BK 6.5

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK  BK6.0   BK6.1   BK6.2   BK6.3   BK6.4   BK6.5   BK6.6 

16 sep 2012 ( 6.5.17)
(NY)
 Lagt til muligheten til å "vise begravelse dato hvis død ukjent' på Etterslektstre.
(ENDRET) Lagt om 25 nye linjer for oversettere til å oversette. Er under arbeid.
(ENDRET) Lagt noen nye alternativer for betatestere av 'Søk etter duplikater' nytte. Er under arbeid.
(new) Added option to 'show burial date if death unknown' on the Tree chart.
(changed) Added about 25 new lines for the translators to translate.
(changed) Added some new options for the beta testers of 'Search for Duplicates' utility.

1 sep 2012 ( 6.5.16)
(ENDRET) Denne versjonen har endringer for språket oversettere slik at de kan oppdatere språkfilene. Det kan ta et par uker før oversetterne får sine versjoner klar. Den nye oversettelsen programmet er også tilgjengelig.
(changed) This version has changes for the language translators so that they can update the language files. It might take a couple weeks before the translators get their versions ready. The new translation program is also available.
( NB:  Versjonen inneholder nye Norske språkfiler (Bokmål er på plass. Ny-Nork kommer senere). Er det rare setninger, send meg en melding med skjermkopi av denne 'rare' teksten og den bliur rettet ved neste oppdatering )

31 aug 2012 ( 6.5.15)
(OK) Fikset en bug i versjon 6.5.14 der ektefellens navn ikke ble skrevet ut på Etterkommer bokser ved utskrift til papir.
(NYTT) Lagt til et alternativ for å vise om etterkommere er Adoptiv, Ste, Foster på Etterkommer bokser.
(ENDRET) Ved utskrift av en Liste over kilder, vil også det kunne skrives ut Forfatter, Tittel, Kommentarer, etc. foran teksten ved utskrift.
(fixed) Fixed a bug in version 6.5.14 where the Spouse name was not printing on Box charts when printing to paper.
(new) Added an option to show if descendants are Adopted, Step, Foster on the Box chart.
(changed) When printing a List of Sources, it now puts the word Author, Title, Comments, etc. before the text it is printing.

23 aug 2012 ( 6.5.14 )
(OK)
 Fikset et problem med overlappende bilder med den nye muligheter på Slektsbok for generasjoner for å vise alle barn i neste generasjon.
(NYTT) Lagt til et alternativ for å vise skilsmisse på Etterslektstr, Etterkommer bokser, for generasjoner  og 4 Familier boks grafikk.    
(NYTT) Lagt til et alternativ for å vise om etterkommere er adoptiv-, Ste-, Foster- på Etterslektstre.    
(NYTT) Lagt til et alternativ for å vise om barn er adoptiv-, Ste-, Foster på Familieark  (men ikke når du bruker den komprimerte alternativ for barn.)    
(NYTT) På Beregne Slektsforhold lagt til nytt valg for å angi alternativ for Etterkommer bokser    
(NYTT) Mulighet til å vise yrke, REF.nr. eller datoer for foreldrene til ektefeller på Slektsbok for generasjoner  og Familieslektsbok rapporten (notater / barn tab)
(fixed) Fixed a problem of overlapping pictures with the new feature on the Register Report for showing all children in the next generation.
(new) Added an option to show Divorce on the Tree chart, Box chart, and 4 Family Box chart.
(new) Added an option to show if descendants are Adopted, Step, Foster on the Tree chart.
(new) Added an option to show if children are Adopted, Step, Foster on the Group sheets (but not when using the compressed option for children.)
(new) On the Compute Relationship screen, add new button to set options for Box chart
(new) Option to show occupation, ref. num, or dates for parents of spouses on Register Book and Indented Book report (notes/children tab)

3 aug 2012 ( 6.5.13 )
(OK) Utbedret 2 problemer med den nye funksjonen på Slektsbok for generasjoner for å vise alle barn i neste generasjon.
(ENDRET) 
Endret rutine for å søke etter alternative navn for å prøve å øke hastigheten sammenlignet med 6.5.12.
En tilleggsmetode for å forbedre hastigheten på databasen er omtalt under Database - øke hastigheten.
(fixed) Fixed 2 problems with the new feature on the Register Report for showing all children in the next generation.
(changed) Changed the routine for searching for Alternate Names to try to speed up the version from 6.5.12

28 jul 2012 ( 6.5.12 )
(OK)
 Rettet Error 70 dersom man PDF-fil (med indeks) for Slektsbok for generasjoner.
(ENDRET) Resultatet av bruke av Finn F3 viser nå opptil 6 partnere mot tidligere kun inntil 3 partnere.
(ENDRET) Ved utskrift av Familieark eller bokrapporter fjerner ,,, foran stedsnavn.
(OK) Rettet problem på Rediger ved skjermstørrelse 1280 x 1024 hvor høyre rullefelt ikke ble vist.
(ENDRET) Globalt søk og erstatt kan endre Hendelse til Annet.
(ENDRET) Gedcom eksport utelater data for levende mennesker, og hvis en person har ingen dato, (men partner lever) så sies ikke detaljer utelatt siden det ikke var noen detaljer.
(NY) Slektsbok for generasjoner. Nytt alternativ for å vise alle barn i neste generasjon (selv om de ikke hadde egne barn.)
(ENDRET) På Finn F3 viser partner med dato for døpt eller chr. hvis dato for fødselen mangler.
(ENDRET) Laget ny hendelse, Legal Name Change. Denne hendelsen skal erstatte mog dekke behovet for navneendringer som oppstår dersom det foretas en offisiell navneendring som ikke er samsvarende med de navne forslag som finnes under Alternative navn. Søker du med Finn F3 etter navn, vil ordinært navn, alternative navn og dette navnet innkluderes i søket. Har du laget en løsning med egendefinert hendelse for å dekke dette behoved, bør du endre dette. Bruk Global søk og erstatt for dette. Se mer og utdypende forklaring etterhvert i Hjelpefilen <F1>.
(fixed) Fix error 70 if making PDF file (with index) for register report book.
(changed) The select person screen shows up to 6 spouses instead of 3.
(changed) When printing Group sheets or Book reports remove ,,, from the front of locations.
(fixed) Fixed problem on Edit with screen size 1280 by 1024 where right scroll bars were not showing.
(changed) Global search and replace can change Event to Other.
(changed) On gedcom export if excluding data for living people, and if a person has NO dates, (but spouse is living) then do NOT say "details excluded" since there were no details.
(new) Register Book. New option to show all children in next generation (even if they had no children of their own.)
(changed) On the select person screen show spouse baptized or christened date if birth is blank.
(changed) Added 'Legal Name Change' to Events. This is an event instead of being just a name change on the Names tab. However, if you are searching for alternate names, it will also look for this event along with the names on the Names tab.

9 mai 2012 ( 6.5.11 )
(OK) Rettet feil i 6.5.10 som noen ganger hadde feilmeldingen 'subscript out of range' ved boks diagrammer.
(ENDRET) Hvis du på Familieark valgte Alle for barn ble det skrevet ut ektefelle,  men nå vil det si ektemann, kone, partner og forlovede.
(ENDRET) Hvis du på Familieark valgte Alle for barn og skriv ut Barnas biografi, skrev den kun ut Biografi merket Person. Nå skriver ut biografi som er merket Person og Familie knyttet til barnet.
(fixed) The 6.5.10 version sometimes gave a 'subscript out of range' error for Box charts.
(changed) On Group Sheets, if you are printing 'All' for children, it used to say 'spouse' but now it will say 'husband' 'wife' 'partner' 'fiancee'
(changed) On Group Sheets, if you are printing 'All' for children and printing Children notes, it used only print Individual notes for the child, but now it will also print Family notes attached to the child.

5 mai 2012 ( 6.5.10 )
(OK) Når du skrev ut et tomt Familieark ved tidligere versjoner kom det en feilmelding som nå er fjernet.
(ENDRET) Familieark har fått et nytt valg til å velge/vise datoer, Ref.nr.  eller yrke etter far og mors navn. Dette alternativet er på bunn av skilleark for Biografi & barn mv.
(fixed) When printing a Blank group sheet with the previous version, it gave an error message.
(changed) On Group Sheets there is an option to show dates, or ref number, or occupation after the Father and Mother names. This option is at the bottom of the Notes/Children tab.

21 apr 2012 ( 6.5.9 )
(ENDRET) Gedcom eksport har fått nytt alternativ (ComboBox) å utelate data for alle født nylig, enten de lever eller ikke.
(OK) Rettet feil angående 'subscript out of range' hvis sortering en familie med over 30 barn.
(OK) På Fødselsdagen rapporten ble noen ganger navnet på en kvinnelig endret til siste navnet på en forlovede.
(ENDRET) Lagt til knapp for å enklere "åpne med standard bilde program" til kilden-bilde-skjermen. Tilsvarende er også under kilder.
(OK) På det nye Anetre vistes ikke alltid rett antall generasjoner. Du kan nå klikke på personer i 6. generasjon nå. Det er også alternativ valg under Oppsett av rapporten for bare å vise 5. istedenfor 6 for de brukere som ikke ønsker å se mindre skriftstørrelse i 6. generasjon.
(OK) På Familieark ble ikke alltid den valgt personen med i utsskriftene/visningen.
(ENDRET) Familieark er endret slik at det inkluderer også begrepene Partner eller Forlovede.
(changed) Gedcom export, new option (combobox) to exclude data for anyone born recently, whether living or not.
(fixed) Fix the 'subscript out of range' error if sorting a family with over 30 children.
(fixed) On the Birthday report, it would sometimes change the name of a female to the last name of a fiancee.
(changed) Added button to 'open with default picture program' to source picture screen.
(fixed) On the new 6th generation for the Ancestor chart display, it sometimes did not have the correct numbers. Also you can click people in the 6th generation now. There is also an Option under Options to only show 5 instead of 6 for those people that do not want to see a smaller font size in the 6th generation.
(fixed) On the Group sheet report, if printing Ancestors, it would sometimes not print the first person.
(changed) On the Group sheet, instead of just Husband or Wife, it will print Partner or Fiancee.

24 mar 2012 ( 6.5.8 )
(ENDRET)
 Anetre viser nå 6 generasjoner på skjerm hvis skjermoppløsning er 1024x768 eller større.
(OK) Under Rediger, hvis du la til en ektefelle/partner i stedet for en ikke angitt ektefelle, og du valgte en eksisterende person, ble det tilføyd en ekteskaphendelse til første partner og ikke den aktuelle partner.
(ENDRET)
 Når du lager en Gedcom fil, vil programmet lage en fil med navnet BKGedcomPicMedia.TXT som har en liste over nødvendige bilder og mediefiler.
(OK) Sammenligne og slå sammen to databaser viste ikke Foretrukket ektefelle på høyre side dersom dette ble valgt.
(OK) Når du legger til etternavn/familienavn til et barn ved å bruke <CTRL> + <Enter> vil programmet flytte markøren til slutten av navnet.
(ENDRET) Skjermbildet for kilder og redigering av kilden er større hvis skjermoppløsning er 1024x768 eller større.
(changed) It can show 6 generations on the screen for ancestor chart if 1024 by 768 or larger
(fixed) On the Edit screen, if adding a spouse in place of a 'not entered' spouse, and you pick an existing person, it was adding the marriage events to the first spouse not the current spouse.
(changed) When you create a gedcom file, the program will also make a file called BKGedcomPicMedia.TXT with a list of needed pictures and media files.
(fixed) In the utility to compare two databases, the right side was not showing the "primary" spouse if one was designated.
(fixed) When you add a child's last name using CTRL+Enter the program will move the cursor to end of name.
(changed) The Source select screen and the source edit screen are larger if you are using 1024 by 768 screen size.

25 feb 2012 ( 6.5.7 )
(NY)
 Nytt alternativ på Komprimert Anetret for å vise om paret ble f.eks. skilt.
(OK) Beregne slektsforhold ville noen ganger ikke vise store nok bokser hvis ektefelles navn var det største.
(OK) Gedcom Eksport ble rettet hvor tidligere et noen ganger dele opp et dobbelbredt mellom merknader.
(ENDRET) Under Rediger / Media sier nå 'Fil ikke funnet' hvis det ikke kan finne mediefilen når du prøver å vise en slik fil.
(new) New option on the Collapsed Ancestor Chart to show if the couple was divorced.
(fixed) The Compute Relationship Box Chart would sometimes not make the box wide enough if the spouse name was the longest.
(fixed) On the Gedcom Export, fixed a problem where it would sometimes split a double wide character between note lines.
(changed) On the Edit screen on the Media tab it will say 'File not found' if it can not find the media file when you try to view it.

3 feb 2012 ( 6.5.6 )
(NY) Under Fil, Hjelpeprogram, å gjøre en Global sorter ekteskap. Dette er nyttig hvis du gjør en GEDCOM import og ekteskap for hver person ikke har ekteskap sortert riktig i dato rekkefølge.
(OK) Feilmelding Error 53 som skjedde når du skriver ut rapporter og noen midlertidig. DTA eller. DAT-filene ble "read only"
(ENDRET) Statitikken viser nå både antall Hoved- og Detalkilder.
(NY) Når du nå gjør en sikkerhetskopi, vil filen BKFileNotFound.txt kages for å vise filnavn på tekst-, bilde- eller medie-filer som ikke ble funnet under sikkerhetskopieringen. (Filer som er knyttet til personer men ikke er plassert der hvor informasjonen i Rediger sier at de skal være).
(new) New under File, Utilities, to do a Global sort of marriages. This is useful if you do a gedcom import and the marriages for each person are not in the correct marriage date order.
(fixed) Fix error 53 from happening when you are printing reports if some temporary .dta or .dat files were 'read only'
(changed) On the File, Statistics screen, added the number of source citations.
(new) When doing a Backup, it will create the file BKFileNotFound.txt to show the file names of text or picture or media files that were not found. (Files that are attached to people, but not on the drive where they should have been.)

19 des 2011 ( 6.5.5 )
(OK)
 Den nye versjonen av FTM gjør gedcom-filer som kan forårsake 'input past end of file' feil i BK, slik som har blitt ordnet.
(OK) Når du bruker verktøyet til å sammenligne to databaser, fikk man noen ganger når man skulle føye til en ny ektefelle vielsesdato til første ektefelle.
(fixed) The new version of FTM makes gedcom files that might cause 'input past end of file' errors in BK, so that has been fixed.
(fixed) When using the utility to compare two databases, sometimes when adding a second spouse it would still show the marriage date for the first spouse(fixed) The new version of FTM makes gedcom files that might cause 'input past end of file' errors in BK, so that has been fixed.

6 des 2011 ( 6.5.4 )
(NY)
 Fil, Kvalitetskontroll har fått to nye alternativer, slik at programmet ikke stopper for disse to elementer hver gang du kjører den. (I tilfelle du allerede vet om disse to problemene og du ikke vil at den skal stoppe for dem.)
(OK) Noen ganger hurtigtasten <Ctrl><Shift><H> fungerte ikke riktig på søk etter kilder (hvis du hadde tildelt noe som nøkkel).
(OK) Noen ganger på visning av Anetre og tilhørende tekst for siste generasjon for liten.
(OK) På Gedcom Import ble det 1 ALIA importert OK, men det omtalte som om dette ikke ble importert.
(new) The File, Quality Check routine has two new options, so it will not stop for those two items each time you run it. (In case you already know about those two problems, and you do not want it to stop for those.)
(fixed) Sometimes the shortcut key CTRL+Shift+H was not working correctly on the Source screen. (if you had assigned something to that key)
(fixed) Sometimes the Ancestor chart display made the font too small for the last generation.
(fixed) On Gedcom Import it was importing 1 ALIA tag OK, but it was saying it was not imported.

28 okt 2011 ( 6.5.3 )
(NY) GEDCOM eksport og import håndtere vedtatt, step eller fosterhjem innstillinger fra Rediger.
(OK) Fikset noen problemer når du lager HTML-filer for Familieark vedrørende barn med bare én forelder.
(OK) På Rediger, hvis du først endret hendelse for en person, og så slettet et barn koblet til samme person, ble ikke hendelser lagret.
(OK) Endret fargen på den nye knappen på kategorien Bilde på Rediger (hvis du har satt spesielle farger for knapper.)
(new) The Gedcom export and import handle adopted, step, or foster settings from the Edit screen.
(fixed) Fixed some problems when making HTML files for Group sheets regarding children with only one parent.
(fixed) On the Edit screen, if you first changed events for a person, then you deleted a child connected to that same person, it was not saving the events.
(fixed) Changed color of the new button on Picture tab on Edit screen (if you have set special colors for buttons.)

10 okt 2011 ( 6.5.2 )
(OK) 10-okt-11 Utbedret et lite problem på skjermbildet til Velg Person / Oppsett for valg av alternative visninger.
(Endret) Utskrift av Anerapport Bokformat med valg for utskrift av opplysninger om barna, skrev tidligere ut mer opplysninger enn som var nødvendig. Nå skrives ikke ut disse detaljene hvis barnet også er ane og opplysningene skrives ut andre steder i samme rapport.
(Endret) Anerapport Bokformat skrev noen ganger ut merknader til ektefelle selv om samme ektefelle
forekom som ane.
(NY) Det er verktøytips som pop-up for kommentator boksen for JPG-bilder i Rediger som forteller hvordan du slår av muligheten til å vise kommentarboksen.
(NB: Hvis en tar pekeren over en del tekster i skjermbildene, er det ofte slik verktøytips)
(NY) Dette verson vil viser partner og forlovede i stedet for bare Ektefelle på skjermbildet for Velg Person (Vises etter at du bruker F3 i Rediger og deretter Oppsett).
(OK) Rettet på Anerapport bokformat hvis du brukte 4. valget for han gift  ble ikke "enerell kilde skrevet ut hvis det var dato for ekteskap.
(fixed) 10-Oct-11 Fixed a problem on the Select Person screen when
clicking Options, the Options screen was too far to the right. 
(changed) When printing the Ahnentafel Book with the option to also print all information for children, it was sometimes printing more than it needed to. Now it will not print details for a child if that child is also an ancestor and is printed elsewhere with the details.
(changed) On Ahnentafel Book, it was sometimes printing the Notes for a spouse even though that same spouse is also an ancestor.
(new) There is a pop up tooltip for the Comments box on JPG pictures that tells how to turn off the option to show the comment box.
(new) This verson will shows words like Partner and Fiance instead of just Spouse on the Select Person screen.
(fixed) On the ahnentafel book, if using the 4th choice for 'he married' it was not printing a general family source if there was a marriage date.

23 sep 2011 ( 6.5.1 )
(Endret) Hjelpeprogrammet for å endre navnet globalt på en til en annen hendelse omfatter også å endre (med besskrivelse) til en annen Hendelse (med stedsangivelse)
(NY) Rediger har under Bilder fått egen knapp for å åpne bildet i ditt standard bildeprogram.
(NY) Det vanlige i import av Gedcom er at persoene får nye BK_nummer ved importen til BK. Men hvis det er behov for å beholde de samme nummer på personene som i Gedcom-filen, trykk <F3> under Gedcom Opsett før importere av Gedcom.
(NY) Når du klikker et bilde på Rediger og BK viser dette på en separat skjerm, kan det vise Kommentarer dersom dette er kommentarer bygget inn i JPG-fil. For å slå av kommentarene, velg Fil fra menyen på øverst til venstre.
(OK) Utbedre et problem på Anerapport bokformat, hvis valgt barn med alle data, og hvis det var merknad på familien, kunne noen ganger familien merknaden skrives ut før biografien til partner.
(changed) The Utility to globally change one event name to another event name will work to change Other (with description) to Event (with location) now.
(new) On the Edit screen on the Picture tab, there is a new button to open the picture with your default picture program.
(new) Normally when you do a Gedcom import, the people have new numbers assigned in BK. However, if need to keep the same numbers that people have in the Gedcom file, then press the F3 key on the gedcom options screen before importing the gedcom file.
(new) When you click a picture on the Edit screen and BK shows it on a separate screen, it can show Comments if there are comments built into the JPG file. To turn off the comments, pick File from the top menu.
(fixed) On Ahnentafel book report, if doing children full data, and if doing notes, and if there was a Family Note, it would sometimes print the family note before the data for the spouse.

14 sep 2011 ( 6.5.0 )
(Endret) Versjonsnummer er nå endret til 6.5. Det er kommet NY manual og CD som kan bestilles for de som trenger det.
(OK) Fikset et problem med 'Steder med hendelser' for familie ikke viste riktig.
(changed) The version has been changed to 6.5. The new BK 6.5 manual and CD are available from the online store.
(fixed) Fixed a problem with the 'Locations with Events' routine where a custom family event was not showing correctly.

Annen Informasjon

Oppdateringer hos produsenten

Testen av versjon 6.2.10 utført av DisNorge, men disse punktene er oppdatert.

Finner du feil i programmet, send melding direkte til John Steed og ta med versjonsnummer for det programmet som brukes. Velg Help, About BK for å se versjonsnummer som f.eks. 6.0.48.
Send gjerne en kopi av meldingen til Otto Jørgensen.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor