file header has been corrupted.
Den valgte filen er ikke en databasefil eller filen er blitt skadd.

(31) File Already Extended

^Btrieve^ files can be extended only once.
Databasen er allerede åpnet en gang.

(32) Extended I/O Error

The file could not be extended. The disk could be full or write protected.
Filen kan ikke åpnes. Disketten kan være full eller skrivebeskyttet

(33) ?????

^Help Wanted^

(34) Invalid Extension Name

The file name specified for the extension was invalid.
Navnet på filen du valgte er ikke riktig.

(35) Directory Error

Either the drive specified in the ^Get Directory^ operation does not exist or the pathname specified in a ^Set Directory^ operation was invalid.
Valgte disk eller mappe eksisterer ikke.

(36) Transaction Error

A ^Begin Transaction^ operation could not be performed because no transactions were specified when ^Btrieve^ was loaded.
Startet en funksjon som ikke kan gjennomføres. Start programmet på nytt.

(37) Transaction is Active

A transaction was begun while another transaction was still active.
Funksjonen er starter men venter på en annen funksjon som fremdeles er aktiv.

(38) Transaction Control File I/O Error

The disk drive could have filled, the disk was write protected, or the transaction file was deleted.
Harddisken/disketten kan være full, skrivebeskyttet eller at funksjonen er annulert.

(39) End/Abort Transaction Error

This error is caused by executing an ^End Transaction^ without a ^Begin Transaction^.
Denne feilen skyldes at funksjonen er forsøkt avsluttet før den er påbegynt.

(40) Transaction Max Files

The application tried to update more than the maximum number of files allowed within a transaction. The maximum number is set when ^Btrieve^ is loaded.
Programmet forsøker å oppdatere et større antall filer enn det som er maksimum tillatt.

(41) Operation Not Allowed

This operation is not allowed.
Denne funksjonen er ikke tillatt/mulig.

(42) Incomplete Accelerated Access

The application tried to open a file that was previously accessed in accelerated mode and was never successfully closed. The file will need to be rebuilt or restored from the last backup.
Programmet forsøker å åpne en fil som tidligere er brukt og ikke var avsluttet skikkelig. Filen trenger å gjenopprettes eller repareres fra siste sikkerhetskopi.

(43) Invalid Record Address

The record address specified for a ^Get Direct^ operation was invalid.
Det oppgitte filnavn og/eller adresse til mappe under "lagre som" er ikke gyldig.

(44) Null Key Path

Btrieve cannot establish positioning based on a null key value.
Programmet får ikke forbindelse p.g.a manglende nøkkelverdier i databasen. Start programmet på nytt eller reinstaller programmet.

(45) Inconsistent Key Flags

The key flags specified on a create operation was inconsistent. If a key has multiple segments, the duplicate, modifiable, and null attributes should be the same for each segment in the key.
Nøkkelverdiene som ble spesifisert for å starte jobben var ukorrekte. Hvis en nøkkel består av mange deler, skal kopierte, modifiserte og tomme deler være identiske for hvert element i nøkkelsen.

(46) Access to File Denied

The application attempted to make a change to a file that was opened in read-only mode. Or the owner name was not specified correctly and it is needed for file updates.
Programmet forsøker å skrive til en skrivebeskyttet fil eller at det ikke er gitt tillatelse til å endre i databasefilene. Fjern skrivebeskyttelsen.

(47) Maximum Open Files

The number of files opened in accelerated mode exceeded the number of buffers available in ^Btrieve^'s cache.
Antallet filer som er åpnet overstigger størrelsen av Ram i databaseprogrammets hukommelse.

(48) Invalid Alternate Sequence Definition

When defining a alternate collating sequence for a file, the first byte of the definition must be the hexadecimal character 'AC'. This character is the identification byte that makes sure you wanted to define an alternate collating sequence.
Når en alternativ plasering til en fil defineres, skal første del i definisjonen være A: C: D: eller tilsvarende for å angi hvilken disk man skal arbeide mot.

(49) Key Type Error

The application tried to create a file or a supplemental index with an invalid extended key type, or tried to assign an alternate collating sequence to a binary key or key segment.
Programmet forsøkte å lage en fil eller et bibliotek med et eller flere ukorrekte bokstaver/tegn

(50) Owner Already Set

The application tried to assign an owner to a file that already has an owner.
Programmet forsøkte å legge til en eier/bruker til en fil som allerede hadde en definert eier/bruker. Bruk et annet filnavn.

(51) Invalid Owner

The correct owner name was not specified for a ^Btrieve^ open or the owner name was not stored in both the key buffer and data buffer during a ^Set Owner^ operation.
Det korrekte eier/brukernavn ble ikke oppgitt for databasen som er åpen eller eier/brukernavnet ble ikke lagret med tillatte bokstaver og programmet kan ikke opprette riktig eier/bruker.

(52) Error Writing Cache

You may want to check your server based ^Btrieve^. It may have crashed.
^Help Wanted^
Kontroller din database på PC-en. Den kan være ødelagt. Avgjør hva du vil gjøre.
Forslag: Tilbakefør din sikkerhetskopi, hvis Kvalitetskontroll av databasen ikke fungerer.

(53) Invalid Interface

The ^Btrieve^ interface used by this application cannot access variable length records.
Programmet har lest inn feilaktig informasjon og får ikke tilgang til ulike opplysninger i databasen.

(54) Variable Page Error

During a Step Direct operation, ^Btrieve^ could not read the variable length portion of a record. This indicates the file may have become damaged. You may have to rebuild the file.
Ved bruk av en snarveisfunksjon, kunne ikke programmet lese verdien eller størrelsen på den oppgitte fil. Dettte indikerer at filen kan være skadet. Tilbakeføring av filen fra sikkerhetskopien kan være nødvendig.

(55) Autoincrement Error

This error occurs during the creation of a ^Btrieve^ file. An Auto-increment key cannot have the duplicate key flags set, it cannot be part of a key that is segmented, and it cannot overlap another key.
Feilen oppstod når du laget en databasefil. Den automatiske snarveisfunksjonen kan ikke ha flere verdier, Den kan ikke være en del av en snarveisfunksjon som er fast og den kan ikke overlappe en annen snarveiskombinasjon.

(56) Incomplete Index

The supplemental index was damaged. This occurs if a create supplemental index or drop supplemental index does not complete. Drop the index to correct the problem.
Indeksen er ødelagt. Dette kan oppstå hvis en lager en tilleggsindeks eller fjerner en tilleggsindeks som ikke er komplett. Slett indeksen for å korrigere feilen.

(57) Expansion Memory Error

^Btrieve^ received an error from the expanded memory manager.
Programmet har mottatt en feil fra det utvidede hukommelsesområde. Start PC-en på nytt.

(58) Compression Buffer Too Short

The application tried to read or write a record that is longer than the value specified for the size of the compression buffer.
Repairing "Compression Buffer Too Short"
Programmet forsøkte at lese eller skrive til en av databasefilene, men denne filen er ikke større enn hva som er gitt i hukommelsen. Start programmet på nytt og åpne databasen på nytt.
Reparasjon av "Compression Buffer Too Short"

(59) File Already Exists

This status code is returned for the ^Create^ operation if you specified -1 in the key number and the file already exists.
Filen eksisterer allerede.

(60) Reject Count Reached

^Btrieve^ rejected the number of records specified by the reject count before an extended Get/Step operation could find the requested number of records that satisfy the filter condition.
Programmet har slettet poster som er søkt eller valgt i databasen

(61) Work Space Too Small

The space allocated to the pre-image buffer was not large enough during an extended Get/Step operation.
Det er ikke nok hukommelsen til å kunne benytte aktuelle søkefunksjon

(62) Incorrect Descriptor

The data buffer structure for an extended Get/Step operation was incorrect.
Det utvidede hukommelsesområdet inneholder en feil som gjør at aktuelle søkefunksjon ikke kan gjennomføres.

(63) Invalid Extended Insert Buffer

The data buffer structure for an extended insert operation was invalid. The buffer length was less than five bytes, or the number of records specified was zero.
Det utvidede hukommelsesområde inneholder en feil. Innholdet av databasen er satt til 0. Start programmet på nytt og åpne databasen igjen.

(64) Filter Limit Reached

A rejected record was reached during a extended Get/Step operation and no other records satisfy the filter conditions.
En tidligere fil ble funnet under en utvidet søk og ingen annen fil tilfredstiller soteringskravet.

(65) Incorrect Field Offset

The field offset in the extractor of an extended Get/Step operation is invalid based on the length of the retrieved record.
En rest av et tidligere utvidet søk er uriktig bygget på lengden av den eksisterende filen.

(66) ???

^Help Wanted^

(67) ???

^Help Wanted^

(68) ???

^Help Wanted^

(69) ???

^Help Wanted^

(70) ???

^Help Wanted^

(71) ???

^Help Wanted^

(72) ???

^Help Wanted^

(73) ???

^Help Wanted^

(74) Automatic Transaction Abort

This error occurs when an ^End Transaction^ function is internally changed to an ^Abort Transaction^ due to a previous error within a transaction.
Denne feill oppstår når en "Slutt Funksjon" er endret med vilje til en "Annuller Funksjon" pga. en tidligere feil.

(75) ???

^Help Wanted^

(76) ???

^Help Wanted^

(77) ???

^Help Wanted^

(78) Deadlock Detected

^Help Wanted^

(79) ???

^Help Wanted^

(80) Conflict

This error can be caused when you do an ^INSERT^, which fails because of a ^duplicate key value^ error, followed by a ^DELETE^ of the same record. This could also occur when a record is changed by another station before an ^INSERT^ or ^DELETE^ of the record completed.
Denne feilen kan oppstå som følge av en ^Insert^ som mislykkes pga. feil i "kopier nøkkel verdi", etterfulgt av en ^Delete^ av samme fil. Dette kunne også oppstå når en fil er endret av en annen stasjon før ^Insert^ eller ^Delete^ av filen er sluttført.

(81) Lock Error

The ^Btrieve^ lock table could be full.
Programmet har ikke stengt databasen korrekt.

(82) Lost Position

The record you were trying to retrieve was deleted or the key value was changed by another application.
If you are trying to retrieve the data for a key that has a null value in the key field specified, then specify -1 in the key number and you will be able to retrieve the record with a ^Get Direct^ call.
Verdien du prøver å benytte er slettet eller en snarvei er endret til en annen funksjon.

(83) Read Outside Transaction

The record that you are trying to ^Update^ or ^Delete^ was read before the ^Begin Transaction^. If you want to change this record, do a ^Get Position^ and then a ^Get Direct^ to re-get the record within the transaction.
Filen du prøver å oppdatere eller slette ble læst før "Begynn behandling". Hvis du ønsker å endre/lagre denne fil, Bruk Lagre som

(84) Record Locked

The record is in use.
Filen er i bruk.

(85) File Locked

The ^Btrieve^ file could be locked if another version of ^Btrieve^ is accessing the file. This error would occur when ^Btrieve^/N has the file open and the NLM or VAP ^Btrieve^ attempts to open the same file. Try using a wait operation code for the operation by adding 100 or 300 to the operation code.
This status also is returned when two or more stations are accessing the first page of a ^Btrieve^ file.
Programmet kan ikke åpne filen. Programmet kan være startet to ganger og den første oppstarten har tilgang til databasen. Denne meldingen brukes også når to eller flere stasjoner har tilgang til den første siden av en databasefil.

(86) File Table Full

^Btrieve^'s file table is full.
Databasens filliste er full.

(87) Handle Table Full

^Btrieve^ could not assign a handle for a file. Increase the FILES=XX parameter in the CONFIG.SYS file.
Or reconfigure ^Btrieve^ and specify a higher value for the "Maximum Number of Open Files" option.
Programmet kunne ikke legge til en funksjon til en fil. Øk XX i files=XX angitt i CONFIG.SYS filen. Eller rekonfigurer programmet og oppgi et høyere antall for "max tillatte antall åpne filer".

(88) Incompatible Mode Error

An attempt was make to ^open^ a file in a mode that is not compatible with the mode that other stations used to ^open^ the file.
Et forsøk ble foretatt på en allerede åpen databasefil i en situasjon som ikke er kompatibel med den funksjnen andre bruker bruker for å åpne filen. Start programmet på nytt.

(89) Net Share

Name(s) not specified.???
^Help Wanted^
Navn er ikke oppgitt "foreta et valg"

(90) Redirected Device Table Full

The redirected table is full. Increase the /R option for Bredir.
Den oppdaterte liste er full. Øk /R funksjonen for Bredir. Start programmet på nytt. (DOS versjon av Brothers Keeper.)

(91) Server Error

Bredir could not establish a session with the server. Either you have not started Bserver for the device or there are no Btrieve files open on the device.
Bredir kunne ikke etablere denne funksjonen med serveren. Enten har du ikke startet Bserver for delen eller så er ikke noen filer fra Btrieve åpne under denne delen. Start programmet på nytt. (DOS versjon av Brothers Keeper.)

(92) Transaction Table Full

You have exceeded the number of active transactions specified for Bserver. Increase the /T option for Bserver.
Du har oversteget antall aktive transaksjoner oppgitt for Bserver. Øk /T mulighetene for Bserver. (DOS versjon av Brothers Keeper.)

(93) Incompatible Lock Type

^Help Wanted^
Foretag et valg

(94) Permission Error

This error could be caused by running two different versions of ^Btrieve^ at the same same and accessing the same file. If NLM btrieve has a file open, it locks it from other applications opening it. NLM will treat BTRIEVE/N as another application and prevent BTRIEVE/N from opening the file.
Denne feilen kan skyldes at det kjøres to forskjellige versjoner av Btrieve på samme tid og som bruker samme fil. Hvis NLM btrieve har en fil åpen, låser den filen for andre adganger som vil forsøke å åpne denne. NLM vil behandle BTREIVEN/N som en annen applikasjon og hindre BTREIVEN/N å åpne filen. (tidligere versjon av Brothers Keeper.)

(95) Session No Longer Valid

This error generally indicates a hardware problem. It could be a problem with the network board or the cabling.
Denne feilen indikerer normalt et hardware problem. Det kunne være problem med nettverkskortet eller ledningene.

(96) Communications Environment Error

The SPX connection table is full on a Netware server. Reload SPX and increase the connection table value.
SPX oppkoblingsliste er full på en Netware server. Start PC-en på nytt og last SPX oppkoblingslisten og øk verdien i tabellen.

(97) Data Message Too Small

The application tried to read or write a record which was larger than BTRIEVE.EXE or BREQUEST.EXE could handle. Specify a larger value for the maximum record length option.
Programmet forsøkte at lese eller skrive en fil som var større enn BTRIEVE.EXE eller BREQUEST.EXE kunne behandle. Spesifiser en større verdi for det høyest antall tillatte filer. (Files=XX i config.sys)

(98) Internal Transaction Error

An error was detected while executing a operation on a Netware TTS file. ^Abort Transaction^ is the only valid operation after this.
En Feil blev funnet under avslutning av en funksjon Netware TTS fil. Avslutt programmet er her eneste brukbare løsning. Start PC-en på nytt.

(99) Demo Restriction Error

You tried to add more than 24 records to a file using the demo version of Btrieve.
Du forsøkte å benytte en funksjon som det ikke er adgang til å bruke i en demoversion av programmet.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS