BK 7.5

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Versjonene du nå bruker, finner du ved Hjelp / Om BK  BK7.0   BK7.1   BK7.2   BK7.3   BK7.4   BK7.5

31. mars 2024 (7.5.15 )
(ENDRET)Anetre vil det vise Bosted på skjermen (før ville det bare vise datoer på skjermen og både datoer og sted på utskrift.)
(OK) Utbedret feil hvor du gjorde Beregn slektsforhold (fra Rediger) og deretter lukket den og valgte File, Stop (fra Rediger) det ville noen ganger feilaktig be igjen for en person navn eller nummer.
(NYTT) Alternativ for å vise hvilken undernumme av programversjon som brukes på Velkomstskjermen. For å slå/av, velg Fil, Oppsett av BK, Dato (nederst).
(OK) Rettelse for ektefelle på Etterkommerrapport så viser ikke ektefelle fødested hvis alternativet satt for detaljer ekskludert.
(OK) Hvis Familieslektsbok hadde en uregistrert person eller tom ektefelle (personen hadde barn, men ingen ektefelle) i innrykksrapporten, ville den duplisere informasjonen fra FindAgrave, Adresse, Gjøremål og Flagg for etterkommeren som hadde den manglende ektefellen.
(NB) Hvis du skriver ut til PDF med stort papir, kan det oppstå en feil hvis alternativet for kontinuerlig papir er på. Dette alternativet skal ikke være aktivert for PDF-utdata.
(OK) Fikset et par andre småting.
(NB) Det er også foretatt en rekke endringer i den norske Brukerveiledningen.
(Changed) On Ancestor Chart screen, it will display Resided place on screen (before it would only show dates on screen and both dates and location on printout.)
(OK) If you did Compute Relationship (from Edit) then closed it and picked File, Stop (from Edit) it would sometimes wrongly ask again for a person name or number.
(NEW) Option to show program version sub number on Welcome screen. To turn on option, pick File, Options, it is at the bottom of the Dates tab.
(Fixed) FIX for spouse on Descedant Report so does not show spouse birth place if option set for details excluded.
(Fixed) on Indented report, if person had a not entered or blank spouse (person had children but no spouse) then it would duplicate the FindAgrave, Address, Todo, and Flag information for the descendant that had the blank spouse.
(Note) If Tree print to PDF with huge paper, an error can occur if option for Continuous Paper is on. That option should not be on for PDF output.
(OK) Fixed a couple other small things.

18. oktober 2023 (7.5.14 )
(NYTT) Hvis parets kjønn er feil, så i Rediger klikk det kjønn du vil skifte til (Mann eller Kvinne). Du får en melding som du må svare bekreftende på. Alle tilknyttede barn og andre data beholdes slik de er satt fra før.
(Rettet: På verktøyet Sammenlign to databaser lagt til en knapp for Avbryt når du endrer et notat
(NYTT) I diagrammet Relasjonsboks – alternativ for å skrive ut blå og rosa farger på skriveren for bokser
(NYTT) På Ordsøk, Alle felt trykk <F8> for å utvide søkemulighetene og for å søke på overskrifter på bilder og beskrivelse av mediafiler.
(NYTT) Nytt alternativ på Lister, Bilder/filer knyttet til person/Familie - til Vis bare dårlige lenker til tekst, bilde, mediefiler
(OK) Rettet et par andre småting.
(New) If the sex of couple is wrong, click Male or Female and then there is a new option to change both sexes, and keep all children, sources, etc. attached.
(Fixed) On the Compare Two Databases utility, added Cancel button when changing a Note
(New) On the Relationship Box chart - option to print blue and pink colors on printer for boxes
(New) On Word Search, Any Field, press F8 for new option to search Picture Headings, and Media Descriptions.
(New) New option on Lists, Pictures/files attached to people - to Only show bad links to text, picture, media files
(Fixed) Fixed a couple other small things.

 

18. april 2023 (7.5.13)(NYTT)
(OK) Et problem med overskriften Familieark hvis du utførte flere familier i én rapport.
(OK) Løste noen problemer med linjetegning i Etterkommer - Hustand
(OK) Fast noen problemer med Velg person skjermen som ble forårsaket i 7.5.12 oppdateringen.
(OK) Fixed a problem with Group Sheet heading if doing multiple families in one report.
(OK) Fixed some line drawing problems in Box Chart - Household
(OK) Fixed some problems with Select Person screen that were caused in the 7.5.12 update.

 

17. mars 2023 (7.5.12)
(NYTT)
 Etterkommere, Etterslektstre har fått mulighet for å fjerne tomme linjer for å gjøre det mer kompakt.
(NYTT) Andre, Familieark har et alternativ for å angi en overskrift for den første siden.
(ENDRET) Ordsøk, Flagg-fanen gjør det mulig å søke etter mer enn ett flagg om gangen (må samsvare med alle.)
(ENDRET) Alternativ på GEDCOM eksport for å plukke GEDCOM 5.5 i stedet for 5.5.1 for å være kompatibel med gamle Family Tree Maker program.
(NYTT) Ny-knappen i Egendefinerte lister hvis du velger felt for avsnitt 86, 87, 88, og deretter hopper knappen til avsnittsalternativer.
(NYTT) Ny knapp på Egendefinerte lister hvis du velger felt for Lablels 95, 96, 97, hopper knappen til etikettalternativer.
(NYTT) Lagt til Egendefinert felt 60 for 'Family BK Record Number' som er ekteskapspostnummeret (normalt ikke nødvendig av de fleste brukere.)
(NYTT) Liste over etternavn, alternativ for avsnittsformat i stedet for kolonner.
(OK) Rettet på Ord Søk, Søk etter Hendlser, datospenn som 1900 == 1905 fungerte ikke for gifte og skilte.
(OK) Noen andre mindre feilrettinger og endringer.
(NYTT) Lagt inn direkte mulighet for navn av Samisk og Kvensk opprinnelse
(NEW) Option on descendant Tree chart to remove blank lines to make it more compact.
(NEW) The Family Group Sheet report has an option to enter a Heading for the first page.
(CHANGE) Word Search Report, Flags tab allows searching for more than one flag at a time (must match all.)
(CHANGE) Option on GEDCOM export for to pick GEDCOM 5.5 instead of 5.5.1 to be compatible with old Family Tree Maker program.
(NEW) New button on Custom lists if you pick field for Paragraph 86, 87, 88 then button jumps to paragraph options.
(NEW) New button on Custom lists if you pick field for Lablels 95, 96, 97 then button jumps to label options.
(NEW) Added custom field 60 for 'Family BK Record Number' which is the marriage record number (not normally needed by most users.)
(NEW) List of Surnames, option for paragraph format instead of columns.
(OK) Fixed on Word Search, Seach Event, the year range such as 1900==1905 was not working for Married and Divorced.
(OK) Some other minor bug fixes and changes.

15. desember 2022 (7.5.11)
(NYTT)
 Fødselsdagsliste: I kategorien Utskriftsformat kan du velge å skrive ut fødselsdagslisten i to kolonner.
(NYTT) 
Ny rapport under Liste som viser alle bilder eller filer som er knyttet til personer eller familier.
(NYTT) Ancestor Timeline har nå nytt alternativ for å vise BK-kodenummer.
(OK) Det var ikke viser * .PNG bildefiler når valget "legge til bilde" til ble brukt under kilde.
(NYTT) På sitatbildeskjermen viser du hendelsestype og personnavn og -nummer også øverst i overskriften.
(OK) En rekke mindre feilrettinger og endringer.
(ENDRET) Nork hjepefil oppdatert, aktiv i alle slkermbilder ved bruk av <F1>
(New) Birthday List: On Page Setup tab, option to print the birthday list in two columns.
(New) New report: List, all pictures or files attached to people or families.
(New) The Ancestor Timeline now has new option to show BK code number.
(OK) Fixed: it was not showing *.PNG picture files when 'add picture' to Source.
(New) On the citation picture screen, show event type, and person name and number also at the top heading.
(OK) Some other minor bug fixes and changes.

1. april 2022 (7.5.10)
(NYTT) Vis BK_nummer for far, mor, ektefeller på «Velg person» (vises etter bruk av <F3>) hvis alternativet er angitt for mor på en egen linje
(NYTT) Legg til tre nye alternativer for sortering og fornavn i Liste, Vitneliste.
(OK) Fikset en feil i medierutenettet hvis du endret en linje til Individuell og deretter flyttet den.
(OK) Fikset en feil i Lister. Ordsøk, [Lag liste som skal redigere]. Hvis brukeren gjorde et dobbeltklikk på [Rediger] i stedet for et enkelt klikk på [Rediger], ville det bli gitt feilmelding.
(OK) Løs noen problemer for norsk versjon når du søker med mulighet for mann etternavn. Håper nå en del av problemene med ØÆÅ og tilsvarende bokstaver har forbedret seg.
(OK) Noen andre mindre feilrettinger og endringer.
(NB) Dessverre ser det ikke ut som det var med oppdatert brukerveiledning.
(New) Show BK code numbers for father, mother, spouses on Select Person screen if option is set for mother on a separate line
(New) In List, Witness List, add 3 new options about sorting and last name first options.
(OK) Fixed a bug on the Media grid if you changed a line to Individual and then moved it.
(OK) Fixed a bug on Word Search, Make List to Edit. If the user did a Double click on the Edit button instead of a Single click on Edit it would cause an error.
(OK) Fix some problems for Norwegian version when searching with option for husband last name.
(OK) Some other minor bug fixes and changes.

15. desember 2021 (7.5.9)
(OK)
 Rettet feil på sikkerhetskopiering med filen CustomEvents.bk
(OK) På Ordsk/Navn og slektskapsforhold arbeidet ikke søk med Alternative navne rettet mot søk i to nederste søketypene (underordnet/overordnet) og (underordnet/far/mor)
(OK) Ny knapp "kopier til utklippstavlen" hvis du viser hvordan en kildefotnote vil se ut
(OK) Rettet på Anetre bokser, hvis en person hadde døpt, og nedenfor var en tom person, ville det skrive ut den døpte datoen i den tomme boksen
(ENDRET) Hvis du velger en gruppe personer på alfabetisk liste eller fødselsdagsliste, øker du maksimalt til 1,6 millioner
I tillegg følgene feil
(OK) prøv å fikse Error 53 for noen kunne når du sikkerhetskopierer customevents.bk
(OK) hvis alternativet for nøyaktig 5 tegn satt på norsk, så IVAR BÖÖS sa 'ikke funnet' 3 ganger
(OK) hvis Norge søker etter spesielle bokstaver, viste det hvert samsvarende navn to ganger hvis spesialbrevet var tegn 11 eller mer eksempel Brita Eriksdotter Stockenström
(ENDRET) Både Dansk og Norsk brukerveiledning er oppdatert
(Fixed) error on Backup with file CustomEvents.bk
(Fixed) on Word Search, Names and Relationship tab, the Alternate name search was not working for the bottom two types of searches (child/parent) and (child/father/mother)
(New) Button "copy to clipboard" if showing how a source footnote will look
(Fixed) on Ancestor Box chart, if a person had Christened, and below was a blank person, it would print that christened date in the empty box
(Changed) If selecting a group of people on Alphabetical list or Birthday list, increase maximum to 1.6 million

 

19. august 2021 (7.5.7)
(OK) Fikset en feil der noen ganger et faktaopplysning som yrke eller folketelling som hadde dobbel dato, ville miste lenken til notater eller kilder (M eller K til høyre) hvis du satte inn en hendelse over det faktum.
(OK) Fikset en feil der noen ganger en RTF-fil for en Anerapport bokformat ikke ville inkludere de ekstra familiehendelsene som referert i Folketellinger.
(Fixed) Fixed a bug where sometimes a Fact like Occupation or Census which had a dual date would lose the link to notes or sources (N or S to the right) if you inserted an event above that fact.
(Fixed) Fixed a bug where sometimes an RTF file for a Book report would not include the extra Family events like Census Family.

21. april 2021 (7.5.7)
(NYTT)
 Ny rapport: Lister, Bilder knyttet til kilder
(NYTT) Nytt alternativ på Etterslektstre som setter 1 foran barn fra ektefelle 1 hvis det er 2 eller flere ekteskap (det var alltid et rom hvis første ektefelle)
(ENDRET) Hvis du sletter en person som var vitne, settes linken til vitne en tekst som sier * * denne personen ble slettet * *
(NYTT) Nytt alternativ på Andre, Bildesammendrag, All bilder knyttet til kilder
(NYTT) Nytt alternativ på Utdrag av Database og på GEDCOM, Eksporter, Valgte personer. Det kan utelukke ektefeller fra hele grenen, og det har også et alternativ å ekskludere adopterte barn - nyttig for DNA-søk
(OK) Når du forhåndsviser en rapport som har Bilder, legges det inn i bildeboksen en melding om at det faktiske bildet skrives ut hvis du lukker Forhåndsvisning og klikker Skriv ut. Du kan slå av disse ordene fra hovedskjermen i BK ved hjelp av Fil, Alternativer, Annet
(NYTT) Nytt alternativ på Gruppeark for å skrive ut bilder for kilder når du skriver ut kildefotnoter.
(NYTT) Under Oppsett av BK 7 Biografi & Bilder er det lagt til en knapp for å Bla gjennom vaget etter Etterfølgende mappe på alternativskjermen for tekst, bilde, media.
(NYTT) Pluss flere små endringer og rettelser.
(NYTT) En del av de nye valgene samt i Brukerveilednin gen vil ha blanding avnorsk og engelsk.
(New) New report: Lists, Pictures attached to Sources
(New) New option on Tree chart, to put 1 before children from spouse 1 if there are 2 or more marriages (it was always a space if first spouse)
(Change) If you delete a person who was a witness, set the witness link to say * * this person was deleted * *
(New) New option on Other, Picture Summary to display pictures attached to sources
(New) New option on Split Database and on GEDCOM, Export, Selected People. It can exclude spouses from Entire Branch and it also has an option to exclude adopted children - useful for DNA searches
(Fixed) When doing a Preview of a report that has Pictures, it will put into the picture box a message that the actual picture will print if you close Preview and click Print. You can turn off these words from the main BK screen using File, Options, Other
(New) New option on Group Sheets to print 'pictures for sources' when printing source footnotes.
(New) Added a Browse button after 'this folder' on options screen for text, picture, media
(New) Plus several small changes and fixes.

 

11. desember 2020 (7.5.5)
(OK)
 Løst et problem i General ToDo når du sletter en linje.
(NYTT) Kan vise både "fra" og "til" datoer på egendefinerte lister hvis datofeltet er satt til størrelse 18 eller mer, og du bruker feltnummer 100 eller mer (100 = født)
(Fixed) Fixed a problem in General ToDo when deleting a line.
(New) Can show both "from" and "to" dates on Custom lists if the date field is set to size 18 or more, and you use field number 100 or more (100 = born)

15. oktober 2020 (7.5.4)
(NYTT) Nytt alternativ for å lage innholdsfortegnelse for Slektsbok for generasjoner
(NYTT) Ordsøk, Alle felt, nytt alternativ for søk etter et bilde som er knyttet til kilden som er knyttet til en hendelse
(OK) Når du gjør Utdrag av databasen. Navnene på bildefilene som er knyttet til kilder og steder, er inkludert i BKSplitList.TXT
(NYTT) Lagt til alternativet i Sammenlign to databaser for å ikke sammenligne FindAGrave og ikke kopiere FindAGrave
(OK) Rettet en feil i hjelpeprogrammet Søk for duplikater i databasen. Noen ganger vil det slette en ekteskapsbegivenhet for personen på venstre side når du slettet folk fra listen over merkede personer.
(OK) Løst problem i Ord-søk, hvilket som helst felt, hvis du søker etter bilder, men ikke notater
(NYTT) Kildeoversikten får 4 alternativer for hvilke kolonner du skal vise (velg Alternativer), også to nye kolonner med * hvis bilder er knyttet til master eller sitering.
(NYTT) Under oppsett av BK, femte skilekort kan markeres visning av Dato lagt til endringer på Rediger
(New) New option to make Table of Contents for Register Book
(New) Word Search, Any Field, new option for search for a Picture attached to the source attached to an event.
(Fixed) When doing Split Database: The picture file names attached to Sources and Locations are included in the BKSplitList.TXT file.
(New) Added option in 'Compare Two Databases' to not compare FindAGrave and not copy FindAGrave
(Fixed) Fixed on the Utility to 'Search for Duplicated in the database': sometimes it would delete a Marriage event for the person on the left side when you were deleting people from the list of marked people.
(Fixed) Fixed problem in Word Search, Any Field, if searching for for Pictures, but not notes
(New) Source Grid has 4 options for which columns to show (pick Options), also 2 new columns with * if pictures attached to master or citation.
(New) New option on Options screen to show 'Date Added' on the Edit screen

10. april 2020 (7.5.0)
(NYTT) Et nytt visningsalternativ: Fem generasjons visning'(uder Edit) (Se http://www.bkwin.net/bk7info.htm )
(NYTT) Alternativ til å lage en innholdsfortegnelse for Anerapport bokformast.
(NYTT) Mulighet for å sende Familieslektsbok til en HTML-fil.
(NYTT) Ny liste-rapport for å finne Alle personer knyttet et bestemt sted.
(NYTT) Alternativ for å skrive ut Merknader om et sted knyttet til Slektsbok for generasjoner, Familieslektsbok, Anerapport bokformat.
(NYTT) Ny knapp på skillekort for Barne og Søsken for å vise alle barn fra alle ekteskap med begge foreldrene.
(NYTT) Anetre kan skrive ut 4 generasjoner med bilder og 'Inverterte pyramide i 4 generasjoner med bilder.(NYTT) Nytt alternativ på Etterslektstre m ed alternativ for enten bare menn eller kvinner.
(NYTT) Nytt alternativ for å vise Merknad på skjerm ved valg av person.
(NYTT) Pluss flere små rettelser for noen av diagrammer og rapporter
* A new View option: Five Generation View/Browse (see http://www.bkwin.net/bk7info.htm )
* Option to make a Table of Contents for the Ahnentafel Book.
* Option to send the Indented Book Report to a HTML file.
* New List report to find everyone attached to one specific location.
* Option for Location Notes to print on Register Book, Indented Book, Ahnentafel Book reports.
* New button on the Children tab, and Siblings tab, to 'show all children from all marriages of both parents.'
* Ancestor Chart can print '4 generations with pictures' and 'Inverted Pyramid 4 generations with pictures.'
* New option on Descendant Tree chart for Male only or Female only.
* New option to show Notes on the Select Person screen.
* Plus several small fixes for some of the charts and reports
Bestilling: https://brotherskeeperstore.stores.yahoo.net/brotkeepforw.html

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor