BK 6.2

Ny = Ny funksjon - - Ok = Registrert feil rettet - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK  BK6.0   BK6.1   BK6.2   BK6.3   BK6.4   BK6.5   BK6.6 

17 okt 2008 ( 6.2.81 )
(OK) Utbedret en feil i GEDCOM import hvis 'henvisning tekst eller kommentare' under kilde hadde flere linjer (ikke Wrapped) med tegn utenfor A-Z, da ble ikke alltid karrakterene riktig konvertert for andre og etterfølgende linjer.
(Endret)
 Når utskrift av kilde som fotnote: Hvis utgiver er skrevet i parentes, la den etterfølges med komma hvis sidenummer er neste som skrives ut. Hvis 'aktuell tekst eller kommentar' skrives ut etter utgiver, sett et punktum og ikke komma før dette feltet.
(Endret)
 Hvis det oppstår feil når du starter Rediger, skal det nå komme bedre beskjed om hva årsaken kan være. Bruk denne ved feilmelding.
(new) Changes made for the translators for non-English versions.
(fixed) Fix bug in gedcom import if citation text or comments had multiple lines (not wrapped lines) with accented characters, the characters were not being converted correctly for lines two and following.
(changed) When printing a source footnote: if publisher is in parenthesis, then only follow it with a comma if the Page field is printed next. If actual text or comments are printed after publisher, then put . and not , before that field.
(changed) If there is an error loading Edit screen, it will say what the error is.

24 Aug 2008 ( 6.2.80 )
(Endret) Den interne sorteringen på alfabetisk navneliste sorterer nå på 160.000 navn.
(Endret)
 Endret bredden på kolonner i Rediger for bedre presentasjon på en del skjermer (unngår rulle oppsett nederst).
(Endret)
 Ved endring av rekkefølge av partnere, vises nå her også dato for både religiøse og borgelige vielser.
(Endret)
 Endret metoden for visning på skjerm slik at presentasjonen for en del skjermjer sakl bli bedre (unngår rulle oppsett nederst).
(Endret)
 Anerapport bokformal endret til å vise "Hvilken partner knyttet til hvilket barn" også ved utskrift av barn med hvilken ane.
(changed) The internal sort used for alphabetical lists can sort 160,000 names now.
(changed) Changed the width of columns on the grids on Edit for some wide screen monitors (to avoid scroll bar at bottom).
(changed) On Edit screen when rearranging order of spouses, it shows the Civil or Religious marriage date also.
(changed) Changed the way the Sources grid shows on some wide screen monitors (to avoid scroll bar at bottom).
(changed) Ahnentafel Book report, the option to 'Show which spouse produced which children' was not showing when printing children of ancestors.

12 jul 2008 ( 6.2.79 )
(NY) Denne versjon gjør bruker i stand til å fjerne (undertrykke) hendelser på listen over hendelser og dermed redusere listen. Beskrivelsen i hjelpefilen sier at du tar utgangspunkt i Rediger for å gjøre dette. Funksjonen er imidlertid flyttet til Fil, Hjelpeprogram, Limit Events to show on Edit. Hjelpefilen blir oppdatert til neste programoppdatering.
(OK)
 Utbedret et problem som oppstod ved utskrift av Anerapport hvis utgangperson hadde BK nummer større enn 1 million.
(OK)
 Når du nå lager Anetre i RTF formal forkortes navnet slik at det ikke genereres ny linje om navn eller sted er for langt.
(Endret)
 Under Oppsett av BK var det av og til at programmet ikke fant MS Word i Vista. Det er nå utbedret slik at word skal finnes selv om Word ligger i mappene Office12 eller Office13.
(new) This version allows you to remove some events from the drop down Events list. To do that go to File, Utilities, Limit events to show on Edit. Only remove events that you have not used and will not use.
(fixed) Fixed a problem when printing ancestor reports and the starting person had a BK code number larger than 1 million.
(fixed) On the Ancestor chart, when making RTF file, shorten names to avoid problems moving events too far right.
(changed) On the Options screen, if you pick Word it checks the folders Office12 and Office13 now.

11 jun 2008 ( 6.2.78 )
(OK) Endret et forhold som viste seg at Stedsfeltet ble for lite derson en laget RTF-file for Anetre og dette involverte lange stedsnavn.
(OK)
 Et Owerflow-problem som oppstod hvis tekst eller kommentarer under kilder var større enn 32 000 tegn.
(Endret)
 Området for Kilder er større hvis det velges oppløsning på 800x600 eller større. Dette virker inn på de fleste effekter.
(fixed) Sometimes on Ancestor chart, File, Create RTF file, made the location names too short.
(fixed) Fix Overflow error on gedcom import if source Text or Comment is over 32,000 characters long.
(changed) Source grid screen is larger if screen is 800 by 600 or larger, bigger fonts, etc.

Versjonene 6.2.76-6.2.77 eksisterer ikke

25 mai 2008 ( 6.2.75 )
(Endret) Familie ark. Hvis den innkluderer levende personer og første person som skrives ut ikke har dato, da kontrollers dato for partner, foreldre og barn for å se om første person fremdelses angis som "levende"
(OK)
 Ved Gedcom import, er lengden til stien for bildefiler økes til 120 tegn.
(Endret)
 Forkortelsen sb. for Samboere i rapport for Etterkommere.
(changed) Group sheet, if excluding data for living people and if first person printing has no dates, then check dates for the spouse, parents, and children to see if first person might be living.
(fixed) Gedcom import - increased picture file name length to be maximum of 120 characters long.
(changed) Norway version will print sb. for common law marriage on Descendant report.

23 mar 2008 ( 6.2.74 )
(Endret) Under Lister med Hendelser er det nytt valg ved at du kan velge bort BK-nummer.
(OK)
 Under Fil, Hjelpeprogram, Global søk og erstatt, Endre kun stien for bilder er det gjordt en endring da det bilder knyttet til kilder kan av og til ikke har virket riktig for alle.
(Endret)
 Under Andre, Rimelighetskontroll vil overse endinger på ) for en dato Slik at hvis en dato for fødsel er angitt som f.eks. (ca 1800) vil ) bli oversett og programmet vil beregne riktig alder.
(Endret)
 Under GEDCOM hvis valget er satt til å utelate data for levende personer, og hvis født eller død er begge blanke for en person, vil programmet se på ektefelle/partner, barn eller foreldrenes fødselsdato for å foreta en beregning av alderen for en person
(OK)
 På Familieslektbok i tilfellene hvor end lager RTFrapporter blir ordene (se barn ovenfor) indeksert men det skulle det ikke ha vært tilfellet.
(OK)
 På Familieslektbok hvis du laget RTF-rapport, og hvis du har valgt nummerering etter Henry og "Ingen innrykk" ble det allikeve innrykk.
(Endret)
 på grafiske rapporter som Tre og Boksgrafikk kunne du bruke Alt+F5 for å sette papirstørrelse. Noen PC var ikke i stand til å gjøre dette så alternativet er å bruke ALT+SHIFT+F5 eller CTRL+SHIFT+F5
(changed) The report: Lists, Locations with Events has a new option to not show the BK code numbers.
(fixed) File, Utility, Global search and replace, Pictures, a change was made to help it change pictures attached to sources (might not have been working for everyone).
(changed) Other, Reasonable check, will ingore ending ) for a date. So if born date is (cir 1800) then ignore the ) at end so that it computes the correct age.
(changed) Gedcom export, if option is set to exclude data for living people, and if born and died are both blank for a person, then it looks at spouses, children, or parents birth date to make an extimate as to age of person.
(fixed) On the Indented Book report, if making an rtf file, the words (see children above) were being indexed, but should not have been.
(fixed) On the Indented Book report, if making an rtf file, and if picked the option for Henry numbers and No Indents it was still doing indents.
(changed) On some reports like the Tree and Box charts where you can press ALT+F5 to set the paper size, you can now also use ALT+SHIFT+F5 or CTRL+SHIFT+F5 since ALT+F5 was not working on some computers.

24 feb 2008 ( 6.2.73 )
(OK) Noen ganger ved konvertering av datoformat ble ikke datoer bestående av enkle tall konvertert.
(OK)
 Noen ganger inkluderte fødselsdagslisten personer som ble kalkulert til eldre høyere enn det som var satt som maksimum alder under oppsett.
(OK)
 Ordnet opp i et 'overfow" som oppstod når en laget 'Slektsbok for generasjoner' i RTF og en person hadde biografi med et avsnitt som oversteg 32.000 tegn.
(fixed) Sometimes the 'Convert date format' routine would not convert dates starting with a single digit.
(fixed) Birthday list was sometimes including people older than the computed age maximum that was set in Options.
(fixed) Fixed overflow error if making Register Book report and making RTF file and a person had a note with a single paragraph longer than 32,000 characters.

23 feb 2008 ( 6.2.72 )
(23-Feb-2008 I am sorry that 6.2.72 had a bug on Edit screen)

12 jan 2008 ( 6.2.71 )
(NY) Ved første gangs start av programmet etter installasjon av programmet, hvis du har installert et andre språk enn engelsk, blir du spurt om hvilket språk du vil bruke.
(OK)
 Ordnet opp i 'subscript out of range' feil som av og til oppstod i 'slektsbok for generasjoner' når det ble laget 'direkte linje' samtidig som du utelot levende personer.
(Endret)
 Endret den engelsk tekst fra 'home christening' til 'verify home christening'.
(new) The first time a new user starts the program, if they have installed a language other than English, the program will ask what language they want to use.
(fixed) Fixed 'subscript out of range' error which happened sometimes when doing a register book with direct lineage while excluding data for living people.
(changed) Change the event 'home christening' to 'verify home christening'.

2 jan 2008 ( 6.2.70 )
(NY) Lagt til tre nye hendelser som passer oss i Norge og Danmark: Bekreftet, Introduksjon, Jordfestet.
(OK)
 Ordnet en liten sak hvor det etter Gedcom import kunne komme en feilmelding som sa 'Problem, custom event list is full.
(NY)
 Nytt valg for en kolonnes indeks, som kan være til god hjelp hvis databasen har lange navn og du skriver datoen som del av indeksen
(OK)
 6.2.70 fjerner problemet som oppstod i 6.2.69 angående undertrykkelse av hendelser.
(new) Added three new events on the Edit screen for Norway and Danish versions: Stadfesting (Verify Home christening), Introduksjon (Churching of women), Jordfestet (Memorial service). For translators, those are Workfile lines 2987, 2988, 2989.
(fixed) Fixed a problem where after a gedcom import, you might get an error multiple times saying 'Problem, custom event list is full.'
(new) New option for 1 column index, which might be helpful if your database has really long names, plus you are printing dates in the index.
(fixed) 6.2.70 fixes problems with 6.2.69 regarding Edit screen events.'

31 des 2007 ( 6.2.69 )
(Noen fikk problemer med versjon 6.2.69 som ble lagt ut 12-31-07, Denne versjonen er erstattet med 6.2.70. Så har du installert 6.2.69, hent ned og installer nyere versjon.) (Some people reported some problems with 6.2.69 that was uploaded on 12-31-07, so that version has been replaced with 6.2.70. If you have 6.2.69 you should update to a newer version.)

6 des 2007 ( 6.2.68 )
(NY) Gedcom inkluderer billedstien til kilder.
(OK)
 Funksjonstaten Ctrl+ virket ikke helt korrekt under merknader til hendelser. Er nå rettet.
(OK)
 Under Rediger ble ikke BK nummer over 1 mill vist fullstendig.
(NY)
 Under Gedcom eksport kan du når du velger kildefiler få muligheten til å legge inn et Tittelfelt for kilden hvis der ikke allerede er et tittelfelt.
(new) Gedcom export of pictures attached to sources.
(fixed) Ctrl shortcut keys were not working for Event Notes.
(fixed) Edit screen was not showing the full BK code number if larger than 1 million.
(new) Gedcom export: if you pick 'Selected source fields' then new option to create a Title field for sources that do not already have one.

24 nov 2007 ( 6.2.67 )
(OK) Forrige versjon hoppet fra Liste, Kilde til Rediger, men dette fungerte ikke helt riktig hvis du startet fra Rediger. Dette skal nå være utbedret.
(fixed) The previous version lets you jump from the List, Sources screen to the Edit screen, but that was not working correctly if you started on the Edit screen. This version fixes that problem.

10 nov 2007 ( 6.2.66 )
(Endret) Når du nå er på Lister, kilder og velger Vis alle personer Som denne kilden er knyttet til får du direkte frem en liste over navn som tilfredstiller dette kravet og ved å dobbeltklikke på navnet, hopper du til Rediger og du kan foreta endringer på personene.
Ønsker kun å ha frem en liste som tiligere, velg fra toppen under Fil "Shouw everyone this source is connected to"
(NY)
 Under navnefliken med alternative navn, er det kommet to nye alternativer "Called" og "Indigenous name'. "Called" vil tilsvare "også kjent som" eller "klengenavn" og du kan bruke dette for å indikere at en person av "vanligvis kalt som .. " eller "vanligvis kjent som.. " Hvis du ønsker å endre alle navn av en type til en annen type, bruk da Fil, Hjelpeprogram, Glabalt søk og erstatt".
(OK)
 En "overflow" melding som oppsto når du laget "familieark for over 32000 html foler samtidig er rettet.
(OK)
 Når programmet bruker "verktøyhjelp" blir fargen (normal gul) satt som bakgrunn. Nå vil også bolstavene farge ble satt etter samme regel. Dette reduserer problemet med å lese skjermbilder hvis en bruker ulike fargebakgrunner. når du f.eks bruker Rediger og cliker på Legg til barn eller ektefelle vil denne fargen nå være ibruk.
(Endret)
 På "Lister, fødsels-/bryllupsdag - rapport" er det kommet et nytt valg for å gi alder i år eller neste år.
(changed) When you are on the screen for List, Sources, and you click the button to Show everyone connected to this source, it will now open a list box with the names, and you can double click any name to jump to the Edit screen for that person. If you want the old method of showing a Preview screen, then pick File from the top menu to get that option.
(new) When you are on the Names tab adding alternate names, there are two new names 'Called' and 'Indigenous name'. Called would be similar to 'also known as' or 'nickname' and you can use it to indicate the name the person was commonly called or commonly known as. If you want to change all of one type to another type, then use the File, Utility, Global search and replace routine.
(fixed) Fixed an 'Overflow' problem when making Group sheet HTML files and making over 32000 files at one time.
(fixed) When the program uses the 'tooltip' color (normally yellow) as a background, it now uses the 'tooltip' font color for the font. This prevents a problem of hard to read screens if you are using a different toottip color. When you are on the Edit screen and click Add Child or Add Spouse, you will see this color.
(changed) On the screen for List, Birthdays/Anniversaries, if you are showing ages, there is a new option to show age this year or next year.

29 okt 2007 ( 6.2.65 )
(Endret) Globale søk og erstatt ordner nå også i stien til bilder som er knyttet til kilder.
(NY)
 Ordsøk, Alle felt har fått tillagt nye muligheter for søk etter navn på media og billedfiler.
(OK)
 Under Ordsøk vistes ikke Kvalitet
(OK)
 Endret forholdet ved at dersom en skrev John Steed* fikk du ikke treff, da søket forventet at du forventet at det var minst en bokstav til i navnet.
(Endret)
 Tidligere ble det ved merknad for hendelser lagt til et komma før merknaden og ingen etter. Dette er nå endret.
(changed) On the Global search and replace if you pick Picture path, it also fixes pictures attached to a Source.
(new) Word Search on "all events" tab, new option to search for picture file names or media file names.
(fixed) Word Search person - the "quality of source" box was not showing.
(fixed) Fixed a problem with Name Search. If you searched for John Steed* it was only matching last names with at least one additional letter.
(changed) Event Notes in Book reports, it used to put a comma before the note and no comma after. Now it puts no comma before and a comma after.

25 okt 2007 ( 6.2.64 )
(NY) Ny direktelinje valg i Familieslektsbok og Slektsbok for Generasjoner.
(OK)
 Utberdret en feil som oppsto av og til hvis en sto i Rediger og hoppet til et annet program for deretter å hoppe tilbake til BK. Nå skal kursoren komme tilbake til det feltet man forlot.
(NY)
 Innført et nytt valg under Fil, Oppsett av BK, RTF/Annet som gjør det mulig å bruke symboler for født, gift, død, ved å benytte stjerne, to sammenlinkede ringer og kors.
(new) Direct Lineage option from Register Book Report and Indented Book.
(fixed) If you are editing a Note textbox and jump to another program and jump back to BK the cursor should stay in the Note textbox now.
(new) Option on the File, Options, RTF/Other to use symbols instead of B. M. D. Some counties use the symbols: star, daggar, and linked circles.

asterisk operator ∗ ∗ ∗ (born)
dagger † † † (dead)
infinity ∞ ∞ ∞ (married)

19 okt 2007 ( 6.2.63 )
(Endret) Under "detaljer for Stedsnavn" i Rediger kan du kopiere tekst ved å bruke de vanlige funksjonene. "Klipp ut", "Kopier" og "Lim inn"
(OK)
 Fikset Anetre for HTML SOM kunne av og til kunne komme i loop.
(OK)
 Rettet Familieark for HTML la noen ganger ut personens navn i tittelfeltet i steden for Lever
(changed) On the screen for details for a Location, in the Notes box you can right click the mouse to get a menu for Cut, Copy, Paste.
(fixed) The Ancestor HTML routine would sometimes have an infinate loop.
(fixed) The Group sheet HTML would sometimes put the name of a person in the Title instead of Living.

17 okt 2007 ( 6.2.62 )
(Endret) Rettet opp et forhold ved navnesettingen (store og små bokstaver) på filnavn når det ble laget filer for Web-løsning. Dette skyltes at noen webløsning var følsomme for store og små bokstaver. Nå får all disse filnavn med små bokstaver.
(OK)
 Utbedret et par problemer når en brukte Central European script 238 ved produksjon av gedcom.
(NY)
 Svensk språkfil er oppdatert og flyttet sammen til oppdateringssettet som inneholder bl.a Dansk og Norsk.
Kommentarer til den Svenske språkfilen rettes til Kenneth Udd
(changed) When making HTML files from Ancestor Chart it links to other ancestor charts and to group sheet file names in lower case now to help problem with certain web sites.
(fixed) Fixed a couple problems when using Central European script 238, and exporting a gedcom file.

14 okt 2007 ( 6.2.61 )
(Endret) Det er foretatt en endring i produksjonen av bl.a. format.css til små bokstaver forå ungå problemer med utlegging på Internet.
(NY)
 Familieark har fått et nytt valg til å lage etternavnregister som kan være fornuftig å bruke hvis en har store indekser på over 2000 navn.
(changed) When making HTML files from Ancestor Chart it links to format.css in lower case now to help problem with certain web sites.
(new) Group Sheets HTML output has new option to make a Surname index (useful if you have a large index of over 2000 names.)

13 okt 2007 ( 6.2.60 )
(NY) Kan nå lage Anetre som HTML rapport.
(NY)
 Anetre har nå valg for å utelate data for levende personer.
(Endret)
 På oppsett av Familiearket er valget for "omit blank events" flyttet høyere for å synliggjøre "More Events"
(Endret)
 Når du lager HTML for Web-presentasjon av Familieark, vil også HTML for anetre (hvis de eksisterer) bli linket.
Lag Anetre før du lager Familieark hvis du skal ha begge deler linket sammen.
(new) Can make HTML files from Ancestor Chart. Ancestor Chart has option to exclude data for living people.
(changed) On Group Sheet setup screen, moved option to 'omit blank events' higher to make visible for 'More Events' also.
(changed) When making HTML files for Group sheets, it will link to Ancestor Chart HTML files (if they exist.)

3 okt 2007 ( 6.2.59 )
(NY) Det er kommet et nytt valg på Slektsbok for generasjoner under sideoppsett som kan undertrykke som undertrykker bruk av "Superscript for generasjonsnummer" etter fornavn på første hovedperson eller første barn.
(NY)
 På tysk versjon av Anetre vifte vil det nå skrives tegnet for "uendelighet" til "giftemål" og andre som bruker & for Gift i Språkfilen.
(NY)
 Etterkommer har et nytt valg som nå viser Adoptert, Ste etc. Dette er på skillekort "Inkluder feltene". Skjermoppløsning må være større enn 640x480.
(Ok)
 Slektsbok for generasjoner har fått rettet en feil som kun har berørt den engelske versjonen og som berørte visning av "Next generatiom" i rapporten.
(new) New option on Register book report at the bottom of the page setup tab. Option to NOT show superscript generation number after given name of main person or first child.
(new) The Ancestor Fan chart will print the infinity sign for 'married' for the German version (or any version that uses & for Married in language translation.)
(new) The Descendant report has new option to show Adopted, Step, etc. (Bottom of 'fields to include' - must be screen size larger than 640 by 480)
(fixed) On Register book report - it would not print "Next generation" when that option was set (problem was only when using English language version)

30 sep 2007 ( 6.2.58 )
(Endret) Nye oversettelser er nå innkludert.
(Endret)
 Hvis du legger inn hendelsen Ugift (som er beregnet på en enkel person) til et familiepar, vil programmet foreslå at dette endres til Ikke gift (som er beregnet til forhold hvor en ikke skal skrive "ektemann" og "hustru")
(Endret)
 Under Slektsbok for Generasjoner, Etterkommer rapport vil for Direkte-linje-rapport sier 'Direkte-linje' i overskriften på rapporten ved utskrift.
(Ok)
 Direkte-linje-rapport viste noen ganger ikke hvilken partner som var rett foreldrepart for barnet.
(changed) Updated the Translation program for foreign language translators (see the translation page).
(changed) If the user adds the event 'never married' (which is designed for a single person) to a couple, the program suggests they change it to the 'not married' event (which is designed to stop the printing of the words 'husband' and 'wife'.)
(changed) Direct Lineage report now says 'Direct Lineage' in the heading of the printout.
(fixed) Direct Lineage report would sometimes not show which spouse was the parent of the child.

19 sep 2007 ( 6.2.57 )
Alle endringene i denne oppdateringen gjelder brukere som skriver ut rapporter hvor en har valgt å endre navn på levende personer til "Lever"
(OK)
 Hvis en ber om at en rapport med levende personer skal endres til "levende" settes navnet til "levende" i rapporten, men det virkelige navnet presenteres i indeksen på slutten av rapporten.
(OK)
 På Familieark når en laget HTML, viste det seg av og til at navnet til levende personer kunne vises i Tittelfeltet for siden selv om navnet var endret til "Lever" for datadelen for denne siden.
(Endret)
 Endret i Etterkommerbok, Slektsbok for generasjoner, Familieslektsbok og Familieark slik at dersom det er satt at etterkommer kan settes til "lever" og fødselsdato til partner er blank vil det også forutsettes at ektefellen også "lever".
(Endret)
 Endret Familieark slik at hvis Personen eller dens partner "lever" og fødselsdato for et barn en blankt, vil det antas at også barnet "lever"
The changes in this update only affect users that are printing reports with the option turned on to change the names of living people to 'Living'
(fixed) If the user requested a report with the names of living people changed to 'Living' then the names were 'Living' in the report, but the actual names showed in the index at the end.
(fixed) On Group sheets, when creating HTML files, sometimes the names of living people would show in the Title for the page even when the name was changed to 'Living' on the data part of the page.
(changed) Changed the Descendant report and Register Book report and Group sheet report so that if the descendant is 'Living' and the birth date of the spouse is blank, it will now assume that the spouse is also 'Living'.
(changed) Changed the Group sheet report so that if either the Husband or Wife is 'Living' and the birth date of the child is blank, it will now assume that the child is also 'Living'.

13 sep 2007 ( 6.2.56 )
(NY) GEDCOM - nye muligheter til å velge hvilke felter under kilder som skal være med i GEDCOM-eksporten.
(NY)
 Familieslektsbok - SørAfrikansk Rapportversjon (nevnt i 6.2.55) har nytt valg for identitet.
(Endret)
 Forsøk på å rette en feilsituasjon hvis en dobbeltklikker på bildet i stedet for bare en gang.
(Endret)
 Hvis bruker av Vista får feilmelding "error 75" når de lager Indeksfil gi Vista tilstrekkelig med administrasjonsrettigheter.
(OK)
 Vet utskrift av store bilder på over 5000 Pixel ville bildet overskrive etterfølgende tekst i Slektsbok for generasjoner.
(new) Gedcom export - new option to pick which fields of the source to export.
(new) Indented Book Report - South Africa number system - new option for no indents.
(changed) Try to fix error when people double click a picture instead of single click.
(changed) If a Vista user gets an error 75 creating an Index, give directions about Vista administrator rights.
(fixed) If printing a huge picture that is over 5000 pixels tall, it would print too large on register book and overlap things below.

27 aug 2007 ( 6.2.55 )
(NY) Gedcom har fått nytt valg slik at du nå i Gedcom også kan velge hvilke Biografi du vil ha med i eksporten (baseres på prinsippet under "Skriv ut hvor")
(NY)
 Familieslektsbok har fått to ny rapportvalg i tillegg eksisterende nummerering. Dette er et nummeringssystem som mye er brukt i SørAfrika men også andre steder og er omtalt tom The de Villiers/Pama System hvor første person merkes som A1 og barna som B1 og B2 osv. Når etternavnet forandres settes [ ] rundt nummeret.
(OK)
 Retter et problem knyttet til Vista brukere som fåt feilmelding når de prøver åpne .wav fra Media valget under Rediger.
(OK)
 Når du tidligere under brukerdefinerte lister/rapporter prøvde kode 71 for første merknadslinje hendte det at at det ble skrevet mer enn den ene linjen hvis den første linjen var kort.
(new) On the Gedcom Export there is a new option to select which notes to export. (Based on the Print Where column for the note.)
(new) On the Indented Book Report, in addition to the Henry numbers, there is a new option for the South Africa number system. In that system the first person is A1 and his children are B1 and B2 and so on. And when the surname changes the numbers get [ ] around them.
(fixed) Hopefully have fixed a problem where some Vista users got error when trying to open a .wav file from the Media tab on Edit.
(fixed) On custom lists, when you pick field 71 for first note line, it was sometimes printing more than one line if the first line was short.

12 aug 2007 ( 6.2.54 )
(OK) Ved bruk av funksjonen knyttet til Lister, Personer med flere foreldre kunne du få feilmeldinger på VBRig hvis du hadde database som var større enn 32400 navn. Denne feilen skal nå være rettet.
(Endret)
 Tidligere var det slik at hvis en hadde et stedsnavn i Rediger og du så at stavingen var den samme men at du hadde brukt f.eks. store bokstaver i stedet for små bokstaver eller omvendt: Prøvde du å endre dette i skjermbildet for Rediger, fikk du beskjed at dette måtte endres under File / Hjelpeprogram Endre gobalt. Nå kan du foreta den rettingen her direkte i Rediger. Du slipper dermed å benytte trinnen under Hjelpeprogram for å foreta denne endringen.
(fixed) The new report: List, People with secondary parents, could have a VBRig error if your database had over 32,400 names. This error has been fixed now.
(changed) In the past, if you were changing an existing location on the Edit screen, so that the spelling was the same, but the Upper or lower case was different, it would tell you how to make the change from the main screen with File, Locations, Change Globally. Now, in this version it will let you make that type of change directly from the Edit screen (avoiding the extra step).

6 aug 2007 ( 6.2.53 )
(Endret) På Personark er nå endret til ikke å vise ekteskap eller familiehendelser (siden disse hendelsene ikke ble skrevet ut i rapporten) Bruk familieark for disse hendelsne
(NY)
 Lister, Personer med flere foreldre vil vise alle som har flere sett foreldre. Menyvalget ble oppdatert i ny versjon.
(OK)
 Dersom du i Slektsbok for generasjoner har valgt ikke å skrive ut fødselsdato, vil dette heller ikke skrives ut for barna.
(Endret)
 For første gangs brukere vil det nå opprettes katalog "C:\Brother's Keeper 6\Data" (NB: Annerledes tidligere) som standard datamappe med undermapper (Dette skyldes at Vista brukere generelt har støre problemer hvis data er lokalisert under C:\Program files )
(changed) On the Individual report, it now is set to not show the marriage or family events on Fields to Include (since those events do not print on that report) Use the Group sheet report for those events.
(new) List, People with secondary parents. This will show everyone with two sets of parents. This new report shows on the main screen under Lists, and also on Edit under Reports, Lists if you have the version downloaded after 07-Aug-2007
(fixed) On the Register Book report, if you have it set to not print birth dates, it will not print them for the Children also.
(changed) For first time users, it will set "C:\Brother's Keeper 6\Data" as the default data folder (since some Vista users have problems when data is under C:\Program files )

30 jul 2007 ( 6.2.52 )
(Endret) Noen endringer som ble foretatt i vesjon 6.2.50 vedrørende Rediger bildestørrelsen er blitt modifisert slik at brukere som har Windows skjermstørrelse satt til 800x600 ikke vil ha små bokstavstørrelser i Rediger. Endringene i versjon 6.2.50 virket ikke tilfredstillende for brukere med denne skjermstørrelsen.
(NY)
 Nytt valg under oppsett av BK til å la programmet starte i skjermstørrelse 1024x768 eller la de starte etter brukeren egne skjermoppsett.
(changed) Some changes made a few weeks ago in version 6.2.50 regarding the Edit screen size have been modified in this version so that people with Windows screen size set to 800 by 600 will not have a small font size on Edit. The changes made in version 6.2.50 were not working correctly for users with that screen size setting.
(new) New option on File, Options, Other to set the program to start with screen size 1024 by 768 or set it to start at a custom screen size

25 jul 2007 ( 6.2.51 )
(NY) Under ordsøk er det må mulighet å søke etter tomme eller manglende hendelser. (prøv nå å se om dette dekker alle behov innenfor denne kategori)
(Endret)
 Under valg av Person F3, skal alle alternative navn nå være søkbare med ? og * på linke med "vanlige navn" (prøv nå å se om dette dekker alle behov innenfor denne kategori)
(new) On Word Search screen new tab to search for blank or missing events.
(changed) On Select Person screen, the Alternate names can be searched with ? and * like the regular names.

16 jul 2007 ( 6.2.50 )
(Endret) Foretatt noen utbeddringer på de store skjermvisningene.
(Endret)
 Hvis Vista brukere ikke setter administrasjonsrettigheter, skal det gis rettledning i tilfelle sorteringer ikke fungerer.
(changed) Made some changes to help with wide format screens.
(changed) If a Vista user does not set Administrator rights, it should give directions if the sort fails.

7 jul 2007 ( 6.2.49 )
(NY) Grupperapporten for Web, har fått nye valg knyttet til presentasjon av bildene ved at de lettere kan presenteres i forskjellige formater
(Endret)
 Skillsmisse, selv uten dato bli inkludert i Gedcom-eksporten.
(Endret)
 Kvalitetskontrollen har fått innebygget flere funskjoner, bla. feilmeldinger relatert til manglende steder.
(new) On Group Sheet when making HTML files, new options to make it so when you click the picture it can show the picture full size.
(changed) On Gedcom Export, if a person has a divorce event with no date, it will now create an DIV tag for Divorced.
(changed) On Quality Check, it catches more errors related to missing locations.

3 jun 2007 ( 6.2.48 )
(NY) Under export og import av GEDCOM kan du nå få med lengde og breddegrad. Registrering finner du ved å dobbeltklikke på stednavnet i Rediger. Her kanan du også legge inn andre opplysninger. Se nærmere om dette i hjelpefilen.
(OK)
 I tillegg til rettelsene foretatt i 6.2.47 for alfabetisk listerapporter, er også utbedret et problem som oppsto hvis ektemannen hadde alternativt navn og ektefellen hun var angitt med første navnet.
(OK)
 Fransk oversettelse har nå "Evenement" i stedet for "Inventaire Apres Deces". Ønsker du "Inventaire Apres Deces" tilføy det som bruker definert navn på hendelse
(OK)
 Utbedret en feil knyttet til Slektsbok generasjoner med bilder som skulle lages til RTF for videre til Word. I spesielle tilfeller hvis du hadde barn med bilde, men ikke noen hendelser, kunne du noen ganger får feilmelding når dulastet RTF-filen til Word som sa "the document name or path is not valid."
(new) You can export/import latitude and longitude to/from gedcom files. The latitude and longitude fields are extra fields for each location when you double click a location name on the Edit screen.
(fixed) In addition to the fix below in 6.2.47 for alphabetical listing, it also fixes the problem if the husband has an alternate name and the wife has only the first name.
(fixed) The French translation now has "Evenement" instead of "Inventaire Apres Deces". If you want "Inventaire Apres Deces" then add it as a custom event name.
(fixed) Fixed a bug regarding making a Register book with pictures and sending it to an RTF file for Word. In the special case where you have a child that has a picture, but has no events, you would sometimes get an error loading the RTF into Word that said "the document name or path is not valid."

7 mai 2007 ( 6.2.47 )
(OK) Hvis du laget en alfabetisk liste som inneholdt "gift navn" for en kvinne, ble av og til første bokstav i navnet til en gift kvinne utelatt (hvis kvinnens navnefelt ikke hadde med etternavn eller at pikenavn ikke var inkludert).
(OK)
 Noen ganger når du slettet en hendelse på en person. kunne hendelsen fortsatt være der når du igjen returnerte til Rediger. (En feilmelding vil antyde at to hendelser prøver å bruke samme tekstlinje)
(fixed) If making an alphabetical listing which included married names for women, it would sometimes omit the first letter of the wife's first name (if the wife's name field did not have a last name or maiden name included).
(fixed) Sometimes when deleting an event for a person, the event would still show when returning to the Edit screen the next time. (An error message would say that two events were trying to use the same line.)

19 apr 2007 ( 6.2.46 )
(Endret) Hvis du benytter Fil, Hjelpeprogram, Find BK6 database, vil nå overse søking i C:\Windows\ da rutinen for kjøring i Vista vil "henge" her.
(OK)
 Utbedret en feil i Rediger hvis du endret informasjonen om en person og du deretter slettet ektefellen, ble ikke alltid endringen lagret.
(OK)
 Utbedret en feil som var tilstede hvis en ønsket sikkerhetskopi av Tekst og Mediafiler men ikke billedfiler, hvor det ikke ble tatt sikkehetskopi av Mediafilene.
(changed) If you are doing File, Utilities, Find BK6 Database, it will now skip the searching of the C:\Windows\ folder because with Vista, the routine seems to hang there.
(fixed) If you were on Edit and you changed information for a person, and then deleted the spouse, the changes were sometimes not saved.
(fixed) Fixed problem in Backup where if asked to backup Text and Media but not Pictures, the Media was not being backed up.

28 mar 2007 ( 6.2.45 )
(Endret) Ny hjelpefiler (for Vista) Engelsk for Dansk, Norsk, Tysk, Fransk (Kanadisk)
Navnet på 2. skillekort under Rediger endres fra Merknad til Biografi.
(NY)
 Nytt hjelpeprogram for søk og erstat i NOTES (det vil foreløpig ikke vises i menyen siden det er under testing, men ønsker du å prøve, ta kontakt med produsenten)
(changed) Help files (for Vista) for English, Danish, Norwegian, German, French (Canadian)
(new) New utility to search and replace text in Notes (it does not show on the menu yet since still testing it, but if you need to do that, contact John Steed)

17 mar 2007 ( 6.2.44 )
(Endret) Slektsbok for generasjoner har fått et valg som kun lister opp fornavnet til en ane. Det var slikt det var før dette ble endret for vel et år siden, da det ble endret til å vise fullt navn på hver ane bakover hvis anen hadde forskjellig sistenavn. I tillegg kan du også legge inn nummer.
(Endret)
Steed har tatt i bruk ny maskin tilå lage installasjonsprogramet. Dersom installasjonsprogrammmet ikke fungerer riktig og ikke installerer alle programfiler, send en melding til John Steed John Steed
(changed) 24 March 2007 New help files (for Vista) for Danish, Norwegian, German, French (Canadian)
(changed) On the Register Book report, there is a new option on the Lineage back to have only the first name of the ancestor shown. This is how it was up until about a year ago when it was changed to show the full name of an ancestor if the ancestor had a different last name.
(changed) I am using a new computer to build the install programs, so if the install program does not work correctly, or does not install all the files needed to run BK6, send a message to John Steed.

9 mar 2007 ( 6.2.43 )
(Endret) Denne versjonen har fått engelske hjelpefiler tilpasset Windows Vista.
(NY)
 På Kilder et nytt valg for å sette på valg for alltid å vise valg for å legge til bilder/filer til kilder.
(Endret)
 På kilder kan du nå legge til andre typer av filer, ikke kun bare bildefiler internt, men også and, f.eks andre mediafiler, pdf eller HTML-link.
(OK)
 Utbedret et problem Under Sette Flagg hvor av og til hvis du valgte "Aner og familier til aner" ble ikke familien til anene alltid gitt flagg.
(changed) This version uses help file in English version compatible with Windows Vista.
(new) On the Source Edit screen, new menu item to turn on option to always show button to add picture/file to a source.
(changed) On the Source Edit screen, you can add other types of files to a source, not just Picture files (You can add other media files or pdf files or HTML link for example.)
(fixed) Fixed a problem on the Utility to Flag people where if you selected "Ancestors and Family of Ancestors", it was not adding the family of the ancestors some times.

18 feb 2007 ( 6.2.42 )
(NY) Du kan nå knytte bilde til kilden for den enklte person. Dette kommer i tillegg til å knytte bilde til hovedkilden (Se etter knapp nede til venstre)
(OK)
 Rettet en feil som oppstod når du laget RTF fil. (Feilen oppstod etter endringen som ble foretatt i 6.2.41)
(new) You can attach pictures to a source citation (look for button in bottom left corner).
(fixed) Fixed a problem when making RTF files (that was caused by a change in version 6.2.41).

14 feb 2007 ( 6.2.41)
(Endret) Foretatt en liten endring for å forhindre et lite problem som gjorde at Registrerings kode og passord ikke ble lagret ved Vista.
(OK)
 Utbedret et problem knyttet til "faktum at en person var et barn" og at dette ikke ble inkludert i RTF.
(OK)
 Utbedret en feil hvor noen ganger ved "Slektsbok for generasjoner" ble ikke nummer ved første ane riktig når du hadde "Vis anelinjen tilbake til proband" og samtidig hadde "vis BK-nummer foran navn i linjen" var valg.
(changed) Made a small change to try to stop a problem with Vista not keeping the registration number and password.
(fixed) Fixed a problem where the "source for a fact that a person was a child" was not included when making RTF files.
(fixed) Fixed a problem where sometimes on the Register Book report, the register number of the first ancestor was not correct when you had the "show lineage" option and the "show registration number before name" option set.

13 feb 2007 ( 6.2.40)
(NY) Du kan legge et bilde til kildem (Se på Attach Pictures button i øvre høyre side på billedskjermen)
(Endret)
 Større skrifttyper på noen skjermbilder.
(NY)
 Mer tilleggsinformasjon er inkludert i Gedcom export slik som postliste valg (Birthday, Christmas, etc. check boxes).
(NY)
 Valg knapp for å legge til ekstern file for detaljer av steder.
(OK)
 Rettet et forhold ved at alternativ navn til en person ville bli skrevet it når du ønsket navnet til å bli endret til "lever"
(OK)
 Når du klikker på tekstboksen for merknader for Hendelser får du samme ekspansjonmulighet som i andre tekstbokser.
(new) You can attach pictures to a source (look for Attach Pictures button in upper right corner of the source screen.)
(changed) Larger font on some of the screens.
(new) Some additional information is exported to gedcom such as the mailing list selections (Birthday, Christmas, etc. check boxes).
(new) Added button "click here to attach existing file" to Location Details Note tab.
(fixed) Sometimes on the group sheets, the alternate name of a person would print when you asked for names to be changed to "living".
(fixed) When you double clicked the text box when viewing an Event Note it was not making the text box larger.

5 feb 2007 ( 6.2.39 )
(Ok) Versjom 6.2.38 hadde et problem ved utskrift av Huskelapper som innehold felt 31.
(NY)
Gedcom Export har nå nye muligheter ved at en kan velge hvilke hendelser som skal inkluders i Gedcom eksporten.
(fixed) Version 6.2.38 had a problem printing To Do lists that contained field 31.
(new) Gedcom Export new option to select which events to export.

2 feb 2007 ( 6.2.38 )
(NY) Nye oversettelser er tilgjengelig for brukerne fra 5. februar 2006.
(NY)
 Ved valg av ordsøk vises nå også om vedkommende person tilhører gruppe 1-5 etter at du har sett flagg på personene
(new) New translation program with new lines for the translators.
(new) On the Select Person screen, it will show if the person has been flagged as part of groups 1 - 5.

30 jan 2007 ( 6.2.37 )
(Ok) Utvidet antall individer som kan gå i en gruppe under "Ikke linkede slektsgrener"
(Endret)
 Hvis importen av en Gedcom hadde både Yrke og sted, vil den legge til stedsnavnet etter Yrkebeskrivelsen.
(Endret)
 Nynorske spåfiler er oppdatert.
(fixed) The Unlinked Branches report would sometimes give too small of a number for the number of people in a group.
(changed) If a Gedcom import reads an Occupation with both a description and location, it will add the location to the end of the description.

27 jan 2007 ( 6.2.36 )
(NY) Lister, Steder med hendelser er utvidet til å dekke enkelte hendelser, en hendelse eller alle.
(NY)
 Manglende Informasjon - rapport er nå utvidet til også å omfatte tilleggshendelser etter fritt ønske.
(NY)
 I den tyske språkversjonen eller versjoner som bruker & for "gift" vil nå tegnet for "uendelighet" bli vist på mange rapporter.
(Endret)
 Endre Stedsnavn i hele databasen har fått tillegg ved at opplysninger på detajer (f.eks. beskrivelse av gårdsbruket) blir ikke slettet hvis du slår sammen stedsnavn og stedene har detljerte opplyninger. Opplysningen blir lagt til det stedet som beholdes.
(NY)
 Global søk og erstatt er nå utvidet til å omfatte slik som stillinger, religion etc som er mer av beskrivelse karrakter (dette er de som har beskrivelse i stedet for stedsnavn i det aktuelle feltet.
(new) On the List, Locations with Events, you can now pick All Events or one event.
(new) On the Missing Information Report, you can now pick an additional event of your choice.
(new) In the German version or any version that used "&" for married, it will show the infinity sign on several reports.
(changed) On the Change Locations Globally screen, if a location that is being removed had a Note attached, it is moved to the remaining location.
(new) On the Global Search and Replace screen, there is a new line for the Other events (those with descriptions instead of locations) such as Religion or Education.

16 jan 2007 ( 6.2.35 )
(NY) På Familieark ved valg av personer i rekkefølge kan du velge hvem som skal skrives ut øverst på hver side.
(NY)
 På Slektsbok for generasjoner og familieslektsbok er det nå nytt valg for visning av foster-, ste- og adoptivbarn (Ordene vil kun bli skrevet ut hvis etterkommer har slektskapsforholdet til barne, ikke ektefellen til etterkommer)
(NY)
 På Forhåndsvisning kan du nå velge Fil, Kopier aktuell side til fil (tekst/bilder)
(OK)
 Endre stedsnavn Globalt har nå også fått ekstra tegnsett tilføyet
(OK)
 Ved Person søk og du hadde valg for søk etter alternative navn, fant en ikke alternative navn hvis siste navn var større enn 5 tegn og du brukte ? som første navn
(OK)
 Hvis du hadde et Ref.num visning og dobbelklikket på et navn for å hoppe til Rediger, virket ikkie dette om det var flere enn 500 navn i listen.
(new) On Group Sheets, if doing a Range of numbers, new options for Male at top of page or Female at top of page.
(new) On Register Book and Indented Book reports, new option to show if children were Adopted, Step, or Foster. (The words will only print if the descendant has that relationship to the child, not the spouse of the descendant.)
(new) On the Preview screen, you can pick File, Copy current page to file (metafile/picture).
(fixed) On the Change Locations Globally screen, it did not have the correct language script (character set).
(fixed) On the Select Person screen, if you had the option set for Alternate Names, it was not finding alternate names if the last name was over 5 characters long and you typed ? for the first name.
(fixed) If you did a Reference Number Display and double clicked on a name to jump to Edit, it was not working if over 500 names on the list.
 
Hovedsiden for oppdateringer hos produsenten
Main page for the update

12 jan 2007 ( 6.2.34 )
(Endret) Når du tidligere klikket på et bilde under Rediger kunne du oppleve at bildet var større enn skjermen. Det er nå et valg under Oppsett av BK som gjør at bildet automatisk justeres til maksimalt skjermens størrelse. (Valget er satt)
(OK)
 Feil som av og til oppstod under Ordsøk hvis du samtidig søkte på alle muligheter samtidig, er ordnet.
(changed) When you display one picture (by clicking on it from Edit) it will automatically resize the picture if it is larger than the screen size. (There is an option to turn this feature off on the Options screen from the main File menu.) Note to translators, this option is workfile record number 3553
(fixed) Fixed an error that sometimes happened on Word Search if you were doing an Any Field search of Both files at the same time.

9 jan 2007 ( 6.2.33 )
(Endret) Nye språk oppdateringer og vil bli oversendt produsenten slik at de er med på neste oppdatering.
(Endret)
 Når du velger Reference Number Display og dobbelklikker på en person for å redigere, kan du velge Lukk Rediger for å returnere til listen.
(changed) This version and the updated translation program will enable translators to update for the Flag utility and the Unlinked Branches routine.
(changed) When doing the Reference Number Display and double clicking a person to jump to Edit, you can Close Edit to return to the display.

6 jan 2007 ( 6.2.32 )
(OK) Dersom du i "Ikke linkede slektsgrener" klikket på forhandsvisning og fra forhandsvisningen valgt Fil, Skriv ut, ble ikke riktig rapport skrevet ut.
(OK)
 Under Rediger hvis en far hadde Flag (se 6.2.31) og du valgte å legge til barn, fikk ikke riktig Flag.
(Endret)
 Noen program lager GEDCOM filer som mangler tagen FAMC selv om det er barn knyttet til familien. Denne versjonen av BK vil allikevel knytte disse riktig sammen ved GEDCOM import.
(fixed) On the Unlinked Branches report, if you clicked Preview, and then from the preview picked File, Print it was not printing the correct report.
(fixed) On the Edit screen, if a father had flags (see 6.2.31 below) and you clicked Add Child, the child would have the same flags.
(changed) Some other programs make gedcom files that are missing the tag FAMC even though there are children attached to families. This version will still connect those children when importing.

3 jan 2007 ( 6.2.31 )
(NY) Under Andre Rapporter finnes ny rappport som finner ulinkede grupper av personer (to eller flere) som ikke henger sammen med resten av databasen
(NY)
 Ny mulighet til å merke en gruppe mennesker. Du kan merke alle aner eller etterkommere og så se det spesielle merket og deretter når som helst fremvise dem på Rediger. Velg Fil, Hjelpeprogram, Flag group of people.
(NY)
 På Rediger og Grupperapporter kan aldervisningen begrenses. Velg fra File, Option. Tidligere ville ikke programmet vise alder på personer over 125, da dette var øvre grense.
(NY)
 Ny grafisk rapport som viser alder på personer som fremdeles lever.
(OK)
 "Manglende informasjon" telte uriktig på Married (civil) og Married (religious).
(Endret)
 Under fil, Stedsnavn, Endre stedsnavn i hele databasen: hvis du endrer 2 stedsnavn til et nytt sted og et av disse har uttfylt informasjon som lengde- breddegrader eller stedsfelter utfylt årøv å lagre det med mest detaljer i stedet for å miste den ekstra informasjonen
(NY)
 I Rediger under Notater, får etter å ha åpnet en ny fil, en tekstboks som sier "Create file and open with Word". Du kommer default til text-mappen som ligger under data. Etter at du har redigert ferdig lagres filen i .txt format i samme mappe.
(new) New report to find all Unlinked Branches. Pick Other, Unlinked Branches.
(new) New utility to flag a group of people. You can flag all your ancestors or all your descendants and then see a special flag for them any time you view them on the Edit screen. Pick File, Utilities, Flag group of people.
(new) New option for maximum age to show on edit and group sheets. Go to File, Option. Before this option, the program would not show the Age of a person if they were over 125.
(new) New on graphic chart: Age (still living).
(fixed) The missing information report was not counting Married (civil) and Married (religious).
(changed) File, Location, change globally - if changing 2 locations to one new one, and one has extra fields like latitude or city field, then try to save the one with most details instead of losing that extra information.
(new) Edit screen, Notes tab, after you click Add File a new button above textbox to "Create file and open with Word".

21 des 2006 ( 6.2.30 )
(Endret) Fil/Oppsett er uvidet til å behandle lengre stier for Word og WordPerfect.
(OK)
 Ved Gedcom export hvis siste ord i navnet ikke var etternavn, og hvis etternavnfeltet ikke hadde Stor/liten bokstav i navnefeltet ble noen ganger ikke navnet markert som etternavn.
(OK)
 Ved Ordsøk, Alle felt (hendelses markanader), ble bare første yrke søkt, men ikke 2. yrke for samme person.
(NY)
 Ved Ordsøk, Alle felt søke samtidig etter person- og familieopplysninger.
(changed) The Options file is longer now, and it can hold longer path names for Word or Word Perfect.
(fixed) Gedcom export, if the last word in the name was not the last name, and if the Last Name field did not have the same case (upper/lower case) as the Name field, it sometimes did not correctly mark the last name.
(fixed) Word Search, Any Field, if also searching Notes (event notes), it would read first Occupation, but not second Occupation for same person.
(new) Word search, Any Field, new opton to search both person and marriage files with same search. (Translators use workfile line 1808)

10 des-2006 ( 6.2.29 )
(Endret) Aner Vifteformat har fått nye valg som 5 og 6 generasjoner og fet skrift for navn mv.
(NY)
 Nye oversettelser og hjelpefil vil bli utarbeidet.
(changed) Added some new things to the Ancestor Fan Chart such as Save Options, and 6 generation printout, and Bold Print of names works now.
(new) There is a new translation program available.

7 des-2006 ( 6.2.28 )
(NY) Anetre i vifteform skriver Aner i vifteform eller bueformat. Versjonen skriver ut 4 generasjoner og passer best i liggende format.
(NY)
 Familiegruppe skriver ut alle bilder til en person og ikke som tidligere bare et bilde.
(NY)
 Billidsammendrag kan du nå ta alle bilder for en person
(NY)
 Anerapporter, Bokser i Stort Format for utskrift av mange generasjoner.
(new) New report - Ancestor Fan Chart. This prints ancestors in a fan shape or arc shape. This version will print five generations and works best in Landscape mode.
(new) On Group Sheets, there is a new option to print all pictures for each person instead of just one picture.
(new) On Picture Summary you can Display all pictures for one person.
(new) On the Ancestor Box Chart, there is a new option to print one one large piece of paper instead if in two long strips or multiple pages.

22-nov-2006 ( 6.2.27 )
(OK) Versjonen av 11 november hadde en feil som gjorde at mer enn en tekstfil ikke ble vist for en person Denne versjonen retter opp den feilen.
(NY)
 Beregn slektskap har nå fått et valg som viser både fødsels- og dødsdato.
(Endret)
 På tilbakeføring hvis velger et nytt drev og du ikke finner sikkerhetsdatene, er det et valg som søker igjennom hele disken for å finne sikkerhetsdataene.
(fixed) The version on 11-Nov-2006 created a problem where you could not add a second textfile to a person. This version 6.2.27 fixed that.
(new) On Compute Relationship report, new option to show birth and death dates.
(changed) On Restore, if you pick a different drive and it does not find the backup data, there is a new option to search that entire drive to find the backup data.

18-nov-2006 ( 6.2.26 )>
(Endret) Etterkommerrapport har et nytt valg som viser hvilke ektefelle og tilhørende barn.
(OK)
 Familieark skal nå "nummer for fotnoter" eller "Merkand" ikke skrive over bildet.
(Endret)
 Familieark, komprimert med ramme utelater nå også "død" hvis tomt samt dersom en ønsker å utelate felter som mangler dato.
(OK)
 På FamilieRediger ble av og til ikke Skilt utelatt og noen ganger vistes okke dato for barn.
(NY)
 Under Andre Rapporter, er det laget en Personrapport som er veldig lik Familieark, men hvor det er kun innholdet til en person som vises/skrives ut.
(OK)
 Ordnet et forhold som av og til viste seg når en skiftet fra Individ til Familie og redigerte merknader til de samme.
(OK)
 Av og til når en skrev ut Slektsbok for generasjoner med Basis hendelser avsluttet ikke alltid personene med punktum. NB: Fikk barn med... er nå fjernet fra rapportene.
(changed) The Descendant report has a new option to show which spouse produced which children.
(fixed) On Group sheet, prevent source footnote numbers, or 'see note' from overlapping picture.
(changed) On Group sheet with option for children compressed, do not print 'died' heading if option is set to omit blank dates.
(fixed) On Family Edit screen, it was sometimes not erasing the Divorce event and it was sometimes not showing dates for children.
(new report) On the Other menu is Individual report (like Group sheets, except Individual report does not show spouse or children.)
(fixed) Fixed a problem if you changed a note from Individual to Family and then edited the note at the same time.
(fixed) Sometimes on Register Book report, if printing Basic events only, it was not ending each person with a period.

9-nov-2006 ( 6.2.25 )
(OK) Rettet en feil som oppstod hvis Palmdatabasen var større enn 32.000 personer.
(OK)
 FamilieRediger viser også for barn alder og dåp/døpt.
(fixed) The Palm database routine was giving an error if over 32,000 people.
(fixed) Family Edit, show Christened and show Age for children.

6-nov-2006 ( 6.2.24 )
(NY) På Fil, Hjelpeprogram er nå valg for Lag Palm database
(OK)
 I 6.2.23 var det en feil som viste en knapp feilaktig når Oppsett var vist.
(Endret)
 FamilieRedig viser Døpt hvis Dåp er blankt.
(new) On the File, Utilities menu is a new item to create a Palm handheld computer database.
(fixed) On the Select Person screen the 6.2.23 version had a bug where a button was incorrectly showing while Options were displayed.
(changed) Family Edit, show Christened if Baptized is blank.

4-nov-2006 ( 6.2.23 )
(NY) Finn F3 har fått mulighet til nå å søke alternativt i alle varianter navn som er registrert. Da søkingen kan være mer omfattende, kan en søking ta noe mer tid.
(Endret)
 Det er satt mer plass til oversetterne på startsiden i programmet.
(DIV)
 Hjelpefiler og skjermtekster blir oppdatert til neste programoppdatering. Førstegangsoppstart får nå varsel om oppsettinstilling når de starter programmet første gang som uregistrerte brukere.
(new) On the Select Person screen, there is a new option to also search Alternate Names.
(changed) On the main Welcome screen, there are 5 additional lines of information for new users.
A new Translation program update is available for the translators.

31-okt-2006 ( 6.2.22 )
(NY) Du kan nå få varsel hvis du endrer et eksisterende navn. Du kan godta endringen eller forkaste den. Du kan koble bort varslet ved å gjøre dette under Oppsett på Hendelser/fakta i Rediger.
(OK)
 i 6.2.21 versjonen fant man en feil som oppstod når en "blanket" ut beskrivelsen til et yrke. Feilen gav følgende feilmelding "invalid use of null".
(new) On the Edit screen if you change the name of an existing person, it will ask you to confirm that you want to make that change. You can turn off that feature if you pick Options at the bottom right.
(fixed) The 6.2.21 version had a bug when you blanked out an existing occupation description, it would say "invalid use of null".

29-okt-2006 ( 6.2.21 )
(NY) Står du i Rediger og trykker F12 kan du hoppe Til Familieskjermbilde og F12 igjen for å returnere tilbake til Redigerskjema. Det er en del engelske tekster enda, men dette rettes snart opp. (29-Oct-2006 made some changes for foreign languages.) (Dette er spesielt etter sterkt ønske fra BK5-brukere som savner dette bilde ved overgang til BK6, men også andre vil kunne se nytten i dette skjermbildet). Du må sette BK sin oppløsning til 600x800 eller høyere. Det er foreløpig noe engelsk tekst i bildet men det fikses senere.
(Endret)
 Kan nå bruke = til å gjenta stedsnagivelse eller beskrivelse fra den person som ble vist sist i Rediger-
(OK)
 Av og til kunne et månedsnavn ikke bli convertert i GEDCOM hvis datoen var enkelt tall.
(OK)
 Rettet en feil "invalid use of null" som oppstod i "Forskerdagbok" ved tilføring av tekst på en person med beskrivelse og du flyttet deg til en annen person med beskrivelse og andre felter var tomme.
(new) On the Edit screen press F12 to jump to Family Edit screen (for BK5 users that liked the Family Edit Screen layout).
(changed) Can use = for any location or any decription to repeat what it was for the previously viewed person.
(fixed) On gedcom export if foreign language and if single digit date, it was sometimes not converting month to English.
(fixed) Fixed error "invalid use of null" if on the "To do" tab and you only add a Note then move to another person with description and other fields blank.

27-sep-2006 ( 6.2.20 )
(NY) Under Andre Rapporter, Bildesammendrag er det et nytt valg som skriver ut bildene som er knyttet til en person.
(Endret)
 Under Rediger vil du få en advarsel dersom du registrerer et stedsnavn som er for stort.
(OK)
 På den vanlige etterkommerraporten til tekst-fil, ordnet ikke linjene for Notater riktig, hvis det var noen korte linje og hvis noen var avsnitt.
(OK)
 Hjelpefunksjonen som plasserte BK-nummer i REF-feltet serstattet ikke det nummer som var i feltet fra før dersom dette ble valgt.
(new) In the Other, Picture summary routine, new option to print all pictures attached to one person.
(changed) The Edit screen will issue a warning if you enter a location that is too long for the field size.
(fixed) On the regular Descendant report, output to TXT file, the Notes did not line up correctly if some lines were short and some were paragraphs.
(fixed) In the Utility that puts the BK code number into the Ref field, it was not replacing what was already in the Ref field when that option was selected.

8-jul-2006 ( 6.2.19 )
(OK) Lister, Huskelapp/rapporter stemte ikke helt med valg av prioritet = lav.
(OK)
 Rettet nummer i kolonne 6 og 7 i 7 generasjoners anekart hvis 1. person var ikke nummer 1.
(OK)
 Rettet i GEDCOM-export vedrørende REPO linje 1 NAME og ikke 1 ADDR
(Endret)
 Hvis feil i Rediger knyttet til feil linjenummer, vil programmet prøve å rette feilen selv.
(fixed) Lists, Todo Search/Report was not matching Priority = Low.
(fixed) Fix numbers in columns 6 and 7 of 7 generation ancestor chart if first person not number 1.
(fixed) In Gedcom export have first REPO line be 1 NAME not 1 ADDR.
(changed) If error in Edit about bad picture sequence (invalid line number) then it will try to fix it.

11-may-2006 ( 6.2.18 )
(OK) Kvalitetskontrollen i 6.2.17 hadde av og til en feilmelding på "Overflow error" dersom databasen var ekstra stor.
(Endret)
 Hvis du valgte muligheten til å velge enkelte merknader for utskrift i bokrapporter aller familigegruppe og du samtidig hadde valgt utskrift av merknad til hendelser, vil den også skrive ut merknader til hendelsen for samme valget.
(fixed) Fixed a problem in the 6.2.17 version in the Quality check where an Overflow error could occur sometimes with a very large database.
(changed) If you pick the option to select only certain Notes to print on the Book reports or the Group sheets, and if you ask for Event Notes also, then it will also print the Event notes that match the same selection.

25-apr-2006 ( 6.2.17 )
(OK) Endret et problem hvis en person hadde mer enn en ektefelle og hvis du hadde en familiemerkmad til det ene paret, og du endret til andre ektefelle og tilførte en merknad, ville av og til merkaden dubliseres til begge ektefeller.
(Endret)
 Sikkerhetsrutinen fungerer nå for Brasiliansk versjon av Windows XP.
(OK)
 Noen ganger skrev Familierapporten (norsk) ved bruk av samboer ordet "med" to ganger.
(OK)
 Ved utskrift av Anerapport i bokformat og om du hadde valgt å ta med Merknader og en blank linje foran og etter hver merkna, kunne det bli skrevet for mange blanke linjer-
(fixed) Fixed a problem where if a person had more than one spouse, and if you had a Family Note attached to one couple, then you changed to another spouse and added another Note, it would sometimes duplicate the same Note for both spouses.
(changed) The Backup routine will also work with Windows XP Brazilian version.
(fixed) Sometimes on the Book reports, in the Norwegian version, if a couple was set up with a Common Law marriage, it would print the word "med" twice.
(OK) When printing the Ahnentafel Book report, if you selected the option to have Notes printed with a blank line before and after each note, it was printing too many blank lines after.

3-apr-2006 ( 6.2.16 )
(OK) Slektsbok generasjoner - Register Modified NGSQ Report - Generasjonsnummeret etter fornavnet er italic ved utskrift direkte fra BK var ikke slik kun i de tilfeller du kun laget RTF-rapport fra 25 okt 2005 og før nå.
(OK)
 Under noen omstendigheter ved utskrift av Familierapport med bilde og merknader, kom det et stort mellomrom foran starten av Teksten.
(OK)
 Globalt søk og erstatt av Mediafiler fungerte ikke riktig for Mediafiler knyttet til familier.
(fixed) Register Modified NGSQ Report - the generation number after given name is italic when Printing from BK - was that way only if creating RTF from 10-25-05 until now.
(fixed) Under certain conditions when printing Group sheets with pictures and notes, sometimes there would be a large space before the start of the notes.
(fixed) Global search and replace Media files, was not working for Family Media files.
(fixed) When printing the Ahnentafel Book report, if you selected the option to have Notes printed with a blank line before and after each note, it was printing too many blank lines after.

30-mar-2006 ( 6.2.15 )
(Endret) Innkluderer både dåp og døpt (dato og sted) i Manglende informasjon
(Endret)
 Muligjør bruk av høyre mus i Huskelapp/Forskerbok for slett, kopier og lim inn.
(OK)
 Snudd to linjer under Oppsett i tilknytting til Mediafiler (linje 1 og 3)
(Endret)
 Hvis du sleter (blanker ut) en Intern merknad i Huskelapp/forskerbok, vil også pekeren til den tomme merknaden slettes slik at programmet ikke vil skrive ut en ekstra tom linje i Rapport for huskelapper.
changed) Show Christened date and place on Missing information report.
(changed) Allow right mouse click in Todo text box to cut, copy, paste.
(fixed) Switch two lines on Options screen about Media files (lines 1 and 3 were reversed)
(changed) If you delete (blank out) a ToDo internal note it will now remove the pointer to the blank note so it will not print an extra blank line on todo report.

26-feb-2006 ( 6.2.14 )
(NY) Det er nå med BOKMÅL og NYNORSK.
Kommentarer til Språket rettes direkte til de som har satt språket og ikke til den Nordiske postlisten. Aktuelle epostadresser finnes på første side i hjelpefilem F1 og aktiver henholdsvis Nynorsk eller Bokmål.
(NY)
 Setter Read, hvis det var Read-Only på bkfixfle.sav
(OK)
 Fikset et funksjonskall 5 i createHTM3 hvis tekstfil avsluttet med ugyldig tegn.
(new) Two versions of Norwegian language included.
(new) Turns off Read Only for file bkfixfle.sav (if it was read only.)
(fixed) Fix illegal function call 5 in createHTM3 if text file ended with invalid characters.

28-jan-2006 ( 6.2.13 )
(NY) På Rediger, Hvis en person har mer enn en ektefelle, kan du velge fra Rediger fra Menylinjen og velge hvilke ektefelle som skal vises ved oppslag. Du kan også mulighet til å snu på foreldrene hvis en har flere foreldre; f.eks. biologisk og adoptiv (primær og sekundær).
(Endret)
 Det er også foretatt endring slik at også sikkerhetskopi funksjonen til CD-ROM R/RW virker for den svenske versjon av Windows XP
(OK)
 Hvis du hadde sikkerhetskopi til c:\ og prøvde tilbakeføring, var ikke programmet i stand til å gjøre denne jobben.
(new) On the Edit screen, if a person has more than one spouse, you can pick from the top menu Edit, Set this spouse as primary, and then that spouse will show first anytime you show the top person.
(changed) If you have the Swedish version of Windows XP, the Backup routine should work correctly now.
(fixed) If you had a backup on C:\ and you were trying to restore from C:\ it was not finding the backup in that location.

1-jan-2006 ( 6.2.12 )
(Endret) Hvis du gjør ordsøk på hendelser, kan du også søke hendelser som Skilt, "ingen garn" selv om feltene for dato og sted er tomme.
(Endret)
 Hvis du legger inn en merknad i Forskerbok/Huskelapp og du endret før du lagret eller gikk til et annet kort var opplysningene borte når du returnerte til forskerboka. Dette er nå utbedret.
(Endret)
 Hvis du legger inn en merknad i forskerbok (huskelapp og lagrer merknaden, men hele huskelinjen er tom og du går til en annen person uten å legge inn noe her, var merknaden borte når du returnerte. Dette er nå utbedret.
(Endret)
 Tilført *.GOF i billedlisten (hvis det ikke virker, hent etter 01-01-2006 ny versjon og innstaller).
(OK)
 Rettingen av 10. mars 2005 (vedrørende skilt som utsskrift i Familierapport når et par ikke var gift) angitt i BK 6.1 var ikke korrigert i BK 6.2 før nå.
(OK)
 Hvis du hadde mulighet til å vise en merknad for et vitne ville ektefellens navn noen ganger vises feil, når det var flere enn en ektefelle.
(changed) If you do a Word Search on the Event tab, you can search certain fields such as Divorced and No Children even when the date and location fields are blank
(changed) If you are entering a Note on the To Do tab, and you change tabs before saving the Note, it will not be lost when you come back to the To Do tab.
(changed) If you are entering a Note on the To Do tab, and you save the note, but the entire grid line is blank, and you move to another person without entering anything in the grid, the note will not be lost.
(fixed) The 10 March 2005 fix (about Divorce printing on Group sheets when the couple is Not Married) in BK 6.1 was not fixed in BK 6.2 until now.
(fixed) If you have the option set to show a Note for a Witness, the spouse name in the note was sometimes wrong when there was more than one spouse.
(changed) Add *.GIF to the picture list (if gif is not working, download after 01-01-2006 and install again)

2005 ( 6.2.11 )
(Endret) Søking etter ordsøk for Person og andre felt vil nå også omfatte "Sorter på navn".
(NY)
 Under Adresse er det kommet valg for utskriving av en adresselapp. Den fungerer for DYMO-skrivere, men kan også virke for andre skrivere.
(NY)
 Etterkommerrapport, Familieark og Bokrapporter har nå mulighet til å endre navn til "Lever" for personer som lever.
(NY)
 Etterkommerrapport har fått valg for at barnas navn kan skrives i "små store bokstaver . 2 points"
(NY)
 Programmet kan nå vise GIF-filer.
(Endret)
 Etterkommere for generasjoner er endret til "Generasjon to" og skrives ut i Italic og ikke i fet skrift.
(OK)
 I tekstboksen til Huskelapp/Forsekerbok virket Rediger, kutt slik det skulle.
(OK)
 Rettet er den valgbar felt-koden 67 slik at ektefellens familienavn kommer før fornavne. Tidligere var slik at hvis man også hadde valgt feltkode 99 kom kun første ektefellens familenavm først, resten var normalt.
(changed) If you do a Word Search for Person or for Any Field, it will also search the Sort Name field.
(new) Button to print one label from the address tab on Edit (looks for DYMO printer, but may work for other printers also).
(fixed) In the note text box on the Todo tab, the menu item Edit, Cut was not working (it kept saiding 'click edit button above text').
(fixed) Custom print, field 67 for spouse last name first, if you also picked 99 it was only doing first spouse last name first and the rest were regular.
(new) Descendant Report, Group Sheet, Book reports option to change name to 'Living' (for translators, it is workfile line 4683.)
(changed) Register Book says 'Generation Two' instead of 'Second Generation' and prints it in italic not bold.
(new) Register Book, option for children names in all small caps . 2 points smaller upper case.
(new) Program can show .gif images.

2005 ( 6.2.10 )
(OK) En av endringene i 6.2.9 virket ikke slik den skulle. Generasjonsnummer på første barn var ikke riktig hvor barnet ikke hadde barn.
(Endret)
 Endringer på NGSQ muligheten i slektsbok for etterkommere. Når den viser linje alder, viser den etternavnet på den ane som står foran hvor etternavn er forskjellig. Den skriver et . (punktum) etter romertallet og utskriver ikke en . (punktum) etter etterkommernes tall for barn. Barnenes navn er i kursiv, hvis NGSQ muligheten er valgt og hvis du eksporterer til RTF fil. (Det er ikke kursiv i for direkte visning og direkte utskrift). Disse endringer er for at lage rapporter som er nærmere i overenstemmelse med NSGQ standarder. Det vil komme flere endringer til NSGQ rapporter.
(fixed) One of the changes from 6.2.9 was not working correctly. The generation number of the first child was not correct in cases where the child had no children.
(changed) Made some more changes for NGSQ option for Register report. When showing the lineage, it shows the surname of the immediately preceding ancestor where the surnames are different. It prints a . (period) after roman numberals and does not print a . (period) after registration numbers for the children. The children names are not printed in bold (there is an option to make them that way if you still prefer.) The superscript generation number after the given name is in italic, if NGSQ option is selected and if you output to RTF file. (It is not italic for preview or direct printing currently.) These changes are to make the report more closely conform to the NGSQ standards. There will be a few more changes for the NGSQ report also.

2005 ( 6.2.9 )
(Endret) Gedcom eksport innkluderer nå endringsdato for hver person.
(Endret)
 Hvis du lager en bokraport med bilder og rapporten er for å lage en RTF-fil for behandling i Word, er ikke navnet på bildet inkludert i tekstboksen fordi teksten noen ganger havnet nedenfor bildet.
(OK)
 Utbedret en feil i rapporten for Ref.nummer og det var valgt å innkludere biografi/Merknader og du ville lagre rapporten som RTF-fil.
(Endret)
 Endret flere muligheter for NGSQ i "Etterslektsrapoort for generasjoner". Det legges inn generasjons nummer for hver enkelt etterkommer etter oppgitt navn, og også etter det angitt navn på første barn etter hver etterkommer. Og hvor det er mulighet for kutte ut registrerings nummer som er foran navnene i anelinjen (etter hver etterkommer)
(changed) Gedcom export now includes the date of last change for each person.
(changed) When making a Book report with pictures and exporting to an RTF file for Word, the name of the picture is not included in the text box because sometimes it would show below the picture.
(fixed) Fixed a problem when using the Ref Number report and selecting Paragraph for the field and exporting to RTF file.
(changed) Made some changes for NGSQ option for Register report. It now puts the generation number of each descendant after the given names, and also after the given names of the first child of each descendant. And there is an option to turn off the register number that is before the names in the Lineage section (after each descendant).

2005 ( 6.2.8 )
(Endret) Hvis du skriver ut en rapport og har valgt å utelate opplysninger om levende personer blir også bildet utelatt.
(Endret)
 "Steder med hendelser" kan nå innkludere over 32000 steder.
(changed) If you are printing a report and excluding data for living people, the pictures for living people will be excluded also.
(changed) The 'Locations with Events' report, can handle over 32000 locations now.

2005 ( 6.2.7 )
(Endret) Denne versjonen av 6.2 inneholder oversettelse av Dansk. Tyrsk, BelgiskFransk, Hollandsk, Hollandsk2, Afrikansk.
(changed) For the foreign language translators. (Translators need this version and also the new WORD6SET.EXE file on the translation page.)
(changed) This compile contains 6.2 translations for Danish, German, BEFrench, Dutch, Dutch2, Afrikaans.

2005 ( 6.2.6 )
(Endret) Hovedendringene i denne versjonen er beregnet på de som oversetter programmet.
(Merknad)
 Oppdateringen inneholder enda ikke oversettlsene til 6.2.
(Endret)
 En endring knyttet til blank linje i bokkrapporter når det ble kun brukt Basis hendelser.
(changed) The main change in this version is for the foreign language translators.
(note) Note, the 6.2.6 update does NOT contain the new foreign translations for 6.2 yet. The next update will contains some new translations.
(changed) Also a change regarding a problem in Book reports with an extra blank line below notes when using BASIC events only.

2005 ( 6.2.5 )
(Endret) Hovedendringene i denne versjonen er tilrettelegging for oversetterne.
(changed) The main change in this version is for the foreign language translators. Translators can now start the translation for the 6.2 changes. When the translations are ready, they will be included in the next update. (Translators need this version and also the new WORD6SET.EXE file on the translation page.)

2005 ( 6.2.4 )
(Endret) Hvis en bokrapport manglet dato for hendelse og sted, men hadde knyttet til seg en kilde, den vil skrive ut hendelsen og kilden hvis dette var angitt.
(Endret)
 Bokrapporten fikk i 6.2.1 endringer ved at det lagt inn en blank linje etter merknadene før man skrev en ny ektefelle (i noen tilfeller) Dette har blitt ytterligere modifisert i 6.2.4 ved å skrive ut en ekstra blank linje hvis barna er skrevet ut etter merknadene i stedet for en annen ektefelle. Endringen var foretatt for å utbedre et problem med blank linje i noen tilfeller.
(OK)
 fjernet en feilmelding som kom frem nå du vuste en liste med navn og du hadde en melding som sa "klikk her for mer". Du fikk da en feilmelding hvis du dobbeltklikket.
(changed) On Book reports, if an event date and location are blank, but it has a source attached, it will print the event name and source.
(changed) On Book reports, a change was made in version 6.2.1 to print a blank line after notes of one spouse before printing another spouse (in certain circumstances). This has been further modified in version 6.2.4 to not print that extra blank line if the children are printed after the note instead of another spouse being printed. This change was made to fix a problem of an extra blank line in some situations.
(fixed) When viewing a list of names, if the bottom line says "click here for more" it will not give an error now if you accidentally double click it.

2005 ( 6.2.3 )
(NY) Hvis du dobbeltklikker på bildet som vises på hele skjermen, kan du redusere billedstørrelsen på skjermen til følgende størrelser 640x480, 800x600 og 1024x768. Disse tre mulighetene kommer frem i forhold til hvor stort bildet er, dvs. når bildet er mer enn 1024x768.
(OK)
 Noen ganger kunne ikke boksutskriften skrives ut ved Kalkujer Slektskapforhold selv om dette ble valgt.
(OK)
 Noen ganger kunne Boks Diagrammet i Kalkuler Slektskapsforhold komme utenfor boksene.
(OK)
 Den nye funksjonen i 6.2.2 ved å legge in både navnet til begge ektefeller inn i merknadsfeltet for vitner fungerte ikke riktig hvis du samtidig tilføyet to eller flere vitner samtidig.
(OK)
 Noen ganger hves en hendelse hadde "normal" dato og du modifiserte datoen til å bli over 20 tegn, det kunne skje at kilden ble koblet fra for den hendelsen.
(new) When you click on a picture on Edit to display it full screen, you can pick File, Reduce to 1024 by 768 if the picture is larger than that. (fixed) Sometimes the pictures would not print on the Compute Relationship Box Chart even if picture option was turned on for Box Charts.
(fixed) Sometimes pictures for Compute Relationship Box Chart were slightly outside the boxes.
(fixed) The new feature in 6.2.2 to put both husband and wife name in note of witness was not working correctly if you added two or more witnesses in the same session.
(fixed) Sometimes if an event had a normal date, and then you modified the date to be over 20 characters long, it would disconnect a source for that event.

2005 ( 6.2.2 )
(NY) Under Fil, Hjelpeprogram, Global søk og erstatt- kan du endre stien til Mediefilene gobalt.
(NY)
 Lagt inn mulighet for å legge epostadresse i Submitter ved Gedcom export.
(NY) 
Under Rediger, kan du nå legge til Medie eller Bildefiler så sant tengden på stien innklusive navn på filen ikke er over 150 tegn, da du ellers vil få en advarsel.
(Endret)
 Hvis du legger til vitne for et ekteskap (gift), vil merknaden lagt til som opplysning hos vitnet og vil innklusere navnet til begge ektefeller
(OK)
 Utbedret en feil som oppstod dersom du klikket med musa nær venstre side av en tom Medie.
(new) On File, Utility, Global search and replace, you can globally change the Media path name
(new) Add Email line to address line for submitter information on Gedcom Export.
(new) On Edit if you enter a Media or Picture file name where the path and file name are over 150 characters long, it gives a warning.
(changed) If you add a Witness to a marriage event, the Note that is added to the witness includes the names of both the husband and wife.
(fixed) Fixed a problem where an error occurred if you clicked the mouse near the left side of a blank Media grid.

2005 ( 6.2.1 )
(NY) Du kan nå i Rediger valge en mulighet alik at du kan dobbeltklikke på en søster/bror og så vil programmet gjøre denne person aktiv i Rediger med skillekort for Hendelser autumatisk (valget gjøres under knappen Oppsett i redigerbildet).
(Endret) Hvis du nå skriver ut etterkommere og du ikke har satt valg til å skrive adskifte avsnitt for ektefellene, men har kun valgt å skrive en ny linje eller en blank linje før merknadene for ektefelle, rapporten vil nå skrive ut en ny linje eller en blank linje etter teksten.
(Endret) Hvis du skriver ut Etterslektstre og du kun velger årstall for født, død og gift, feltene er noe bredere for å tilpasse lange navn på ektefelle passer bedre.
(OK) Foretatt endringer i forsøk på å unngå mulig "overflow-error" ved fotnoter.
(new) On Edit screen, you can click Options button (on events tab) to turn on option to have a double click of a sibling change to the Events tab.
(changed) When printing a Register Book report, if you do not have the option turned on to print separate paragraphs for husband and wife, but you do have the option turned on to print a new line or a blank line before the Notes for the descendant or the spouse, it now will also print a new line or blank line after the notes.
(changed) On the Tree chart, if you are printing only the year for born, died and married, the columns are slightly wider now to avoid a problem where a long spouse name might not quite fit.
(fixed) Made some changes to try to avoid possible overflow error in module footTnote

2005 ( 6.2.0 )
(NY) BK versjon 6.2 har to nye skillekort under Rediger. Det ene skillekortet er for Medie-filer (slik at di kan knytte til lyd- og vedeofiler og også ha link til epost og Web-sider (HTML). Det andre nye er at det er skillekort for Forskerbol/huskelapp. Du kan legge inn opplysninger om ting du ønsker knyttet til hver person, f.eks opplysninger du skal undersøke nærmere.
(NY)
 Det er også Generet Forskerbok/Huskelapp under Fil-menyen.
(NY)
 For å skrive ut forskerbok/Huskelapp, velg Lister. Forskerbok/rapport.
(NY)
 Kappene < > på topp av Rediger, er frem- og tilbakeknapper. Hvis du viser Far, Far, Far, og deretter velger tre ganger er du tilbake til den første personen du startet med.
(NY)
 Rediger beholder aktuelle skillekort når vi skifter person. (Hvis du er på skillekort for bilde når du skifter til ektefelle, vil det også vise dette skillekortet for ektefellen istedet for å gå til skillekort for Hendelser.
(NY)
 Programmet lager en fil døpt som BKFIXFLE.SAV for hjelp dessom det er skade i databasen.
(NY)
 I GEDCOM kan du endre navnet for levende personer til "Lever" slik at virkelig navn ikke blir med i GEDCOMfilen.
(new) BK Version 6.2 has 2 new tabs on the Edit screen. One tab is for Media files (so you can attach sound and video files, and also have links to email and html pages. The other new tab is for To Do items or Research items. You can enter things you want to do regarding each person
(new) There is also a General To Do list on the main screen File menu.
(new) To print the To Do list, pick Lists, To Do Search/Report
(new) The new < > buttons at the top of the Edit screen are Back and Forward buttons. So if you browse and pick Father, Father, Father, you can pick < three times to go back to the first person you started with.
(new) The Edit screen will keep the current tab when changing people. (So if you are on the Pictures tab, and you click the Spouse button, it shows the pictures for that person instead of changing back to the Events tab.)
(new) The program creates a file called BKFIXFLE.SAV to help recover data in case of damaged to the database.
(new) On Gedcom Export you can change the name of living people to "living" so the actual name does not export.

Testen av versjon 6.2.10 utført av DisNorge, men de fleste nevnte punktene er oppdatert og fikset.  

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor