BK 6.0

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK  BK6.0   BK6.1   BK6.2   BK6.3   BK6.4   BK6.5   BK6.6           

22-apr-2002 ( 6.0.100 )
(OK) Hvis det ble brukt omk og før for en dato med kun årstall var det av og till problemer med GEDCOM eksport. (OK) Gedcom eksport er rettet slik at alle notater nå også blir konvertert til Ansel
(Endret)
 En ny versjon under Rediger er på plass da det av og til kunne tidligere hende at skjermbildet låste seg ved visse kombinasjoner av ALT eller CTRL.
(fixed) Gedcom Export sometimes had a problem with ABT or BEF followed by only a year.
(fixed) Gedcom Export now converts Event Notes to Ansel
(changed) New version of Grid on Edit screen to fix the problem where it would sometimes lock up after typing certain ALT or CTRL keys.

04-apr-2002 ( 6.0.99 )
(OK)
 Når man tilføyet en ny hovedkilde med oppbevaringsted, kunne av og til oppbevaringsstedet miste forbindelsen til kilden.
(Endret)
 Endret oppsett for WP 9.0 slik at den er tilsvarende som for WP6.0
(OK)
 Kjælenavn ble skrevet ut i storebokstaver for ektefelle i bokutskrifter.
(OK)
 Rettet en feil knyttet til Sammenslåing av databaser hvis den ene databasen hadde flere kilder enn den databasen den ble slått sammen med.
(Endret
 GEDCOM import av store GEDCOM-filer fra FTM (over 10.000 navn) med tekst og merknader vil nå gå fortere.
(NY)
 For å gjøre boksen for innskriving av tekst, dobbeltklikk i tekstfeltet: dobbeltklikk igjen for å gå tilbake til normal størrelse.
(NY)
 For å gjøre de fire tekstfeltene under kilder større, dobbeltklikk på aktuell tekstfelt; dobbeltklikk igjen for å gå tilbake til normal størrelse.
(fixed) When adding a new master source with a repository, sometimes the repository did not stay connected to the source.
(changed) Changed the Word Perfect 9.0 option to be the same as Word Perfect 6.0.
(fixed) The word Nickname was uppercase in the Book reports for spouses.
(fixed) Fixed the "Type Mismatch" error on Merge if the database being added had more sources than the database being added to.
(changed) A gedcom import of a large FTM gedcom file (over 10,000 names) with notes will go faster now.
(new) To make the Notes textbox larger, double click the text box. Double click it again to return to normal size.
(new) To make any of the four text boxes larger on the Source screen, double click the text box.

27-mar-2002 ( 6.0.98 )
(NY) GEDCOM fil importere navnet til billedfiler.
(Endret)
 Har endret tilbake til en tidligere versjon av "Grid" som fungerte for alle siden noen personer fikk problemer med den nye versjonen.
(OK)
 Ordnet en feil knyttet til dato for ekteskap av barn ble skrevet ut på Familieark når valget var satt til å utelate dato for levende personer.
(NY)
 Lagt til et valg for Øst-Europa når en under oppsett velger non-western skrifttyper.
(Endret)
 Når du konverterer data fra BK5 til BK6, vil alle ord etter navnet på bildet bli flyttet til overskriftsfeltet i BK6.
(NY)
 Noen brukere opplever at K ikke vises etter at en ny kilde er knyttet til en hendelse. Hvis dette skjer, trykk Skift+F3 fra tastaturet og send en melding til produsenten med den informasjonen som gis.
(new) Gedcom import will import names of picture files
(changed) I changed the Grid back to the version that works for everyone since a few people had errors with the newer grid.
(fixed) Fixed problem where marriage date for children printed on group sheet when option was set to exclude data for living people.
(new) Added option for Eastern Europe if picking non-western font on Options
(changed) When converting BK5 data to BK6, any words after the picture file name in BK5 will move to the heading field in BK6.
(new) A few people do not get the S to show after they add a new Source on the Events grid. If that happens for you, press Shift+F3 on the keyboard and send John an email with the information it gives.


22-mar-2002 ( 6.0.97 )
(OK) Ordnet en oppstått feil ved at "4 Generasjoner Samlet" ikke skrev ut bilder.
(Endret)
 I rapportene for "Tree Chart og Box Chart", bruks en ny metoden nå man skal endre fra landskap til potrett (hvis du velger Fil, Skriver Oppsett) og det skullehjelpe til med de som bruker Win XP og hadde problemer med å endre til Landskap.
(OK)
 Ordnet opp i tilfeller hvor familiehendelser ikke ble eksportert til GEDCOM
(OK)
 Rettet en feil som kunne oppstå under Velg person hvis du viset et nytt hendelsesfelt som hadde datao, men ikke sted.
(fixed) The 4 family Box chart was not printing pictures.
(changed) On the Tree chart and Box chart, it uses a new method when changing from Portrait to Landscape (if you pick File, Printer Setup) and it should help with the Win XP systems that had problems changing to Landscape.
(fixed) Fixed problem where Event (family) was not exporting to gedcom file.
(fixed) Fixed problem on Select Person screen if you were displaying a new event field that had a date but no location.

14-mar-2002 ( 6.0.96 )
(NY) Under søk av personer = F3 er det kommet til en mulighet til å tilbakestille til utgangsverdiene for programmet.
(NY)
 Under oppsett av programmet er det nå mulighet til å velge ikke-vestern font sett, som f.eks. Russisk eller Baltisk
(Endret)
 Når en presentert datoer for barn i Rediger, vistes tidligere ikke begravelsesdato, hvis det var angitt et tomt dødsfelt.
(Endret)
 Hvis databasen er lokalisert til en CD, vil det gis en melding ved oppstart at dataene kan IKKE endres. Det vil ikke gis melding når man da viser data i f.eks. Rediger. På denne måten kan man vise data uten en rekke advarsler/feilmeldinger.
(Endret)
 Den interne sorteringsrutinen (valg 9 under oppsett av BK) tar nå 64000 navn istedet for som tidligere. 32000 navn.
(Endret)
 Hvis siste navnet sluttet med punktum ble det normalt ikke betraktet som etternavn og ble ikke benyttet til sortering (se manualen). Dette er nå endret slik at ord/navn som slutter med dtr og punktum, f.eks. .....dtr. blir nå behandlet som etternavn / siste navn / sorteringsnavn. For å endre i eksisterende database, last ned denne versjoner og kjør Fil / Kvalitetskontroll.
(NY)
 Denne versjonen har med Finsk oversettelse i BKSETUP6.EXE.
(new) There is a Restore Defaults button when setting up events to show in Options on Select person.
(new) There is a new option on File, Options, Edit Screen to use a non-western font like Russian or Baltic.
(changed) When showing dates for children on the Edit screen, it used to not show Buried date if the child had a blank Died event attached.
(changed) If database is located on a CD-Rom, it will give one message when starting that data can not be changed, and then it will not give any messages about it when viewing people on the Edit screen. That way people can browse the data without a lot of warning messages.
(changed) The internal sort routine (option 9) can handle 64000 names instead of 32000 names. For more than 64000 use the external sort program.
(changed) If a last name ends with the letters dtr and a period, the program will still treat the word as the last name. Before this version any word ending with a period was not treated as the last name. To fix an existing database, load this version and run the File, Quality check.
(new) This version contains a Finnish translation in BKSETUP6.EXE.

( 6.0.95 )
(OK) Noen gange kunne man i Rediger får "subscript out of Range" hvis bilde eller tekst ikke var slettet korrekt.
(OK)
 Noen ganger ved å lage Familiearket til HTML med bilder, fikk barna bildet til foreldrene.
(OK)
 I skjermen for Ordsøk, fungerte ikke maksimering og minimering av skjermbildet etter hensikten.
(fixed) Sometimes going to Edit screen would get Subscript out of Range message if Picture or Text file not deleted correctly.
(fixed) Sometimes when sending Group sheets to HTML files with pictures, the children would show a Family picture of the parents.
(fixed) On the Word Search screen, if you minimized or maximized the screen, it was not working correctly.

25-feb-02 ( 6.0.94 )
(NY)
 Valg slik at 7 store knapper kan bli synlige på hovedskjermbildet for de 7 mest vanlige rapportene (Kjent fra hovedskjermbildet til BK5)
(NY)
 Ny valgmulighet under "Velg Person, F3" til så sette hvilke hendelse som skal vises for hver person under utvelgelsen:
(NY)
 I bokrapportene, brukte programmet tidligere første ord i navnet, når programmet trengte første navnet til en person. Nå vil programmet bruke "Fornavn" i skillekort for Navn hvis det er skrevet noen dette navnet skillekort for Rediger.
(NY)
 Hjelpebeskrivelser i hjelpefilen (knyttet til Hjelp under hovedbildet og deretter Fil).
(NY)
 Ny mulighet når du konverterer data fra BK5 til BK6. I tidligere versjoner og hvis det var en kilde knyttet til en blank hendelse i BK5, ble kilden formet om til en "generell familiekilder i BK6. Hvis du nå trykker F5 (i konverteringsbildet før du starter konverteringen), vil du få en valgmulighet som lager en blank ekteskapshendelse med en tilknyttet kilde. Med dette valget satt, vil du hvis du velger Ceremony på neste valgmulighet, at alle kilder som er knyttet til Ceremony/Ekteskap Y/J i BK5 blir knyttet til hendelsen for ekteskap i BK6. Denne valgmuligheten var ønsket av noen av spesielle grunner. Men de fleste skulle ikke trenge dette da disse kildene som er knyttet til et blankt ekteskapshendelse, vil ikke blir skrevet ut i noen rapporter, hvor "generelle familie kilder" vil bli skrevet ut.
(OK)
 Det var ein feil i programmet når du la til foreldre til en person og du valgte en eksisterende person som hadde ukjent "kjønn". I disse tilfellene vil personen bli lagt til som en av foreldre, men foreldrene ville ikke vise barnet unntatt om du endret kjønn til kvinne. Feilen forekom kun hvis du valgte en person som foreldre som tidligere var registrert som vitne.
(OK)
 Alt+F2 fungerte ikke alltid riktig under skjermbildene for Globale endringer.
(OK)
 Rettet et problem med Familietreet ved ustskrift for datoer og det var ekteskap mellom nære slektninger. Noen ganger ble ektefellens navn til en av foreldrene plassert nedenfor "se barn ovenfor".
(OK)
 Rettet et problem i Etterkommerrapporter, når tekstfilen startet med linjeskift (blank linje) og utskriften var nær slutten av siden.
(new) Option to display 7 large buttons on the main screen for 7 common reports (like BK5 main screen was)
(new) There is an Options button on the Select Person screen where you can pick which events to show for everyone.
(new) On the book reports, it used to use the first word of the name when it needed the first name of the person, but now it will use the First Name field if you have entered something into that field on Edit.
(new) Added Utilities to the Help file (linked from the main help screen then File)
(new) New option when converting BK5 data to BK6. Normally, if there is a Source attached to a blank marriage event in BK5 that source will be a "general family source" in BK6. However, if you press the F5 key while on the Convert screen before you start the conversion, it will set an option to make a blank marriage event with the source attached. Also with this option set, if you pick Ceremony on the second tab, then any source attached to a Ceremony Y in BK5 will be attached to the married event in BK6. This option was requested by someone for a certain reason, however most people should not use it because those sources attached to a blank marriage event will not print on some reports, whereas the "general family source" will print.
(fixed) There was a bug in the program if you were adding Parents to a person and you picked an existing person that had the sex of "unknown". In that case, the person would be added as a parent, but the parent would not show the child unless you changed the sex to female. This bug would only happen if you picked a person as a parent what was previously added as a witness. This has been fixed now.
(fixed) Alt+F2 was not working on the Global Change screen.
(fixed) Fixed a problem with the Tree chart when printing the year only for dates and there was a cousin marriage. Sometimes it would put the spouse name of the parent below the words "see children above"
(fixed) Fixed a problem on the Descendant report when text files started with a carriage return (blank line) and the printing was near the bottom of the page.

18-feb-02 ( 6.0.93 )
(NY) Under ordsøk, på skillekort for ektespar, kan du legge inn delvis navn på ektefeller er partner, f.eks. hvis du søker etter en familie "Anne Hansdtr" og "Ole Jensson", kan du bruke Anne og Ole som søkenavn, eller du kan benytte "Hansdtr" og "Jensson"
(OK)
 Flere rettelser og endringer er foretatt med sikkerhetsrutinene i januar og februar for å finne en metoden som også wil arbeide med Windows XP på samme linje som for Win95/98. En endring ble foretatt i 6.0.91 som syntes å fungere for nesten alle, men det ble funnet et problem som ble rettet i denne fersjone. Problemet artet seg slik at hvis du tok en sikkerhetskopi over en tidligere sikkerhetskopi, ville den av og til ikke kopiere over en fil med samme navne, men wille heller ikke gi deg advarsel om dette forholdet. Alle med versjon 6.0.91 og 6.0.92 bør oppdatere til siste versjon for å unngå dette problemet. Problemet forkom ikke hvis man tok sikkerhetskopi til en tom diskett, men allikevel bør de som har disse to versjonene av programmet oppdatere. Beklager dette. Du trenger kun laste ned BKUPDATE.EXE for å endre dette forholdet, uansett språk.
(NY)
 Familieark vil skrive en familie adresse hvis individuell adresse er blank. Familiebilde vil skrives ut hvis paret ikke har individuelle bilder.
(new) On the Lists, Word Search screen, you can click on the Marriage tab, then enter the partial name of husband and wife. Then the search will find the couple you are looking for. For example if the married name of a woman is Mary Smith, you can search for Husband name: Smith and Wife name: Mary. Or you can search for all the men named Jones that married women named Smith.
(fixed) Several changes were made to the Backup routine in January and February to try to get one method that would work for Windows XP as will as Win 95/98. A change was made in 6.0.91 that seemed to work for most everyone, however a problem was found and it has been fixed in this version 6.0.93. The problem was that if you were making a backup over a previous backup, it would sometimes not copy a file with the same name, but it would not warn you about the problem. Therefore everyone with version 6.0.91 or 6.0.92 should get the current update to fix this problem. The problem did not happen if you were backing up to a blank diskette, but still everyone with those two versions should get the update. Sorry for the problem. You only need BKUPDATE.EXE to fix this problem for any language.
(new) On Group sheets, it will print a Family address if the Individual address is blank. Also it will print a Family picture if the couple does not have Individual pictures.

14-feb-02 ( 6.0.92 )
(NY) Under "Hjelpeprogram / Globale søk og erstatt", kan du nå også endre datoer og stedsnavn globalt, samt endre stien til tekstefiler inklusive tekstfiler knyttet til merknader for hendelser.
(Endret)
 Rapporten for Tidslinjer omfatter vil nå vise flere personer. Tidligere omfattet den kun inntil 400 personer men er nå utvidet til inntil 800 personer.
(Endret)
 Ved GEDCOM-eksport legges nå ut 1 CONT i GEDCOM-filen hvis det er en blank linje i den originale teksten. Tidligere ble ikke blanke linjer eksportert, noe som medvirket til at blanke linjer mellom avsnitt ble fjernet.
(Endret)
 Større billedformater kan nå skrives ut i rapporter. Når du skal skrive ut en bokrapport, vil alle bildene ha samme høyde med unntak hvis det er et tall angitt i kolonne for størrelse av et bilde. Hvis det er et tall i kolonne for størrelse, vil bildet bli større i antall tiendeler av en tomme, f.eks. hvis du skriver inn tallet 10 i kolonne for størrelse vil bildet bli en tomme større enn normalt bilde. For å lage bildet mindre enn normalt, la tallet bli negativt, f.eks. vil -5 i kolonne for størrelse lage bildet 1/2 tomme mindre.
(NY)
 Familieark ved utskrift av kilder inkluderer nå også generelle kilder for person, kilder for navne og generelle kilder for familie.
(NY)
 Kvalitetskontrollen kontrollerer nå også linkene til vitner og lar deg fjerne en linke som var knyttet til en persone som har blitt slettet.
(OK)
 Ved sikkerhetskopiering viste det seg noen ganger at en ekstern knyttet tekstfile til en hendelse ikke ble innkludert i sikkerthetsrutinen.
(new) Under File, Utilities, Global change, you can now change Dates or Locations and the global change of Text file path will also change text files attached as Event Notes now.
(changed) The Timeline can print more people now. The limit used to be 400 and now it is 800.
(changed) When doing a Gedcom Export, it now makes a 1 CONT line if there is a blank line in a text file. It used to not export blank note lines which caused blank lines between paragraphs to be removed.
(changed) The Size column for Pictures can now print larger pictures. When printing a Book report, all pictures are the same height, unless there is a number in the Size column for a picture. Now the Size column can be a number up to 30. Previously the limit was 9. If there is a number in the Size column, the picture will be taller by that number of tenths of an inch. For example if you put the number 10 in the size column, that picture will print 1 inch taller than normal pictures. To make a picture smaller than normal, make it negative. For example -5 in the Size column will make the picture 1 half inch smaller.
(new) On the Group sheets, when printing Sources, it now includes General sources for the person, sources for the Name and General Sources for the Family
(new) On the Quality Check routine, it now will check the Witness links, and let you remove any link that was connected to a person that has been deleted.
(fixed) On the Backup routine, sometimes an external text file that was attached to an Event Note was not being copied.

05-feb-02 ( 6.0.91 )
(OK) Det er funnet en feil som kan medvirke at kommentarer til en hendelse blir plassert feil. Den kan i enkelte tilfeller skifte plass med kommentarer til en merknad for en kilde. Dette er nå rettet og en Kvalitetskontroll av databasen din vil bekrefte om dette er tilfellet. I tillegg vil denne rutinene også hjelpe deg til å rette dette denne feilen. Feil har kun oppstått i de tilfeller hvor enkelte ting er foretatt i en bestemt rekkefølge, men har du mange Merknader til Hendelser (merket med M) og du har mange kilder hvor også kommentarfeltet er brukt (nederste tekstboksen til høyre, rett over Feltet for kvalitet), kan databasen være berørt. Produsenten beklager feilen og vil hjelpe til å rydde opp i dette hvis du ikke klarer dette. Hvis du fortsatt skulle ha feil etter at du har kjørt alle spesifiserte tester, ta da kontakt direkte med John Steed
(Endret)
 Ved utskrift av ekstra navn (som f.eks. "Også Kjent som" eller "klengenavn") i bokrapportskrives det å ut riktig som f.eks. "også kjent som..."
(Endret) 
Denne versjonen har rettet opp noe tilfeller hvor det fortsatt kommer frem noen engelske ord når man f.eks. bruker norsk. Et eksempel var ordet "Partner" fortsatt på Engelsk. Endringer er nå foretatt. Finner man feil, send en melding til Otto Jørgensen
(Endret)
 Hvis Oppsett var satt til ikke å skrive side nummer for nye kilder og du foretok en GEDCOM import, ble side nummer for de nye kildene som kom med GEDCOM-filen markert slik at de ikke skulle skrives ut. Dette er nå rettet.
(OK)
 Bruken av F5 for å skifte mellom OG / ELLER i Ordsøk, virket tidligere ikke hver gang.
(OK)
 Når du laget en GEDCOM-fil og kilden hadde en merknad som kun bestod av et linjeskift, ble det tidligere laget en "1 NOTE" i filen. Dette er nå rettet.
(fixed) A problem was found that could cause an Event Note for a person to become switched with a Source Citation Comment field. This version fixes that problem and the Quality check in this version will notify you if your database has that problem and will help you fix it. The problem only happened if certain things were done in a certain order, but if you have a lot of Event Notes (the N column) added and if you have a lot of sources that use the Citation Comment field (the bottom right textbox for a source just above the Quality field) then your database might be affected. Everyone should update to this version of the program to prevent the problem from happening. I am sorry if you were affected by this bug and if you need help getting your database fixed, let me know.
(changed) When printing extra names (like Also know as or Nickname) in the Book reports the type of name is printed in lower case now. So instead of "Also know as John" it now prints as "also know as John".
(changed) This version fixes the problem where some English words were showing up when running other languages. For example the word Partner was in English, but now it can be changed by the translators. (Give the translators a couple weeks to make the changes.)
(changed) If you have Options set to not print the page number for new sources, then when you do a Gedcom import, it will mark the page numbers for new sources to not print.
(fixed) The F5 key to change And/Or on the Word search was not working for some fields.
(fixed) When creating a gedcom file, if a source has a text box with only a carriage return, it was writing 1 NOTE to the file, but now it does not.

24-jan-02 ( 6.0.90 )
(OK) Noen brukere har fikk "error 5" når de foretok sikkerhetskopiering i versjon 6.0.89. Dette skulle ordne den saken. Hvis du ikke har denne feilen, trenger du ikke laste ned ny versjon.
(fixed) A couple people got "error 5" as soon as they went to the Backup screen in version 6.0.89. This version should fix that. You do not need this update if you do not have that error.

23-jan-02 ( 6.0.89 )
(OK) Noen brukere med Windows XP, hadde problemer i Rediger med 6.0.86-88. Feilen skal nå være rettet.
(NY)
 Nytt valg i bokrapporter for å lage RTF filer for Word 2000 og nyere. Funksjonen vil konvertere ikke-engelske karraktersett til hexadecimal i RTF-filen.
(OK)
 Rettet en feil som oppstå når man leser en GEDCOM-file som har hendelse (EVEN) uten nærmere dato og sted.
(Endret)
 Skjermbildet for Søk kan vise opp til 4000 sammenfallende navn i en forespørsel i motsetning til tidligere 400 navn.
(NY)
 Noen bruker får fremdeles feilmelding når de kopierer tekstfiler ved bruk av sikkerhetsrutinen. Får du fremdelsen feil, prøv; Gå til Fil, sikkerhetsrutine og mens skjermbilde for sikkerhetsrutinen vises, trykk F7 fra tastaturet. Et vindu kommer frem hvor du kan velge metode 1, 2 eller 3. Velg rutine 2 eller 3 og se om sikkerhetsrutinenvirker bedre. Hvis en rutine virker, men andre ikke virker, send en melding til John Steed og angi hvilken metode som virker og hvilken versjon av Windows du bruker (win95, 98, XP etc)
(fixed) Some XP users had problems going to Edit with versions 6.0.86 to 6.0.88. This version should fix that.
(new) New option on book reports to make RTF files for Word 2000 or higher. This option will convert accented characters to hexadecimal in the RTF file.
(fixed) Fixed a problem when reading a gedcom file that had an EVEN tag with no date and no location.
(changed) The Find screen can show up to 4000 matching names instead of 400 names at one time.
(new) A few people still get errors when copying text files using Backup. If you still get errors, try this: Go to File, Backup data files, then while the backup screen is showing, press the F7 key on the keyboard. A window will pop up where you can pick copy method 1, 2, or 3. Pick 2 or 3 and see if the backup works ok. If one method works, and another does not, notify John Steed which method works for you and what version of Windows you have (like 95, 98, XP)

15-jan-02 ( 6.0.88 )
(OK) Rettet en feil som startet i versjon 6.0.86 knyttet til bruk av Alt+F2 i stedsfeltet.
(Endret)
 The HTML files created by the Group sheet routine have a Title now (Husband and Wife names)
(fixed) Fixes a problem (started with 6.0.86) when you press ALT+F2 in a location field.
(changed) The HTML files created by the Group sheet routine have a Title now (Husband and Wife names)

14-jan-02 ( 6.0.87 )
(OK) Forrige versjon hadde en ny versjon av et gitter som ble brukt for Hendelser, som i noen tilfeller laget et par problemer. Denne versjonen skal rette en av disse, feilen som oppstår når en trykker F8 i et stedsfelt. Imidlertid er det fremdeles en feil som oppstår når du trykker Alt+F2 i et stedsfelt, og dette forventer jeg blir på plass til i morgen. Så vent til i morgen for så å laste ned 6.0.88
(fixed) The previous version included a new version of the Grid used for events, and this has caused a couple problems. This version fixes one of them, the error that happens when you press F8 in a location field. However there is still a bug that causes an error when you press ALT+F2 in a location field, and that should be fixed by tomorrow. So you may want to wait for 6.0.88 before downloading.

10-jan-02 ( 6.0.86 )
(OK) Indeksen for bokrapporter viste feil sidenummer for ektefeller hvis man skreve ut enkelte avsnitt og etterkommeren hadde lange tekstmeldinger som forårsaker at ektefellen ble angitt på en side etter etterkommeren.
(OK)
 Tidslinjerapporter vil av og til ikke år før år 2000 hvis en person forsatt levde. Hvis det var over 200 personer i rapporten kunne det være problemer med å scrolle til bunn
(Endret)
 Endret rutinenen for bruke av sikkerhetskopiering av tekstfiler siden noen brukere med Win 2000 og Win XP fikk feilmeldinger når de forsøkte å kopiere filene.
(NY)
 Lagt til en meny når man høyreklikker på tekstboksen for å legge til notater til en hendelse.
(OK)
 Bruker riktig språk (hvis ikke engelsk) og man klikker med høyre mus i Merknadsfeltet.
(NY)
 Når du søker etter en person ved Finn, kan du nå bruke * (stjerne) i stedet for ??? (spøsmålstegn) på slutten av et navn. Tidligere måtte du legge inn 5 eller 10 tegn for et navn og tilføye ? på slutten hvis man da søkte etter tilfeldige bokstaver Nå kan du søke etter JO* ST* for å finne alle navn som hvor man starter med JO for første navn og ST som første bokstavene for etternavnet.
(Endret)
 Ny rutine for Redigering. I tidligere versjon kunn tastaturet låse seg hvis du brukte CTRL+O for å hoppe til Eldre søsken. Dette er nå endret
(Endret)
 Noen ganger kunne det skje, når man føyde til foreldre at man fikk melding om at personen hadde 0 av 0 foreldre. Dette er nå rettet slik at Foreldrene som nå legges til blir Primære foreldre og ikke Sekundære foreldre.
(NY)
 GEDCOM-eksportfilen vil nå inkludere fullt versjonsnummer i header for filen. I stedet for tidligere bare å vise 6.0, vil den nå vise nøyaktig hvilken programversjon som er brukt til å lage GEDCOMfilen, f.eks. vise VERS 6.0.86 WINDOWS. Dette gjør det lettere når man skal behandle en GEDCOM-fil. Mottar man derfor en GEDCOM-fil uten denne identifikasjon, bør man be vedkommende avsender om å oppdatere sitt program. Videre vil dette fortelle om det er en gammel versjon i forhold til hva du selv har.
(NY)
 Programmet vil nå gi advarset til brukeren om brukeren lager en ny database og navngir den med aksenterte tegn; med andre ord, bruker ikke-engelske tegn eller tall, f.eks. bruker øæå. Btrieve har problemer med å åpne database hvis mappen inneholder aksenterte tegn.
(fixed) Book report Index was showing wrong page number for spouse if printing Separate paragraphs and descendant had a long note which caused the spouse to be on a page after the descendant.
(fixed) Timeline sometimes did not show past year 2000 if a person was still living. Also if there were over 200 people on the Timeline, it was hard to scroll down to the bottom.
(changed) Changed the routine used to Backup text files since some people with Win 2000 and Win XP were getting errors while trying to copy the files.
(new) Add popup menu when right click on the textbox in Event Notes
(fixed) Use correct language if not running English and right click on Notes textbox.
(new) When searching for a person on the Find screen, you can use * instead of ??? after name. Before you needed to type 5 or 10 characters for the name and fill in ? at the end if looking for any character. Now you can search for: JO* ST* to find everyone with a first name starting with JO and a last name starting with ST.
(changed) This version uses a new Grid routine on the Edit screen. The prior version would sometimes lockup the keyboard if you typed CTRL+O while in a grid (to jump to Older sibling). This version fixes that problem.
(changed) When you pick Add Parents, sometimes it would say the person already had parents of 0 and 0, but now it will put in the parents as Primary and not Secondary in that situation.
(new) The Gedcom export will put in the full version number of Brother's Keeper. Instead of 6.0 it will show 6.0.86
(new) The program will warn the user if he/she creates a new database folder containing accented characters. Btrieve has trouble opening a database if the folder name contains accented letters.

12-dec-01 ( 6.0.85 )
(OK) 6.0.84 versjon hadde fortsatt en visningsproblem med "the Register, Indented, and Ahnentafel screen" hvis du kun valgt standardfeltene. Dette er nå fikset
(fixed) The 6.0.84 version still had a display problem on the Register, Indented, and Ahnentafel screen if you asked for Basic fields only. Hopefully, it is back to normal now. Sorry for the problem.

10-dec-01 ( 6.0.84 )
(OK) 6.0.83 hadde en feil ved visning av rapporter hvor man kun ville ha basisfelter.
(fixed) The 6.0.83 version had a display problem on the Register, Indented, and Ahnentafel screen if you asked for Basic fields only.

9-dec-01 ( 6.0.83 )
(OK) Rettet et problem med ikke-engelske versjoner: Hvis en kilde var knyttet til en merknad på merknadsfeltet, ville av og til kilden miste forbindelsen.
(NY)
 På Familieark kan du velge hvilke hendelser du vil ha med i utskriften.
(NY)
 Under Fil er det nå innført Lagringsted, Endre, Slette ubrukte og kombinere dublikater.
Det er fremdeles et problem for noen brukere som bruker Win2000 eller Windows NT knyttet til sikkerhetskopiering av tekst- og billedfiler. Saken er under arbeid,
(fixed) Fixed a problem with Foreign language versions: if a Source was attached to a Note on the Notes tab, the Source would sometimes not stay attached.
(new) On the Group sheets, you can select which events you want to print.
(new) The File menu has Repositories, Change, Delete unused or Combine duplicates. Note to translators, there is not a new workfile yet, but those new menu lines are: 3712 Repositories 3713 Change 3714 Combine 3715 Delete
There is still a problem when backing up text and picture files for some people when using Win 2000 or NT. I am working on a solution for those users.

3-dec-01 ( 6.0.82 )
(OK) Rettet en feil knyttet til Sikkerhetskopiering, hvis du tok sikkerhetskopi til en CD eller flyttbar disk og du benyttet knappene til høyre til å huske drev og mappe som du tok sikkerhetskopi til tidligere. Denne feilen forekom hvis CD eller disk ikke allerede hadde den mappen som ble spesifisert.
Hvis du tok sikkerhetskopi til A:, var det ikke noe problem, men hvis du tar sikkerhetskopi til noe annet enn A:, bør du innstallere denne oppdateringen.
(NY)
 I brukerdefinerte rapporter kan en nå velge fra alle hendelsene. Valg fra 100 og høyre er alle hendelser fra skillekort Hendelser/fakta. Noen nummer er samsvarende med lavere nummer (som f.eks. født og død) men alle hendeler er opplistet. Siden dette er noe nytt, kan det være forhold som ikke virker perfekt. For de fleste hendelser kan man velge Dato eller Sted/beskrivelse. For noen hendelser som f.eks. "Aldri gift" er dette mer som et "flag" og vil skrive en X for de personer som har denne hendelsen angitt hos seg.
(NY)
 Ny hendelser " Lysning (sivil) "
(Endret)
 Hvis du har valgt å vise personer i årstall for født, vil visningen nå også ta hensyn til dato for "døpt" eller "dåp" hvis fødselsår mangler.
(NY)
 Det er nå et valg under Hjelp /skift språk slik at man kan ta vekk kanppen på Hovedbildet vedrørende ulike språk
(OK)
 Rettet en feil på Familierapporten ved utskrift av bilder. Når det sier "se ekteskap til nummer xx nevnt ovenfor" blir ikke bildet gjentatt.
(fixed) Fixed a problem with Backup that happened if you backup to a CD or a removable disk and you use the buttons on the right that remember the drive and folder that you backed up to the previous time. The error would happen if the CD or disk did not already have the folder that was specified. If you backup to A: there is no problem, but if you backup to something other than A: then you should install this update to get the fix.
(new) The Custom List reports can print the new Events now. Items 100 and higher are all the events from the events grid. Some are the same as lower numbers (like born and died) but all events are listed. Since this is new, there may be some things still to be worked out. For most events you can pick Date or Location/Description. For some events, such as "Never Married" that are like a "flag", it will print an X if the person has that event attached.
(new) New event "Marriage Intention"
(changed) If you have the Option set to show the Select person screen in birth year order, it will also use Baptized or Christened if the birth date is blank.
(new) There is a option on the Change Language screen to turn off the language buttons at the bottom of the main screen. (Note to translators, this is line 164 in Workfile)
(fixed) Fixed a problem on the Register Book Report when printing pictures. When it says "see marriage to number xx above" it does not repeat the picture now.

30-nov-01 ( 6.0.81 )
(OK) Rettet opp en feil med fotnoter i Familieark (denne ble innført i 6.0.79
(fixed) Fixed a problem with footnotes for Group sheets (that started in 6.0.79 update.)

28-nov-01 ( 6.0.80 )
(OK) Gedcom-filen manglet en formatkode.
(fixed) Gedcom files that were created did not have the tag FORM before Lineage-linked.

26-nov-01 ( 6.0.79 )
(OK) Rettet et problem på Familieark hvis fotnoten hadde en merknad eller kommentar med linjeskift.
(OK)
 Rettet (tror jeg) en feil som oppstår på enkelte POC-er når sikkerhetsrutinen ga error=52 ved pakking av fil.
(OK)
 Rettet en feil ved utskrift av slektsbok, ved bruk av oddetall og partall sider når det var bilder i rapporten
(fixed) Fixed problem on Group sheets if the footnotes had notes or comments with carriage returns.
(fixed) Fixed (I think) a problem on certain computers where Backup gave error 52 when picking Compress.
(fixed) Fixed a problem when printing a Book report when using Odd or Even pages when there were pictures in the report.

22-nov-01 ( 6.0.78 )
(OK) Rettet et visningsproblem ved oppsett av Fødselsdagsliste
(fixed) Fixed a display problem when setting options for Birthday list.

19-nov-01 ( 6.0.77 )
(OK) Rettet opp en rekke steder hvor det tidligere var Engelsk når man valgte ikke-engelsk språk.
(NY)
 Velger du å "skrive ut dato for døpt hvis ikke født var kjent", vil begge alternativ for "døpt" blir skrevet ut hvis født og dåp er ukjent i rapportene "Ancestor chart", "Descendant Tree" og "Descendant Box chart".
(OK)
 Rettet en feil ved tilføyelse av ny kilde, da det tidligere kunne skje av oppbevaringstedet ikke ble nullstilt.
(fixed) Fixed several places where there was English when running a foreign language.
(new) If you pick the option to "print baptized date if birth unknown" it will print Christened date if both birth and baptized are unknown on the following reports: Ancestor chart, Descendant Tree, and Descendant Box chart.
(fixed) Fixed a problem when adding a new source, the Repository field was not cleared sometimes.

14-nov-01 ( 6.0.76 )
(OK) Familievisning hadde engelsk tekst når man benyttet ikke-engelsk språk.
(OK)
 Rutinen for dele database gav av og til Error=5 hvis du hadde kilder med kommentarer i merknadsfeltet.
(OK)
 I GEDCOM kunne det forekomme tilfeller at / / ikke ble plassert rundt siste navnet, hvis dette var spesifisert som det siste navnet.
(OK)
 Hvis man i en etterkommerrapport, mend interne filer hadde mange linjer med linjeskift etter hver linje, ble det av og til tilhørende tekst flyttet over til neste side og det ble ikke gitt sidenummer eller overskrift på denne siden.
(NY)
 Det er lagt til en ny boks for fremmende ord for OK og Anuller for ulike drev på sikkerhetsrutinen og andre steder
(OK)
 Tidligere ved utskrift av en Fotnote (sluttnote), fotnoten gjentatt, selv om en identisk fotnote allerede var skrevet ut. Dette skyltes at det var noe forskjell i merknadsdelen til fotnoten. Nå kontrollerer den for å se om markeringen for feltet er merket eller ikke og ignorerer den forskjellen og viser kun en fotnote.
(OK)
 Under Redigering, hvis du endret data for en person og så valgte endre rekkefølge for ektefeller, ble ikke endringen lagret.
(Endret)
 Under rutinene for sikkerhetskopi, skal nå error=52 være ordnet og hvis du fikk error=67 (for mange filer) gjøres nå en mer omfattende kontroll for å finne hvor dette forekommer.
(fixed) The Family View screen had English when running a foreign language.
(fixed) The Split routine sometimes gave error 5 if you had sources with comments in the citation area.
(fixed) Gedcom Export sometimes did not put / / around the last name that was specified in the Last Name field.
(fixed) On a Descendant report, if an internal textfile had several lines with carriage returns after each line, it would sometimes flow over onto the next page and not have a page number or heading on the next page.
(new) A new input box that shows foreign words for OK and Cancel is used for Different Drive on Backup and other places.
(fixed) When printing Footnotes (Endnotes), sometimes a footnote would repeat when an identical footnote already printed. This was because there was something different in the Citation part of the footnotes. Now it checks to see if the checkbox is checked for that field and if not, it ignores that difference and shows only one footnote.
(fixed) On the Edit screen, if you changed data for a person, then picked Rearrange Spouses, the changes were not saved.
(changed) On the Backup routine, error 52 should be fixed now, and if you had error 67 (too many files) it does more checking now to try to determine where that is happening.

07-nov-01 ( 6.0.75 )
(OK) Overskriftene I Brukerdefinert rapporter hadde av og til Engelsk overskrift, selv om valget var ikke-engelsk språk.
(OK)
 Ordsøk finner også en kilde knyttet til merknad og en kilde knyttet til et barn i barnefeltet.
(NY)
 Nye språkfiler i BKSETUP6 slik at programmet nå også omfatter Tysk, Svensk, Slovakisk, Afrikaans.
(fixed) The headings for the Custom reports sometimes had English when running a foreign language.
(fixed) The Word search can find a Source attached to a Note and a Source attached to a person on the Child tab.
(new) Added several new language files to BKSETUP6 including German, Swedish, Slovenian, Afrikaans.

03-nov-01 ( 6.0.74 )
(OK) 6.0.73 hadde en feil i "Finn = F3" i Rediger slik at mor og fars navn ble flyttet en linje for høyt opp.
(OK)
 I GEDCOM-importen, ble karaktersettet ikke endret fra Asel for merknader for hendelser og noen ganger heller ikke for Yrke.
(OK)
 Noen ganger for en ny kilde ble ikke sidenummer market (for utskrift) selv om denne muligheten var aktivert i Oppsett.
(fixed) The 6.0.73 version had a bug where on the Find screen, the Mother and Father names were 1 line too high.
(fixed) Gedcom import, character set was not changing from Ansel for event notes and sometimes Occupation.
(fixed) Sometimes for a new source, the Page number was not checked (to print) even if that option was turned on in Options.

01-nov-01 ( 6.0.73 )
(Endret) Flere tillegg lagt til for ikke-engelsk språk.
(OK)
 Endret et problem ved at det unde Kvalitetskontrollen ble nevnt at det var en feil med sortering på navn selv om det ikke var noe problem.
(OK)
 Rettet et problem i Rutinene for å dele databasen hvor databasefielen fra en oppdelt database ble større enn nødvendig. Antall personer var riktig, men den fysiske størrelsen av .DT6 filene vil nå bli mindre.
(changed) More changes were made for foreign languages (for translators with the new word6set file 1.07)
(fixed) Fixed problem on Quality check where it said there was a problem with Sort name but there was no problem.
(fixed) Fixed a problem on the Split database routine where the new split database files were larger than they needed to be. The number of people was correct, but the physical size of the .DT6 files will be smaller now.

29-okt-01 ( 6.0.72 )
(Endre) Programmet er nå modifisert til å kunne kjøre ikke-engelske språk.
(changed) The program was modified to run in foreign languages (for translators with the new word6set file)

23-okt-01 ( 6.0.71 )
(Endret) Programmet er nå modifisert til å kunne kjøre bedre ikke-engelske språk
(changed) The program was modified to run in foreign languages (for translators with the new word6set file)

16-okt-01 ( 6.0.70 )
(Endret) Hendelser som "borgelig gift" og "kirkelig gift" vil nå skrives ut på rapporter om vanlig "type ekteskap" ikke er registrert. Dette vil være rapporter for Descendant report, Tree, Box, Ancestor, Reasonableness, Graphic chart, and Anniversary list.
(NY)
"Generelle kilder", "kilder for navn" og "generelle familie kilder" vil nå skrives ut
(OK)
 Brukerdefinerte lister vil nå skrive ut informasjon knyttet til Ekteskap.
(NY)
 Norsk språk installeres nå igjennom hovedfilen, men ikke via oppdateringer. Språkfiler kan hentes ned,
(changed) The new events called "Married Civil" and "Married Religious" will print on certain reports if the regular Married event is not entered. Those reports are Descendant report, Tree, Box, Ancestor, Reasonableness, Graphic chart, and Anniversary list.
(new) The "general source" and "name source" and "general family source" will print on the Book reports.
(fixed) Lists - Custom, the fields for Married Page and Married Quality will print now.

09-okt-01 (6.0.69)
(OK) Rettet feil knyttet til notat til Hendelse i Familiearket som var knyttet til valg av nummerserie vedutskrift.
(Endret)
 Familieark når utskrift av bilder, blir nå lange navn lagt over flere linje hvis det er for liten plass foran bilder. Også rettet noen problemer ved overlating knyttet til "see Note" og "His age - Her age"
(OK)
 Lister - brukerdefinerte rapporter knyttet til feltene 43, 44 og 45 er rettet.
(Endret)
 Hvis du velger Fil, Åpne database, vil nå undermappene bli laget samtidig
(OK)
 GEDCOM eksport ga noen ganger "owerflow" feil hvis tekstfilen var stor og inneholdt "ikke-engelske" karakterer.
(NY)
 GEDCOM import har valg knyttet til konvertering av engelsk datoformat til aktuelle lands datoformat som er i bruk,
(Endret)
 GEDCOM import - Hvis det i GEDCOMfilen var referert til arkivsted og dette var ikke riktig plassert i GEDCOMfilen, pleide programmet tidligere kun å gi en feilmelding, mens det nå vil legge en merknad om forholdet til GED.LST
(Endret)
 GEDCOM Import - Hvis addressen til personer i GEDCOMfilen er plassert under koden for bolig, vil de bli riktig importert inn i BKW6 (til addresse feltet).
(fixed) Group Sheets - fixed error when doing Range of numbers when option to print Event Notes was selected.
(changed) Group Sheets - when printing Pictures, it will now wrap long locations if the locations will not fit before the picture. Also fixed some problems with overlapping related to "See Note" and "His age Her age"
(fixed) Lists - Custom, fixed problems with fields 43, 44 and 45.
(changed) If you pick File,Open database, you can now create multiple sub-folders at one time.
(fixed) Gedcom Export sometimes gave "overflow" error if a text file was large and contained "foreign" characters.
(new) Gedcom Import has option to convert dates from English to the current language in use.
(changed) Gedcom Import - if the gedcom file referred to a Repository that was not correctly listed in the gedcom file, it used to give an error message on the screen, but now it will continue and make a note to the GED.LST file instead.
(changed) Gedcom Import - if the addresses for people in the gedcom file are under the Resided tag, they will be correctly imported into BK6 (to the Address tab).

30-sep-01 (6.0.68)
(OK)
 Rettet en feil ved at det noen ganger var to punktum etter en person i bokrapportene.
(Endret)
 Endret Eiendom på under hendelser til en beskrivelse (bruker beskrivese nå i stedet for stedsangivelse). Hvis du før 20 sept. har lagt inn hendelsen "Eiendom" for en person, blir den nå konvertert til beskrivelse nå du henter frem personen i Rediger. Men den vil ikke konvertere det som er lagt inn i M(erknader), eller K(ilder) for denne aktivitet.
(NY)
 Lagt inn mulighet for ikke-engelsk Språk under datospenn og stedsdetaljer.
(NY)
 Hvis sortering er satt til 9 under Oppsett av B, vil bl.a. sorteringen bli riktig for ikke-engelske bokstaver.
(fixed) Fixed a problem where sometimes there were two periods after a person on the Book reports.
(changed) Changed the Property event (on the Events grid in Edit) to a description (it uses a description now instead of a location). If you already had entered the Property event for a person since September 20, it will convert to a description when you view a person on Edit. However it will not convert any notes in the N column or sources in the S column for the Property event.
(new) The foreign language translators can see their language on the Date Range and the Location Details screens.
(new) If the Sort option is set to type 9 in Options it will sort the Norwegian way if norway.bkw is the language being used.

25-sep-01 (6.0.67)
(OK) Rettet en feil knyttet til GEDCOM import med DOS tegn (Berører ikke andre GEDCOMfiler)
(fixed) Fixed a problem if importing a gedcom file containing the DOS character set. (You do not need this fix for normal gedcom files.)

25-sep-01 (6.0.66)
(OK) Rettet et problem knyttet til å legge til foreldre. (6.0.65 version rettet et problem knyttet til dette, men laget et nytt problem som er rettet med denne oppdateringen.)
(OK)
 Rettet et problem ved utskrift av merknader til Hendelser i Familiearket.
(fixed) a problem with Add Parents. (The 6.0.65 version fixed one problem with add parents, but made a new problem which is now fixed in this update.)
(fixed) a problem with printing Event Notes on the Group sheets

20-sep-01 (6.0.65)
(OK) Rettet en feil som oppstod hvis merknader sluttet med .) eller ? eller ." og programmet la til et nytt avnsitt etter merknaden i Bokrapportene.
(NY)
 Gedcom importerer nå merknader til hendelser samt også angir TYPE for ulike ekteskap (Religiøst eller ikke-religiøst)
(NY)
 Mulighet til å registrere Eiendom (PROP) er nå lagt til listen over fakta/hendelser.
(OK)
 Gedcom vil nå bruke NICK og ikke _NICN som Tag/kode i GEDCOM.
(NY)
 Gedcom vil nå importere og eksportere MEDI og CALN (Media og arkivnummer for kilder)
(NY)
 Laget en enklere løsning for å knytte opp eksisterende eksterne filer som notat under merknader.
(OK)
 Rettet en feil som oppstod hvis valget under oppsett var sett til å vise navn i fødselsrekkefølge og datoformat og datoformatet var satt til å vise årstallet først.
(OK)
 Rettet en feil som oppstod under rediger hvis man tilføyde foreldre og begge foreldrene allerede eksisterte i databasen og hadde mer enn et tidligere ekteskap.
(Endret)
 Endret litt på søkerutinen. Når man søker etter et navn med mer enn 5 tegn og brukte ? i fornavnet, virket det ikke som brukerne forventet. F.eks. hvis man søkte etter ? Ashley viste det alle personer med det etternavnet, men hvis man angav J???? Ashley ville programmet ikke vise navn hvis det var mer en 5 bokstaver. Nå viser alle fornavn som starter med J hvis dette er angitt. (Før denne endringen, og hvis navnet var over 5 tegn, måtte det skrives J????????? Ashley for å få med alle navn som startet med J)
(NY)
 added ALT+F2 to the Ctrl keys setup screen
(fixed) Fixed some problems where notes ended with .) or ? or ." and BK was adding another period after the note on Book reports.
(new) Gedcom Import will import Event Notes now and also the TYPE of marriage (Civil or Religious)
(new) Added the item called Property to the Event list.
(fixed) Gedcom now uses NICK and not _NICN for the nickname tag.
(new) Gedcom will import and export MEDI and CALN (Media and call number for the sources)
(new) Added a browse button to find existing files when adding a text file after clicking the N for event Notes.
(fixed) If you have the option set to show names in birth order on the select list, it works for date formats that have the year first also.
(fixed) Fixed a problem on Edit when you picked Add Parents and both parents already existed in the database and one had more than one marriage.
(changed) Changed the search routine a little. When searching for a last name with over 5 characters and using ? in the first name it was not working as people expected. For example when searching for: ? Ashley it showed everyone with that last name, but if searching for: J???? Ashley it was not showing first names that were over 5 characters long. Now it will show all first names starting with J when that is typed. (Before this change, if the last name was over 5 characters long, you would have needed to type: J????????? Ashley to get all first names starting with J)
(new) added ALT+F2 to the Ctrl keys setup screen

15-sep-01 (6.0.64)
(OK) Versjon 6.0.63 hadde noe rot i valgene for noen menyer.
(fixed) version 6.0.63 had five menu items messed up on the drop down menus at the main screen.

14-sep-01 (6.0.63)
(NY)
 En rekke nye hendelser som Begravelse, Religiøst gift, borgerlig gifte m.m. er kommet til (Merk at rapportene for øyeblikket kun skriver ut rapporter til den standard betegnelsen for ekteskap og ikke de nye (de kommer))
(NY)
 Skriver ut hendelser i Familiearket.
(NY)
 Mulighet til å sette utskriftspause etter X antall sider.
(OK)
 GEDCOM eksport handterte ikke alltid datoformater med spennvidde som "dato mellom dato1 og dato2" eller "fra dato1 til dato2"
(OK)
 GEDCOM eksport (når den var satt til å utelate detaljer) alikevel eksporterte notering knyttet til ekteskap.
(NY)
 Kan nå bruk Tab mellom M(erknad), K(ilde) og V(vitne) på skillekort for hendelser og ved å klikke M K eller V fra tastaturet.
(OK)
 Rettet i sikkerhetsrutinen for å pakke til D. Det ble laget DB6DATA.ZIP og ikke D:\BK6DATA.ZIP
(new) Added some new events such as Funeral, Married Religious, Married Civil (Note that currently the reports that print only the basic events will print the regular married event, but not the new married events.)
(new) Can print event notes on Group sheets.
(new) Option to pause after printing x number of pages.
(fixed) Gedcom export / import handles dual dates: Between date1 And date2 or From date1 To date2
(fixed) Gedcom export (when set to exclude details) would sometimes export marriage notes.
(new) Can tab to N S W column on event grid and type N S or W on keyboard instead of clicking with mouse.
(fixed) Fix backup compressed to drive D. It was creating DBK6DATA.ZIP and not D:\BK6DATA.ZIP
(new) The foreign language translators can now finish the Options screen, Event Notes,Witness, and Register Book Also the non-English versions can use letter different from M / F for male and female and can use letters different from N S W for the Notes, Sources, Witness columns. (The correct letters for sex or N S W will show and match the language in use, so the same database will work with different languages.) Translators will need to get the current WORD6SET.EXE file.

04-sep-01 (6.0.62)
(OK) Når en laget GEDCOM og hvis engelsk ikke ble bruke kunne man få error5, hvis det var en datafile på kun 3 eller 4 tegn (Er kun aktuelt hvis man brukte ikke-engelsk)
(fixed) When creating a Gedcom file, if English language was not loaded, an error 5 could happen if there was a date field with only 3 or 4 characters in it. (If you only use English, you do not need this update.)

03-sep-01 (6.0.61)
(OK) Noen ganger ble en blank hendelse til ekteskap lagt til første ekteskap til en person når du var i Rediger og la til en ektefelle som tidligere hadde vært gift.
(OK)
 Når en skriver indeks for en rapport og når valget var satt for sidenummer i bunn av arket, og når en valgte 3 kolloner, ble sidenummer for indeks i bunnen slettet.
(OK)
 Noen ganger i Deledatabase, kunne man få "bkmarr.dt6 error = 5 " hvis en valgte bort personer under dette valget.
(NY)
 Hendelser slik som "ingen barn" vil skrives ut i bokrapporter (normalt vil en hendelse uten dato ikke bli skrevet ut, men noen hendelser som f.ks. "ingen barn" trenger ikke dato for å bli skrevet ut).
(OK)
 Noen ganger ble ikke foreldre til en ektefelle med i utskriften av bokrapport
(OK)
 GEDCOM eksport konverterer nå alle datofomater til Normal GEDCOM datoformat.
(OK)
 Rettet en feil ved at F7 under Familie visning lot deg ikke benytte > for å flytte til høyre dersom en person hadde en mor men ikke far.
(Endret)
 Konvertering fra BK5 til BK6 benyttet seg av å flytte datafeltet " Gift Annet" til "Skilt" hvis ikke brukeren endret det. Noen personer foretok ikke denne rettelsen og det laget litt problemer, slik at nå flyttes dette til "Hendelse (familie) om ikke det er foretatt endring fra brukeren side.
(fixed) Sometimes the blank Married event was attached to the first marriage of a person when you were on Edit and added spouse that was previously married.
(fixed) When printing an Index for a report, and when the option was set for page numbers at the bottom, and when picking 3 columns, the page numbers for the index at the bottom would skip every other number.
(fixed) Sometimes on Split database, you could get "bkmarr.dt6 error = 5" if you deselected people.
(new) Events such as "no children" will print on the book reports (normally events with no date do not print, but some events such as "no children" do not require a date to print.)
(fixed) Sometimes the parents of a spouse did not print on a book report.
(fixed) Gedcom export will convert all date formats to normal gedcom date format.
(fixed) The F7 family view did not let you click > to move to the right if a person had a mother but no father.
(changed) The Convert BK5 to BK6 routine used to move "Married Other" to "Divorced" unless the user changed it. However some people did not change it and it caused problems, so now it moves "Married Other" to "Event (family)" unless they change it.

19-aug-01 (6.0.60)
(OK) 6.0.59 hadde en feil hvor det noen ganger ble angitt at "du legger et barn til" i stedet for at det skulle være "tidligere barn var"
(OK)
 Noen ganger når man laget HTML fil for familiegruppe, ble bildet til ektefelle nummer 2 ikke tatt med.
(OK)
 Når man bruker "Dele database, er en error= stat 5 rettet en feil i bkmarr.dt6 som i noen tilfeller forekom hvis man og hustru tilfeldigvis kunne være reversert i et ekteskap.
(NY)
 Kvalitetskontrollen vil finne og rette en feil som kunne oppstå ved at et reversert ekteskap (kunne oppstp ved en GEDCOM import av en defekt GEDCOMfil). Kvalitetskontrollen vil også finne og rette en feilsituasjon for en person som tilfeldivis har endre kjønn fra kvinne til mann eller omvendt. (I en tidligere versjon av det mulig at en person skiftet kjønn tilfeldig)
(fixed) Version 6.0.59 had a problem where when adding a sibling it sometimes said "you are adding the child of" instead of saying "previous child was".
(fixed) When making HTML files for Group sheets, sometimes the picture of a second spouse was not included.
(fixed) When using Split database, fixed an error "stat 5" in bkmarr.dt6 file which would happen if a husband and wife were accidentally reversed in a marriage.
(new) Quality check will find and fix a problem where a husband and wife are accidentally reversed (it could happen from a gedcom import of a damaged gedcom file). And also it will find and fix a situation where a married person has accidentally been changed from female to male or male to female. (In previous versions of BK it was possible to change the sex of a married person accidentally.)

15-aug-01 (6.0.59)
(NY) Hvis en GEDCOM fil som ble importert ikke hadde CR, vil BK konvertere filen og importere den (tidligere ville programmet be deg rette filen og deretter gjøre et nytt forsøk)
(NY)
 En GEDCOMfil fra FTM har av og til plassert stilling/yrke i plassen for stedsnavn (noe som ikke kan være rett) Men BK will allikevel importere denne GEDCOMfilen selv om informasjon omStilling/yrke og utdannelse og religion kan være plassert i plassenen for stedsnavn. Vær oppmerksom på dette og evt. importer filen til en temporær database og se om du kan endre dette
(NY)
 På Menyen for Slett er det innført "Slett forbindelse til barn". Dette kommer i tillegg til knappen "Slett forbindelse til barn" som er plassert på skillekortet for barn. Noen brukere så ikke denne knappen og så ikke hordan de kunne slette et barn som var knyttet til feil familie.
(Endret)
 I "Ahnentafel Book report" er det nå slik at tekst som er knyttet til duplikater pga gifte mellom slektninger, ikke gjentas.
(OK)
 Tidligere stopper produksjon av en RTF-fil, hvis den interne filen hadde \ eller { eller } som del av teksten
(OK)
 Noen ganger når man tilbakeførte fra en pakket sikkerhetskopi, ble du ikke spurt om du ønsket å tilbakeføre tekst- og billedfilene.
(OK)
 Noen ganger når en var i Rediger og hvis teksten var synlig og du klikket på Ancestor kanppen og deretter gikk tilbake for å redigere, var tekstboksten blank. (Teksten var der fremdeles, men den var ikke synlig om du ikke først gikk til en annen person i Rediger og deretter tilbake til den forrige personen)
(NY)
 Nesten alle tekst for Rediger er nå tilgjengelig for fremmede språk.
(new) If a gedcom file being imported does not contain any carriage returns, BK will convert the file and read it. (Before it would ask you to correct the file and then try again.)
(new) A gedcom file from FTM may have Occupation in the Place field (which I believe is not correct.) However, now BK will import the gedcom file even if the Occupation or Education or Religion information is in the Place field.
(new) On the Delete menu is Delete Link to Child. This is in addition to the Delete Link to Child button below the child grid. Some people did not see the button and did not know how to delete a child that was in the wrong family.
(changed) For the Ahnentafel Book report, if there are duplicates because of a cousin marriage, it will not repeat the message lines for the duplicated person.
(fixed) When making an RTF file, if an internal textfile had \ or { or } in the note, it would stop the RTF file from loading at that point. This has been corrected.
(fixed) Sometimes when restoring a compressed backup, it did not ask if you also wanted to also restore the text/picture files.
(fixed) Sometimes when on the Edit screen if a Note was showing and you clicked the Ancestor button and then came back to Edit, the textbox for the note was blank. (The note was still attached, but did not show unless you displayed a different person on Edit and then came back to the first person.)
(new) Almost all of the Edit screen can show in a foreign language now. (This is a message to the translators.)

09-aug-01 (6.0.58)
(
NY) Under Fil / hjelpeprogram er det en ny funksjon som fjerne ekstra linjeskift fra tekstfilene. Hvis en tekstfil skriver ut forskjellig i BKW5 enn i BKW6, ta et par sikkerhetskopier av dine data før du benytter funksjonen.
(NY)
 Den nye sorteringsrutinen (se under 6.0.57) virker nå også for Fødselsdager, Steder med hendelser, lister over etternavn og vitner.
(OK)
 På "Tree Chart", ble av og til ektefellens navn skrevet ut etter meldingen om "se barn ovenfor".
(NY)
 Lagt til en del ekstra feilkontroller for å hindre at en person endrer kjønn ved et uhell.
(new) On File, Utility a new option to remove extra carriage returns from text files. If a text file prints differently in BK6 than it did in BK5 then make a couple backups, then use this utility.)
(new) The new Sort routine (see 6.0.57 below) also works for Birthdays, Locations with events, Surname list and Witness list.
(fixed) On Tree chart, sometimes there was a spouse name printed below "see children above" message.
(new) Has some additional error checking to prevent changing the sex of a person by accident.

31-jul-01 (6.0.57)
(OK) "Lim Inn" i adressefelt virker nå (flerlinjes innliming).
(Endret)
 Etternavnslisten vil nå vise lengre etternavn.
(OK)
 I slektsbok Generasjoner, viste av og til ikke barne til en person som følge av et ekteskap mellom slektninger
(OK)
 Når du tar Sikkerhetskopi, gir den ikke lenger melding om filbegrensning til 200 filer hvis du tar sikkerhetskopi til en mappe.
(OK)
 Ved sikkerhetskopi, viste den av og til at det ikke var plass og gave en negativt nummer for tilgjengelig filstørrelse.
(OK)
 Ved etterkommerrapporten, lagret ikke Lagre Oppsett valget om Ingen tekst.
(OK)
 Rutinen for Dele Database stoppet ikke programmet når du klikket på X opp til høyre.
(Endret)
 Rutinen for å Dele Database skal nå arbeide hurtigere for hele grener hvis man velger et stort antall mennesker.
(NY)
 Hvis man har problemer med sorteringsrutinen når man lager Alfabetisk rapport eller en index, gå til FiL / Oppsett / RTF/Annet og skriv 9 på slutten av linjen med Alfabetiske sorterings problemer. Rutinen virker foreløpig kun for Alfabetisk og Index, men vil snart også virke for Fødselsdager, etternavn og steder med hendelser.
(fixed) Doing a Paste into the address fields works correctly now. (multiline paste)
(changed) The Surname list will now show longer surnames.
(fixed) On the Register Book report, sometimes children were not showing for a person that followed a cousin marriage.
(fixed) When doing a Backup, it no longer says 200 file limit if you are backing up to a folder.
(fixed) On Backup, sometimes it said no room and showed a negative number for the size available.
(fixed) On the Descendant Report, the Save Options was not saving the choice of No Messages.
(fixed) The Split Database routine does not stop the program when you click the X in the upper right.
(changed) The Split Database routine should now be faster for Entire Branch when selecting a large number of people.
(new) If you have trouble with the Sort routine when making a Alpha Report or an Index, go to File, Options, RTF/Other and type 9 at the end of the line about Alphabetical Sort problems. This new type of sort only works for Alphabetical and Index currently, but soon will also work for Birthdays, Surname, and Locations with Events.

18-jul-01 (6.0.56)
(OK) Hvis du var i Rediger og gjorde en endring på noen og deretter klikket på X oppe til Høyre for å stopp BK og du ikke hadde klikket i noen anne meny eller knapp, ville programmet stoppe uten at de siste endringene ble lagret.
(fixed) If you were on Edit and made a change to someone and then clicked the X in the upper right to stop BK and you did not click any other menu item or button first, it would stop without saving the last change.

15-jul-01 (6.0.55)
(NY) Rapport over vitner nå del av Lister / Vitner.
(NY)
 Mulighet for å legge inn slettede nummer under FIL / Utilities (Var tidligere del av hjelpeprogrammet for BK52)
(OK)
 Ordnet opp i et problem som av og til kunne skje under Finn / Søk ved at valget av og til kun fant sammenfallende navn etter man har trykket Annuller når man tidligere la inn et nytt navn.
(OK)
 Høyre museknapp gir deg nå full funksjonalitet med hensyn til å kopiere og lime inn i NOTE.
(OK)
 Du kan nå skrive en opp til 10 linjers adresselapp istedet for tidligere kun 6 linjer, se under Fil, Oppsett, Annet.
(Endret)
 I Dele Database kan du nå velge inntill 99 generasjoner av etterkommere.
(OK)
 Rettet et problem som noen ganger oppstår under Anetre ved at avkryssingene til å skrive ut ektefelle til første person ikke alltid virket.
(new) Witness report on List menu.
(new) Add back deleted number on File, Utility menu.
(fixed) Fixed problem where sometimes the Find search would show only one matching name after pressing Cancel when previously adding a new name.
(fixed) Right mouse click let you cut, copy or paste in Notes textbox.
(fixed) You can print up to 10 lines for an address label instead of any 6 lines (File, Options, Other)
(changed) On the Split database, you can select up to 99 generations of Descendants now.
(fixed) Fixed problem where on Ancestor Chart, sometimes the check box for printing Spouse of first person did not work.

27-jun-01 (6.0.54)
(OK) Noen ganger endret kjønn på hustru fra F til M etter innlegging av ny tekst og teksten ble lagret som ekstern fil.
(OK)
 Noen ganger flyttet familirapporten siste ordet i teksten til en ny linje selv om det var plass.
(OK)
 I Rediger, kan man bruke for å kopiere tidligere sted for ekteskap
(OK)
 Rettet en feil hvis navnet til barne var kun 1 - en bokstav langt når man skrev ut "Register Report"
(OK)
 Rettet en feil som oppstod under produksjon av en Tiny Tafel file og brukere valge Avbryt når det ble spurt etter navn og adresse.
(OK)
 Bokgrafikk med stedsangivelse viste ikke sted for død om dette var kjent.
(OK)
 GEDCOM introduserte et ekstra tegn når Title for en person ble eksportert.
(OK)
 Enkelte slektskapsledd i sammenligningen overskrev første bokstaver i navnet.
(fixed) Sometimes the sex of a wife would change to Male after typing in a new note and saving it as an External file.
(fixed) Sometimes a group sheet message line would move the last word on a new line even though there was room.
(fixed) On the Edit screen, you can use = to duplicate the previous marriage location.
(fixed) Fixed an error if the name of a child was only 1 letter long when printing a Register report.
(fixed) Fixed an error if creating a Tiny Tafel file and the user clicked Cancel when it asked for the name and address.
(fixed) Box chart with locations included was not showing the place of death.
(fixed) Gedcom export had an extra character when exporting the Title for a person.
(fixed) Relationship report showing grandparent down to grandchild would overprint a space over first character of name.

4-jun-01 (6.0.53)
(OK) I "Register" rapport, ble navnet til barna forkortet til 40 tegn.
(OK) 
Ordnet et forhold som har oppstått på noen PC-er ved at tekstboksen var tom ved lesing av eksterne filer.
(OK) 
Ved GEDCOM import vistes av og til ikke linjen med teksten knyttet til CONC. (Forhold som trenges ved import fra FTM)
(fixed) On register report, child names were being shortened to 40 characters.
(fixed) Fixed problem where on some computers the textbox was empty when reading external files.
(fixed) On Gedcom import sometimes the option about CONC lines was not showing. (Needed for FTM gedcom files.)

20-may-01 (6.0.52)
(
OK) Rettet en feil knyttet til Ctrl+V i skillekortene for navn og bilde.
(OK)
 Bilder merket med "family" ble ikke med i rutinene for sikkerhetskopieringen.
(OK)
 Valget for å vise dublikater ved gifte mellom fjerne slektninger virket ikke i "Ahnentafel custom report".
(OK)
 Familiebilder skrives nå ut i "Pictury summary".
(OK)
 Hvis et bilde hade periode angitt i navnet til bildet, ble det ikke skrevet ut i "ancestor chart".
(NY)
 Noe flere oversatte ord faller på plass i skjermbildene (ikke alle enda).
(fixed) Fixed problem with Ctrl+V in Name grid and Picture grid.
(fixed) Pictures marked "family" were not backed up in the backup routine.
(fixed) Option to show duplicates caused by cousin marriage was not working on Ahnentefel Custom report.
(fixed) Family pictures are printed on the picture summary now.
(fixed) If a picture name had a period in the name, it was not printing on the ancestor chart.
(new) Some more foreign translation words appear on Edit. (not all yet.)

10-may-01 (6.0.51)
(OK) Rettet en feil i Rediger som gjorde det mulig å endre kjønn på en gift person etter å ha gått til et annet skjermbilde og deretter returnert til Rediger.
(fixed) Sometimes the Edit screen allowed changing the sex of a married person after going to another screen and returning.

04-may-01 (6.0.50)
(OK) I versjon 5.0.49 og du klikket på et bilde under Rediger, kunne det av og til komme en feilmelding.
(OK)
 Når du brukte hurtigfunksjonen CTRL+V for å kopiere i "Notes Screen" (under N kollone) kunne den kopiere to ganger.
(fixed) When using 6.0.49 and clicking on a picture on Edit, it would give an error message.
(fixed) When using the shortcut CTRL+V to Paste on the Notes screen (N column) it would do the paste twice.

02-may-01 (6.0.49)
(OK) Dato for inngått ekteskap manglet i boksrapportene. Også ordnet et problem som oppstod i boksrapportene om bestemor manglet til hovedpersonen.
(OK)
 Når du nå lager RTF fil i "Register Report" blir "Barn av" satt i riktig font for 2 ektefelle.
(NY)
 Ordene "in, on, near, from" vil nå skrive ut i aktuelle fremmed språk. ( Men arbeidet med å få hele programmet over i ikke-engelsk er ikke ferdig enda.)
(Endret)
 I bok rapporter, inkluderer den alle alternative navn, hvis du ikke markerer at noen navn ikke skal skrives ut. Tidligere skrev programmet ut kun det som var satt for nokrapporter
(fixed) Marriage dates were missing on the 4 family box charts. Also fixed a problem in the 4 family box charts when a grandmother of the starting person was missing.
(fixed) When making an RTF file of the Register Book report, it now italicizes "children of" for the second spouse.
(new) The words "in, on, near, from" will print in a foreign language on the book reports now. (However, the work is not done yet for the entire program to run in a foreign language.)
(changed) On the Book reports, if you ask for alternate names to be included, it includes all of them unless they are marked "never print". Previously, it only printed them if they were set for the Book reports.

04-apr-01 (6.0.48)
(
OK) Hvis programmet var satt som stand til å starte med "Edit", kunne tabulator være blank for første person. Du trenger ikke versjon 6.0.48 med unntak om du har denne feilen i 6.0.46 eller 6.0.47
(fixed) If you had the program set to prompt you for a name to find on Edit, the tabs might be blank for the first person. You do not need this version 6.0.48 unless you had that problem with 6.0.46 or .47

03-apr-01 (6.0.47)
(OK) Versjonen av 2 april hadde en feil i Edit hvis man brukte gammel språkfil fra BK5. Feilmelding error 62. Ser ut som den midlertidige norske filen gikk bra.
(fixed) The April 2 version had problems with Edit if you were using an old foreign language file from BK5.

02-apr-01 (6.0.46)
Sorry we jumped from 44 to 46 
(NYTT) På "Group Sheets" eller "Book Reports", ved utskrift av de nye feltene, vil det komme med start og sluttdato hvis du har registrert dette i Rediger.
(OK)
 Det hendte noen ganger hvis barna hadde lange tekstfiler i "Register report" at de ble gitt melding om "overflow".
(OK)
 Noen ganger opplevet man at dersom det var ekteskap mellom slektninger at "Register report" sa barn, og ikke listen opp barna da disse var litet opp tidligere. Nå vil det ble nevnt som "se ekteskap til nummer XX" hvor ekskapet er "Register number" for den tidligere nevnte ektefellen.
(NY)
 Ved Kvalitetskontroll og et barn var ikke riktig linket, det er nå et valg for å slette den defekte linken.
(NY)
 "Delete unused sources" rutinen finner nå den gamle linken til den slettede hendelsen og fjerner den gamle kilden.
(NY)
 Nye muligheter når man konverterer fra BK5 tilBK6 ved at 1 "kilde" i BK5 blir nå gitt mulighet til å dele opp linje for linje, dvs. 3 kilder i BK6.
(OK)
 Noen ganger ble Jr. og Sr. etter et navn ikke med i GEDCOM-eksporten.
(NY)
 Noen av de norske ordene vil nå falle bedre på plass i ulike skjermbilder, men det står enda en del igjen.
NOTICE: if you are using an old foreign language file from BK5, do not use 6.0.46 or it will give an error 62. That will be fixed by tomorrow.
(new) On Group sheets or Book reports, if printing the new fields, it will show beginning and ending dates when you have dates entered that way on Edit.
(fixed) Sometimes if children had long text files on the Register report an overflow error would happen.
(fixed) Sometimes where there were cousin marriages, the Register report would say "children" and not list the children since they were listed previously. Now it will say "see marriage to number xx" where xx is the register number of the spouse above.
(new) On the Quality check, if a child was not linked correctly, there is an option to delete the bad link.
(new) The "delete unused sources" routine will now find an old link to a deleted event and remove the old source.
(new) New option on the Convert BK5 to BK6 routine to split 1 source from BK5 into 3 separate sources in BK6.
(fixed) Sometimes Jr. or Sr. after a name was not being exported to a Gedcom file.
(new) Some of the foreign language words will show on the Edit screen, but not all of them yet.

28-mar-01 (6.0.44)
(OK) Hvis man hadde utskrift av nye hendelse i "book report>" og hvis du vill ha navn på ektefelle foran ektefellens tekst, hendt det noen ganger at navnet til moren av ektefellen ble skrevet ut som navn foran meldingen.
(OK)
 Når man foretok deling av database, ble ikke alltid navn på tekst- og billedfiler skrevet til bksplit.lst.
(OK)
 Hvis man hadde en utskrift til "4 family box chart" og en av foreldrene manglet, stoppet rutinen istedet for å gi en advarsel.
(fixed) If printing the new events in a book report and if you requested the name of the spouse before the spouse messages, it was sometimes printing the name of the mother of the spouse before the messages.
(fixed) When doing a Split database, it was not writing the names of text and picture files to the bksplit.lst file.
(fixed) If printing a "4 family box chart", and if a parent is missing, the routine would stop instead of giving a warning message.

26-mar-01 (6.0.43)
(OK) Det hendte noen ganger at du fikk melding om at dette var en "uregistrert versjon" selv om både registreringsnummer og passord var på plass. dette skal nå være ordnet.
(NY)
 Det er nye valgmuligheter under "Register, Indented and Ahnentafel" rapporter for å kunne skrive ut flere av de nye hendelsene hvis disse er valgt som hendelser. For øyeblikket virker dette kun hvis du velger å skrive dette ut som "separate paragraphs for husband and wife"
(NY)
 A new option on the Register, Indented, and Ahnentafel book reports on the 'messages' tab to also print Notes that are attached to events. Currently this new option only works if you also pick the option to print the new events (see above.) Currently this option will print the notes at the end of the report. There will be another option added in the future to print those notes imbedded in the data for each person.
(fixed) Sometimes when starting it would say "unregistered version" even though you entered the reg number and password previously. This version should fix that problem.
(new) In 'fields to include' there is a new option on the Register, Indented, and Ahnentafel book reports to print all the new event fields or any selected set of event fields. Currently this new option only works if you also pick the option for 'separate paragraphs for husband and wife'
(new) A new option on the Register, Indented, and Ahnentafel book reports on the 'messages' tab to also print Notes that are attached to events. Currently this new option only works if you also pick the option to print the new events (see above.) Currently this option will print the notes at the end of the report. There will be another option added in the future to print those notes imbedded in the data for each person.

21-mar-01 (6.0.42)
(OK) Skillelinjen mellom barn i "Group Sheet" startet noen ganger ikke med riktig venstre marg.
(OK)
 I Kalkuler Slektsskap rutinen fikk man noen ganger feil etter å ha kalkulert i 80 generasjoner
(OK)
 Hvis du i Oppsett har angitt at du vil bruke en bokstav som f.eks. "n" i stedet for BK-Nummer, var programmet ikke i stand til å hoppe til en person fra "List, Alphabetical Display screen."
(OK)
 Hvis du har satt en rapport til å utelate personer over 110 år, du kunne få angitt 1100 år i aldersfeltet. Nå gis en advarsel på forholdet.
(NY)
 I Rediger brukes nå Skift+F6 og ikke Ctrl+F6 for å gå til ektefelle da noen brukere får problemer med andre programmer.
(fixed) The separation line between children on the Group sheet sometimes did not start at the correct left margin.
(fixed) In the Compute Relationships routine it sometimes gave an error after computing 80 relationship for 2 people.
(fixed) If you had options set to show a letter like "n" instead of # before the BK code numbers, it would sometimes not be able to jump to people from the List, Alphabetical Display screen.
(fixed) If you set a report to exclude data for people over age 110, you might accidentally have 1100 in the age field and not know it. Now it will warn you.
(new) On Edit it now uses Shift+F6 not CTRL+F6 to go to spouse since CTRL+F6 caused problems on some systems.

16-mar-01 (6.0.41)
(OK) Rettet en i "Group" hvis du laget en tekstfil og du hadde merknader. Merknadene ble flytter for langt til høyre.
(OK)
 Rettet en feil i Familiearket, hvis en bruker spurte etter bilde av barn og ikke kone og mann.
(NY)
 Hvis en bruker flyttet hendelsen om ekteskap over hendelsene for den enkelte person, gis en melding om å plassere meldingene lengre nede.
(fixed) Fixed error in Group if you picked Create TXT file and you had notes. The notes were moved too far to the right.
(fixed) Fixed error in Group sheets if user asked for pictures of children, but not husband and wife.
(new) If user moves marriage event above individual events, a message say to put marriages below on the grid.

(6.0.40 )
(OK) Feil som oppstod ved at programmet stoppet ved forhåndsvisning av Bok rapport isteden for at det kun ble gitt en feilmelding.
(OK)
 Feil på trekart, landskap på listepapir er fikset.
(fixed) Errors when doing a Preview on Book reports would stop program instead of just giving error message.
(fixed) Tree chart, Landscape, on Continuous paper was fixed.

01-mar-01 (6.0.39)
(NY) BKupdate installerer nå også Vsort.com da det er noen som installer programmet til en ny mappe og opplevet at programmet ikke sorterte.
(OK)
 Rettet en feil ved utskrift av "book report" uten overskrift, dat og ikke noe sidenummer øverst. Det første bildet ble ikke skrevet ut.
(new) BKUPDATE now installs VSORT.COM since some people install to a new folder causing sorts not to work.
(fixed) Fixed a problem when printing a book report with no heading, no date, and no top page numbers. The first picture would not print.

26-feb-01 (6.0.38)
(OK) Rettet en feil knyttet til konvertering fra BKW5 til BKW6. Hvis man bruker feltene "annet" til noe og hadde knyttet en kilde til dette og hvis du under konverteringen flyttet det feltet til et ikke-hendelses felt (noe som er nevnt under "Occupation" på listen), ville kilden ikke blir knyttet til det riktige datafeltet. For eksempel hvis du flyttet en av de fire hendelser fra BK5 til "military" ville kilder til "military" ikke vises. Har du mange av disse og du ikke kan foreta ny konvertering med 6.0.38 eller nyere, ta kontakt med John Steed for hjelp.
(OK)
 Installasjonsprogrammet vil nå gjøre BK6 kompatibelt med Peachtree Accounting (hvis du bruker det programmet).
(NY)
 Mulighet for å endre fontnavn og fontstørrelse for tekstboksen for redigere merknader i Edit. Klikk på "option" under "Notes tab"
(OK)
 Nytt forsøk på å rette opp i feilen som av og til oppstår hvis en tar backup til store HD.
(OK)
 Hvis stien til den eksterne tekstbehandler er feil, får man nå den riktige feilmeldingen når man klikker på knappen for å redigere en tekst.
(OK)
 Rettet en feil når man lager RTF-filer for "Book Reports" hvis "tittelfeltet" er satt for Italic og lengre enn 110 tegn.
(NY)
 Noen brukere får en blank tekstboks når de klikker på navnet til en tekstfil under "Notes". Det er foretatt noen endringer som forhåpentligvis vil virke.
(fixed) Fixed a problem with the Convert BK5 to BK6 routine. If you used the Other field in BK5 for something and if you attached a Source to that item, and if when you did the convert you moved that item to a non-event (something below Occupation on the list), then the source for that would not attach to the correct item. For example if you moved one of the five events from BK5 to Military then any source for Military would not show up. If you have a lot of these, and if you can not convert again with 6.0.38 because of many changes you have made, contact John Steed for help.
(fixed) The install program now will make BK6 compatible with Peachtree Accounting (if you use that program).
(new) Option to change the font name and font size for the textbox for notes in Edit. Click Options on Notes tab.
(fixed) Again tried to fix the problem when backing up to large hard drives.
(fixed) If the path to the external editor is bad, it will give the correct error message now when clicking button to edit text.
(fixed) Fixed an error in making RTF files for book reports if the title field is set for Italic and is over 110 characters long.
(new) A couple people get a blank text box when they click the name of a text file in Notes. Some changes were made to try to work around that problem.

18-feb-01 (6.0.37)
(OK) "Customs reports" felt 3 vil bruke "last name" feltet fra "Edit" for en person hvis ikke feltet er blankt.
(OK)
 "Tree Chart" viste ikke årstall for døpt hvis du ønsket kun å vise årstall i stedet for dato.
(NY)
 Kort for Vitner viser født og død for vitner
(NY)
 Valgmulighet til å fjerne ordet "married" foran dato for gift i "Books reports".
(NY)
 Ny metode for å editere kilder. Klikk på knappen for "Edit Source" etter at du har valgt "Lists, Sourses"
(OK)
 (muligens) Noen bruker som tar sikkerhetskop til HD som er større enn 600MB, har fått "Overflow error"
(fixed) Custom reports field 3 will use "Last name" field from Edit for a person if not blank.
(fixed) Tree chart was not printing Baptism year if you asked for years only for the dates.
(new) Witness grid shows born and died dates of witness.
(new) Option to remove "married" word before married date for Book reports.
(new) New way to edit sources. Click the Edit source button after you pick Lists, Sources.
(fixed) (maybe) Some people were getting Overflow error if they tried to backup to a hard drive larger than 600 megs.

16-feb-01 (6.0.36)
(OK) Rettet "Curstom reports" til å vise D hvis skilt og til å vise dato for skillsmisse.
(NY)
 Tilføyet "CTRL + skift + bokstav" for å finne aktuell skjerm.
(OK)
 "Descendant report" sa "text file line too long" hvis du ba om en blank linje før en tekstfil.
(fixed) Fixed Custom reports to show D if divorced and to show divorce date.
(new) Added CTRL+Shift+letter shortcut to Find screen.
(fixed) Descendant report was saying "text file line too long" if you asked for a blank line before text file.

12-feb-01 (6.0.35)
(OK) Rettet et problem ved konvertering fra BK5 hvis du hadde en kombinasjon av $$ og # og * og valige tekstlinjer. Nå vil disse bli behanlet i samme rekkefølge som de var i BK5.
(NY)
 Hvis du har en annen editor, gjør valg i Oppsett av BK og du kan bruke denne tekstbehandler til også eksterne tekstfiler.
(OK)
 Tilføyd "Create TXT" til meny for "Compute Relationship".
(NY)
 "Group Sheet" vil nå også ta med navn som går under kategorien "også kjent som".
(fixed) Fixed problem with converting from BK5 when you had a combination of $$ and # and * and regular message lines. Now it will keep them all in the same order as they were in BK5.
(new) If you have a word processor set up Options, you can use that to edit external text files also.
(fixed) Added Create TXT file to the menu for Compute Relationship.
(new) The Group sheets will print the "also know as" names for a person also.

5-feb-01 (6.0.34)
(OK) Rettet alderskolonne i brukerdefinerte lister
(OK)
 Rettet visningproblem i Sideoppsett for Fødselsdagslister.
(OK)
 Rettet "overflow" feil ved GEDCOMexport nor det er over 32000 hendelser i databasen
(OK)
 Rettet en feil hvis option var satt for å vises sammenfallende navn i fødselsrekkefølge i Søkebildet og hvis en person i den sammenfallende listen hadde knyttet til seg den sist registrert hendelsen i databasen. Da kunne det skje at listen ikke inneholdt samtlige som passet til dette navnet.
(NY)
 Nytt valg i kalender rapportbildet. Hvis du velger alle måneder, og utskrift i fon8 eller mindre (du kan skrive 6 i valget og du ønsker) og deretter klikke på stående format for å endre til liggende, så er det nå en knapp som velger for å skrive ut 4 måneder pr side.
(fixed) Fixed Age column in the custom lists.
(fixed) Fixed display problem on Page Setup tab for Birthday list.
(fixed) Fixed "overflow" error on Gedcom Export when there were over 32000 events in the database.
(fixed) Fixed a problem if the option was set to for the Search screen to show matching names in Birth year order, and if one person in the matching list had attached to him/her the last event added to the database, then the matching list might not contain everyone that matched the name.
(new) New option on Calendar report screen. If you pick All months, and Printer font 8 or less (you can type in 6 above the drop down list if you want) and then click the Portrait word to change to Landscape, there is a new button to print 4 months per page.

30-jan-01 (6.0.33)
(OK) Noen ganger virket ikke rutinene for å slette ubrukte kilder
(OK)
 Rettet en feil hvis man tilførte et vitne og et kilde for vitnet samtidig
(OK)
 Rettet en feil hvor du ble gitt en unødvendig feilvarsel når du tilførte adressen til en par.
(NY)
 Ny rutine under "File / Sources / combine duplicate sources". Bruk den hvis noen hovedkilder er nøyaktig identiske.
(fixed) Sometimes the routine to Delete unused sources did not work.
(fixed) Fixed problem if adding a Witness and adding a Source for the Witness at the same time.
(fixed) Fixed a problem where you got an unnecessary warning message when adding an address to a couple.
(new) New routine under File, Sources, Combine duplicate sources. Use it if some master sources are exactly the same.

25-jan-01 (6.0.32 )
(OK) Rettet en feil hvis man tilførte en ny kilde til en hendelse og deretter valgte Cancel mens kildeliste ble lastet
(OK)
 Rettet en feil error 75 som oppstod dersom du hadde to GEDCOMimport til en rad.
(NY)
 Tilført et nytt valg for GEDCOMexport til å tilføye et mellomrom mellom CONC linjer. Den CONC-tag er bruket til å dele opp en lang line. GEDCOM spesifikasjoner sier at man skal dele midt i et ord og ikke sette inn mellomrom når man importerer en GEDCOM-fil. Noen programmer deler linjen mellom ord og det er derfor nødvendig å tilføye et mellomrom mellon CONC linjer.
(NY)
 Gjordt en endring i GEDCOM importen slik at BK6 kan lese en GEDCOM file fra FTM som har innrykk.
(NY)
 Lagt til noen nye hurtigfunksjoner i #Edit Menu".
(fixed) Fix problem if adding a new source to an event, then click Cancel while source list is loading.
(fixed) Fix error 75 if you do two gedcom imports in a row.
(new) Added new option for gedcom export to add a space between CONC lines. The Concatenation tag is used to split up a long note line. Gedcom specifications say to split in the middle of a word and to not insert a space when importing the gedcom file. However, some genealogy programs split the line between works and therefore need a space added between the CONC lines.
(new) Made a change in Gedcom import so BK6 can read a gedcom file from FTM that is indented.
(new) Added some new shortcut keys to the Edit menu.

17-jan-01 (6.0.31 )
(OK) Når man legger inn en ny persone er * på skillekortene nå borte.
(OK)
 Noen ganger ville ikke dato skrives ut på "Customs reports" når dette ble bestilt.
(Endret)
 Noen har rapportert "overflow" når utskrift i "group Sheets" inneholdt bilder.
(fixed) When you are adding a new person, the * on the tabs is erased now.
(fixed) Sometimes the date did not print on Custom reports when it was requested.
(changed) A couple people reported "overflow" when printing pictures on group sheets.

15-jan-01 (6.0.30 )
(OK) Noen fikk error 52 når data ble konverterte fra BK5 til BK6. Dette synes å oppstå hvis BK6 har en billedfil som inkluderer ~i billednavnet og at billedfilen av en eller annen grunn ikke ble funnet.
(OK)
 Denne oppdateringen skulle rette feilen "error 380" som oppstod når man slettet ubrukte steder eller hadde globale endring av sted.
(OK)
 Rettet en feil knyttet til melding "note pointer in source " når man importerer en GEDCOM fil.
(OK)
 Retter en feil med bruk av FILE, Utilities, når man skiftet siste navn til stående.
(fixed) Some people got error 52 when converting BK5 to BK6. This seemed to happen if BK5 had a picture file that included ~ in the name and that picture file was not found for some reason. This version should fix that error.
(fixed) This version should fix the error 380 when deleting unused locations or globally changing locations.
(fixed) This version fixes the message "note pointer in source" when importing a gedcom file.
(fixed) Fixed problem with File, Utilities, when changing last name to uppercase.

11-jan-01 (6.0.29 )
(OK) Rettet en feil med * etter barn på skillekortet hvis man skiftet ektefelle.
(OK)
 Rettet en feil med familieadresse hvis man skiftet ektefelle.
(OK)
 Rettet en feil hvor tekst for ektefelle ikke ble skrevet ut i "Register Book" hvis et barn var gift, men ikke hadde egne barn.
Noen får feilmelding error 52 når de konverterer fra BK5 til BK6. Denne oppdateringer retter ikke denne feilen, men den vil gi tilleggsopplysninger hvis feilen 52 oppstår. Hvis du får denne feilen i denne versjonen, send en melding til JS med de opplysninger om feilen som gis på skjermen. Den vil fortelle "error happened at location xxxx"
(fixed) Fixed problem with the * after children on tab if changing spouses.
(fixed) Fixed problem with family address when changing spouses.
(fixed) Fixed a problem where messages for spouse were not printing on Register Book report if a child was married but had no children.
A couple people are getting error 52 when doing the convert from BK5 to BK6. This version does not fix the problem, but it will give additional information if error 52 happens. If you get the error with this version, notify John of the location of the error that is given on the screen. It will say "error happened at location xxxx."

7-jan-01 (6.0.28 )
(OK) Rettet en feil i "Split routine" hvis du velger en eksisterende mappe hvor navnet på mappen innholder mellomrom.
(OK)
 Rettet en feil når man søker etter REF-nummer hvis REF-feltet er høyrejustert.
(NY)
 Føyd til en knapp for å søke etter eksisterende tekstfiler når man skal legge til tekstfiler.
(OK)
 Retter en feil hvis man bruker ALT+F2 når man skal finne en person og rettet en feil når man velger CANCEL fra ALT+F2.
(OK)
 Rettet en feil som oppstår noen ganger når man importerer en GEDCOMfil, når Title eller Forfatter ikke ble markert med valg (slik at de kunne skrives ut i rapporter).
(Endret)
 Endret søkerutingen. Hvis du søker etter første og siste navnet og du skreve over 5 tegn for navnet, brukte den dette som om navnet ikke ble funnet, programmet vill kun søke etter de første 5 bokstavene av navnet. Nå; hvis du skriver mer enn 5 bokstaver, men mindre enn 10 og ikke finner et treff, gir programmet alternativer for søket.
(NY)
 Føyet til * på skillekort i Rediger hvis det er data på det skillekortet. Så hvis det ikke er * på skillekortet for "notes", trenger du ikke klikke på det skille kortet for å se om personen har tilleggsopplysninger.
(NY)
 På hovedmenyen velg Utilities og det er en rutine for å endre navne fra/til STORE bokstaver eller SMÅ bokstaver og en rutine for globalt å endre stien for tilknyttede tekstfiler eller bilder.
(fixed) Fixed problem with Split routine if you select an existing folder name that contains a space.
(fixed) Fixed problem when searching for REF number if REF field was right justified.
(new) Added new button to search for existing text file when adding notes.
(fixed) Fixed problems if using ALT+F2 when Finding a person and fixed problem when picked Cancel from ALT+F2
(fixed) Fixed problem where sometimes when importing a gedcom the source Title or Author were not marked with a check (so they would print on reports.)
(changed) Changed the search routine. If you are searching for a first and last name and you type over 5 characters for the names, it used to be that if the name was not found, it would do a search on only the first 5 letters of the names. Now if you type over 5 letters but less than 10, if it does not find a match, it offers a suggestion for the search.
(new) Added * on the tabs on Edit if there is data on the tab. So if there is not a * on the Notes tab, then you do not need to click it to see if the person has notes or not.
(new) On the main menu pick File, Utilities and there is a routine to change names to or from UPPER or Lower case and a routine to globally change the path names for the attached Note text files or Picture files.

5-jan-01 (6.0.27 )
(OK) Rettet en feil knyttet til import av GEDCOM-fil med ANSEL karaktersett.
(OK)
 Rettet en feil i "Edit" hvis man tilføyde informasjon til en person med mer enn to ektefeller og du endret ektefelle i "Drop down box"
(OK)
 Rettet en feil hvis du redigerte en kommentar for en person og du ikke klikket på "save Changes" knappen og du deretter flyttet til en annen person. Nå blir dette lagret selv om du ikke klikker "save changes" or "cancel".
(OK)
 Rettet en feil i "Tree Chart" hvis du valgte "Zoom, Larger" før du valgte "Zoom, Smaler".
(fixed) Fixed problem with ansel characters in sources when importing gedcom file.
(fixed) Fixed problem on Edit if adding information for a person with 2 or more spouses, and then you change the spouse in the drop down box.
(fixed) Fixed problem if you are editing a note for a person and you do not click the "Save changes" button and then you move to another person. Now it will save changes if you do not click either save changes or cancel.
(fixed) Fixed a problem on the Tree chart if you picked Zoom, Larger before picking Zoom, Smaller.

1-jan-01 (6.0.26 )
(OK) Rettet en feil knyttet til import og eksport av "Immigration" i GEDCOM.
(OK)
 Rettet en feil på "custom List" når en skrev ut "field 87" og en person hadde to ekteskap og kun hadde barn i første ekteskapet.
(OK)
 Rettet en feil hvor BKMESSG.DT6 noen ganger ikke ble tilbakeført ved tilbakeføring av sikkerhetskopi.
(Endret)
 Redusert mellomrommet etter nummer nå mang sendt "Register Book report" til RTF-fil.
(OK)
 Rettet en feil som oppstod når man trykket F8 for å søke på et sted i "Edit screen". Noen ganger virket det ikke unntatt om du hadde klikket på stedsfeltet.
(OK)
 Rettet en feil i "Ancestor Chart" ved flersidig rapport. Hvis du startet med liggende, kunne det endre til stående etter tre sider.
(OK)
 Rettet en feil på "Child grid" når du valgte å oarrangere rekkefølgen og deretter valgte på "Soter.
(OK)
 Rettet en feil i "Family View" som oppstod når en kvinne var på toppen og hun hadde flere ektefeller, da ble ikke overskriftene for "Husband" og "Wife" riktige.
(Endret)
 Ved import av en GEDCOM-fil, og en person hadde tittel som "Jr" eller "Sr" legges nå opplysningene i slutten av navnefeltet.
(fixed) Fixed problem importing or exporting Immigration events in gedcom.
(fixed) Fixed problem on custom List when printing field 87 and a person had two marriages and only had children in first.
(fixed) Fixed problem where BKMESSG.DT6 file would sometimes not Restore when restoring backup.
(changed) Reduced the amount of space after the number when sending Register Book report to RTF file.
(fixed) Fixed problem when pressing F8 to search for a location on Edit screen. It sometimes did not work unless you clicked the location field with the mouse first.
(fixed) Fixed problem on Ancestor Chart when printing Multi-page report. If you started in Landscape, it would change to Portrait after 3 pages.
(fixed) Fixed problem on Child grid when you pick rearrange and then click the Sort button.
(fixed) Fixed problem on Family View when a woman was at the top and she had multiple spouses, the headings for Husband and Wife were not correct.
(changed) When importing a gedcom file, if a person had a title of Jr or Sr it now puts it at the end of the name field.

25-des-00 (6.0.25)
(OK) Rettet et problem når man foretok Ordsøk og deretter Rediger for så igjen å gå tilbake til Ordsøk.
(OK)
 Rettet en feil knyttet til "Tree chart" hvis man skrev ut datoer og det var et ekteskap mellom slektninger.
(OK)
 Rettet en feil knyttet til at Alt+F2 ikke fungert i tekstområdet.
(OK)
 Hvis du har en hendelse knyttet til Skilsmisse (Divorce) vil det nå bli skrevet "divorced" i bokrapporter.
(OK)
 Rettet en feil ved "Split database" når man velger "Descendants".
(fixed) Fixed problem when doing Word search and Edit then going back to Word search.
(fixed) Fixed problem on Tree chart if printing dates and if there was a cousin marriage.
(fixed) Fixed problem where Alt+F2 did not work in the Notes area.
(fixed) If you have a Divorce event with no date, it will now print "divorced" on the book reports.
(fixed) Fixed problem on Split database when picking Descendants.

25-des-00 (6.0.24)
(OK) Rettet en feil som oppstod når man tilføyet tekst til et bilde rett etter at man hadde knyttet opp bildet. Noen ganger ble teksten knyttet til et bilde for en person du hadde sett på tidligere.
(OK)
 Hvis du ikke hadde person nummer 1, kunne du får en feilmelding når du gikk til "Edit" første gang.
(NY)
 Tilføyd mer information i Familiearket. Ved å trykke F7 i "Family View" vil en returnere til "Edit" og personen vil da være aktuelle person som var øver til venstre i "Family View".
(NY)
 Tilføyd dato for død etter fødselsdato for Barn og søsken.
(OK)
 Rettet en feil knyttet til at sidenummer for kilder ikke alt ble vist i fotnoter ved utskrift.
(NY)
 Tilføyd ny søk i ordsøk etter kvalitet på kilder.
(NY)
 I "Group sheets, Fields to Include" er det kommet til et valg om du vil kun se noen hendelser eller alle hendelser.
(NY)
 Hvis du viser kildene til en person, neste gang kan du klikke på S kolonne for å føye til en kilde til en hendelse, vil den ha en knapp som gjør at du kan velge den tidligere kilden til også denne hendelsen (Dette tilsvarer bruk av = for kilder i BKW5.2G)
(OK)
 Rettet en feil på "overflow" når det ble generert GEDCOM hvis tilknyttet fil var over 60,000 bytes
(OK)
 Rettet en feil som oppstod hvis du hadde to tekstfelt til knyttet til en person og du brukte opp/ned-pilene til å flytte deg mellom disse to filene. Feilen var at det ikke skjedde noen endring
(fixed) Fixed problem when adding notes to a picture right after adding the picture. Sometimes the note attached to a picture from the person you viewed previously.
(fixed) If you did not have a person number 1 you would get an error going to Edit the first time.
(new) Added death date after the birth date on the Children grid and Siblings grid
(new) Added more information on the Family View screen. Also, pressing F7 on Family View will return to Edit and change the current person to the person that was on the top left in Family View.
(fixed) Sometimes the page number did not show for footnotes when printing.
(new) Added a way to search in Word Search for Quality of sources.
(new) On Group sheets, Fields to Include there is a check box to show only primary events or show all events.
(new) If you view a source for a person, then the next time you click the S column to add a source to an event, it will have a button that will add the previous source to this event. (This is similar to typing = for a source in 5.2G)
(fixed) Fixed overflow problem if creating a gedcom file and an attached text file was over 60,000 bytes
(fixed) Fixed problem if you had two notes attached to a person and you used the up/down arrows to move between the two files on the grid. It was not changing the text in the text box.

11-des-00 (6.0.22 Release)
(OK) Endringer som foretas i "Edit" gir informasjon til "Bkaudit"
(OK)
 Rettet en feil i Kalender rapporten.
(OK)
 Hvis du benytter sortering sorterer den alfabetisk.
(OK)
 Rettet en feil i "Group sheets" ved overgang til ny side (det ble ingen marg).
(fixed) The changes you make on the Events grid in Edit are output to the bkaudit file.
(fixed) fixed problem with the Calendar report.
(fixed) If you put a sort name in the sort name field, it uses that for the Alphabetical Report now.
(fixed) fixed problem with a long message on Group sheets that went to second page (there was no margin).

30-nov-00 (6.0.21 beta)
(OK) Rettet en feil når man la til foreldre og første foreldre del av ny mens den andre foreldreparten allerede eksisterte i databasen.
(OK)
 Rettet en feil i rapporter nå det var ekteskap mellom nære slektninger (cousin). Hadde effekt på personene etter dette ekteskapet.
(fixed) fixed problem when adding parents and first parent is new but second parent was in database already.
(fixed) fixed problem on reports when there was a cousin marriage (it affected people after the cousin marriage.)

5-nov-00 (6.0.20 beta)
(OK) HTML group sheets - fixed problem with pictures and link to children and link to sources.
(OK)
 Rettet feil dersom en gikk fra "Word search" til "Edit" for deretter til kilde for så igjen å lukke kilden.
(NY)
 Tilføyet i "option" en blank linjer før tekststen i "Descendant report".
(OK)
 If you added notes or pictures to a single person and set the grid to Family instead of Individual, it would not save the note or picture.
(endring)Changed "Resided" to be an event that uses Location search now.

31-oct-00 (6.0.19 beta)
(OK) HTML group sheets - if compressed children, alignment was not correct.
(OK)
 "Ancestor chart" kunne inkluder personlige tekster.
(OK)
 Brukerdefinerte rapporter skrev ikke ut addressene riktig.
(NY)
 New field 92 on custom lists to only print selected addresses (marked for holiday, or birthday, etc.)
(OK)
 Rettet en feil i tilknytting til sidenummer nederst på side og indeksering.
(NY)
 I "Edit" kan du velge farge på bakrunn for barn eller tekstboks ved å velg "Options" under disse skillekort.
(NY)
 Økt antall aner når man gjør deling av database til 32,000 i hvert uttrekk.
(NY)
 Added Ancestor button on Edit to jump to ancestor chart.
(NY)
 Added option to show Add Sibling instead of Add Parents button. Click Options on the event grid. This is useful if you are adding children to a family so you can pick Add Sibling to continue adding more children. You can still add parents with the menu item Add at the top.

20-oct-00 (6.0.18 beta)
(OK) Ordsøk viste ikke hendelser når den laget rapport.
(NY)
 Lager HTML filer fra "Group Sheet".
(NY)
 Kan utelate data for levende personer i "Group Sheet"
(NY)
 Optionsvalg som spør om du vil ta backup hver gang du avslutter programmet. (Kan velges bort under FILE /OPTIONS hvis du ikke ønsker dette.)

13-oct-00 (6.0.17 beta)
(OK) Rettet problem når du ordner rekkefølge for ektefeller til en kvinne.
(OK)
 Rettet et problem når du legger til foreldre til en person og programmet finner en eksisterende person og du ikke velger denne personen for den foreldrepart.
(NY)
 Tilføyet en option som spør hvis du ønkser å ta sikkerhetskopi når du avslutter programmet.
(OK)
 Rettet noen problemer knyttet til utskrift av "Register books" eller "Indented book" med adskilte avsnitt. 

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor