BK 7.1

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Hvilen versjonene du bruker, finner du ved Hjelp / Om BK  BK7.0   BK7.1   BK7.2   BK7.3   BK7.4   BK7.5

Husk at du må ha satt at du har full Administrasjonsrettighet til BK

 

2. des 2016 ( 7.1.17 )
Det er lagt opp en ny versjon som har fått nye språkfiler, men den heter fortsatt 7.1.17

19. nov 2016 ( 7.1.17 )
(NYTT)
 Gedcom Import har fått nytt alternativ ved å bruke Mark denne personen som privat i BK om de var privat i gedcom-filen. Alternativet er synlig hvis noen er merket privat.
(NYTT) Familieark og bokrapporter har nå, dersom dette er i databasen mulighet til å legge alternative navn i Navneindeksen.
(NYTT) Mulighet i Etterkommertre til familier som ikkke har etterkommere med || etter navnet hvis etterkommer har markert at ekteskået/forholdet er makert ingen barn fra denne personen.
(NYTT) En ny snarvei for kilder. Hold ALT og klikk K kolonnen for å legge den forrige kilden til denne hendelsen. Det vil komme tilbake og vise kildenavnet over nettet slik at du vet at du har lagt riktig kilde.
* Også under Oppsett av BK er det kommet noen endringer.
* Det er blir flere skejrmbilder knyttet til forklaring i bruk av kilder. Det kan være fordel åstudere dette noe selv.
(new) new Gedcom Import option 'Mark this person as private in BK if they were private in the gedcom file.' The option is visible if someone is private.
(new) on Group sheets and Book reports, if printing alternate names, new option to put alternate names in the index also.
(new) option on Tree chart to put ¦¦ after name if the descendant has the event 'no children from this person'
(new) A new shortcut for sources. Hold ALT and click the S column to add the previous source to this event. It will return and show the source name above the grid so that you know you added the correct source.

14. okt 2016 ( 7.1.16 )
(OK) Utbedret en feil som bare var i versjon 7.1.15 på Etterkommer Bokser forårsaker en overflytsfeil.
(NYTT) Det er en ny alternativ for Rediger for å vise et annet symbol hvis et barn eller søsken var gift, men hadde ingen barn. Du kan velge alternativer nederst til høyre i Rediger vindu 2 under Oppsette av BK.
(ENDRET) GEDCOM Eksport har mulighet til å velge hvilke Alternative Navn for å eksportere.
(fixed) Fixed a bug that was only in version 7.1.15 on the Box chart causing an Overflow error.
(new) There is a new Option for the Edit screen to show a different symbol if a child or sibling was married, but had no children. You can pick Options from the bottom right of the Events/Facts tab to set the new option.
(changed) The Gedcom Export has an option to select which Alternate Names to export.

5. okt 2016 ( 7.1.15 )

(NYTT) Du kan velge hvilke alternative navn som skal inkluderes for Familieark.
(OK) I Beregne slektsforhold, hvis en person hadde over 20 generasjoner av forfedre, kunne man noen ganger ikke finne en sammenheng mellom person A og B, men det ville fungere mellom person B og A. Nå fungerer det begge veier.
(ENDRET) En stor Gedcom filen vil nå bli importere 10 ganger raskere i tilfeller hvor det er over 600.000 navn i Gedcom filen og du starter med en tom database og slektsbasen ID-er er numeriske, ikke alfanumerisk.
(OK) Rettet et problem med Utdrag av database, hvis du først velge alle mennesker med utvalg av tall, deretter valgte bort personer, ble det etterlot noen personer som blanke.
(ENDRET) På Komprimert anetre kan du nå starte med ane-nummer større enn (høyere) 1.
(new) You can select which alternate names to include for Group sheets.
(fixed) In the Compute Relationship routine, if a person had over 20 generations of ancestors, it would sometimes not find a relationship between person A and B, but it would work between person B and A. Now it works both ways.
(changed) A huge Gedcom file will import 10 times faster in cases where there are over 600,000 names in the Gedcom file and you start with an empty database and the Gedcom IDs are numeric, not alpha-numeric.
(fixed) Fixed a problem with Split database, if you first select all people with range of numbers, then de-select people, it was leaving some people with blanks.
(changed) On the Collapsed Ancestor chart, the ancestor number can Start with a number higher than 1 now.

9. aug 2016 ( 7.1.14 )
(NYTT) Det er en ny mulighet til ikke å vise den nye knappen "Insert Event >>" på Redigerskjermen. Klikk nederst til høyre under Oppsett hvis du vil slå av den nye knappen.
(OK) Når du bruker en av de foregående 10 Kilder, vil også Kvalitet på oppgitt data'bli med.
(ENDRET) Etterkommer Bokser kan nå være 2400 bokser bredt, ikke bare 1200.
(NYTT) Hvis skjermen din er på størrelsen 1360 x 768, Rediger (skjermen) vil nå også være bredere.
(new) There is a new option to NOT show the new 'insert event' button on Edit screen. Click Options at the bottom right if you want to turn off that new button.
(fixed) When you use one of the previous 10 Sources, it will also remember the Quality field.
(changed) The Descendant Box chart can be 2400 boxes wide now, not just 1200.
(new) If your Windows display screen is size 1360 by 768 the Edit screen will be wider now.

6. juni 2016 ( 7.1.13 )
(NYTT) I Rediger er det ny knapp Legg til hendelse for å sette inn en ny hendelse direkte direkte over hendelsen som i dag er merket med >
(NYTT) I Rediger, klikker du Oppsett (nede til høyre) for¨å får frem to nye oppsettmuligheter.
A. Ett alternativ er alltid å åpne bilder med standard Windows-program i stedet for BK bildeviser.
B. Ett alternativ er at når du klikker på en M kolonne for å gå inn i første hendelse Merknad,
vil den automatisk gå inn i Redigeringsmodus for å legge til en ny merknad (i stedet for at du må klikke og åpne for å legge inn teksten.)
(OK) På Etterkommere/Etterslektre og Etterslektstre Bokser, hvis et barn ble merket som privat - Vis ikke at personen eksisterer kunne det noen ganger settes linjen på feil sted, eller sette personer på feil sted.
(OK) Når du foretok en GEDCOM import, ville noen ganger tegnsettet ikke konvertere tegnsettet for sammenknyttetede Merknader.
(NYTT) I BK bildeviser, kan du velge Fil, Roter venstre eller Roter høyre hvis bildet er sidelengs.
(ENDRET) Når du gjør et navnesøk for ? ? vil programmet nå sortere listen etter etternavn, i stedet for fornavn. (Det var etter etternavn i BK6 og nå BK7 gjør det på den måten også.)
(new) On the Edit screen is a new button "Insert Event" to insert a event above the event that is currently marked with the >
(new) On the Edit screen, click Options for two new options. One option is to always open pictures with your default Windows program instead of the BK picture viewer. The other option is that when you click a N column to enter the first Event Note, it will automatically go into Edit mode for a new note (instead of you having to click the Edit button above the text.)
(fixed) On Tree chart and Box chart, if a child was marked as 'private - do not show that the person exists' it would sometimes put lines in the wrong place, or put people in the wrong place.
(fixed) When doing a Gedcom import, it sometimes did not convert the character set for linked Notes.
(new) In the BK picture viewer, you can pick File, Rotate left or Rotate right if your picture is sideways.
(changed) When doing a name search for ? ? it will now sort the list by last name, instead of first name. (It was by last name in BK 6 and now BK 7 does it that way also.)


9 mai 2016 ( 7.1.12 )

(OK) Når du foretar et Slektsbok for generasjoner, romertall før barna navn var ikke riktig plasert når du sender rapporten til en RTF-fil.
(OK) Hvis du hadde Brukerdefinerte Fakta for en person, disse fakta ble ikke skrevet ut på Lister, Numerisk Rapporter eller Alfabetisk rap.
(OK) Noen ganger når du tar sikkerhetskopi, hvis en tekstfil eller bildefil ikke ble funnet, ville det føre til en Type Mismatch feil.
(fixed) When making a Register Book Report, the Roman numerals before the children names were not right justified when sending the report to an RTF file.
(fixed) If you had Custom Facts for a person, those Facts were not printing on Lists, Numeric Report or Alphabetical Report.
(fixed) Sometimes when doing a Backup, if a text file or picture file was not found, it would cause a Type Mismatch error.

1 apr 2016 ( 7.1.11 )
(NYTT)
 Ny større skrift på Rediger for skjermstørrelsen  1280 av 854
(OK) Rettet et problem i Rediger som noen ganger hindret at familiehendelser for å gå til toppen.
(OK) På Hjelpeprogram, Rediger Egne Definerte Hendelser/fakta, knappen Rediger det å endre stave virket ikke.
(OK) Rettet en feil (igjen) på Rediger hvis endringen ektefelle og klikk S kolonne det noen ganger vist kilde for den andre ektefellen.
(new) New larger font on Edit screen for screen size 1280 by 854
(fixed) Fixed a problem on Edit that sometimes caused a family event to move to the top.
(fixed) On the Utility, Edit Custom Events/Facts, the Edit button there to change spelling was not working.
(fixed) FIX a bug (again) on Edit screen if change spouse and click S column it sometimes showed the source for the other spouse.


5 mar 2016 ( 7.1.10 )

(OK) Rettet et problem når du importerer en FTM gedcom fil som inneholder ALIA tag med et NOTE
(fixed) Fixed a problem if importing a FTM gedcom file that contains the ALIA tag with a NOTE

26 feb 2016 ( 7.1.9 )
(NYTT) Det er et nå et alternativ til å legge til tre nye knapper på Velkomstbildet for henholdsvis Person Edit, FamilieRediger <F12>, Familie Visning <F7>. (Se under Fil, Oppsett av BK, RTF/Annet [4. skillekort] for å legge til disse knappene)
(OK) Rettet et problem der et søk etter en Ref-nummer noen ganger tok for lang tid.
(OK) Rettet et problem på Tidslinje Individ i tilfeller hvor det var nøyaktig 5 personer med samme årstall, ville resulatet noen ganger hoppe over en person.
(NYTT) Ny rapport fra Velkomstbildet, List, People marked som privat.
Det er også foretatt en rekke endringer i beskrivelsen om bilder og kilder i Hjelpefilen <F1>.
(new) There is an option to add three new buttons on main screen for Person Edit, Family Edit, Family View. See File, Options, RTF/Other to add those 3 buttons.
(fixed) Fixed a problem where a search for a Ref Number sometimes took too long.
(fixed) Fixed a problem on the Individual Timeline, where if there were exactly 5 people with the same year, it would sometimes skip one person.
(new) New report from the main screen List, People marked as private.

3 jan 2016 ( 7.1.8 )
(OK) Proband på Anentavle Bokrapport viste ikke viser ekteskap eller skilsmisse dato og sted hvis alternativet var på å også vise bilder.
(OK) På Hjelpeprogrammet for å sammenligning to databaser, Generell kilde, Navnekilde og Familiekilde ble ikke vist for venstre person.
(OK) Rettet et problem hvor alder ved død noen ganger var feil  ved Fødselsdag listen når det ble inkludert personer som hadde døde.
(OK) Sikkerhetsrutinen innkluderer også bilder og tekstfiler knyttet til stedsangivelser.
(ENDRET) Anentavle Bokrapport med Alle data for barn,
har nå er det et alternativ for å vise eller ikke-vise bilder av barn som er stamfar, siden noen ville likevel bildet når 7.1.6 endring nedenfor.
(OK) På Etterkommer Rapporten, hvis ene ektefellen var merket privat ville det noen ganger ikke ut DIV. for en annen ektefelle.
(NYTT) Lagt til en ny alternativ under Fil, Oppsett av BK, Diverse for å endre ordet Familie til Par for Merknader for ekteskap, bilder for ekteskap, etc.
(Dette er bare for den engelskspråklige versjonen av programmet.)
(fixed) The starting person on the Ahnentafel report did not show the marriage or divorce date and place if the option was on to also show pictures.
(fixed) On the Utility to Compare Two Databases, the words 'has general source' 'has name source' 'has Family source' were not showing for the left person.
(fixed) Fixed a problem where the age at death was sometimes wrong on the Birthday list when including people that had died.
(fixed) The Backup routine also backs up the Pictures and TextFiles attached to Locations.
(changed) Ahnentafel Book with All data for Children, now there is an Option to show or not show pictures of child who is ancestor, since some still wanted the picture after the 7.1.6 change below.
(fixed) On the Descendant report, if one spouse was 'private', it would sometimes not print DIV. for a different spouse.
(new) Added a new Option under File, Options, Other to change the word 'Family' to 'Couple' for marriage notes, marriage pictures, etc.
(This is only for the English language version of the program.)

29 okt 2015 ( 7.1.7 )
(OK) Den forrige versjonen 7.1.6 var forårsaker problemer på Rediger for brukere som hadde alternativet satt til IKKE å flytte ekteskap over døde og begravet.
Eller med andre ord ha hendelser i rekkefølge.
(fixed) The previous version 7.1.6 was causing problems on the Edit screen for users that had the option set to NOT move marriage above died and burried.

25 okt 2015 ( 7.1.6 )
(NYTT) 'Anerapport bokformat' når du bruker Oppsettet til å skrive ut 'alle data for barn'.
ikke vis bilder eller hendelsens merknader for barnet dersom det er barnet som også er proband andre steder.
(OK) Rettet et problem hvis du endrer hendelsen Folketelling til Folketelling Fam da denne ble lagt på toppen av hendelser for en partner.
(ENDRET) Når du trykker på kontekst key mens du redigerer et notat, vil det dukke opp en meny for å kopiere og lime inn tekst.
(OK) Rettet noen problemer under Hjelpeprogram / Global Søk og erstatt når du endrer en Hendelse til Fakta eller Fakata til en Hendelse.
(changed) Ahnentafel Book when using the option to print All data for Children, do NOT show pictures or Event Notes for the child if it is the child who is also the ancestor elsewhere.
(fixed) Fixed a problem if changing the event Census to Census (Family) it was putting it at the top of the events for the spouse.
(changed) When pressing the 'context key' while editing a Note, it will pop up a menu to Copy or Paste.
(fixed) Fixed some problems on the Utility for Global Search and Replace when changing an Event to a Fact or a Fact to an Event.


7 sep 2015 ( 7.1.5 )
(NYTT) For Brukerdefinerte Rapporter som finnes bl.a. under Lister, Numerisk Rapporter og List, Alfabetisk rapport, det er under Inkluder følgenede felt lagt til nye felt for de 19 typer alternative navn (felt 401-419).
(OK) Rettet et problem på Rediger når du legger til en ektefelle eller legger til foreldre, hvis du alternativet ble satt til å legge til to familiehendelser til de nye mennesker, kunne noen ganger det andre familiearrangement ble feilaktig flyttet til toppen ovenfor 'født'.
(OK) Rettet et problem når du la til en ny person, og det viser en liste over sammenfallende navn, ble øverste navn ikke merket, så hvis du brukte Velg, ble personen feilaktig registrert som Ny.
(new) For the Custom Reports such as List, Numeric Report and List, Alphabetical report, there are new fields for the 19 types of alternate names. Fields 401 to 419
(fixed) Fixed a problem on the Edit screen when adding a spouse or adding parents, if the option was set to add 2 marriage (family) events to new people, sometimes the second family event was incorrectly moved to the top above Born.
(fixed) Fixed a problem when adding a new person and it shows a list of matching names, the top name was not highlighted, so if you hit 'Select' it incorrectly added the person as new.

17 aug 2015 ( 7.1.4 )
(OK) Fikset et problem på Rediger hvis det var flere familiebegivenheter eller familie fakta og rekkefølgen ble endret, ble noen ganger rekkefølgen ikke lagret.
(ENDRET)  På Velg Person, i området nederst som viser detaljer om en person er nå bredere.
(fixed) Fixed a problem on the Edit screen if there were several family events or family facts and the order was changed, sometimes the new order was not saved.
(changed) On the Select Person screen, the area at the bottom showing details about one person is wider now.

13 Jul 2015 ( 7.1.3 )

(OK) Rettet et problem hvis en gedcom import hadde over 20.000 kilder.
(OK) Etterkommer bokser hvis det fikk plass på én side, sentrerte ikke øverste boksen riktig.
(fixed) Fixed a problem if a gedcom import had over 20,000 sources.
(fixed) The descendant Box Chart, if it all fit on one page, was not centering the top person correctly.

( 7.1.2 )
(OK) Fikset noen problemer med barn på Familieark dersom barn eller ektefelle ble merket som privat.
(fixed) Fixed some problems with children on a Group sheet if the children or spouse were marked as 'private'.

( 7.1.1 )
(NYTT) Ny rapport Annet Slektsforhold boksgrafikk (Se eksempelrapporter på BK nettside for et eksempel.)
(OK) Rettet et problem i den norske og danske versjoner hvis du søker etter et sted og deretter avbryte, endret stedsnavnet til store bokstaver.
(OK) Rettet et problem med Andre, Personark, hvis du lagret oppsettet, og deretter gikk til andre, Familieark viste ingen hendelser for ekteskap eller familie.
(New) New report Other: Relationship Box Chart. (See sample reports on the BK web site for an example.)
(fixed) Fixed a problem in the Norwegian or Danish versions if searching for a location and then cancel, the location changed to upper case.
(fixed) Fixed a problem with Other, Individual Sheets, if you Saved Options, and then went to Other, Group Sheets, it did not show any Marriage or Family events. 

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor