BK 7.0

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Hvilen versjonene du bruker, finner du ved Hjelp / Om BK   BK7.0   BK7.1   BK7.2   BK7.3   BK7.4   BK7.5

Husk at du må ha satt at du har full Administrasjonsrettighet til BK

 

22. mai 2015  ( 7.0.50 )
(OK) Etterkommer Bokser ga noen ganger feilmelding error 5 hvis du starter personen hadde bare én generasjon av etterkommere.
(OK) Rettet et problem hvor Familieark HTML noen ganger hadde et navn i indeksen selv om navnet var merket Privat
(fixed) Sometimes the Box Chart report gave error 5 if the starting person only had one generation of descendants.
(fixed) Fixed a problem where Group Sheet HTML files sometimes had a name in the Index even though the name was marked Private.

5. mai 2015  ( 7.0.49 
)
( OK )
 Ordnet et problem ved søk etter navn som inneholder Skandinaviske bokstaver. Berører de Skandinaviske Språkversjonene,
(Fixed) Fixed a problem when searcging for names when using the Danish or Norwegian language versions of Brother's Keeper.

24. apr 2015  ( 7.0.48 
)
(NYTT) Osettet på Anetre har mulighet til også å vise/ikke vise adoptiv, step, eller fosterbarn.
(NYTT) Bokrapportene har fått nytt alternativ for ordet "Merknader:" i stedet for bare en blank linje før Merknad.
(OK) Rettet et problem når du sorterer et navn indeksen for en rapport som var over 100.000 navn.
(OK) Rettet feil på Anerapport bokformat (med barn) hvis den ene ektefellen var merket Privat og forårsaker senket utenfor rekkevidde.
(OK) Hjelpefilen <F1> har fått en rekke endringer og oppdateringer knyttet til siste endringer i programmet.
(new) Option on Ancestor chart to not show adoptive, step, or foster ancestors.
(new) On book reports, has new option for the word "Notes:" instead of just a blank line before notes.
(fixed) Fixed a problem when sorting a name Index for a report that was over 100,000 names.
(fixed) Fixed error on Ahnentafel book (with children option) if one spouse was Private causing subscript out of range.
  

23. mar 2015  ( 7.0.47 )
(OK) Rettet et problem der hurtigtastene: <CTRL>+<SHIFT>+<Bokstav> ikke jobber på skjermbildet Velg Person.
Dette problemet startet ved oppdateringen 7.0.45 med den nye funksjonen rullegardinen på de siste 10 navn.
(ENDRET) På 'Kilekortet' som vises de 10 sist brukte kilder, hvis du legger til eller vise en kilde
med et annet sidenummer. Det vil vises på listen over 10 selv om den samme kilde var der med et annet sidenummer.
(OK) Rettet et problem i 'Utdrag av database' eller 'Slå sammen databaser' hvis en Sted hadde
Bilder som vedleggg, eller de nye ekstra feltene ikke var knyttet til plasseringen i den nye databasen.
(fixed) Fixed a problem where the shortcut keys: CTRL+SHIFT+Letter were not working on the Select Person screen This problem started in the 7.0.45 update with the new feature of 10 drop down names.

(changed) On the Source Grid that shows the 10 most recently used sources, if you add or view a source with a different page number, it will show on the list of 10 even if the same source was there with a different page number.
(fixed) Fixed a problem in the Split Database or Merge Database routines where if a location had Pictures attached, or the new extra fields attached, they were not being attached to the location in the new database.

 

22. mar 2015  ( 7.0.46 )
(OK)
 Fikset et problem i Rediger når du klikker på bildet i øvre høyre hjørne. Dette problemet startet i forrige oppdatering.
(fixed) Fixed a problem on the Edit screen when clicking the picture in the upper right corner. This problem started in the previous update.

 

20. mar 2015  ( 7.0.45 )
(NYTT) I på Rediger under Bilder hvis det skal vises mer enn fem bilder, er det en liten knapp til høyre for å vise flere bilder.
(NYTT) Under Hjelpeprogrammer for å sammenligne to databaser og søk etter duplikater i Database er nå i farger.
(NYTT) Når du klikker på K kolonne for å se en liste over kilder for en hendelse, kan du får presentert inntil 10 av de foregående kilder i stedet for bare en siste kilde.
(Det vil bli igjen endringer her for å flytte til bunnen i stedet for toppen.)
(NYTT) Ved utskrift av alternative navn i bokformat, kan du inkludere dato for de alternative navn.
(ENDRETT) Når du stoppe programmet eller endre databaser, vil programme lagre de siste 10 navnesøk og de siste 10 kilder så de at de vil være tilgjengelig neste gang du kjører programmet.
(OK) Fikset problem hvor <ALT>+<F2> ikke fungerte riktig under Velg Perseon.
(new) On the Edit screen, on the Picture tab where it shows a small version of the pictures, if you have more than 5 pictures, there will be a button on the right to show more pictures.
(new) The Utilities for Compare Two Databases and Search for Duplicates in Database are in color now.
(new) When you click the S column to see a list of sources for an event, it will let you add any of the 10 previous sources instead of just the 1 most recent source. (I needed to move those buttons to the bottom instead of the top.)
(new) When printing Alternate Names on a Book report, there is an option to include the dates for each alternate name.
(changed) When you stop the program or change databases, it will save to a file the last 10 name searches and the last 10 sources viewed so they they will be available the next time you run the program.
(fixed) Fixed problem where ALT+F2 was not working on the Select Person screen.

 

5. mar 2015  ( 7.0.44 )
(NYTT)
 Ny rapport under Aner som viser alle Aller eldste forfedre. Den lager også oversikten over eldste kvinne og mann bassert på porband. Tillpasset for DNA.
(NYTT) Ny rapport under Lister for å finne alle tvillinger. (Søsken født på samme dag eller en dag fra hverandre.)
(NYTT) På Finn F3 (når du søker etter et navn) er det en rullegardinpilen (til høyre) for navnet felt der du kan velge fra de 10 siste søkene.
(OK) Utbedret to problemer i Hjepeprogrammet Sammenligne to databaser hvor der noen ganger når du flytter et barn fra høyre til venstre side, kunne det ga en feilmelding som sier det ikke kunne feste foreldrene korrekt.
Også fikset en feilmelding noen ganger oppsto når du legger til en ektefelle.
(new) New report on the Ancestor menu to find all 'End of line ancestors'.
(new) New report on the List menu to find all twins. (Siblings born on the same day or 1 day apart.)
(new) On the Select Person screen (when searching for a name) there is a drop down arrow for the name field where you can select from the 10 most recent searches.
(fixed) Fixed two problems in the Utility to 'Compare two databases' where sometimes when moving a child from the right side to the left side, it gave an error saying it could not attach the parents correctly. Also fixed an error message sometimes when adding a spouse.

 

24. feb 2015  ( 7.0.43 )
(NYTT)
 Det er et nytt alternativ på Rediger for å markere en person som privat. Se <F1> når du står i Rediger.
Plukk fra Øverste menylinje, Rediger, Mark this pereson as private. Velg deretter en av de fire typer av privatliv. Hvis en person er merket som privat, vil informasjonen for at personen vil ikke bli skrevet ut på flere av rapportene. Personvernet vil fungere på en hvilken som helst rapport som i dag har mulighet til å utelukke data for levende mennesker. Dataene for privatpersoner vil bli ekskludert på disse rapportene, selv om du ikke eksklusivt velger å utelate data for levende mennesker.
(NYTT) Det er et nytt alternativ på Etterkommer Bokser for å utelukke data for levende personer.
(OK) En problemet ble løst på Rimelighets Kontroll som ikke fant søsken som var født tettere enn 6-1/2 måneder fra hverandre.
(NYTT) Hvis du velger Lister, Kilder, Vis alle dette er knyttet til er det en knapp for å skrive ut bl.a. alle detaljkilder knyttet til at en hovedkilde.
(OK) Rettet et problem på Hjelpeprogram, Finn duplikater i Database, hvis du flytter en partner fra høyre til venstre.
(NYTT) På Bok rapporter, vil ikke si (2) for et ekteskap hvis det første forholdet er definert som Ikke gift.
** Hjelpefilen <F1> er på mange steder endret og vil også bli det etterhvert.
(new) There is a new option on the Edit screen to mark a person as 'private'. Pick from the top menu Edit, Mark this pereson as private, then pick one of the four types of privacy. If a person is marked as private, then the information for that person will not be printed on several of the reports. The privacy will work on any report that currently has the option to exclude data for living people. The data for private people will be excluded on those reports even if you are not excluding data for living people.
(new) There is a new option on the descendant Box chart to exclude data for living people.
(fixed) A problem was fixed on the Reasonableness report where it was not finding siblings born less than 6 1/2 months apart.
(new) If you pick Lists, Sources, Show everyone this is attached to: there is a new button to print all the citations for that one source.
(fixed) Fixed a problem on Utilities, Find Duplicates in Database, if moving a spouse from the right to the left.
(new) On the Book reports, it will not say (2) for a marriage if the first relationship was 'Not Married'.


1. feb 2015  ( 7.0.42 
)
(NYTT) 'Fil, Hjelpeprogram, Rediger Egne Definerte Hendelser/fakta' gir deg mulighet til å endre dine Egne definerte hendelser og fakta.
(ENDRET) Det er foretatt nye oversettelser flere plasser, men det kan fremdeles være en del steder hvor tekst og bilder ikke er helt ajour.
(changed) Translators can translate new words (see the new translation program.)
(new) File, Utilities, Edit Custom Event/Fact. Use this to make changes to your existing custom events and facts.

21. jan 2015  ( 7.0.41 )
(NYTT) Når du lager en sikkerhetskopi, er det en ny mulighet til å bare kopiere filer som er endret siden siste backup til samme sted.
(NYTT) Når du lager en sikkerhetskopi, vil funksjonen huske innstillingene for tekst, bilde og mediefiler.
(NYTT) På rapporten Lister, Oversikt over Familie-/Etternavn, er det en ny mulighet til å velge kun Aner av en person.
** Under kilder virker nå <CTRL>+<shift>+<,> istedet for bare <Ctrl>+<;> (semikolon)
(new) When you are making a Backup, there is a new option to only copy files that have changed since the last backup to the same location.
(new) When you are making a Backup, it will remember your settings for Text, Picture, and Media files.
(new) On the report: Lists, List of Surnames, there is a new option to select Ancestors of a person.

 

15. jan 2015  ( 7.0.40 )
(NYTT) Hvis du har spesifisert Fargene på Rediger-skjermen med alternativer, så vil disse fargene også vises på flere andre sider i programmet. (Se under "Oppsett av BK / Rediger Vindu 2")
(NYTT) På Source redigeringsskjerm, <Ctrl>+<;> vil sette inn dagens dato i feltet du skriver i. Det er <CTRL> og <semikolon> samtidig. (Endret, se 7.0.41)
(NYTT) på Rediger-skjermen når du er på Arrangement nettet og du klikker på Alternativer, og alternativet er å spare grid størrelse, når du klikker på Lagre alternativer, også sparer det kolonnebredde for Pictures, Media, Notes, navn, Barn rutenett.
(NYTT) På Familieark kan skrive ut både 'navn og beskrivelse på Media filen'.
(NYTT) Anesirkel 360° - Grafikk har mulighet til å Start person bli kalt generasjon 0 i stedet for 1.
(NYTT) På Brukerdefinerte lister er det fire nye felt: felt 22 = ektefelle født dato23 = sted og 58 = ektefelle døde dato59 = plass.
(NYTT) På Slektsbok for generasjoner alternativet er lagret for mannlig bare eller kvinnelig bare hvis dette alternativet ble satt.
(NYTT) På FamiliRediger (Fra Rediger velg FamilierRediger eller <F12> fra Rediger) kan du hvis du holder musen over knappen Adresse se adressen hvis det holdes over Notater se første linjene av første merknad.
(ENDRET) Alternativer for skjermbildet Rediger, hvis skjermen er stor, viser ikke alternativet om å ha en knapp for enten foreldre eller søsken siden alternativet er bare for små skjermer.
(new) If you have specified Colors on the Edit screen with Options, then those colors will also show on several other screens in the program.
(new) On the Source edit screen, ctrl+; will insert today's date into the field you are typing in. That is CTRL plus semicolon.
(new) On the Edit screen when you are on the Events grid and you click Options, and the option is checked to save grid size, when you click Save Options, it also saves column width for Pictures, Media, Notes, Names, Children grids.
(new) Group sheet can print Media Description not just Media file name.
(new) Ancestor circle summary chart, has option to have starting person be called generation 0 instead of 1
(new) On the custom lists, there are four new fields: field 22 is spouse born date, 23 is place and 58 is spouse died date, 59 is place.
(new) On the Register Book report the option is saved for male only or female only if that option was set.
(new) On the Family Edit screen (View, Family Edit) if you hover the mouse over the Address button, it shows the address, if it hovers over Notes button, it shows first few lines of first note.
(changed) On Options for the Edit screen, if the screen size is large, it does not show the option about having a button for either Parents or Siblings since that option is only for small screens.

 

3. jan 2015 ( 7.0.39 )
(OK)
 Noen ganger Etterkommer bokser ville skrive ut navn på et barn og ikke se barn over når du hadde valgt å ikke vise duplikater forårsaket av en søskenbarnekteskap.
(OK) Når du skrev inn ny tekst under Biografi for en person og deretter trykket TAB, flyttet ikke altid markøren seg riktig.
(OK) <CTRL>+<X> fungerte ikke alltid Merknader til Hendelser.
(fixed) Sometimes the Descendant Box Chart would print a child name and not 'see children above' when you had the option set to not show duplicates caused by a cousin marriage.
(fixed) When typing in new text on the Notes tab for a person, pressing the TAB key was not moving the cursor.
(fixed) CTRL+X was not working correctly for Event Notes.

12. des 2014 ( 7.0.38 )
(OK) 
Noen ganger virker ikke det nye valget for å skrive ut navnene på mediefiler på grupperapporter for foreldrene og ikke riktig person .
(fixed) Sometimes the new option for printing names of Media files on the Group sheet was printing those of the parents and not the correct person.

12. des 2014 ( 7.0.37 )

(OK)
 Rettet et problem der markøren ikke blinket når du tabbed til et sted selv om alternativet ble riktig innstilt.
(OK) Rettet et problem der hvis du hadde en tom database og gikk til Rediger og plukket valget mellom å konvertere fra BK6 til BK7 konvertitten rutinen ble ikke starter.
(OK) Denne versjonen endrer de franske-kanadiske måneden forkortelser tilbake til å ha den første bokstaven ikke med store bokstaver.
(NYTT) Denne versjonen har et nytt alternativ på Gruppe ark for å skrive navnene på mediefiler som er knyttet til personer.
(NYTT) Denne versjonen vil la deg vise to Yrker på en egendefinert liste.
Hvis du putter feltnummer 178 to ganger på dine felt for å ta, vil det skrive ut den andre yrke også.
(fixed) Fixed a problem where the cursor was not blinking when you tabbed to a location even if the option was set correctly.
(fixed) Fixed a problem where if you had an empty database and went to Edit and picked the choice to convert from 6 to 7 the convert routine was not starting.
(fixed) This version changes the French Canadian month abbreviations back to having the first letter not in uppercase.
(new) This version has a new option on Group sheets to print the names of Media files that are attached to people.
(new) This version will let you show two Occupations on a Custom List. If you put field number 178 two times on your fields to include, it will print the second occupation also.

12. nov 2014 ( 7.0.36 )
(NY) Når du har valgt <Finn F3> får du opp nytt skjema hvor du markerer for inkludere Alternative navn. Du har også valget Oppsett som gir deg ytterligere valg. Her er et nytt alternativ, og hvis den er slått på, så kan du skrive akkurat det siste navnet uten å måtte skrive * for fornavnet.
(NY) Hvis du med denne versjonen og senere versjoner lager datamappe som du definerer som Dropbox eller ONEDRIVE eller GOOGLE DRIVE så vil programmet skape midlertidige filer i Windows temp-mappen, og ikke din data-mappen. Forhåpentligvis vil dette stoppe noen feil når du skriver ut rapporter når data er i en av disse mappene. La meg vite om det hjelper eller ikke hvis du er noen som bruker disse mappene.
(NY) På Numerisk og Alfabetisk Rapporter det er et felt 85 - første mediefil navn for å skrive navnet på den første mediefil.
(new) On the select person screen, there is a new Option, and if it is turned on, then you can type just the last name without having to type * for the first name.
(new) With this version, if your data is in a folder DROPBOX or ONEDRIVE or GOOGLE DRIVE then the program will create temporary files in the Windows temp folder and not your data folder. Hopefully this will stop some errors when printing reports when data is in one of those folders. Let me know if that helps or not if you are someone using those folders.
(new) On Lists, Numeric Report or Alphabetical Report there is a field 85 'first media file name' to print the name of the first media file.

1. nov 2014 ( 7.0.35 )
(NYTT)
 I lang tid har Registrerte brukere kunne legge til en egendefinert hendelse på Rediger-skjermen ved hjelp av menyen Legg til. Nå kan brukerne også legge til en egendefinert Fakta. Forskjellen er at en Fact har en beskrivelse og ikke en plassering. Disse nye tilpassede fakta kan skrives ut på Familieark og bokrapporter.
Det er fortsatt noen flere endringer som må foretas i programmet før de fungerer overalt, men tilbakemelding kan gis til John Steed hvis du har noen problemer.
(new) For a long time, users have been able to add a Custom Event on the Edit screen using the Add menu. Now users can also add a Custom Fact. The difference is that a Fact has a Description and not a Location. These new custom facts can be printed on Group Sheets and Book reports.
There are still some more changes to be made to the program before they work everywhere, but you can give feedback to John Steed if you have any problems.

27. okt 2014 ( 7.0.34 )

(OK) Fikset et problem i Gedom Import forårsaket av oppdaterinmg 7.0.33 for import av de første 10 ekteskapene.
(OK) Fikset et problem når du legger til en helt ny database, der de første leddene til en ektefelle ikke viste seg med mindre du plukket Fil, Re-Index Database.
(fixed) Fixed a problem in Gedom Import caused by version 7.0.33 for the first 10 marriages imported.
(fixed) Fixed a problem when adding a brand new database, where the first links to a spouse did not show up unless you picked File, Re-Index Database.

25. okt 2014 ( 7.0.33 )
(OK) Fikset et problem i Gedom Import der noen ganger steder i gedcom-filen som hadde breddegrad eller lengdegrad ville føre til en feilmelding, eller sette lengde- og breddegrad med feil plassering.
(ENDRET) Den Gedcom Import medførte redusert hastigheten hvis det var over 125.000 familier i gedcom fil, men nå virker det raskere opp til 250.000 familier.
(ENDRET) Hjelpeprogrammet som endrer navn til normal saken vil også arbeide riktig med etternavn startin med O 'som O'Brien
(fixed) Fixed a problem in Gedom Import where sometimes locations in the gedcom file that had latitude or longitude would cause an error message, or put the latitude and longitude with the wrong location.
(changed) The Gedcom Import used to slow down a lot if there were over 125,000 families in the gedcom file, but now it works faster up to 250,000 families.
(changed) The Utility that changes names to normal case will also work correctly with last names startin with O' such as O'Brien


13. okt 2014 ( 7.0.32 )
(OK)
 Fikset et problem når du søker etter kilder m.m. som bruker norsk eller dansk.
(Dette burde rette opp probleme med æøåÆØÅ)
(OK) På Sammenligne to databaser fant ikke rutinen ikke aksenttegn ved søk på høyre sidens database hvis det nye alternativet ble slått på for å ignorere aksenter når du søker.
(ENDRET) Rutinen Re-indeks er raskere nå for store databaser (Over 400.000 navn eller hendelser eller andre poster).
(NY) Det er et ny for å Legg land til en gruppe av stede som er nyttig hvis du bruker Slektens Opphav under Aner og programmet ikke vet hvilket land personen ble født i.
(Dette gjør det betydelig lettere å få på plass navn knyttet til stedsnavn og de nye rapportene under Aner.
(OK) Rettet et problem hvis du Flyttet Ektefeller og programmet viste ikke ektefellene for den personen med mindre du gjorde en fil, re-indeksen database.
(fixed) Fixed a problem when searching for Sources using the Norwegian or Danish languages.
(fixed) On the Compare Two Databases utility, it was not finding accented letters when searching the right side database if the new option was turned on to ignore accents when searching.
(changed) The Re-Index routine is faster now for large databases (over 400,000 names or events or other records).
(new) There is a new utility to 'Add country name to a group of locations' which is helpful if you are using the Origins report and it does not know what country people were born in.
(fixed) Fixed a problem where if you Rearranged Spouses, it might not show the spouses for that person unless you did a File, Re-Index database.

22. sept 2014 ( 7.0.31 )
(OK) Rettet et problem når du legger til nye mennesker på Rediger hvis Valg var satt til å ignorere aksenter når du søker etter navn.
(OK) Rettet et problem når du sletter eller flytter Hoved 'huskelapp'.
(fixed) Fixed a problem when adding new people on Edit if the option was turned on to ignore accents when searching for names.
(fixed) Fixed a problem when deleting or moving General ToDo list items.

20. sept 2014 ( 7.0.30 )
(OK) Denne versjonen retter opp en feil i 7.0.28 og 7.0.29 når du legger til nye personer til en database,
hvor det noen ganger ble lagt til blanke linjer i Rutenettet.
(OK) Ordnet et problem ved importere en gedcom fil, hvis filen hadde hendelse Bosted med et merknad, kunne det gå glipp av neste hendelse.
(OK) Ordnet et problem når du sammenligne to databaser og hvis hendelsen på venstre hadde en dual dato og hendelsen på høyre ikke har en dual dato, kunne dato blir dublisert på til venstre.
(ENDRET) Det er foretatt endringer i måten at databasen indeksene er oppdatert, slik at du skal kunne legge til hundrevis av nye personer til en database uten at programmet går tregere.
Hvis programmet allerede er tregt, lag en fil, Re-index database. Med denne versjonen, bør databaseindeksene bli mer balansert for å hindre en lavere hastighet når du legger til nye personer.
(fixed) This version fixes a bug in the 7.0.28 and 7.0.29 versions where when adding new people to a database, it would sometimes make blank lines in the event grid.
(fixed) Fixes a problem where if importing a gedcom file, if the file had a Resided event with a note, it might miss the next event.
(fixed) Fixes a problem on the Compare Two Databases routine if the event on the left had a dual date and the event on the right did not have a dual date, it might duplicate the date on the left.
(changed) This version has changes in the way that the database indexes are updated so that you should be able to add hundreds of new people to a database without having things slow down. If things are slow already, do a File, Re-Index database. Then with this version, the database indexes should stay more balanced to prevent a slowdown when adding new people.

7. sept 2014 ( 7.0.29 )
(OK)
 Noen ganger når du legger til en ny person, en "stop statement' feil kan oppstå. Feilen er rettet i denne oppdateringen.
Feilen er løst i versjonen av 07-Sep-2014. (Produsenten trodde det var ordnet 06-Sep-2014, så hvis du fortsatt har feilen, installer 07-Sep-2014-versjonen.)
(OK) Hvis alternativet er slått på for å ignorere aksenttegn i et navnesøk, det fungerer også for alternative navn også hvis den type søk er slått på.
(fixed) Sometimes when adding a new person, a 'stop statement' error would happen.
That error is fixed in this update. That error is fixed in this 07-Sep-2014 update. (I thought it was fixed in the 06-Sep-2014 version, so if you still have the error, get this 07-Sep-2014 version.)

(fixed) If the option is turned on to ignore accented characters in a name search, it also works for Alternate Names also if that type of search is turned on.

4. sept 2014 ( 7.0.28 )

(OK) Når du legger til en kilde, på knappen 'Legg den forrige kilden og x bilder' la bare til det første bildet, men ikke andre bilder.
(OK) Rettet et problem hvis du leter etter steder ved bruk av dansk språk.
(fixed) When adding a source, the button 'Add the previous source and x pictures' was only adding the first picture, but not other pictures.
(fixed) Fixed a problem if searching for locations when using Danish language.

2. sept 2014 ( 7.0.27 )
(OK) Rettet et problem i versjon 7.0.26 som kunne føre til et problem med søkeindeksen hvis du har endret skrivemåten på navnet på en eksisterende person.
(ENDRET) Raskere søke når du søker etter et navn i en stor database.
(ENDRET) De to andre 'Views' fra Rediger vil vise Gift (sivil) og Gift (religiøse) og ikke bare vanlig Gift
(fixed) Fixed a problem in version 7.0.26 which could cause a problem with the search index if you changed the spelling of the name of an existing person.
(changed) Faster search times when searching for a name in a large database.
(changed) The two other Views from Edit will show Married (civil) and Married (religious) and not just the normal Married event.

23. august 2014 ( 7.0.26 )
(OK) Rettet et problem fra 7.0.25 som ga en blank skjerm med OK-knappen hvis du starter BK7 for første gang.
(ENDRET) Endret slik at Navnesøk arbeide raskere for meget store database
(fixed) Fixed a problem from 7.0.25 that gave a blank screen with OK button if starting BK7 for the first time.
(changed) Made the name search work faster for a very large database.

19. august 2014 ( 7.0.25 )
(ENDRET) Danske, norsk og svenske språk har ny sortering for spesialtegn. Etter å ha lastet 7.0.25 bør de plukke Fil, Re-indeks database.
(ENDRET) Skjermbildet FamilyVis skjermen i større format (hvis du trykker på <F7> eller plukk Vis, FamilyVis fra menylinjen på skjermbildet Redige.) (Se også bruk av <F12> fra Rediger)
(ENDRET) Når du søker etter et navn, er søk på Alternate Navne slått på, den gjør en bedre jobb nå når den første eller siste navn (etternavn) inneholder ? eller * i søkebegrepet.
(ENDRET) Oversettere kan oversette nye ord (se den nye oversettelsen programmet.) (Feil som finnes sendes oversetter direkte, ikk til åpstlisten)
(changed) Translators can translate new words (see the new translation program.)
(changed) Danish and Swedish language translations have new sorting for special characters. After loading 7.0.25 they should pick File, Re-Index database.
(changed) The Family View screen is larger (if you press F7 or pick View, Family View from the Edit screen to jump there.)
(changed) When searching for a name, if the Alternate name search option is turned on, it does a better job now when the first or last name contains ? or *

11. august 2014 ( 7.0.24 )
(ENDRET) Hvis du flytter BK hovedvinduet, og deretter stoppe BK, vil programmet neste gang åpne deg i samme posisjonen.
(NYTT) Det er et nytt verktøy for å flytte alle ekteskap og andre familiebegivenheter ned til bunnen av listen (view) over hendelsene for alle mennesker i databasen.
(NYTT) Hvis du har navn med aksenttegn, og hvis du vil at alle navnene med eller uten aksenter skal sorteres på samme måte, så gå til Fil, Oppsett av BK, Annet/RTF og nederst, marker sving på muligheten til å sort accented characters as if not accented. Velg så Lagre' og Lukk. Velg deretter File, re-indeksen database.
Når du har gjort det, kan du søke etter Maria Smith og det vil finne matchende folk om bokstavene har en aksent eller ikke.
Merk at dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du bruker norsk språk oversettelse fordi det allerede bruker et annet system for særnorske tegn.
(ENDRET) På utskrift av Anetre i stedet for alltid å si ektefelle for start person, vil det si Partner hvis de ikke er gift.
(NYTT) På Lister, Numerisk rapport er det nå en måte å velge bare folk endret etter en bestemt dato.
(ENDRET) Når en Gedcom import er gjort, det vil programmet indeksere filene automatisk.
(NYTT) På Ordsøk er i tillegg til OG og ELLER inført IKKE som alternativ nå. Du kan søke etter Smith IKKE John
(ENDRET) Hvis du plukker Fil, Gjenopprett database og den finner en BK6 database og ikke en BK7 database, vil det gi å gjenopprette BK6 database, slik at du senere kan konvertere den til en BK7 database.
(changed) If you move the BK main window, and then stop BK, it will open the next time at that same position.
(new) There is a new Utility to move all Marriage and other Family events down to the bottom of the Events grid for all people in the database.
(new) If you have names with accented characters, and if you want all names with or without accents to be sorted the same way, then go to File, Options, Other, and at the bottom turn on the option to 'sort accented characters as if not accented' and then pick File, Save and Close and then File, Re-Index database. After doing that, you can search for Maria Smith and it will find the matching people whether the letters have an accent or not. Note that this option is not available if you are using the Norwegian language translation because that already uses a different system for special Norwegian characters.
(changed) On the Ancestor chart printouts, instead of always saying Spouse for the starting person, it will say Partner if they are not married.
(new) On List, Numeric Report there is now a way to select only the people changed after a certain date.
(changed) When a gedcom import is done, it will index the files automatically.
(new) On the Word Search screen, in addition to the AND and OR there is a NOT option now. You can search for Smith NOT John
(changed) If you pick File, Restore and it finds a BK6 database and not a BK7 database, it will offer to restore the BK6 database so that you can later convert it.

13. juli 2014 ( 7.0.23 ) 
(OK) En endring som ble gjort i Gedcom Import i 08-Jul-2014-versjonen påvirket import av adresselinjer. Dette versjoner løser det problemet.
(NYTT) Når importen av gedcom fil er ferdig, vil automatisk indekseringen starte av filer, med mindre det er behov for å spørre hvis du ønsker å vise ged.lst filen.
(OK) Rutinene for å sammenligne to databaser vil noen ganger ha en feil hvis du flytter en ektefelle fra høyre til venstre og personen til venstre allerede hadde to eller flere ektefeller.
()Det er oppdatert hjepefil og språkfil.
(fixed) A change that was made in Gedcom Import in the 08-Jul-2014 version affected importing of Address lines. This versions fixes that problem.
(new) When the import of a gedcom file is done, it will automatically start the indexing of the files, unless it needs to ask if you want to view the ged.lst file.
(fixed) The Utility to Compare Two Databases would sometimes have an error if you where moving a spouse from right to left and the person on the left already had 2 or more spouses

10. juli 2014 ( 7.0.22 )
(OK)
 Når du bruker Utdrag av Database og Ta med vitner var avmarket manglet noen ganger vitner til ekteskap.
(OK) Noen ganger ved utskrift av ett sidig Anetre skrev ut en tom side 2.
(OK) Når du skriver ut en Slektsbok for generasjoner, og du hadde muligheten valgt å flytte alle barn til neste generasjon,
og hvis du også skrev ut bilder, noen ganger bildene ville overlappe.
(fixed) When using the Split Database routine and the Witness option was checked, sometimes a witness to a marriage event was missing.
(fixed) Sometimes a one page Tree chart would print a blank page two.
(fixed) When printing a Register Book report, and you had the option selected to move all children to the next generation,
and if you were also printing pictures, sometimes the pictures would overlap.

8. juli 2014 ( 7.0.21 )
(OK)
 Når du legger til nye navn på Rediger, ble det noen ganger angitt Error 5 når du lager liste med samsvarende navn.
(OK) Rettet et problem når man laget Utdrag av database hvis utdraget inkludert vitner (dersom vitnet var ikke i den valgte gruppen.)
(OK) Utbedret et problem når du søker etter samsvarende navn, inkludert Alternative navn når du legger til nye personer.
(OK) Hvis unntatt data for levende personer, satte ikke "lever" i RTF navnindeks på etternavn på slutten avindeksen.
(fixed) When adding new names on Edit, it sometimes said Error 5 when making a list of matching names.
(fixed) Fixed a problem with Split Database if including Witnesses (if the witness was not in the selected group.)
(fixed) Fixed a problem when searching for matching names including Alternate names when adding new people.
(fixed) If excluding data for living people, do not put 'Living' in the RTF name index at the end.

23. juni 2014 ( 7.0.20 )
(OK) Hvis du la til en kilde, og du velger en eksisterende kilde, og du så endre på noe som ikke er forkortelse og klikket på Lukk og så valgte 'Endre kun for én person' ga dette feilmeldingen 'duplikat hovedkilde'. Dette har blitt fikset.
(fixed) If you are adding a Source and you select an existing source, then you change something that is not the Abbreviation and click Close and pick 'Change only for one person' it was giving error 'duplicate master source'. This has been fixed.

11. juni 2014 ( 7.0.19 )
(OK)
 Utbedret et problem når du legger til ny Biografi til en person på Rediger, og deretter endrer det fra Person til Familie og deretter klikker Rediger for å endre Biopgrafien.
(OK) Rettet et problem hvor Etterslektstre noen ganger ikke ville skrive ut navnet på en person på toppen av noen sider.
(fixed) Fixed a problem when adding a new Note to a person on the Edit screen, and then changing it from Individual to Family and then clicking Edit to change the note.
(fixed) Fixed a problem where the descendant Tree chart would sometimes not print a person's name at the top of some pages.

4. juni 2014 ( 7.0.18 )
(OK) Noen ganger på Rediger hvis du Ordne Ektefeller, ble ikke partnerens navn ikke vist før du stopper og starter BK. Dette er rettet ved dennne oppdateringen.
(fixed) Sometimes on Edit, if you Rearrange Spouses, the spouse names would not show until you stop BK and restart BK. This update fixes that problem.

28. mai 2014 ( 7.0.17 )
(OK) Noen ganger i Rediger hvis du Ordnet Ektefeller, vistes ikke ektefellen navn før du stoppet og startet BK. Også noen ganger når du la til en ektefelle til en ny person, ville ikke ektefelle vises før du stoppet og startet BK. Denne oppdateringen løser det problemet. 
(OK)  Rimelighets rapport, viste problemeten "gift etter døden" noen ganger feil BK_nummer for ektefelle.
(fixed) Sometimes on Edit, if you Rearrange Spouses, the spouse names would not show until you stop BK and restart BK. Also sometimes when you are adding a spouse to a new person, the spouse would not show until you stop BK and restart BK. This update fixes that problem.
(fixed) Reasonableness report, the problem of 'married after death' sometimes showed wrong BK number for spouse.

14. mai 2014 ( 7.0.16 )
(OK) På Slektsbok for generasjoner hvis du hadde disse tre innstillinger: 'Vis også barn som selv ikke har egne barn i samme generasjon' og 'Excldue data for living people' og du hadde ikke satt 'Lag egne avsnitt for hver partner' ville noen ganger ikke barna vises.
(OK) Utbedret en feil der Sikkerhetsrutinen som noen ganger ga feilmeldingen 'Event note file not foun' hvis du ikke hadde en merknad til en hendelse.
(fixed) On Register Book Report, if you had these 3 options set: 'Show children that do not have children in the next generation also' and 'Excldue data for living people' and you did NOT have set 'Separate paragraphs for husband and wife' it would sometimes not show the children.
(fixed) Fixed a bug where Backup sometimes gave error 'Event note file not found' if you did not have Event Notes.

7. mai 2014 ( 7.0.15 )
(OK) Utbedret en feil som gjorde at Gedcom Export gikk sakte når valget 'ekskludere data for levende mennesker' var aktivert.
(ENDRET) Øket antall navn som kan sorteres 1.300.000 til 1.500.000.
(ENDRET) For å lukke kilde skjermen kan du trykke Alt+O i stedet for Alt+S fordi Windows 8 ble med Alt+S for noe annet. (Vil bli noe annet i norsk versjon)
(OK) Rettet feil når du prøver å finne eller endre stien for bilder som er knyttet til kilder. Feilen rammet både Fiks stien til bildefiler og global søk og erstatt, Endre kun stien til bildefiler.
(OK) Rettet feil ved sikkerhetskopiering av data, Bilder knyttet til kilder ble ikke sikkerhetskopiert.
(fixed) Fixed a bug that caused Gedcom Export to go slowly when an option was set to 'exclude data for living people'.
(changed) Increased the number of names that can be sorted from 1.3 million to 1.5 million.
(changed) To close the Source screen you can press Alt+O instead of Alt+S because Windows 8 was using Alt+S for something else.
(fixed) Fixed bug when trying to find or change path for pictures attached to sources. The bug affected both 'Fix picture path' and 'global search and replace, picture path' regarding source pictures.
(fixed) Fixed bug when backing up data, it was not backing up pictures attached to sources.

21. april 2014 ( 7.0.14 )
(OK) Hvis skjermen for Velg Person er satt til å søke navn når du skriver fem bokstavene i fornavn og etternavn, vil det også fungere hvis man har 5 bokstaver og den andre har mindre enn 5 og en * eller hvis man har 4 bokstaver eller mindre for korte navn.
(ENDRET) Sikkerhetsrutinen vil også backup av filene som lister nummer som er tilgjengelig for å brukes på nytt, og gjenoppretting vil gjenopprette disse filene.
(NYTT) Ny mulighet på Etterkommer (Ekteskap register) Rapport til 'ikke vise fødselsdato eller sted for barn uten ektefelle.'
(OK) Den polske versjonen fant ikke navn som starter med spesielle polske tegn.
(OK) Når du klikker på V-kolonnen for å vise vitner, vistes ikke fødsel og død datoene for vitnet.
(NYTT) For norske brukere, er det et nytt alternativ under Fil, Oppsett, RTF/Annet, til 'Sorter navn etter norsk alfabetet' selv om du bytte midlertidig til engelsk.
(fixed) If the Select Person screen is set to search names when typing 5 letters of first and last name, it will also work if one has 5 letters and the other has less than 5 and an * or if one has 4 letters or less for short names.
(changed) The Backup routine will also backup the files that list the numbers available to be reused, and the Restore will restore those files.
(new) New option on the Descendant Marriage Record Report to 'not show birth date or location for child with no spouse.'
(fixed) The Polish version was not finding names starting with special Polish characters.
(fixed) When you click the W column to show Witnesses, it was not showing the Birth and Death dates of the witness.
(new) For Norwegian users, there is a new option under File, Options, RTF/Other, to 'Sort names using Norwegian alphabet' even if switching temporarily to English.

6. april 2014 ( 7.0.13 )
(OK) Den forrige versjon 7.0.12 kan skade et notat som ble endret fra individ til familie hvis du kjører kontroll, så får 7.0.13 før du kjører kontroll.
(fixed) The previous version 7.0.12 might damage a Note that was changed from Individual to Family if you run Quality Check, so get 7.0.13 before running Quality Check.

3. april 2014 ( 7.0.12 )
(OK) Hvis du plukket List, numerisk rapport eller Personer uten familie - liste eller Personer med to sett foreldre og da du klikket Skriv ut eller Fil, Lag TXT-fil, vil det gi en feilmelding, men ville likevel skrive ut riktig.
(ENDRET) Hvis du har mulighet til å stille til å søke navn ved å skrive 5 tegn for-og etternavn, og hvis du skriver 4 tegn fordi ett av navnene bare har 4 tegn, vil det finne disse menneskene.
(OK) Hvis du skrev et navn som starter med en tsjekkisk eller slovensk bokstav som Š eller andre bokstaver som ikke er en enkel aksent, ble det også noen ganger feil.
(OK) Endret noen ganger visningen fra Rediger til FamilieRediger og gi en feilmelding om at personen BK_nummber var for stor.
(fixed) If you picked List, Numeric Display or Unconnected People or People with Secondary Parents, and then you clicked Print or File, Create TXT file, it would give an error message, but still output correctly.
(changed) If you have the option set to search names by typing 5 characters for first and last name, and if you type 4 because one name is only 4 characters long, it will find those people.
(fixed) If you entered a name starting with a Czech or Slovenian letter such as Š or another character that is not a simple accent, it was giving an error sometimes.
(fixed) Sometimes changing the view from Edit to Family Edit would give an error that the person number was too large.

30.  mars 2014 ( 7.0.11 )
(OK) Denne versjonen skal ha ryddet i noen problemer med å søke etter navn eller steder i norsk språkversjon.
(OK) Bedret noe ved hopp innen Rediger.
(ENDRET) Kvalitetskontroll gir bedre informasjon om hva du skal gjøre hvis to personer peker til samme interne tekstfil.
(Engelsk gir bedre veiledning nå. De andre språkene vil snart komme ved nest oversettelse.)
(fixed) This version fixes some problems with searching for names or locations in the Norwegian language version.
(changed) Quality Check gives better directions about what to do if two people point to the same internal textfile. (English gives better directions now, and other translations will soon.)


25.  mars 2014 ( 7.0.10 )
(OK) Når du legger til et barn på Rediger, skjedde de noen ganger at M / F (K) ikke fungerte riktig ved innkegging av kjlnn på personen.
(ENDRET) Når du legger til en kilde og liste over hovedkilder vises, kan du trykke på pil ned for å bla ned uten å først klikke listeboksen.
(fixed) When adding a child on Edit, sometimes M / F did not work to enter the sex.
(changed) When adding a source and the master source list is showing, you can press the down arrow to browse down without having to first click the list box.

23.  mars 2014 ( 7.0.9 ) 
(FORBEDRET)
 Denne versjonen lar deg øke opptil flagg til 10 mot tidligere 5 flagg.
(OK) Noen ganger ville ikke Utdrag av database kopiere all tekst i en lang merknad til en person.
(OK) På Fil, Alternativer, Rediger Screen 1, den "Ikke bruk Western script for skrifter 'script navn var for høy.
(OK) Alderen på en person viste ikke altid under rutinen når man sammenlignet to databaser.
(improved) This version allows you to add up to 10 flags to each person instead of 5 flags.
(fixed) Sometime the Split Database routine was not coping all of a long note for a person.
(fixed) On File, Options, Edit Screen 1, the 'Do not use Western script for fonts' script name was too high.
(fixed) The Age of the person was sometimes not showing on the Compare Two Databases routine.

20.  mars 2014 ( 7.0.8 )
(OK) Hvis du velger Rediger, Rekkefølge partner, så når du var ferdig, ville noen ganger ikke feltet for Partner vise partner før du startet programmet på nytt.
(OK) På rapporten Personer uten familie - liste, det ville med en gang begynne å lrhhr til personer som var vitner. Nå venter det til du klikker på Start og vil ikke inkludere vitner hvis alternativet er å ikke inkludere dem.
(fixed) If you picked Edit, Rearrange Spouses, then when you were done, it would sometimes not show anyone on the Spouse field until you stopped the program and restarted the program.
(fixed) On the report Lists, Unconnected people display, it would start right away and include people that were witnesses. Now it waits until you click Start and will not include witnesses if the option is checked to not include them. 

16.  mars 2014 ( 7.0.7 )
(Poslagt) Versjon 7.0.7 blir sendt ut på CD til brukere som har kjøpt BK 7 og som fikk tilsendt en tidligere versjon.
(OK) Hvis du gikk til en eksisterende hendelse Note og bare endret Skriv hvor, ville noen ganger notatet bli slettet.
(OK) Hvis du har lagt et vitne til en hendelse, ville det ikke lagt til en agen merknad til vitne dersom vitnet allerede hadde en merknad.
(OK) Hvis du legger til en ny person og du skriver inn BK_nummer som tidligere har blitt slettet, ble det ikke personen noen ganger knytte sammen riktig. (BK7 ble konstruert til å gjenbruke BK_nummrt uten at du trengte skrive inn dette.)
(mailing) Version 7.0.7 is being mailed out on CD to users that purchased BK 7 and were mailed an earier version.
(fixed) If you went to an existing Event Note and changed only the Print Where field, it would sometimes delete the note.
(fixed) If you added a witness to an event, it would not add a second Note to the witness if the witness already had a note.
(fixed) If you are adding a new person and you type in a number that was previously deleted, it was not linking the person correctly sometimes. (The BK7 program was designed to reuse numbers without you typing in a number.)

14. mars 2014 ( 7.0.6 )
(ENDRET) Konverter rutine forteller deg at det kan være lurt å flytte bildene hvis de ble plassert under BK6 database (i mappen Picture).
(OK) Hvis du legger til en kilde og velger en eksisterende kilde, så endre det og si gjøre det til en global endring, la den til feil kilde.
(OK) Når du starter BK7 for aller første gang, ville det kopiere over alternativene fra 6 til 7, og da hvis det ble satt til å gå automatisk til Rediger når du starter, vil det gi en feilmelding.
(OK) Når notering kilder og du klikker "vis alle denne souce er festet til" og deretter dobbeltklikke et ekteskapkilde ble det noen ganger gitt feilmeldingen Xcode larger than max.
(changed) The Convert routine tells you that you may want to move the pictures if they were located below the BK6 database.
(fixed) If you add a source and pick an existing source, then change it and say make it a global change, it added the wrong source.
(fixed) When starting BK7 for the very first time, it would copy over the options from 6 to 7 and then if it was set to automatically go to Edit when starting, it would give an error.
(fixed) When listing sources and you click 'show everyone this souce is attached to' then double click a marriage source it sometimes gave error xcode larger than max.

3. mars 2014 ( 7.0.5 )
(OK) Under Sikkerhetskopiering og hvis en tekstfil ikke ble funnet, ble feil person gitt feilmeldingen.
(OK) Slektens Opprinnelse så etter USA, men ikke U.S.A.
(OK) Ordsøk, velg Person viste feil noen ganger feil navn.
(ENDRET) Anetre vifte kan du angi anenummer på deb personen viften starter med istedet for 1.
(fixed) During Backup if a text file was not found, it gave the wrong person number in the error message.
(fixed) Origins report looked for USA but not U.S.A.
(fixed) Word Search, select person showed wrong spouse name sometimes
(changed) Ancestor fan chart lets you say the starting person is some number besides 1

24. februar 2014 ( 7.0.4 )
(OK) Fikset noen problemer ved å hoppe fra FamieRediger tilbake <F12> til Rediger.
(fixed) Fixed some problems when jumping from Family Edit back to Edit.

23. februar 2014 ( 7.0.3 )
(ENDRET) Egendefinerte lister vil gjøre standard BK_nummer kolonnebredde 7 hvis databasen er over 1 million navn.(changed) Custom Lists will make default BK number column width 7 if database is over 1 million names.

21. februar 2014 ( 7.0.2 )
(OK) Egendefinerte lister skrev bare 30 tegn for Ref_nummer selv om det var lengre.
(fixed) Custom Lists were only printing 30 characters for Ref Number even if it was longer.

18. februar 2014 ( 7.0.1 )
(OK) Anetre bokser hadde problem med for lange stedsnavn da programmet bare klippe den av. Nå bruker den korte navn (se under Detaljer om Sted) hvis det er et slikt navn, eller ord fra mitten av navnet ble tatt bort.
(OK) Utbedret Hele Familien med hensynm til ektefelle navn.
(OK) Utbedret Individuell tidslinje, hvis du blir spurt navn som gift.
(fixed) Ancestor box chart, if location was too long, it just cut it off. Now it uses the short name if there is one, or it removes words from the middle.
(fixed) Fixed 'all relatives' report spouse names.
(fixed) Fixed individual timeline, if asked for married names. 

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor