BK 6.6

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK  BK6.0   BK6.1   BK6.2   BK6.3   BK6.4   BK6.5   BK6.6 

27. des 2017         ( 6.6.20 )
(Ok) problem i liste, kilder, skriv ut all tekst eller alle kommentarer der første bokstav manglet på enkelte linjer
(OK) Gedcom import ser etter 1 GEDCOM TAG fra et norsk program og bytter til 1 EVEN
(OK) Etterkommere rapport sier ikke "se barn over" for kusine ekteskap.
Det var bare ikke å skrive dem andre gang, men ikke å si noe om det.
(fixed) problem in List, Sources, print all text or all comments where first letter was missing on some lines
(fixed) Gedcom import look for  1 GEDCOM TAG  from a Norwegian program and change to  1 EVEN
(fixed) descendant report was not saying "see children above" for cousin marriages.  It was just not printing them the second time, but not saying anything about it.

27. jun 2015         ( 6.6.19 )
(Ok) Reparerte mindre feil i tidligere menyer
(fixed) Made five minor fixes to the 6.6 version


15. jan 2015 ( 6.6.18 )
(OK)
 I Hjelpeprogra / Sammenligne og slå sammen databaser hvis en hendelse på venstre side hadde en dobbel dato, og høyre side ikke har en dobbel date på samme linje, ble det noen ganger lagt til en ekstra til venstre side.
(OK) Rapporten Aner / Tidlinje skrev ikke ut fødselsdato for ektefelle til start person.
(fixed) In the utility Compare Two Databases, if an event on the left had a dual date, and right side did not have a dual date on the same line, it sometimes added an extra - to the left side.
(fixed) The report Individual Timeline was not printing the birth date of the spouse of the starting person.

10. juli  2014 ( 6.6.17 )
(OK)
 Når du bruker Utdrag av database og Vitne alternativet ble sjekket, kunne noen ganger et vitne til et ekteskap hendelsen mangle.
(OK) Når du skriver ut Slektsbok for generasjoner, og du hadde muligheten valgt å flytte alle barn til neste generasjon, og hvis du også skrev ut av bilder, kunne noen ganger bildene skulle overskrevet.
(fixed) When using the Split Database routine and the Witness option was checked, sometimes a witness to a marriage event was missing.
(fixed) When printing a Register Book report, and you had the option selected to move all children to the next generation, and if you were also printing pictures, sometimes the pictures would overlap.

14. mai  2014 ( 6.6.16 )
(OK)
 På 'Slektsbok for Generasjoner', hvis du hadde disse tre innstillinger: 'Vis også barn som ikke har egne barn i samme generasjon' og 'Excldue data for living people', og du hadde ikke sett 'Lag egne avsnitt for hver partner' ville noen ganger barna ikke vise.
(ENDRET) Andre, grafiske statistikk hvis du klikker på Fil, Skriv ut med bred skjerm, flytter diagrammet til venstre før det skrives ut på papir slik at den passer.
(fixed) On Register Book Report, if you had these 3 options set: 'Show children that do not have children in the next generation also' and
'Excldue data for living people' and you did NOT have set 'Separate paragraphs for husband and wife' it would sometimes not show the children.
(changed) On Other, Graphic Charts if click File, Print with wide screen, move chart to left before printing on paper so it fits.

9. mars  2014 ( 6.6.15 )
(ENDRET)
 Lagt 'juridiske navn endres' til: Utilities, global hendelse slag
(OK) Fikset noen problemer ved å hoppe fra Rediger Familie og tilbake til Rediger.
(ENDRET) Egendefinerte lister vil gjøre standard BK nummer kolonnebredde 7 hvis databasen er over 1 million navn.
(OK) Egendefinerte lister skrev tidligere ut bare 30 tegn for Ref nummer selv om det var lengre.
(changed) Added 'legal name change' to: Utilities, global event sort
(fixed) Fixed some problems when jumping from Family Edit back to Edit.
(changed) Custom Lists will make default BK number column width 7 if database is over 1 million names.
(fixed) Custom Lists were only printing 30 characters for Ref Number even if it was longer.

( 6.6.14 )
(OK)
 Ved ut skrift av etterkpmmerrapport og når en skrev 'barn av' ble det skrevet []. Det er nå fjernet.
(OK) Import av Gedcom fra FTM ga noen ganger feilmeldingen 'input past end of file'.
(fixed) Descendant report, when printing 'children of' it now will remove [ ] from names.
(fixed) Gedcom import would sometimes give error 'input past end of file' reading some FTM gedcom files.

26. desember 2013 ( 6.6.13 )
(OK)
 Rettet et feil som startet to uker siden med Gedcom Import av notater. Det ble laget tomme eller forårsaker en feilmelding.
(fixed) Fixed a problem that started 2 weeks ago with Gedcom Import of notes. It was making blank lines in the grid, or causing an error message.

7. desember 2013 ( 6.6.12 )
(ENDRET) For denne versjonen er skjermtekster blir endret og oppdatert samt også for hjelpefilen <F1>
(changed) This version will show any changes made by the translators using the new translation program dated December 2013.

10. november 2013 ( 6.6.11 )
(NY)
 Familieslektsbok vil skrive ut foreldrene til start person.
(OK) Fikset et problem på Etterkommere (Ekteskaps Register) om ektefellen hadde [ ] i navnet.
(ENDRET) For Familieark HTML har større avstand rundt bildet av barna.
(OK) Fikset noen problemer for å finne linjeskift i tittel på kilder, forfatter, forkortelsen eller sidefelt for gedcom eksport.
(new) The Indented Book report will print the parents of the starting person.
(fixed) Fixed a problem on the Descendant Marriage Record report if the spouse had [ ] in the name.
(changed) For Group Sheet HTML output, make more space for pictures of child.
(fixed) Also fixed some problems when finding Carriage Returns in source Title, Author, Abbreviation, or Page fields for gedcom export.

2. august 2013 ( 6.6.10 )
(OK) Det hendte noen ganger hvis du var i Rediger at skriftstørrelsen endret seg i Merknader/Biografi hvis du gikk til Anetre og deretter returnert til Rediger.
(ENDRET) Gedcom vil importere og eksportere et tomt felt for Ekteskap og Forlovelse (hvis hendelser uten dato og ingen stedsnavn).
(ENDRET) I Rediger hvis du legger til en ny person, vil markøren blinke på begynnelsen av den første datofeltet.
(fixed) When on the Edit screen, the Notes font size was sometimes changing if you went to the Ancestor Chart and then returned to Edit.
(changed) Gedcom. BK will import and export a blank Marriage and blank Engaged event. (Events with no date and no location.)
(changed) On the Edit screen, if you add a new person, it will blink the cursor at the beginning of the first date field.

17. juli 2013 ( 6.6.9 )
(NY) Hvis du er på Rediger og du klikker et bilde, og det bildet har en overskrift i rutenettet, vil overskriften vise når bildet vises i full skjerm. (Du kan slå den av ved å klikke Vis ikke kommentarfeltet). Også hvis du velger Fil, Skriv ut, kan du skrive ut denne overskriften med bildet.
(ENDRET) Gedcom import vil akseptere kodene 'PEDI ADOPTED' og 'PEDI FOSTER'
(ENDRET) Gedcom import vil lage hendelser for for skilsmisse eller annullert selv om disse hendelsene har ingen dato i gedcom fil.
(OK) Fikset et problem der telling av etterkommere noen ganger ga error 75 hvis det var mer enn 60.000 personer.
(OK) På bok-rapporter, ved bruk av tilpasset ordlyden for ekteskap hendelser ble to problemene rettet. En innkluderer hendelsen Forlovet og en innkluderer hendelsen Ugift.
(new) If you are on the Edit screen and you click a picture, and that picture has a heading in the grid, then the heading will show when the picture is displayed full screen. (You can turn it off by clicking File, Do not show comment box.) Also if you pick File, Print, you can print that heading with the picture.
(changed) Gedcom import will accept the tags 'PEDI ADOPTED' and 'PEDI FOSTER'
(changed) Gedcom import will created events for Divorce or Annulled even if those events have no date in the gedcom file.
(fixed) Fixed a problem where 'count of descendants' sometimes gave error 75 if there were over 60,000 people.
(fixed) On the Book reports, when using custom wording for marriage events, two problems were fixed. One involved the Engaged event, and one involved Not Married.

24. april 2013 ( 6.6.8 )
(NY) Hvis du plukker Lister, Steder og deretter Skriv ut, er det en ny mulighet til å vise bredde- og lengdegrad felt for steder. (Hvis du har lagt dem. Disse data legges inn ved at du klikker på Stedsnavnet og deretter velger skillekort Annet og der legger inn opplysningene.)
(OK) Fikset et problem der kommer til skjermbildet Rediger ville føre til en feil for svært store skjermer.
(OK) Fikset et problem med Gedcom import hvis Gedcomfilen hadde en kilde som hadde en Media felt av Tombstone, ville det vise seg som foto.
(OK) Fikset et problem der noen ganger en Gedcom eksport av notater vil føre til problemer i sjeldne tilfelle av et notat som hadde et linjeskift uten et linjeskift.
(OK) På Hjelpeprogrammet for å sammenligne to databaser, ville det noen ganger si at Foreldretype var annerledes for to personer selv om det ikke var tilfelle. Også datoene for barn eller søsken ble vist som forskjellige hvis bare en plass var annerledes før fødselsdato selv om alternativet ble satt til å ignorere det.
(new) If you pick Lists, Locations, and then Print, there is a new option to show the Latitude and Longitude fields for locations. (If you have entered them.)
(fixed) Fixed a problem where going to the Edit screen would cause an error for very large monitors.
(fixed) Fixed a problem with gedcom import if the gedcom file had a Source that had a Media field of Tombstone, it would show as Photo.
(fixed) Fixed a problem where sometimes a gedcom export of notes would cause problems in the rare case of a note that had a line feed without a carriage return.
(fixed) On the Utility to Compare Two Databases, it would sometimes say the Parent type was different for two people when it was not different. Also dates for children or siblings were showing as different if only a space was different before the birth date even if the Option was set to ignore that.

21. februar 2013 ( 6.6.7 )
(NY)
 Det er en ny mulighet til å utelukke data for levende mennesker på Etterslektstre.
(OK) Fikset et problem på Familieark som hadde alle bildene på slutten, der det nown ganger ble ble skrevet ut en blank side etter en hel side med bilder.
(ENDRET) Når du legger til en ny person på Rediger og det skapes standardhendelsene, vil nå markøren blinke i Dato-feltet for den første hendelsen. Feltet er dermed direkte klar for innlegging av dato.
(new) There is a new option to exclude data for living people on the descendant Tree chart.
(fixed) Fixed a problem on Group Sheets with all pictures at the end, where it would sometimes print a blank page after a full page of pictures.
(changed) When you are adding a new person on Edit and it creates the default events, the cursor will be blinking in the Date field for the first event.

 

19. januar 2013 ( 6.6.6 )
(NY)
 Ny definesjon (felt 49) 'Alder ved ekteskp)' under Inkluder følgendefelt for produksjon av egne lister lister.
(OK) Anetre fikk ikke med seg farger i generasjon 6 når man skrev ut 6 generasjoners Anetre.
(OK) Etterkommertre hadde ikke ved produksjon av RTF-fil laget ikke linjeskift etter ordene [barn av X og Y] slik at barnet havnet på neste (ny) linje. (Gjelder kun ved RTF)
(new) New field 49 on Custom Lists for 'Age when married'
(fixed) Ancestor chart did not have color in generation 6 on the printed 6 generation chart.
(fixed) Descendant chart when making RTF file after the words [children of X and Y] it did not have carriage return so child was not on next line. (RTF only)

5. desember 2012 ( 6.6.5 ) 
(ENDRET)
 Det er nå to valgmuligheter for å skrive ut Detaljer om steder i Familieark. En måte er at du får lagt til/skrevet ut stedsnavnet før selve merknaden.
(OK) Fikset et problem av overflow hvis du valgte merknader for sted på Familieark og du hadde store databaser.
(OK) Anetre manglet ved en feil muligheten for Oppsett for visning av 5 i stedet for 6 generasjoner (savnet siden versjon 6.6.3).
(changed) Two ways to print Location Notes on Group sheet. One way prints the location name before printing the note.
(fixed) Fixed a problem of 'overflow' if you picked Location Notes on group sheet and you have a large database.
(fixed) The Ancestor Chart was missing the Option for displaying 5 instead of 6 generations (Missing since version 6.6.3).

1. desember 2012 ( 6.6.4 )
(OK)
 Versjon 6.6.3 stoppet noen opp når du ville gjøre HTML-filer for Anetre. Det er nå blitt fikset.
(fixed) The 6.6.3 version would sometimes stop the program when making HTML files for the Ancestor Chart. That has been fixed now.

29. november 2012 ( 6.6.3 )
(NY) Kan utskrift av Familieark kan nå skrives ut Detaljer om steder (Skrives på slutten av rapporten).
Informasjonen legges inn ved å aktivere stedsnavnet i Rediger ved å dobbeltklikke på stedet og legge til informasjonen. Informasjonen vil være gyldig for alle identiske stedsnavn.
(OK) Fikset et problem på Indeks for Etterkommer (Ekteskaps register). Iblant indeksen ville gjenta 1 eller 2 eller 3 navn på toppen av den andre kolonnen av navn. (Navn fra bunnen av kolonnen en.)
(OK) De HTML-filer for Anetre ville alltid bruke hvit for bakgrunnsfargen med mindre du angav en annen farge. Nå kan du skrive NONE for fargen hvis du vil.
(NY) Du kan skrive ut Anetre med navn i ulike farger.
(new) Can print Location Notes on Group Sheets (at the end of the group sheet.) Location notes are notes you attach to a location name by double clicking the location and adding a note.
(fixed) Fixed a problem on the Index for the Descendant Marriage Record report. Sometimes the index would repeat 1 or 2 or 3 names at the top of the second column of names. (Names from the bottom of column one.)
(fixed) The HTML files for the Ancestor Chart would always use white for the background color unless you specified a different color. Now you can type NONE for the color if you want.
(new) You can print the Ancestor chart with names in different colors.

25. november 2012 ( 6.6.2 ) 
(NY)
 Etterkommerrapport har en ny mulighet til å skrive ut navn i farger, avhengig av de flagg eller valg av mann/kvinne.
(OK) Boksrapportene for HTML lot ikke brukeren endre drev eller endre/lage ny mappe.
(OK) Noen ganger Etterkommer (Ekteskaps rapport) glemte [ ] tegn i et navn.
(NY) Gedcom kan nå eksportere og importere flagg.
(new) The Descendant report has a new option to print names in color based on the flags or on male/female.
(fixed) The Box Chart HTML output option was not letting the user change the drive letter or create a new folder.
(fixed) Sometimes the Descendant Marriage records report left the [ ] characters in a name.
(new) Gedcom can export and import flags.

31. oktober 2012 ( 6.6.1)
(NY)
 Nytt Hjelpeprogram for å søke etter dubletter i databasen og hjelpe flette sammen data.
(NY) Ny rapport Etterkommer (Ekteskap register) for å vise ekteskap informasjon med ektefeller, foreldre ektefelle og barn.
(NY) Ny rapport Manglende kilder for å vise alle hendelser som ikke har en kilde tilknyttet.
(NY) Etterkommer bokser har et nytt alternativ under Fil-menyen for å opprette en HTML-fil av boksen diagrammet med bilder.
(NY) Etterkommerrapport har et nytt alternativ under Fil-menyen for å sende rapporten til en RTF-fil.
(NY) Nytt hjepeprogram for å 'fix tekst path'
(NY) Når du skriver ut ToDo listen, er det en ny mulighet til å skrive ut alle Status, bortsett Fullført. (Alle ikke-fullførte statuser)
Det er nå også kommet ny CD som inneholde Video som demostrerer Registrering av personer, kilder, Hvordan finne dublikater i din database og hvordan slå sammen to databaser http://www.bkwin.info/nedlasting/registrering.html 
(new) New Utility to search for Duplicates in the database and help merge them.
(new) New report Descendant (Marriage records) to show marriages information with spouses, parents of spouse, and children.
(new) New report Missing Sources to show all events that do not have a source attached.
(new) The Descendant Box Chart has a new option on the File menu to create an HTML file of the box chart with pictures.
(new) The Descendant report has an option on the File menu to send the report to an RTF file.
(new) New Utility to 'fix text file path'
(new) When printing the ToDo list, there is a new option to print all Status, except for Completed. (All non-completed statuses)

Annen Informasjon

Oppdateringer hos produsenten

Testen av versjon 6.2.10 utført av DisNorge, men disse punktene er oppdatert.

Finner du feil i programmet, send melding direkte til John Steed og ta med versjonsnummer for det programmet som brukes. Velg Help, About BK for å se versjonsnummer som f.eks. 6.0.48. Send gjerne en kopi av meldingen til Otto Jørgensen.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor