BK 6.3

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK  BK6.0   BK6.1   BK6.2   BK6.3   BK6.4   BK6.5   BK6.6 

04 mar 2010 ( 6.3.41 )
(OK) Versjon 6.3.40 som utbedret en feil knyttet til bruk av en nummerserie i Familieark (HTML), laget et annet problem knyttet en rekke av nummer ved at noen sider i HTML rapporten manglet sider når det var flere parforhold.
(fixed) Fixed a problem on Group sheets. The recent 6.3.40 version which fixed one problem for making HTML files for Range of Numbers, happened to cause a different problem for HTML files where some pages were missing when there were multiple marriages. This problem has been fixed now.

26 feb 2010 ( 6.3.40 )
(Endret) Ved import av Gedcom-fil og hvis Gedcom-filen mangler kilder som skulle/burde vært med, er det nå et valg for å avluttet 'varselmeldingen' om den manglende kilden.
(OK)
 Utbedret en feil i Familieark. Når en utelot data for levende personer, ble det noen ganger presentert blanke hendelser for Dåp, døpt og yrke for barna
(Endret)
 ALT+F2 er nå også valg under Detaljer for Steder
(Endret)
 Under Lister, Kilder og du velger Vis alle personer knyttet til en hovedkilde gir også hvilken hendelse kilden er knyttet til.
(OK)
 På Familieark, ved utskrift av en rekke BK_nummer med Ektemann på toppen av siden, ble noen ganger hustru øverst på arket (I tillfeller hvor hustru tidligere hadde en partner av type 'ikke registrert')
(Endret)
 På Familieark og Anetre, når du lager HTML-rapporter, er det kommet et nytt valg som gir deg mulighet til å velge bakgrunnsbilde for sidene og ikke bare en ens farget bakgraunn
(NY)
 Under Rediger er det under Oppsett et nytt valg slik at du kan hoppe direkten til hendelsene for et barn når du dobbeltklikker på barnets navn.
(OK)
 Under Anetre og ved valget Vis Ref. felt og du ville lage RTF-fil vistes ikke Ref.nummer
(OK)
 GEDCOM eksport tok ikke alltid med alle 'Alternative navn' til en person (Spesielt hvis du under valget spurte for kilder og ikke spurte etter Merknader eller bilder)
(OK)
 Ved Familieslektsbok og visning av hvilken foreldrepart til hvilket barn og hvis barnet hadde angitt Ukjent vill rapporten si 'barn til' og ikke 'datter av' eller 'sønn av'
(updated) When importing a Gedcom file, if the gedcom file is missing sources that should be in the file, there is an option to stop the warning message about the missing sources.
(fixed) Fixed problem on Group sheet. When excluding data for living people, it would sometimes list blank events for Baptized, Christened, Occupation for children.
(updated) The ALT+F2 popup for characters works on the Location Details now.
(updated) On the Lists, Sources screen, if you click to show which person this source is attached to, it will also show which event it is attached to.
(fixed) On the Group sheets, if printing a range of numbers with Husband at top of the page, it would sometimes put the Wife at the top of the page (in cases where that wife had a previous 'not entered' spouse.)
(updated) On Group sheet and Ancestor chart, if making HTML files, there is a Browse button to select the background picture.
(new) On the Edit screen, when you click Options, there is a new option there to switch to the Events tab if you double click a Child name.
(fixed) Ancestor Chart, if option set for Ref Number and making RTF file, it was not showing the Ref Number in the RTF file.
(fixed) On Gedcom Export, it would sometimes not export more than one alternate name for a person. (If for the options you did ask for sources and did not ask for Notes and did ask for pictures.)
(fixed) On the Indented Book report, if showing which spouse the child belongs to, and if the child has sex 'unknown', it will say 'child of' and not 'daughter of' or 'son of'.

4 feb 2010 ( 6.3.39 )
(Endret) Justert en av knappene under kilder som ikke passet særlig bra hvis det ble brukt skjermoppløsning på 640x480.
(NY)
 Språkfilene er oppdatert 4 feb 2010
(updated) Updated the Translation program for foreign language translators (see the translation page.)
(fixed) On the source grid screen, the bottom buttons were too far left when screen size was 640 by 480.

24 jan 2010 ( 6.3.38 )
(Endret) GEDCOM import fra GEDCOM-filer som har referanse til bilder tar dette med, som f.eks. de som er laget av phpGedView.
(Endret)
 GEDCOM import importerer bilder knyttet til kilder.
(Endret)
 GEDCOM eksport har fått nytt valg som kan sette maksimum data til eksport (Den endrer valgene tilbake på ande valg dersom du har begrenset valget for andre felter)
(NY)
 I Bokrapporter er det nedenfor valget 'Også alternativt navn' et nytt valg 'select which alternate names' og du kan velge enten en navnetype eller valg for 'Utskrift hvor' og kun disse vil skrive ut. Se hjelpefilen
(NY)
 I Bokrapporter for skillekort 'inkluder feltene' er det et nytt valg som plasserer 'skilt' eller andre familiehendelser til å skrives ut etter infiormasjonen om 'Paret'. (Det sendes ut egen epost om dette til medlemmer av epostlisten når tidpunktet passer. Det gjøres slik da det ved det tidspunkt i tilbakemeldingene trenges god dokumentasjon om de valg som gjøres før evt. feil eller andre kommentrer meldes)
(OK)
 Sikkerhetsrutinen tok ikke sikkehetskopi av eksterne merknader som var knyttet til bilder (Det fanget bare opp de felles interne Merknadene som var knytttet til bildene)
(OK)
 Hvis BK_ummer var over 1 mill kuttet tidligere prommet av det siste siffer i BK_nummeret og viste dermed tidligere feil BK_nummer
(changed) Improved gedcom import from gedcom files with referenced links to pictures, like those created by phpGedView.
(changed) Gedcom import can import pictures attached to sources.
(changed) Gedcom export has a new button to set options for maximum data output. (It changes the options back in case you have limited output for some fields.)
(new) On book reports, below "print alternate names" is a new option to "select which alternate names" and you can pick either a name type or a 'print where' value and only those will print.
(new) On book reports, on 'fields to include' tab there is a new option to have divorce, or other family events print at the end of spouse information.
(fixed) Backup routine was not backing up external notes that were attached to pictures (It was backing up the more common internal notes attached to pictures.)
(fixed) On the Collapsed ancestor chart if the BK code number was over 1 million it was dropping the last digit and showing the wrong person.

12 des 2009 ( 6.3.37 )
(NY) I bildevalget for HTML i Familieark har du nå tre valg for størrelsen på bildet.
(Endret)
 Når du legger til en hendelse i Rediger, vil musepekeren hoppe til første kolonne hvor du kan skrive inn første bokstav på hendelsen istedet for å måtte bruke musen for å klikke i kolonnen først.
(Endret)
 I Rediger kan du nå bruke CTRL+E for å legge til en ny hendelse i stedet for bare å måtte bruke museklikk på 'Legg til hendelse'.
(Endret)
 Når du legger til en person som 'vitne' (ikke i databasen tidligere) kan du nå samtidig angi kjønn på vitne.
(new) New option when making HTML group sheets to pick 3 sizes for the picture.
(changed) When you click Add Event on the Edit screen, the cursor will jump to the first blank column so that you can type the first letter of the event you want instead of having to use the mouse to click that column first.
(changed) On the Edit screen you can press CTRL+E to add a new event instead of having to use the mouse to click Add Event.
(changed) When adding a Witness that is a new person, you can pick Male or Female for that witness.

28 nov 2009 ( 6.3.36 )
(NY) Rutinen under Utdrag av database har fått et nytt valg for å inkludere vitner som ikke er del av den utvalgte gruppen.
(OK)
 Utbedret et forhold til Slektsbok for generasjoner hvor det ved kombinasjon knyttet til barn og små store bokstaver var uheldig.
(OK)
 Foretatt en ny endring for å utbedre et problem ved at noen brukere ikke alltid fikk frem 'ekteskaps hendelser" viste seg
(new) On the File, Split database routine, there is now a new option to include witnesses that are not part of the selected group.
(fixed) On the Register Book report, one combination of options regarding children names and small caps has been fixed.
(fixed) Made another change to fix a problem of some people not having the 'Married' event show up.

22 nov 2009 ( 6.3.35 )
(OK) GEDCOM import viste ikke alltid oppsett for import av bilde eller mediafiler (når det var nvn på bilde eller mediafilen i Gedcomfilen)
(Endret)
 GEDCOM Export og Import fungerer nå med UTF-8 for Central Europe karakterset 238.
(Endret)
 GEDCOM eksporten foretok noen endringer i UTF-8 Karaktersettet ved ascii verdiene 128 til 159.
(OK)
 Utbedret en feil i Biografi under Rediger hvis det ble brukt Central Europe karakter sett.
(OK)
 For nye brukere ble ikke oppsettet helt riktig for oppstart av "gift-informasjon" når de la til partner.
(OK)
 Rettet opp en feil som oppstod i Rediger ved tilføyelse av kilder til mediafiler til to forskjellige familier
(fixed) Gedcom import was sometimes not showing the option to import picture or media files (when there were picture or media file names in the gedcom file.)
(changed) Gedcom export and import works with UTF-8 for Central Europe character set 238 now.
(changed) Gedcom export made some changes for UTF-8 characters with ascii values from 128 to 159.
(fixed) Fixed some things on the Edit screen, Note tab for the text box if using the Central Europe characters set.
(fixed) For a new user, the program was not setting the default to add the 'Married' event when you clicked Add Spouse.
(fixed) Fixed a problem on the Edit screen if adding sources to two different family Media files.

10 nov 2009 ( 6.3.34 )
(Endret) Merknader og andre merknader behandler nå karraktersettene riktig.
(Endret)
 Noen slektsprogrammer bruker ALIA som tag for 'Alias' eller 'Also know as' Slik at BK se nå etter ALIA og importerer dette som 'Also know as'.
(OK)
 Gedcom eksport brukte ikke UTF-8 hvis for merknader dersom det også var knyttet til et bilde
(changed) For Event Notes, it shows correct character set for Central Europe and Hebrew.
(changed) Gedcom Import some programs use tag ALIA for alias or also known as name so BK will look for ALIA tag and import it as an also known as name.
(fixed) Gedcom Export was not using UTF-8 character set for notes attached to pictures.

01 nov 2009 ( 6.3.33 )
(Endret) Hele familien er nå endret slik at linjelengden for tekstene er øket fra 40 tegn til 60 tegn.
(Endret)
 Hvis du spør etter slektninger til en ektefelle i Hele familien vil rapporten også inkludere andre ektefeller/partner til ektefelle/partner til Proband.
(OK)
 For ikke-engelske rapporter kunne av og til Hele familien skrive 'options' eller 'printer font' i stedet for ordet 'til'
(NY)
 Under Hjelp / Hvordan bli Registrert er det kommet et valg slik at du kan hoppe direkte til 'Webside for bestilling av programmet over Internett i USA'.
(OK)
 I Slektsbok for generasjoner kunne det av og til hvis du spurte etter navn for en person som levde og at dette skulle endres til "lever" og hvis du også spurte etter "Direkte linje til" etter hver person og denne person var Proband, kunne noen ganger rapporten i stedet vise navnet til en "Ane" som levde.
(changed) On the All Relatives report, changed maximum name length from 40 to 60 characters.
(changed) On the All Relatives report, if you ask for relatives of spouses, it will also include the other spouses of the spouse of the starting person.
(fixed) On the All Relatives report, sometimes the non-English version would print 'options' or 'printer font' instead of the word 'of'
(new) When you pick Help, How to Register, there is a new button there to go to the online store on the Internet.
(fixed) On the Register Book report, if you asked for the names of living people to be changed to 'living' and if you also asked for the lineage back to the starting person after each name, it would sometimes show the name of an ancestor that was living in the lineage.

25 okt 2009 ( 6.3.32 )
(OK) Det er foretatt noe oversettelser. Særlig berører dette Hele familien. Finnes det feil i beregning av slektskapsforhold eller andre direkte feil, sendes feilmeldingen som vanlig. Den skal både ha presentasjonen med Engelsk og Norske tekst slik at feilen klart er dokumentert. Før feilmelding sendes, vær sikker på at det er feil som berører programmet og ikke feil i de data som er riktige. Kjør gjerne Beregne sleksforhold for å teste resultatet.
(Endret)
 På Rediger ble ikke Biografi ble ikke hebraisk presentert riktig.
(OK)
 Noen brukere med Windows 95, 98 og ME fikk feilmelding nå de gikk til Rediger med versjoner fra de to siste ukene. Dette er utbedret.
(changed) New lines available for translators for the 'All Relatives' report. Translators can download the new translation program now.
(changed) On the Edit screen, the Notes textbox was not showing Hebrew characters correctly.
(fixed) Some users of Windows 95, 98 or ME were having an error when going to Edit screen with versions from the past two weeks. This has been fixed.

22 okt 2009 ( 6.3.31 )
(OK) Hvis Hele familien inkluderte slektninger til ektefelle, kunne noen ganger feilaktig si 'of the partner of' i steden for 'of the wife of' ved tilfeller hvor personene var gift.
(Endret)
 Hele familien bruker nå adskilte remporære filer slik at feilen 'error 75' skal unngås hvis en på kjørte rapporter som innehilt mer enn 10 generasjoner.
(fixed) On the 'All Relatives' report, if including the relatives of the spouses, the 6.3.30 version would sometimes incorrectly say 'of the partner of' instead of 'of the wife of' or 'of the husband of' for a married couple.
(changed) On the 'All Relatives' report, it uses different temporary files now which should stop the 'error 75' that some people got when doing more than 10 generations.

19 okt 2009 ( 6.3.30 )
(Endret) I Hele familien vil en person som har både et eksteskapsforhold, partnerforhold og et tilfeldig forhold defineres forskjellig og f.eks. ikke benevne det tilfeldige forholdet som 2. ekteskap.
(Endret)
 Rediger viser nå også hebraisk i alle felt.
(changed) On the 'All Relatives' report if a person had both a unmarried partner and then a spouse, it will not say 'second' wife or husband, it will jut say wife or husband.
(changed) The Edit screen can also show Hebrew in the Spouse combo box.

18 okt 2009 ( 6.3.29 )
(Endret) I Hele familien vil et par som ikke er gift bli definert som 'partner'
(Endret)
 I Hele familien og i den engelsk versjonen vil det stå 'uncle by marriage' eller 'aunt by marriage'. I andre språk vil frasen bli 'husband of a aunt' eller 'aunt of the uncle'.
(OK)
 Rettet en feil i Hele familien hvor noen ganger valget for ektefeller noen ganger laget 'error 9'.
(changed) On the 'All Relatives' report if a couple is not married, it will say 'partner'.
(changed) On the 'All Relatives' report the English version will still say 'uncle by marriage' or 'aunt by marriage' but other languages will use the phrase 'husband of the aunt' or 'wife of the uncle'.
(fixed) Fixed a problem on the 'All Relatives' report where sometimes the option for no spouses would cause error 9.

17 okt 2009 ( 6.3.28 )
(Endret) Hele familien har fått nytt skillekort for at man bedre kan velge hvilke personer som skal tas meg. Tidligere tok den med alle slektsninger og alle slektninger til en partner som standard. Nå kan du begrense dette bedre.
(Endret)
 Hele familien har fått nye valgmuligheter til å velge hvilke felter som skal tas meg for å in kludere alternative navn.
(OK)
 Utbedret en feil som oppstod i Hele familien noen ganger hvis du laget samme rapport flere ganger med samme 'Proband' ved at rapporten ikke alltid tok med alle personer i siste kjøringen.
Note: the version that was on the web site from Thursday night 15-Oct until Friday 16-Oct at 11AM Eastern time had an error when going to the Edit screen, so if you have that version, download it again now. I am sorry for the problem.
(changed) On the 'All Relatives' report there is a new tab where you can pick which people to include. Previously it did all relatives and all spouses and all of the relatives of the spouses as the default. Now you can limit the spouses or the relatives of the spouses.
(changed) On the 'All Relatives' report there is a new option on 'Fields to Include' to use the alternate name for a person.
(fixed) Fixed a problem on the 'All Relatives' report where sometimes if you did the report twice in a row with the same starting person, it did not have all the people the second time.

17 okt 2009 ( 6.3.27 )
(OK) Utbedret et problem i Hele familien hvor antall generasjoner ble noen ganger feil ved Direkte utskrift sett i forhold til Forhåndsvisning. Også forbedret rutinene ved utskrift av personer som var døde.
(Endret)
 Rediger viser nå også russisk i alle felt.
Note: the version that was on the web site from Thursday night until Friday at 11AM Eastern time had an error when going to the Edit screen, so if you have that version, download it again now. I am sorry for the problem.
(fixed) Fixed a problem on the 'All Relatives' report where the number of generations was sometimes wrong when clicking Print. Also made a change to improve who prints when you ask to not print people who have died.
(changed) The Edit screen can also show Russian in the Spouse combo box.

15 okt 2009 ( 6.3.26 )
(OK) Utbedret en feil i Hele familien som navngav halvsøsken feilaktig.
(Endret)
 Produsenten gjør noen endringer i Rediger somm kan ha effekt på feltet for partner. Det tidligere var det her ved flere partnere i en en 'multibox'. Den løsningen hadde problemer med karaktersett som Czech eller Russisk. Dette er nå prøvd erstattet med et nytt felt og skulle nå vises navnene riktig i Czech . Merkes noen problemer, send straks melding til produsenten.
(fixed) Fixed a problem on the new 'All Relatives' report that called a half brother or half sister a cousin.
(changed) I am making some changes on the Edit screen that might affect the Spouse field. The previous field that could show multiple spouses (a combo box) was not able to show characters for some languages such as Czech or Russian. I have replaced that field with a new field and currently it should show names correctly from the Czech language. If you notice any problems with the spouse field, please let me know.

13 okt 2009 ( 6.3.25 )
(OK) Utbedret et 'Owerflow' problem i Hele familien hvis databasen var større enn 25,000 personer.
(fixed) Fixed an Overflow error on the new 'All Relatives' report if your database is larger than 25,000 people

12 okt 2009 ( 6.3.24 )
(NY) Ny rapport Hele familien. Rapporten legger ut alle slektninger til en person, inkludert slektninger til partner og slektninger til disse.
(OK)
 I GEDCOM er feltet for "etternavn" og "sorterteringsnavn" fikset da det ikke altig ble konvertert til riktig tegnsett.
(Endret)
 Familieark er forbedret litt ved at alternative navn som er for store kommer på ny line.
(new) New report under Other called 'All Relatives'. This report will compute all relatives of a person, including relatives of the spouse, and relatives of those relatives.
(fixed) On the Gedcom Export, the special fields of Last Name and Sort Name were sometimes not converted to the correct character set.
(changed) On the Group Sheet, if the alternate name does not fit on the first line, it will be moved to the second line.
Note for the foreign language translators: there are two new Help screens in the Help file. All Relatives is 4610. Infinite Loop is 4611.

26 sep 2009 ( 6.3.23 )
(Endret) Største endringen i denne oppdateringen, er et nytt valg under Oppsett av BK som gjør det mulig å endre Oppsettet av BK fra Inches til Centimenter for alle rapporter som marger, bildeformater m.m. Siden denne effekten berører nesten alle rapporter og ved utskrift av bl.a. bilder. Vennligst vær raske til å melde konkrete feil. En del av forklaringen vil være blandet norsk og engelsk.
(NY)
 Et nytt hjelpefunksjon under Fil, Hjelpeprogram som ser etter feil knyttet til uendelig "loop i data. Hvis noen av raportene sier at du uendelig loop, kjør så denne rutinen for å finne hvilken person som kan forårsaker denne situasjonen
(Endret)
 Nye språkfiler
(changed) The biggest change in 6.3.23 is the new option under File, Options, to set the margins to centimeters. Since this affects almost all of the reports, and also affects when printing pictures, please report if you have any problems with this new option.
(new) There is a new utility under File, Utilities, to look for an infinate loop. If any of the reports say you might have an infinate loop, then run this utility to see which person is causing the problem.
(changed) New translation program

20 sep 2009 ( 6.3.22 )
(OK) Versjonen 6.3.21 hadde en liten feil som gjorde at programmet stoppet når du laget en fil av Familierark.
(Endret)
 Når du tidligere skrev ut rapporter ble det satt inn et komma foran ( ) områder. Dette er nå fjernet.
(fixed) The version from yesterday had a problem where the program would stop if you were sending a Group sheet to a file.
(changed) When making a book report, it used to put a comma before the ( ) sections, but now it does not.

19 sep 2009 ( 6.3.21 )
(Endret) En del oversettelser av tekstene er foretatt, men det kommer mer ved senere oppdateringer.
(Endret)
 Justering i produsjon av RTF er foretatt for også å dekke Word 2007.
(NY)
 Nytt valg i GEDCOM for også å dekke UTF-8.
(changed) Changes for translators. New lines for Restore and Gedcom
(changed) If making an RTF file with pictures, it includes directions for Word 2007
(new) New option when creating a Gedcom file to change character set to UTF-8

06 sep 2009 ( 6.3.20 )
(Endret) Endringer til språk for oversetterne.
(OK)
 Hvis du på brukerdefinerte rapporter valgte felt for Flagg ble ikke disse valg lagret hvis du valgte Fil, Lagre Oppsett.
(OK)
 Hvis du bruker en vesjon som er yngre enn 30 dager og hvis du har en stor database og dersom du også har samboere (Common Law marriage) kan du få melding om Overflow error. Denne versjonen retter dette problemet..
(changed) Changes for translators. 14 new lines.
(fixed) On the Custom Lists screen, if you picked the fields for Flags, those numbers were not saved if you picked File, Save Report Layout.
(fixed) If you were using a version from the last 30 days, and if you have a large database and if some people have the Common Law marriage event, then you might have received an Overflow error, and this version fixes that problem..
(INFO)(There was a problem with the regular Descendant report if you happened to download the program on Sunday between 4pm and 6pm Eastern time. If so, just download and install it again now.)

01 sep 2009 ( 6.3.19 )
(Endret) Brukerne kan under Oppsett av BK legge inn 3 symboler for født, død, gift (siden noen land bruker litt forskjellige symboler for ulike hendelser)
(changed) Changes for translators. It may take the translators several days to update the language files.
(changed) Users can enter in Options the 3 symbols for born, died, married (since some countries do not use the same symbols).

22 aug 2009 ( 6.3.18 )
(Endret) Gedcom export har nå alltid mellomrom før /etternavn/ for å tilfredstille endringer i PhpGedView.
(changed) Gedcom export, always have exactly one space before /lastname/ to be compatible with changes in PhpGedView.

30 jul 2009 ( 6.3.17 )
(NY) Mulighet for å sette farger på Etterslektstre, Etterkommerbokser, 4 generasjoner samle og spesiell hendelse i anetre
(NY)
 Gedcom tar med identifikasjon om det primære bilde.
(NY)
 Mange endrer knyttet til å sette Flagg på en gruppe personer. Hvis du ikke kjenner til dette, velg Fil, hjelpeprogram sett flagg på en gruppe personer og trykk  
(NY)
 Under ordsøk er det nå kommet valg for søkin etter personer som er markert med Gruppe (Flagg) i Rediger.
(NY)
 Brukerdefinerte rapporter har med feltene 351 - 355 (flagg/grupper)
(NY)
 Knappen for Flagg/Gruppe i Rediger kan høyreklikkes for å fjerne Markering på enkeltperson.
(NY)
 Fra Rediger, velg Legg til Flagg/gruppe for å legge til dette for en ny person.
Detaljer henvises til hjelpefilen F1
(new) Option for color on Tree chart and Box chart.
(new) Gedcom export puts the tag _PRIM Y after the primary picture.
(new) Several changes for flags (see below). If you do not know what flags are used for, go to File, Utilities, Flag a group of people, then press F1 for help.
(new) Word search new tab for searching for flags.
(new) Custom Lists new fields for flags 351 - 355.
(new) On the Edit screen, right click a flag to delete it from that person.
(new) On the Edit screen, pick Add, Flag to add any of the 5 flags to a person.

23 jul 2009 ( 6.3.16 )
(Endret) Etter at GEDCOM er importert har direkte mulighet til å lese GED.lst
(OK)
 Ved utskrift av fotnoter, hvis en kilde avluttes med ) } " vil det ikke bli lagt til punktum.
(NY)
 Ikke linkede slektsgrener har fått et tilleggsvalg som gir deg mulighet til nøyaktig se hvem gruppen omfatter. Du lukker forhåndsvisningen og trykke F5 og får frem et vindu hvor du skriver inn gruppenummer. Du trykker igjen forhandsvisning og får listet alle i gruppen.
(changed) After a gedcom import, it will give an option to view the ged.lst file.
(fixed) When printing footnotes, if a source ends with ) or quote, it will not add an ending period.
(new) On the Unlinked Branches report, you can preview the branches, and then if you want to see exactly who is in one of the groups, you can close the preview and then press the F5 key and pick a group number, then do the preview again and it will list who is in that group.

11 jul 2009 ( 6.3.15 )
(NY) GEDCOM Import og Eksport inkluderer nå også detaljer om stedsnavn
(OK)
 Når du laget HTML Familie Rapport med en fortløpende rekke av nummer og hvis noen av personene ikke hadde ektefelle men inkluderte bilder, kunne det av og til bli lagt til en tilfeldig partner.
(OK)
 Utbedret en file fra 6.3.14 i Rediger hvis en person kun hadde en foreldrepart og du klikket på "Legg til søsken" kunne feilaktig si "name required to save".
(new) The Gedcom Import and Export also includes Notes that are attached to Locations.
(fixed) When making HTML file for group sheets for a Range of numbers, if including people with no spouse, and if including pictures, it would sometimes add a random spouse.
(fixed) Fixed bug from previous update on 06-23-09. In the 6.3.14 version on the Edit screen if a person had only one parent and you clicked 'Add Sibling' it would wrongly say 'name required to save'.

23 jun 2009 ( 6.3.14 )
(NY) Under Fil, Hjelpeprogram er det kommet et valg for å fikse stien til Mediafiler (Tilsvarende den for stien til bilder under oppdatering 6.3.11)
(NY)
 Etterslektstre og Etterkommere bokser vil bruke forkortet navn (hvis personen har forkortet navn under Navn kortet under Rediger) dersom det regulære navnet er for langt
(NY)
 Ane tre (utskrift og forhandsvisning: ikke Fil) har nytt valg som legger til en ny hendelse og dessuten mulighet til å velge farge for denne hendelsen.
(OK)
 Utbedret en feil som av og til viste overskriving hvis siste barn i en familie hadde flere partnere enn barn.
(OK)
 Noen ganger vistes kun 7 bokser på forhandsvisning selv om det var plass nok til å vise flere.
(new) New at main screen under File, Utilities, Fix Media Path. Similar to Fix Picture Path in 6.3.11 below.
(new) Box chart and Tree chart, it will use the Short Name (if that person has a Short Name added on the Names tab on Edit) when the regular name does not fit.
(new) Ancestor chart (print and display, not file) has new option to add one new event and pick a print color for that event.
(fixed) Fixed a problem on the Tree chart where sometimes it would overlap if the last child in a family had more spouses than children.
(fixed) Sometimes a Box chart would only show 7 boxes on the screen even if the screen was wide enough to show more.

10 mai 2009 ( 6.3.13 )
(NY) Hvis du registrerer kilde til hendelse og vil gjenbruke samme kilden til flere hendelser, er denne muligheten forbedret. Det gir muligheter å legge valgfritt inn lenker til internett, bilder eller bare tekstmessige referanser for både detalj- og hovedkilde. Du har nå fire alternative valg, men med egen frihet i tillegg. Se hjelpefilen om nærmere detaljer.
(NY)
 Arbeider du med flere databaser og under Oppsett av BK, Rediger vindu, velger at du skal starte med et bestemt BK_nummer (person), vil programmet huske nummeret på personen hvis du også skifter database og her starte på en ny person i denne databasen.
(NY)
 Under Fil, Oppsett av BK, Rediger Vindu kan du nå velge om du vil ha tekstene på aktivt skillekort i fet skrift.
(NY)
 Når du nå lager Anetre, har du mulighet når du lager den i RTF-format til å åpne den i din tekstbehandler slik at du kan foreta ytterligere justeringer før den skrives ut.
(Endret)
 Rekstboksene under Biografi og ellers som Merknader er utvidet, dersom du har større skjermoppløsning enn 640 x 480. klikker du også i tekstboksen ekspanderer den ytterligere. Klikker du igjen i tekstboksen går den tilbake til normal størrelse.
(new) When you attach a previous source to an event, there is also an option to attach the same pictures that were attached to the previous source.
(new) If you use the Option to have the Edit screen go to a certain BK number, then if you have multiple BK databases, it can remember a different number for each database.
(new) Under File, Options, Edit screen, there are now four options about making the tabs bold.
(new) After you make an Ancestor chart RTF file, there is an option to open the file with your word processor.
(changed) If you click the N column to go to an Event Note the text box is larger if your screen is larger than 640 by 480.

22 apr 2009 ( 6.3.12 )
(NY) Fra Rediger er det nå også mulig, hvis det er en kilde, å hoppe direkte til denne kilden ved bruk av og deretter klikke på K med musa. Du går dermed forbi skjermbildet som viser alle valgene.
(NY)
 Ny mulighet i Familieark til kun å skrive ut rapporter over de personer som er endret etter en bestemt dato. Merk at ikke alle endringer vil justere dato på Endret i Rediger, men hvis du gjør endrer eller tilføyer en dato for hendelse eller endrer sted, vil endringsdato bli registrert.
(Endret)
 I stedet for å gå til Oppsett av BK for å markere at bruk av symboler også ønskes som alternativ til forkortelsene ( f. d. g. ) kan generelt valg settes under Oppsett av BK og under hver rapport ta det individuelle valget som men bruken selv ønsker i hver rapport.
(NY)
 Mulighet til å velge at en skal ha med Skilt og Opphevet i Etterkommerrapport og Anetre. Muligheten vil senere også omfatte Anetreet for HTML
(new) On Edit screen, if an event has exactly one source attached, you can hold down Shift and click the S with the mouse to jump to that source and bypass the screen showing all sources for that event.
(new) New option on Group sheets to only print if date of last change is after a certain date. Note that not every type of change will set the 'date of last change' on Edit, but if you add or change an event date or location it will reset the date of last change.
(changed) Instead of setting option to show symbols in place of b. and d. on all reports, now you can pick that option separately for each report that can print b. and d.
(new) Option to print the Divorced event on Descendant report and Ancestor Chart. It will later be added to Ancestor chart html output.

28 mar 2009 ( 6.3.11 )
(Endret) Endret Etterkommertreet slik at det er lagt til en blank linje etter siste barn i hver familie hvis barnet ikke hadde noen barn. Det gir litt mer luft i rapporten og bedre leselihet.
(NY)
 Ny rutine under Fil, Hjelpeprogram, Reparerer Bildelink. Brukes hvis du flytter data fra en datamaskin til en ny datamaskin og dataene plasseres på et anet sted på den nye datamaskinen sett i orhold til den gamle, noe som kunne medvirke til at du ikke gikk bildene på den nye datamaskinen.
(NY)
 I Rediger på skillekort for Hendelser, kan du ved du klikker på Oppsett, sette inntil tre hendelser som alltid skal genereres ferdig til bruk dersom du lager et parforhold mellom to mennesker.
(Endret)
 Du kan nå legge inntil 99 bilder på hver person (NB: Det gir seg utslag ved presentasjon av av å Bilder i Rediger og rapportene Familieark og Personark.
(NY)
 FamiliearkPersonark og Anetre har fått valg slik at ddu kan begrense utlegging av dato til bare å legge Årstall i stedet for full dato. Kan være spesielt gunstig hvis en skal legge ut på internett.
(changed) Changed the Tree chart to only insert a blank line after the last child in each family if that child has no children.
(new) New routine under File, Utilities, Fix picture path. To be used if you move your data to a new computer and you have placed the pictures in a different folder name on the new computer.
(new) On Edit screen, on the Events tab, if you click Options, you can pick Family Events to be added automatically when you add a new spouse to someone.
(changed) Now it allows more than 99 pictures per person.
(new) New option on Group Sheets, Individual Sheets, and Ancestor Chart, to 'show only years for dates'.

5 mar 2009 ( 6.3.10 )
(Endret) Hvis du har utskrift av Familieark og har bilde til høyre for personen, justeres størrelsen (større eller mindre) hvis bildet har informasjon i feltet for bildestørrelse i Rediger for dette bildet.
(OK)
 På Grafisk Statistikk hvis det var rapporter ved måneder, kunne av og til bli inkludert personer som kun hadde årstall i stedet for måned.
(OK)
 I Familieark om du skriver ut basishendelsene ville ikke alltid hendelsene for første partner bli skrevet ut
(Endret)
 Under Hjelpeprogram Global, Søk og erstatt vises du nå personens navn og BK_nummer hvis du vil endre fra Stilling eller noe annet.
(Endret)
 Hvis du når er på Fødselsdag/bryllusdags og bruker F1 vil du nå få riktig hjelpefil til skjermbildene mot at du tidligere fikk hjelp for brukerdefinerte rapporter.
(changed) On Group sheets, if printing a picture to the right of the person, it will adjust the size larger or smaller if that picture has something in the Size column on the Edit screen for that picture.
(fixed) On Graphic Charts, if printing a chart with months, it would sometimes include a person that had a year only in the date field.
(fixed) On Group sheets, if printing Basic events, it would sometimes not show the sources for the events of the first spouse.
(changed) On the Utility, global search and replace, if you are changing the Occupation field or other field, it will show the name of the person and the BK number of the person when it asks if you want to make the change.
(changed) If you are on the Birthday/Anniversary list screen and you press F1 it will show the help for the Birthday/Anniversary screen instead of the normal Custom Report help screen.

3 feb 2009 ( 6.3.9 )
(Endret) Prosedyren for Fil, Slette ubrukte kilder er endret slik den nå vil vise kildene og spørre om du vil slette disse (istedet for å slette kildene med en gang)
(Endret)
 På både rutinen for Sikkerhetskopiering og Tilbakeføring er det gjordt en del endringer, bl.a er rutinen for Valg av nytt drev endret ved at samtlige valg er direkte tilgjengelige sammen med mapper. (Hjelpefilen har fått delvisse oppdateringer, men mer endringer i hjelpefilen kommer)
(Endret)
 Når det under Tilbakeføring og du tilbakefører mappe med tex, bilde og mediafiler, til et nytt sted, kan du generere disse mappene hvis mappene ikke allerede er laget. (Dette gjør det letteere å flytte data fra en maskin til en annen.)
(changed) On the procedure File, Delete unused sources, it will show each unused source and ask if you want to delete it (instead of deleting all unused sources sight unseen)
(changed) On the Backup and Restore screens, if you click "Pick a different drive" it shows all available drives and folders.
(changed) On the Restore screen, when it is restoring the Text, Picture, and Media files, it can create multiple levels of folders if the folders do not already exist.

18 jan 2009 ( 6.3.8 )
(Endret) Når Gedcom lages vil fil-navnet .jpeg behandles på lik linje som .jpg
(Endret)
 Når du legger til bilder vil .jpeg vises i mappen på samme linje som for .jpg
(OK)
 Rettet et problem i Rediger når du endret en Personlig hendelse til en Familie hendelse. Av og til ville ikke merknaden eller kilden til hendelsen blir beholdt
(NY)
 På rapportene Slektsbok for Generasjoner, Familieslektsbok og Anerapport bokformat kan du nå velge mellom ord, forkortelse eller symbol for født og død. (Dette valget vil overstyre valget som du gjør under Fil, Oppsett av BK, RTF/Annet om symboler.)
(Endret)
 Under Ordsøk, Hendelser, kan du nå søke på datospenn på samme måte som under Persondata, Felles data. Bruk begrepet år==år
(ENDRET)
 Hvis BKaudit tidligere ble for stor (over 2 Mb) gav programmet feilmelding. Nå blir filen døpt om og ny fil blir laget og oppgaven fortsetter.
(OK)
 Ikke linkede slektsgrener kunne av og til mangle personer hvis en person på et tidspunkt hadde foreldre, men snere at disse var blitt slettet
(Endret)
 Kvalitetskontrollen kan rette opp feil som en gang hadde foreldre, men at foreldrene senere var blitt slettet.
(Endret)
 Bildesammendrag kan som valg også vise overskriften på bilden og ikke bare når det er utskrift.
(changed) When creating a gedcom file, it will export names of .jpeg pictures in addition to .jpg
(changed) When adding pictures, it will also show .jpeg files in the folder in addition to .jpg
(fixed) Fixed problem on Edit where if you changed an individual event to a family event, it would sometimes not keep the event note or source.
(new) On the book reports (Register, Indented, Ahnentafel) instead of just whole words for Born and Died or abbreviation, there is now an option for symbols. (This option will override the option in File, Options, RTF/Other about symbols.)
(changed) On the Word Search, on the Event Search tab, it can search for a range between two dates just like on the person tab or the marriage tab. Enter year==year
(changed) If the BKAUDIT.TXT file gets over 2 megs in size, the program will rename it and create a new one and continue.
(fixed) The Unlinked Branches would sometimes miss people if a person at one time had parents, but later they were deleted.
(changed) Quality Check can fix people that at one time had parents, but later the parents were deleted.
(changed) On the Picture Summary, if you ask for Headings, it will display the headings on the screen and not just print them on paper.

4 jan 2009 ( 6.3.7 )
(OK) Utbedret en feil under Hjelpeprogram / Finn BK6 Database som av og til ikke åpnet riktig.
(Endret)
 Under Rediger og ved valget vis Kilder skall nå bedre virke ved flere kilder, ikke bare ved skillekortene for Hendelser og barn
(Endret)
 Ved sikkerhetskopi med bilder, blir det dersom et bilde mangler ved en kilde, gitt flere valgmuligheter.
(fixed) Fixed a bug in the Utility, Find BK6 Database routine that prevented folder from opening correctly.
(changed) On Edit, the menu item to Show Source now works on all the tabs which have sources, not just Events or Children tabs.
(changed) When doing a backup with pictures, if a picture is missing for a source, it has more options.

22 des 2008 ( 6.3.6 )
(OK) Rettet en situasjon som kunne oppstå når en tilførte Vitne til en hendelse og benyttet funksjonen til å sette en merknad till vitnet ble BK_nummer skrevet inn to ganger.
(Endret)
 Hvis du tar sikkerhetskopi og et bilde var tilkoplet en kilde og hvis bildet ikke finnes, gis det flere detaljer omkring feilmelding slik at bildet kan finnes.
(Endret)
 I Tidslinje Individ og Vitneliste er det ordnet slik at hustru beholder sitt pikenavn, men hvis du velger å ta med "navn som gift" ser programmet i Alternativ navn om det er knyttet navn til Navn som gift eller Brukernavn.
(fixed) When adding a witness to an event, if you have the option set to add a note to the witness, it was putting the BK code number of the person twice in the note.
(changed) When doing a backup, if a picture was attached to a source, and the picture is not found, it will give a more detailed description of the error now.
(changed) If the option is set that generally the wife keeps her maiden name, then the Individual Timeline and the Witness list will check the alternate names to see if she has a current or married name to print.

13 des 2008 ( 6.3.5 )
(OK) Rimelighetskontroll er utbedret for tilfeller hvor faren døde før barnet var født. Det var en grense satt på 9 måneder mellom dødsfall og barnet fødsel. Uheldig viste det seg at dersom dødsdato til faren inneholdt et enkeltsiffret dødsdato ble det ikke satt mellomrom foran datoen.
(Endret)
 Rimelighetskontrollen har fått en ny mulighet slik at programmet kan utelate enkelte personer. Bruk F1 for å få nærmere forklaring.
(NY)
 Ny mulighet er gitt til å sortere hendelser på personer i hele databasen. Den sortere hendelser etter dato eller type i henhold til ditt oppsett. Det er meget nyttig hvis du f.eks. tar Gecom import eller du har mange hendelser som ikke ligger i riktig rekkefølge. Bruk F1 for å få nærmere forklaring. Også i rapportsammenheng er dette god funksjon.
(OK)
 Bildesammendrag skrev ikke ut Overskrift til familiebilde.
(fixed) Reasonableness report. If father died before child was born, it was usually allowing 9 months extra time, however it sometimes did not allow 9 months if the death date of the father had a single digit day that did not have a space before it.
(changed) Reasonableness report. There is a new option to have it ignore certain people. Press F1 for information while on that report.
(new) New utility under File, Utilities, Global Event Sort. It can sort events by date or type of event. This is useful if you do a Gedcom Import and the events were not in the correct order.
(fixed) The Picture Summary was not printing the heading for family pictures.

26 nov 2008 ( 6.3.4 )
(Endret) Hvis du velger Lister og Visning av rapporter og deretter bestemmer at du vil skrive ut rapport får du når du velger Skriv et mulig valg til å gi rapporten en overskrift.
(Endret)
 Rapport for Individuell tidslinje har fått nye valg for vising av fødsel og ekteskap for besteforeldre.
(Endret)
 Hvis du er i Rediger og viser Kilde eller Merknad angis det nå i disse skjembildene også BK_nummer etter personens navn.
(OK)
 Utbedret en feil på Etterkommertre som medvirket at programmet stoppet dersom du valgt kun å vise 1 generasjon.
(changed) If you pick Lists, and pick one of the Display options, then if you decide to print that list, there is an option to give a printed heading for the report.
(changed) Individual Timeline, option to show birth and marriage of grandparents.
(cahnged) When you are on Edit and show a Source or Event Note, it shows the BK code number of the person after the name.
(fixed) Fixed problem on the Tree chart, if you entered 1 for number of generations, the program stopped.

26 nov 2008 ( 6.3.3 )
(OK) Ut bedret en feil som kunne oppstå hvis en laget HTML versjon av Familieak med detaljer og utelot levende personer. Noen ganger ville det da bli feil nummerering på kilde som fotnote.
(Endret)
 For ikke-engelsks språk er det nå under hjelp, Assistanse, laget nytt hjelpebilder, Dette aktiviserer to valg:
En knapp merket Web som gjør at du kan hoppe direkte til Norsk eller engelsk hjelpeside.
(fixed) Fixed a problem when making Group sheets HTML files with details excluded for living people, it would sometimes put a wrong source footnote number after a person.
(changed) When running non-English version of BK, the Help, Technical Support screen will show separate buttons to email for English help or foreign help. The help button there links to help topic 56.

15 nov 2008 ( 6.3.2 )
(Endret) To nye endringer er lagt til Tidslinje Individuell. Navnet på filen som kan redigeres er endret fra TIME4.DTA til BKTIME4.TXT slik at din tekstbehandler vet at det er en tekst-fil (Se 6.3.1 om flere detaljer). Det er også lagt til nytt emne under Fil som lar deg redigere filen direkte ved å bruke Notepad/Notisblokk.
(changed) Two more changes for the Individual Timeline report. The name of the file for editing has been changed from TIME4.DTA to BKTIME4.TXT so that your editor knows it is a text file. (See 6.3.1 below for more information.) Also a new item on the File menu that will let you edit the file directly using Notepad.

13 nov 2008 ( 6.3.1 )
(Endret) Tre endringer er gjordt så langt i Tidslinje Individuell. Dubliserte hendelser er fjernet (generert av slektskap slik som å ha se-foreldre). Linjen kan nå bli lengre (nødvendig hvis man også skal ta med navner på steder)
NB: For virkelig lange linjer, vil det være nødvendig å skrive rapporten i liggende format. Og til slutt kan brukeren selv gjøre endringer i rapporten før utskrift. For å gjøre det, velg først Forhandsvisning av rapporten. Start deretter WordPad eller tilsvarende for å redigere TIME4.DTA. TIME4.DTA ligger i din datamappe. Etter at du har redigert ferdig, returner til Tidslinje Individuell og velg Fil og klikk deretter på 'Preview TIME4.DTA' eller 'Print TIME4.DTA' etter at endringene er foretatt. Det vil komme flere forbedringer og endringer på Tidslinje Individuell.
(changed) Three changes so far for the Individual Timeline report. Duplicate events are removed.(caused by relationships such as having step-parents.) The lines can be longer now. (needed if also printing location names.) Note: for very long lines, you may need to print Landscape. And the user can make changes to the report before printing. To do that, first Preview the report. Then use WordPad to edit the TIME4.DTA file in your data folder. Then return to the Individual Timeline screen and pick File, and pick an option to preview or print the TIME4.DTA file with the changes. More improvements for the Individual Timeline are still being worked on.

8 nov 2008 ( 6.3.0 )
(NY) Individuell tidslinjerapport finnes under Andre
(new) Individual Timeline report under Other on the report menu.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor