BK 7.2

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Hvilen versjonene du bruker, finner du ved Hjelp / Om BK  BK7.0   BK7.1   BK7.2   BK7.3   BK7.4   BK7.5

Husk at du må ha satt at du har full Administrasjonsrettighet til BK

 

13. februar 2018 ( 7.2.16 )   
(OK) Den nye funksjonen for små blokkbokstaver på bokrapporterne hadde et problem når en laget RTF-filer og navnet inneholdt et enkelt bokstav som en del av navnet, som f.eks. J R Smith
(ENDRET) Noen små endringer for bedre å tilpasse ikke-engelske oversettelsene på noen skjermer.
(Fixed) The new feature for 'smallcaps' on the book reports had a problem if making RTF files and the name contained a single letter as part of the name, like J R Smith
(Changed) Some small changes to make the non-English translations fit better on some screens.

  

4. februar 2018 ( 7.2.15 )   
(OK) På Hjelpeprogrammet for å sammenligne to databaser eller søke etter duplikater, virket ikke knappen for å flytte et Merknad/biografi i noen språkoversettelser.
(OK) Ved oppretting av HTML på FamilieArk og utelate navn på levende personer, ville indeksen noen ganger vise navnet på en levende ektefelle som ikke hadde fødselsdato.
(Oversettere) Denne versjonen 7.2.15 viser nye oversettelinjer. Det kan være steder hvor den ikke er oversatt.
Ta da en skjermkopi av dette og send det direkte til oversetter.
(OK) Den engelske versjonen av 03-Feb-2018 hadde r i stedet for L på hendelsesgitteret for L-kolonnen til den ble løst 04-Feb-2018.
Så hvis du ser r kan du laste ned oppdateringen igjen for å fikse det.
(Fixed) On the Utility to compare two databases or search for duplicates, the button to move a note was not working in some language translations.
(Fixed) When making HTML Group Sheets and excluding names of living people, the Index would sometimes show the name of a living spouse that had no birth date.
(Translators) This version 7.2.15 can show new translation lines if you have the translation program dated Feb 2018
(Fixed) The English version of 03-Feb-2018 had rinstead of L on the Events grid for the L column until it was fixed on 04-Feb-2018. So if you see r you can download the update again to fix that.

24. januar 2018 ( 7.2.14 )    
(ENDRET) På Familieark HTML-utdata, hvis FindAGrave-feltet, så har det en link til nettstedet.
(NYTT) Kolonne for 'S' (Sted) kan vises på Rediger vil vise du under [Oppsett] angir dette eller et bilde
(NYTT) Nytt alternativ på Gedcom Eksporter for å utelate _FGRAVE (FindAGrave) fra å bli del av Gedcom
(NYTT) Nytt felt 38 på egendefinerte rapporter for bare levende personer
(ENDRET) Endret på Backup-rutinen for å skrive til bk_files.txt navnene på ALLE vedlagte filer, selv om alternativet er satt til å bare sikkerhetskopiere endrede filer.
(OK) Løst et problem med [FindAGrave] ved det noen ganger søkte etter en dødsdato selv om det ikke var dødsdato på nettet.
(NYTT) Nytt alternativ på 'Hjelpeprogram, Sett flag på en gruppe personer for å ekskludere ektefeller/partner for hele grenen
(OK) Løst et problem for brukere med tegnsett Central Europe på Velg Person skjermen når du søker etter alternative navn.
(NYTT) Nytt alternativ på Vitne - rapport liste for å bruke nåværende eller 'navn som gift' for vitne, i stedet for fødselsnavn.
Rettinmg på et skjermbilde gjør at versjonen har fått ny dato, men ikke nytt versjonsnummer fra 23. til 24. januar.
(Changed) On group sheet HTML output, if FindAGrave field, then have it be a link to the site.
(New) The "L" column on Edit will also show L if the location has a Note or a Picture
(New) New option on Gedcom Export to Exclude _FGRAVE (FindAGrave) from going into Gedcom file.
(New) New field 38 on custom reports for "living people only"
(Changed) Change on the Backup routine to still write to bk_files.txt the names of ALL attached files, even if option is set to only backup changed files.
(Fixed) Fixed a problem with the FindAGrave button where sometimes it searched for a death date when there was no death date on the grid.
(New) New option on Utility, Flag a group of people, to exclude spouses for 'Entire Branch'
(Fixed) Fixed a problem for users with character set 'Central Europe' on the 'select person' screen when searching Alternate names.
(New) New option on Witness List to use Current or Married name for witness, instead of Birth name.

 

19. november 2017 ( 7.2.13 )    
(ENDRET) Siden <Velg person> er nå samme farge som redigeringsskjermbildet, er det en kantlinje rundt <skjermbildet Velg person> for å skiller seg ut mer.
(NYTT) På skjermbildet Beregn forhold, er det en ny knapp for å lagre alternativer.
(ENDRET) På <Etterlektstre> er det tretagrammet vil nedpilen på rullefeltet bevege seg ned 5 linjer i stedet for 10 linjer. Hvis du klikker i midten av linjen, vil den bevege seg ned 40 linjer.
(ENDRET) <Ane Vifte> gjørn en bedre jobb som viser slovakiske eller tsjekkiske tegn.
(Changed) Since the Select Person screen is now the same color as the Edit screen, there is a border around the Select Person screen to make it stand out more.
(New) On the Compute Relationship screen, there is a new button to Save Options.
(Changed) On the Tree Chart, the down arrow on the scroll bar will move down 5 lines instead of 10 lines. If you click in the middle of the bar, it will move down 40 lines.
(Changed) The Ancestor Fan chart does a better job displaying Slovak or Czech characters.

 
15. november 2017 ( 7.2.12 )   
(NYTT) Bokrapportene har fått mulighet til å skrive ut navn i små bokstaver.
(NYTT) Knapp på Oppsett av BK under Rediger Vindu 2 til å velge farger.
(NYTT) Anesirkel 360 grader - grafikk har et nytt alternativ for å vise 7 generasjoner med fornavn for alle.
(NYTT) Anetre bokser og Komprimert anetre bokser er det et alternativ å vise Dåpdato hvis fødselsdato er ukjent.
(NYTT) Alternativ for farger på Komprimert anetre bokser.
(OK) Rettet et problem der noen russiske etternavn ikke ble funnet ved søk.
(NYTT) Når du gjør et ordsøk, og du klikker på <Lag Rapport>, er det nye alternativer å sortere rekkefølge på Dødsdato eller Dato på Ekteskap (hvis du gjør et ekteskapssøk.)
(ENDRET) Hvis du har valgt muligheten til å hoppe automatisk til Rediger skjermbildet når du starter BK, klikker du X i øverste høyre hjørne av Rediger, stopper programmet og spør ikke om du vil stoppe programmet. (Bruk knappen <Lukk> for å gå til hoved BK-skjermen uten å stoppe programmet.)
(New) On Book reports, option to do smallcaps for all names.
(New) Button on Options to show some sample screen colors to pick from.
(New) The Ancestor Circle Chart has a new option to show 7 generations with first names for everyone.
(New) On both the Ancestor Box Chart and the Collapsed Ancestor Box Chart there is an option to show Baptized date if birth date is unknown.
(New) Option for colors on Collapsed Ancestor Box chart.
(Fixed) Fixed a problem where some Russian last names were not being found when searching.
(New) When doing a Word Search, and you click Create Report, there are two new options to sort in 'Death date order' or in 'Marriage date order' (if doing a marriage search.)
(Changed) If you have the option set to automatically jump to the Edit screen when starting BK, then clicking the X in the upper right corner of Edit will stop the program and not ask if you want to stop the program. (Use the Close button to go to the main BK screen without stopping.)

 

15. september 2017 ( 7.2.11 )
(NYTT)
 Nytt alternativ på 'Tidslinje Individuell' for å inkludere ekstra hendelser fra filen BKIndivTime.TXT (Velg F1 på den skjermen for å få hjelp).
(NYTT) Under 'Vitnet-nettet, hvis vitnetypen er ANDRE, kan du skrive inn en beskrivelse i den nye høyre kolonnen, og den vil skrive ut denne beskrivelsen under Andre når vitner skriver ut.
(NYTT) Under Oppsett for Tree chart for å sette fulle fødsels- og dødsdatoer under navnene i stedet for til høyre for navnene.
(NYTT) Under Oppsett for å skrive ut adresse og todo elementer på bokrapporter.
(ENDRET) <F2> fungere fra Hendelseslisten for å beregne fødselsdato, og nå også lagt på Finn-menyen øverst.
(NYTT) PÅ 'Anetre Vifte' vise døpt eller døpt hvis fødesøsdato mangler å¨linje med at begravelse vises  hvis dødsdatomangler.
(New) new option on Timeline (Individual) to include extra events from file: BKIndivTime.TXT Press F1 on that screen for help.
(New) On the Witness grid, if the Witness type is OTHER, you can type in a description in the new right hand column and it will print that Other description when the witnesses print.
(New) option on Tree chart to put full birth and death dates below the names instead of to the right of the names.
(New) option to print address and todo items on Book reports.
(Changed) allow F2 to also work from Events Grid to compute birth date, and added it to the Find menu at the top.
(New) on the ancestor Fan chart, new option to show Baptised or Christened date if birth unknown.

 


13. jul 2017 ( 7.2.10 )
(OK) I rapporten Helefamilien, hvis du ba om alternative navn, hadde det feil BK-nummer for personer på rapporten.
(NYTT) Rimelighetskontroll vil også gi deg advarsel om du har dåp før født og døpt før født.
(ENDRET) Gjorde noen endringer om å legge til og søke etter navn som inneholder spesialtegn fra Sentral-Europa.
(Fixed) On the 'All Relatives' report, if you asked for Alternate names, it had the wrong BK code number for people on the report.
(New) The Reasonableness report will also warn you about "baptized before born" and "christened before born".
(Changed) Made some changes about adding and searching for names containing special characters from central Europe.

 

5. jun 2017 ( 7.2.9 )
(OK) Du kan søke etter FindAGrave-tekstfeltet på Ordsøk, skillekort Personfelt.
(Husk at du kan klikke på feltet og trykke F3 for å finne alle som har noe i det feltet.)
Feltet FindAGrave eksporteres til GEDCOM ved hjelp av taggen _FGRAVE
Det er et nytt Alternativt navn, på skillekort for Navn på Rediger: Tombstone Name
Når du klikker FindAGrave-knappen på Rediger, vil den bruke Tombstone-navnet hvis personen har en, ellers gjeldende navn eller det giftede navnet eller det vanlige toppnavnet-feltet.
Det er en egen norsk Hjelp i hjelpefilen <F1> for FindAGrave.


(Fixed) You can search for the FindAGrave text field on the Word Search screen. (Remember you can click that field and press F3 to find everyone that has something in that field.)
The FindAGrave field is exported to GEDCOM using the tag _FGRAVE
There is a new alternate name for the Names list on Edit: Tombstone Name
When you click the FindAGrave button on Edit, it will use the Tombstone name if the person has one, otherwise the Current name, or the Married name, or the regular top Name field.


18. mai 2017 ( 7.2.8 )
(NYTT) Det nye 'indAGrave minnesnummeret kan skrives ut på Brukerdefinerte Lister (felt 27), og kan skrives ut på Familieark og Personark (se på skilleark 'Biografi & barn mv.') og du kan skrive den ut på vanlig Anetre' (på 'Inkluder feltene' og det siste elementet på rullegardinlisten etter 'Vis også denne hendelsen').
Du kan også søke etter nummeret på 'Ordsøk' hvis du velger skillekort 'Hendelser'.
(OK) Anetre viste 'brukerdefinerte hendelser', men ikke 'brukerdefinerte fakta'. Dette har blitt løst.
(New) The new FindAGrave memorial number can be printed on Custom Lists (field 27), and can be printed on Group Sheets (the option is on the Notes/Children tab) and you can print it on the regular Ancestor Chart (the last item on the drop down list for 'Also show this event'.) You can also search for the number on Word Search if you pick the Any Event tab.
(Fixed) The Ancestor Chart was showing a Custom Event, but not a Custom Fact. This has been fixed.


17. mai 2017 ( 7.2.7 )
(NYTT) På Rediger-skjermen er det en knapp til 'FindAGrave' for å søke på http://www.findagrave.com webområdet for å se om det er et minnesmerke eller et bilde av gravsteinen for personen du ser på Rediger skjermbildet. Hvis det er et minnesmerke for den graven, kan du kopiere og lime inn minnesnummeret fra det aktuelle nettstedet til den nye tekstboksen på BK-redigeringsskjermen, slik at minnet blir raskere neste gang. FindAGrave nettstedet har lenker til 160 millioner gravsteder (for det meste i USA) og flere minnesmerker blir lagt til hver dag. Når du klikker på knappen i BK åpner den din egen nettleser og går til nettstedet og starter et søk. Hvis du ikke vil se findagrave-knappen i BK, klikker du Alternativer nederst til høyre og slår av alternativet for FindAGrave. Den nye knappen vises bare hvis skjermstørrelsen er 1024 med 768 eller høyere.
(OK) 17.05.2017. Rettet en liten feil i FindAGrave-feltet. Noen ble en ny person gitt et minnesnummer fra en tidligere person.
Det norske alternativet er http://www.disnorge.no/gravminner/index.php
(New) On the BK Edit screen there is a new 'FindAGrave' button to search the http://www.findagrave.com web site to see if there is a memorial or a picture of the tombstone for the person you are currently viewing on the Edit screen. If there is a memorial for that grave, then you can copy and paste the memorial number from that web site into the new text box on the BK edit screen so it will find the memorial faster the next time. The FindAGrave web site has links to 160 million grave sites (mostly in the USA) and more memorials are being added every day. When you click the button in BK it opens your own web browser and goes to the site and starts a search. If you do not want to see the findagrave button in BK, then click Options at the bottom right and turn off the option for FindAGrave. The new button only shows up if your screen display size is 1024 by 768 or larger.
(Fixed) On 17-May-2017 I fixed a small bug in the FindAGrave field were sometimes it was giving a new person a memorial number from a previous person.

 

3. mai 2017 ( 7.2.6 )
(OK)
 Løst et problem på Lister, Vitner - rapport hvor noen vitner var feiloppført som Gudforeldre.
(ENDRET) På Hoved-Startskjermen, hvis du har mer enn ett språkfil installert, kan du nå klikke på knappen nederst (med språknavn) umiddelbart bytte til det andre språket uten å gå til listen over språk å velge fra.
Du kan også fjerne disse knappene fra Startskjermen.
(Fixed a problem on the List, Witnesses report where some witnesses were incorrectly listed as godparent.
(Changed) On the main BK screen, if you have more than one language file loaded for BK,
you can click the button at the bottom to immediately change to the other language without going to the list of languages to pick from.24. april 2017 ( 7.2.5 )
(OK)
 Utbedret et problem med Windows 10 brukere (etter en Windows 10 automatisk oppdatering) hvor BK var ikke i stand til å avgjøre om en mappe eller fil eksisterte. Dette forårsaket feil når du prøver å opprette en ny mappe.
(OK) Utbedret et problem med konvertering BK6 til BK7.
(fixed) Fixed a problem with Windows 10 users (after a Windows 10 automatic update) where BK was not able to determine if a folder or file existed. That caused errors when trying to create a new folder.
(fixed) Fixed a problem in the Convert 6 to 7 routine where it was having trouble making new folders with Windows 10.

 

9. april 2017 ( 7.2.4 )
(OK)
 Rettet en feil på Etterkommer Sirkel grafikk som kun oppstod i noen språk.
(NYTT) Tre ekstra topp linjer for Etterkommer bokser for produksjon av HTML-fil.
(NYTT) Denne versjonen inneholder nye oversettelser til norsk, dansk, fransk (Canada), fransk (Europa), tsjekkisk, slovakisk.
(Fixed) a problem on the Descendant Circle chart that happened in certain languages only.
(New) three optional top heading lines for Box Chart when making HTML file.
(New) This version contains new translation files for Norwegian, Danish, French (Canadian), French (Europe), Czech, Slovak.

 

31. mar 2017 ( 7.2.3 )
(NYTT)
 Fungerer med nye språkfiler fra den nye oversettelsen program.
(Det kan ta noen oversettere noen uker for å lage en ny oversettelse.)
(NYTT) Bedre Hjelp til Reparere stien til bilde, media- og eksterne textfiler.
(NYTT) Oppdaterte Språkfiler for Dansk, Norsk og Fransk
(new) Works with new language files from the new translation program. (It may take some translators a few weeks to make a new translation.)

 

09. mar 2017 ( 7.2.2 )
(NYTT)
 Ny rapport: Aner Bow Tie Chart
(NYTT) Ny rapport: Proband fire linjene
(NYTT) Nytt alternativ på Rediger for å vise S-kolonne med S dersom plasseringen har ekstra detaljer tilgjengelig (for tiden viser den ikke om plasseringen har en merknad eller et bilde)
(NYTT) Nytt alternativ på Rediger er en ny mulighet til å vise ekteskap / familie nummer under ektefelle knappen. Normalt trenger du ikke trenger å vite familienummer  for et par, men hvis du trenger det, kan du slå på dette alternativet.
(NYTT) på Rediger-skjermen, holder musen over "dato for siste endring" for å se Lagt dato og hvis personen ble hentet inn ved hjelp av GEDCOM.
(NYTT) Under Vitner er det en ny kolonne for Vitner; gudfar/-mor, fadder, juridisk vitne, informant, andre vitner
(NYTT) Ny rapport etter Lister, Birth Order Report - eldste til yngste.
(NYTT) Fødselsdato - rekkefølge er et tredje valg når du velger Ordsøk, Lag rapport. 
(NYTT) Nye fakteemner relatert til DNA
(NYTT) Rettet en fil i versjonen under  Fil / Hjelpeprogram / Limit Events to Show on Edit.
(new) New report: Ancestor Bow Tie Chart
(new) New report: Ancestor Four Lineages
(new) New option: on the Edit screen (options) to show L column with L if the location has extra details available (currently it does not show if the location has a Note or a Picture)
(new) New option: on the Edit screen there is a new option to show the marriage/family number below the spouse button. Normally you do not need to know the family number for a couple, but if you need it, you can turn on that option.
(new) On the Edit screen, hover the mouse over 'date of last change' to see the Added date and if person was brought in using GEDCOM.
(new) On the Witness grid there is a new column for Witness, Godparent, sponsor, legal witness, informant, other
(new) New report under Lists, Birth Order Report - oldest to youngest.
(new) Birth date order is a 3rd choice after you pick on Word Search, Create Report.
(fixed) 09-Mar-17 Fixed a bug in File, Utilities, Limit Events to Show on Edit.

 

17. jan 2017 ( 7.2.1 )
(NYTT) Ny rapport: Etterkommer Sirkel grafikk. (Dette var på versjon 7.2.0 som ble levert på CD i desember 2016.)
(NYTT) Søk etter duplikater verktøyet, ny menyevalg for å vise mulige treff basert på foreldrene til sammenslåtte mennesker.
(NYTT) Familieslektsbok har fått to tillegg. En for fargelegging av generasjoner og en for innholdsregister .
(NYTT) Rimelighetskontroll har fått nytt menyvalg under Fil (oppe til venstre) for å vise en linje om gangen og ved å klikker på en knapp ved synlig forslag blir denne situasjon ignorer.
(new) New report: Descendant Circle Chart. (This was on version 7.2.0 which was shipped on CD in December.)
(new) Search for Duplicates utility, new menu item to show possible matches based on parents of merged people.
(new) Indented book report, two new options. One for Color for generations, and one for Table of Contents.
(new) Reasonableness report, new menu item to show one line at a time and click a button to ignore it in the future.
** NB Deler av hjelpefilene er ikke oppdatert på det nye slik det var tenkt. **


** Dec 2017 ( 7.2.0 )
(NYTT) Etterkommer Sirkel grafik. (Dette var på versjon 7.2.0 som ble levert på CD i desember 2016)
(new) New report: Descendant Circle Chart. (This was on version 7.2.0 which was shipped on CD in December.)

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor