Copyright

© Rettighetshaver til all kommersiell bruk av innhold og oversettelsen (uansett bearbeidelse) i digital eller trykket form eller nen bruk bassert på disse siden og fra Hjelpefilk eller andre deler som kan knyttes til programmet og som er knyttet til Norsk og Nynorske arbeider tilligger Otto Jørgensen.
Rettighetene er knyttet til alt som faller innefor Norsk lov om bl.a. opphavsrettigheter. All tekst og bilder er omfattet av Åndsverklovens bestemmelser.

Unntak er kun knyttet til det som er inngått i skriftlige avtaler med rettighetsinnehave

Uten særskilt avtale med rettighetshaver, er enhver fremstilling av eksemplarer, bearbeiding eller tilgjengeliggjøring bare tillatt
i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom spesiell avtale med rettighetshaver.

Dette omfatter all form for gjengivelse av hele eller deler eller bearbeiding i trykket eller digital form.

© er det engelske og amerikanske tegnet for opphavsrett. Lenge var det i England og USA et krav at man for å få opphavsrettsvern måtte bruke copyright-merket, men dette ble oppgitt ved landenes tilslutning til den verdensomspennende Bernkonvensjonen om opphavsrett. I tråd med denne konvensjonen oppstår opphavsretten i og med at åndsverket blir til, slik regelen også er i Norge.

I Norge har bruk av copyright-merket aldri vært noe vilkår for opphavsrettvern. Imidlertid merkes ofte utgitte verk med symbolet både i Norge og andre land, men da kun for å opplyse brukere av verket om opphavsrettens eksistens, i kombinasjon med opplysninger om hva dette innebærer av begrensninger for utnyttelsen av verket. Bruk av copyright-merket har altså ingen rettslig betydning.

Forretningforhold:
Det er ingen foretningmessige bindinger mellom produsent av programmet eller innehaver/utvikler av disse websiden eller innsatsen som gjøres for å spre dette programmet til flest mulige.