BK 6.4

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK  BK6.0   BK6.1   BK6.2   BK6.3   BK6.4   BK6.5   BK6.6 

8 sep 2011 ( 6.4.33 )
(OK) I Anerapport bokformat med barn og kun født og død på barna, hendte det hvis en  skulle ha fullstendig månedsnavn for dødsdato ikke ble skrevet fullstendig.
(Endret) I kommaserparert file (fra Lister) skrives og med overskrift over hvilke valg du har tatt i rapporten.
(Endret) Knappen i Sammenligningsfunksjonen angir 'partner' og 'forloved' og ikke bare 'ektefelle'.
(fixed) Ahnentafel book with children, born and died only, if the option was on for full month names, the death date was not the full month.
(changed) This version puts the headings in a comma delimited file made from Lists.
(changed) The button shows Partner and Fiancee on the Compare screen instead of just Spouse.

22 aug 2011 ( 6.4.32 )

(Endret) Noe mer er oversatt og bedre Hjelpefil.
(Endret) Forrige versjon hadde brukt 'flytte' i støørre grad enn nødvendig hvor det skulle være 'kopiere'
under Sammenligne databaser. Programmet er rettet, men noe oversettelser står fortsatt igjen.
(changed) There are a few more words in this version that were changed from English to whatever language you are running.
(changed) This version uses the word 'copy' instead of the word 'move' on the compare screen when you are copying information from one side to the other.

14 aug 2011 ( 6.4.31 )
(Endret) Det er kommet nye sprøkfiler for skjermbildene og litt nytt også i hjelpefilen.
(OK) Fikset et problem ved at det på Anerapport bokformat, hvis du skrev ut en informasjon om barn til en ane ble ikke de individuelle hendelsene til ektefelle ikke skrevet ut.
(changed) There is a new translation program for the translators, and they can use this version when testing their new lines.
(fixed) On the Ahnentafel Book, if printing full information for children of ancestors, it was not printing individual events for spouses of children.

5 aug 2011 ( 6.4.30 )
(NY) Det er funksjon for å Sammenligne to databaser. Velg Fil, Hjelpeprogram og deretter Compare two databases. Det vil sammenligne din hoveddatabase med en annen database og vise deg forskjellen. Samtidig vil du ha muligheten til å flytte over til databasen.
(NY) I Rediger har alle knappene knyttet til familieforhold endret innhold slik at det nå står mer riktige oppplysninger som ektefelle, hustru, samboer etc.
(NY) Bokrapportene har fått et ny valg som muliggjør at de forkortede månedsnav som 12 des 2010 kan presenteres som 12. desember 2010
(Endret) Det var noen forandringer på Bestill rapporter for måten engasjert par eller felles lov par ut.
(Endret) Fikset et problem med gedcom import for franske brukere.
(new) This version has a new feature under File, Utilities, Compare Two Databases. It will compare your main database with a different database and show you what is different, and let you move data to your main database.
(new) On the Edit screen the button used to always say Spouse, but now the button will say Spouse or Partner or Fiancee depending on what events are attached to the couple.
(new) There is a new option on the Book reports to change the month names to the full month name spelled out. That option is at the bottom of the tab that says "Notes/Names".
(fixed) There were some changes on the Book reports for the way engaged couples or common law couples print.
(fixed) Fixed a problem with gedcom import for French users.

17 jul 2011 ( 6.4.29 )
(OK)
 Hvis du skulle skrive en bokrapport og ikke bruker den engelske versjonen av BK, og hvis du brukte den nye Custom Ordlyd for ekteskapshendelser, så hvis et par ikke har et ekteskapsdato eller sted, ville det noen ganger print "gift "på engelsk.
(OK) Hvis du skrev ut en etterkommer - bokser og du hadde valget slått på for Bilder og også mulighet slått på for show som ektefelle produsert som barn, ville bildet iblant overskrive ektefelle nummer.
(fixed) If you were printing a Book report and not using the English version of BK, and if you were using the new Custom Wording for marriage events, then if a couple did not have a marriage date or location, it would sometimes print "Married" in English.
(fixed) If you were printing a Descendant Box Chart and you had the option turned on for Pictures and also the option turned on for show which spouse produced which children, the picture would sometimes overwrite the spouse number.

7 jul 2011 ( 6.4.28 )
(OK) Fikset et problem på Gedcom Export i tilfeller der du hadde noe i Etternavn feltet, og det var ord i navnefeltet etter etternavn.
Det kan føre til den siste bokstaven i navnet feltet for å ikke inngå i ordene etter etternavn.
F.eks. hvis navn var John Smith THE GREAT og hvis SMITH var i Etternavn feltet, så GEDCOM eksport kan utelate den siste T i GREAT.
Dette var bare skjer i de to foregående versjon oppdateringer.
(fixed) Fixed a problem on Gedcom Export in cases where you had something in the Last Name field, and there were words in the name field after the last name. It could cause the last letter in the name field to not be included in the words after the last name. For example if the name was JOHN SMITH THE GREAT and if SMITH was in the Last Name field, then the gedcom export might leave off the last T in GREAT. This was only happening in the previous two version updates.

2 jul 2011 ( 6.4.27 )
(OK)
 Den 6.4.26 versjon (lastet opp i går) hadde en feil hvis du tilfeldigvis har noen navn som bare er ett ord og at samme ord er i Etternavn-feltet. Det kan gi error 5 på noen bokrapporter eller ved Gedcom eksport. F.eks. er navnet kun SMITH og du har SMITH i etternavn-feltet. Denne versjonen fikser det problemet.
(fixed) The 6.4.26 version (uploaded yesterday) had a bug if you happen to have any names that are only one word and that same word is in the Last Name field. It can cause error 5 on some book reports or gedcom export. For example the full name is only SMITH and you have SMITH in the last name field. This version fixes that problem.

1 jul 2011 ( 6.4.26 )
(OK) Når du lager HTML-filer for Familieark  vistes ikke familiebildet for ektefellen dersom ektefellen ikke har individuelt bilde.
(OK) Rettet et problem som oppstod med ekstra mellomrom i Slektsbok for generasjoner ved Direkte linje hvis det bare viste fornavn, og personen hadde noe i Etternavn-feltet.
(OK) Utbedret feil ved Alfabetisk og Numerisk visning av tegnsett ved russiske, baltiske, hebraisk og ved tegn fra Sentral-Europa.
(Endret) Endret MEDI tag i Gedcom til å være 3 MEDI under 2 CALN istedenfor 2 MEDI
(Endret) På arket for Kilder er det kommet til en advarsel, hvis det markeres at alle feulter i kilen som skal skrives ut ikkeinneholder data. Advarselen brukeren får forteller at ingenting vil skrives ut som fotnote. Nærmere beskrivelse kommer i hjelpefilen.
(Endret) Når du la til en ny person, så programmet etter alternative navn bare hvis det var minst 1 person med dette som hovednavn. Nå er det et alternativ å vise matchende alternative navn selv om ingen har det hovednavnet.
(fixed) When making HTML files for group sheets it was not showing family picture for the spouse if the spouse did not have individual picture.
(fixed) Fixed problem of extra space on Register Book lineage if showing only first name, and the person had something in the Last Name field.
(fixed) The Numeric Display and Alpha Display can show Russian, Baltic, Hebrew, and characters from Central Europe.
(changed) Changed MEDI tag in gedcom to be 3 MEDI below 2 CALN instead of 2 MEDI
(changed) On the Source screen, if NO non-blank field is checked, warn the user that nothing will print on a footnote.
(changed) When adding a new person, it looked for Alternate names ONLY if there was at least 1 person with that as the main name. Now there is an option to show matching alternate names even if no one has that for the main name.

26 mai 2011 ( 6.4.25 )
(NY) Ordsøk har fått nytt skillekort og gir nå utvidede muligheter til å også søke for Navn og slektskapsforhold hvor du kan søke etter søsken eller barn eller foreldre.
(new) On the Lists, Word Search report, new tab for 'Name and relationship' where you can search for siblings, or child and parent.

21 mai 2011 ( 6.4.24 )
(OK) Retter en feil i importrutinen for Gedcom (oppstod i 6.4.18) hvor biografi ved noen Gedcom-filer ikke ble importert..
(OK) Rettet et problem som noen ganger kunne forårsake error 52 'bad file name' hvis du rett etter import av Gedcom gikk til Rediger.
fixed) Fixed a bug in the gedcom import routine (that started with the 6.4.18 version) where sometimes Notes in certain types of gedcom files were not all imported.
(fixed) Fixed a problem where sometimes you would get error 52 'bad file name' if you went to Edit right after doing a Gedcom import.

1 mai 2011 ( 6.4.23 )
(OK) Utbedret et problem på Egendefinerte lister hvis du skrev ut rapporter med Flagg. Utskrift av Flags for en person, ville noen ganger har feil flagg hvis du skrev ut en kolonne til venstre for flagget kolonnen som inneholdt navnet på ektefelle, far, eller mor.
(Endret) Slektsbok for generasjoner har det vært et alternativ å vise anerekke tilbake til probandavstamning tilbake for å vise enten fornavn eller fornavn og mellomnavn. Hvis du nå spør om fornavn, vil den sjekke om Fornavn for denne personen ved å se om denne personen har et to-delt fornavn og BK vil bruke det i stedet for det første ordet i navnet. Forusetter av disse navn er angitt som navn i Rediger og at samme navn brukes i øvre del av Skillekort Navn under Rediger.
(OK) Utbedret Anerapport Bokformat hvis du plukket 3. eller 4. alternativer for 'han / hun giftet seg med' og som ville skrive ut alle familiebegivenheter før ektefellen navnet ble skrevet.
(OK) Utbedret en feil som oppstod hvis du brukte det nye Valgfri Ordvalg på en bok rapport, og hvis du skrev ut en familie hendelse som hadde en beskrivelse og ikke et sted, ville det noen ganger ikke ut som familiebegivenhet (avhengig av hvilket alternativ som ble plukket for utskrift familiebegivenheter før eller etter den ektefelle hendelsene.)
(Endret) På de fleste rapporter kan du lagre en tekstfil som standard til samme mappe som datafilene.
(NY) På Fil, Sted, Endre globalt, kan du trykke Shift + F3 mens du er på nederste stedsnavn for å endre feltet til normalt oppsett (første bokstav i hvert ord til stor bokstav)
(fixed) Fixed a problem on the Custom Lists where if you were printing the Flags for a person, it would sometimes have the wrong flags if you printed a column to the left of the flag column that contained the name of the spouse, father, or mother.
(changed) On the Register Book, there has been an option when showing lineage back to show either the first name or first and middle names. Now if you ask for first name, it will check the 'First Name' field for that person to see if that person has a two part first name and it will use that instead of the first word in the name.
(fixed) On the Ahnentafel Book, if the user picked the 3rd or 4th options for the 'he/she married' option, it would print all family events before the spouse name was printed.
(fixed) If using the new Custom Wording on a Book report, and if printing a family event that had a description and not a location, it would sometimes not print that family event (depending on which option was picked for printing family events before or after the spouse events.)
(changed) On most reports that can save as a text file, it will default to the same folder as the data files.
(new) On File, Locations, Change Globally, you can press Shift+F3 while on the bottom location field to change the field to normal case (first letter of each word upper case)

1 Apr 2011 ( 6.4.22 )
(OK) 
Rettet en situasjon hvor noen ganger det oppstod i Rediger at en person med flere partnere og du endret partner og du tilførte en ny hendelse, kunne det bli tilført en kilde til denne nye hendelsen som ikke var korrekt.
(fixed) This version fixes a problem where sometimes on Edit if a person had multiple spouses, and you changed spouses and then added a new event, it would add a source to that new event that was not correct.

21 Mar 2011 ( 6.4.21 )
(OK) Rettet en feil ved bruk av det nye Valgfri Ordvalg i bokrapportene hvor det ikke var angitt dato, men det var angitt sted. Der ble teksten "Han var gift med i Chicago".
(OK) Rettet slik at .JPEG behandles likt med .JPG.
(new) There is a new update for the translators. After they finish the translation, there will be new language updates available.
(fixed) Fixed a problem when using the new Custom Wording for book reports, where if there was no date, but there was a location, it was saying 'He was married on in Chicago'
(fixed) If printing all pictures at the bottom of Group sheets, it was printing .JPG files, but was not printing .JPEG files.

15 Mar 2011 ( 6.4.20 )
(OK) Rettet en feil som oppstaod ved 6.4.18 på Utdrag databaser eller i Sette Flagg på en gruppe personer for Anene hvor det noen ganger ble melding om Overflow.
(OK) Rettet en feil ved den nye alternativet til Valgfri Ordvalg. Den utelot ikke opplysninger om ekteskapet ved levende personer hvis du angav at dette skulle finne sted.
(fixed) Fixed a problem that started in 6.4.18 on the Split database or Flag routine for Ancestors where it sometimes gave an Overflow error.
(fixed) Fixed a problem with the new Custom Wording option. It was not excluding marriage information for living people when you asked it to exclude data for living people.

12 Mar 2011 ( 6.4.19 )
(NY) I Rediger lagt til nye alternativet for å angi om du vil at markøren skal blinke når du bruker TAB til feltet for sted. (Noen brukere foretrekker den gamle måten, før endringene i 6.4.18) Skjermstørrelse må være 1024x768 eller større for å se det nye alternativet når du klikker på Oppsett.
(NY) Noen brukere av BK5 har nevnt at BK6 skrives individuellbiografi i Slektsbok for generasjoner etter etterkommer, og ikke etter at partner (som BK5 pleide å gjøre.)
Så hvis du er en av BK5 brukere som ikke har endret til BK6 på grunn av dette, så er det en ny mulighet til å skrive notater etter ektefellen. Foreløpig er dette et "skjult" alternativ. Under Oppsett av Slektsbok for generasjoner trykk Shift+F6 og det sier at det vil skrive ut notatene etter ektefellen. Dette alternativet er for øyeblikket ikke lagret, så du må gjøre det hver gang.
(new) On the Edit screen, added new Option to set if you want the cursor to be blinking when you tab to the location field. (Some users prefer the old way, before the changes in 6.4.18) Your screen size must be 1024 by 768 or larger to see the new option when you click the Options button.
(new) A few users of BK5 have mentioned that BK6 prints the Individual notes in the Register Book report after the descendant and not after the spouse (like BK5 used to do.) So if you are one of those BK5 users that has not changed to BK6 because of this, then there is a new option to print the notes after the spouse. Currently this is a 'hidden' option. On the Register Book setup screen, press Shift+F6 and it will say that it will print the notes after the spouse. This option is currently not saved, so you must do it each time.

9 Mar 2011 ( 6.4.18 )
(OK) Anerapport bokformat med barn, skrev ikke ut anenummer for små barn hvis BK_nummer på barna var over 90000. Det har blitt fikset.
(NY) Dersom du i Rediger bruker <Tab> for å gå til kolonne for stedsnavn kan du lime inn stedsnavnet uten å skrive eller klikke i feltet.
(NY) Hvis du i listen over vitner (etter at du har valgt V(itne) fra Rediger) dobbeltklikker på et navn til et vitne og du vil hoppe til denne personen som åpnes i Rediger. Personen blir ny hovedperson i Rediger. Du kan ikke gå tilbake til den listen over vitner direkte, men du kan bruke <-knappen øverst til venstre for å gå tilbake til forrige hovedpersonen.
(Endret) Rediger, skillekort for barn og søsken, vil det nå kunne vises to datoer for fødsel og død, ikke bare første dato hvis det var to datoer, f.eks. dersom det var brukt datospenn for disse hendelsene.
(OK) Hvis du i Huskelapp hadde i bruk Oppbevaringssted og du endret Aktivitet, så ble forbindelsen til Oppbevaringstedet slettet.
(NY) På Finn F3 det er i tillegg til å vise sammenfallende navn også å sortere disse etter førselsår og sortert sammen med de andre navnene. Disse alternative navne er markert med * (Stjerne).
(NY) På Finn F3 er det mulighet å flytte moren til høyre på skjermen, i stedenfor under partner. (Det kan være bedre å ha navn under hverandre hvis navne i databasen er lange.)
(OK) Under Rediger var det tidligere ikke mulig å legge inn ekteskapsdato hvis man ikke kjente partnerens navn og denne var angitt som (ikke registrert). Nå skal dette være mulig.
(OK) Gedcom eksporter nå også Ikke-engelsk datoer hvis en bruker Ansel eller UTF-8 tegnsett.
(NY) Dette er en ny funksjon, men det sannsynligvis bare fungerer på engelsk før jeg gjøre noen flere endringer i de neste par ukene. Sansynligvis er dette brukbart også for norsk.
På Bokrapportene hvor en hittil har hatt 4 muligheter til å velge hvordan du skriver ut tekst for
'Han gift / Hun giftet seg med', er det et nytt femte alternativ kalt Valgfri Ordvalg.
Hvis du velger dette alternativet, kan du deretter trykke <F9> for å plukke den tilpassede ordlyden for alle hendelser i ekteskapet / familien.
Det er 5 valg hvis det er en dato for hendelsen og 2 valg hvis det er ingen dato for hendelsen. Etter hvert vil dette også fungere med ikke-engelske språk versjoner av BK.
Produsenten trenger fortsatt å gjøre noen flere endringer før det fungerer riktig med andre språk enn engelsk.
Fra norsk og dansk side vil det bli sendt egen melding til brukerne i respektive land.
(fixed) Ahnentafel book report with children, was not printing ahnentafel number for children if the BK code number of children was over 90000. That has been fixed.
(new) On Edit screen, if you tab to the location column, you can paste without typing or clicking first.
(new) On Witness list (when click W from Edit) you can double click a name of a witness to jump to that person on Edit. That person becomes the new main person on Edit. You can not go back to the previous Witness list, but you can click the < button at the top left to go back to the previous main person.
(changed) On Edit screen - on the tabs for children and siblings, it will show dual birth or death dates, not just first date if there are two dates - like a date range or beginning and ending dates.
(fixed) If ToDo list had a repository and you changed the 'Type' column, it would loose the repository.
(new) on the Select person screen, option to show matching names in birth year order can be changed there in addition to main Options screen.
(new) on the Select Person screen, new option to show mother to right or below father. (It may be better below if you have long names in your database.)
(fixed) On the Edit screen, when adding spouse that was previously a 'Not Entered' spouse, it was not adding the Marriage event automatically.
(fixed) Gedcom export was not exporting foreign dates in English if using Ansel or UTF-8 character set.
(new) OK, this is a new feature, but it probably only works in English until I make some more changes in the next couple weeks. On the Book reports, on Fields to Include where you can pick how to print the 'He married/She married' paragraph, there is a new 5th option called Custom Wording. If you pick that option, you can then press F9 to pick your custom wording for all of the marriage/family events. There are 5 choices if there is a date for the event and 2 choices if there is no date for the event. Eventually this will also work with foreign language versions of BK. Note to translators: you can COPY the English-CustomWording.DTA file to a new file name with your language name instead of English and then the program will use that file. After you translate the default custom words, if you are the BK translator for that language, you can send the .DTA file to John to be included in the install program. I still need to make some more changes before it works correctly with languages other than English.

29 Jan 2011 ( 6.4.17 )
(OK) Merknad til nederlandske brukere av DUTCH.BKW språkfil. Denne oppdateringen løser et problem med Van og Vander navn som ble forårsaket av de to foregående versjoner. Last ned denne oppdateringen og installere den, deretter kjøre File, Quality Sjekk å indeksere navnene.
(Endret) Endringer ble gjort til "Hele familien" for å prøve å fikse Error 75 som noen av Windows 7-brukere
fikk ved valg av mer enn 4 generasjoner.
(OK) Utbedret et problem for Familieark hvor det var noen ganger ikke ble plass etter navnet på en ektefellen til et barn.
(NY) Brukere av det baltiske tegnsettet vil få riktige tegn eksportert som UTF-8 tegn på Gedcom eksport.
(fixed) Notice to Dutch users of the DUTCH.BKW language file. This update fixes a problem with Van and Vander names that was caused by the previous two versions. Download this update and install it, then run File, Quality Check to reindex the names.
(changed) Changes were made to the 'All Relatives' report to try to fix the error 75 that some Windows 7 users were getting with more than 4 generations.
(fixed) Fixed a problem on Group Sheets where there was sometimes not a space after the name of the spouse of a child.
(new) Users of the Baltic character set will get the correct characters exported as UTF-8 characters on Gedcom Export.

22 Jan 2011 ( 6.4.16 )
(Endret) Ordsøk kan du sette et mellomrom før eller etter det ordet du søker.
Du vil da ikke få treff på ord som ikke har dette mellomrommet. For eksempel kan du søke etter Rock
etterfulgt av et mellomrom, og det vil ikke matche Rockford
(OK) Hvis du hadde satt Velg Person til å vise samsvarende navn i sortert etter fødselsåret,
viste det ikke tidligere fødselsåret før alternative navn (hvis du var også søke alternative navn.)
(Endret) Når du går til File, Options, RTF og velg Word, finner den nå Office14-mappen på PC-en. Dette er knyttet til en del nyere maskiner og når brukerne valgte MS word, fikk de ikke frem tekst (sti) som viste Offic14 frem til Winword.exev. Dette har ikke betydning for de som har MS Word og hvor det det i oppsettet vises sti til WinWord. Hvis det fortsatt etter nytt valg ikke vises send Avvik til adresse vist under BKassistanse.
(OK) Anerapport bokformat
. Den 'andre familiehendelser' ble ikke utskrift hvis du ønsketat denne informasjon skulle plasseres 'på slutten av informasjonen av partner'.
(changed) On the Word Search screen, you can put a space before or after a word you are searching for and it will then not match words that do not have the space. For example you can search for Rock followed by a space and it will not match Rockford.
(fixed) If you had the Select Person screen set to show matching names in birth year order, it was not showing the birth year before the Alternate Names (if you were also searching alternate names.) (changed) When you go to File, Options, RTF and click Word, it finds it in the Office14 folder also now.(fixed) Ahnentafel Book. The 'other family events' were not printing if you asked for the information 'at the end of the spouse information.'

27 Nov 2010 ( 6.4.15 )
(OK) Fra og med versjon 6.4.11 spurte programmet om du ønsket å lage en ny tom database når du valgte Fil, Åpne eller Lag database ble det valgt en eksisterende mappe. Men, hvis du sa Nei, ville det noen ganger ikke reagerer skikkelig. Hvis du nå svarer Nei bør programmet gå tilbake og åpne den forrige mappen som var åpen.
(OK) Når du laget HTML-filer fra Anetre, så ser de OK ut med Internet Explorer, men slik var det ikke alltid med Firefox eller Chrome.
(NY) alternativ på Slektsbok for generasjoner og Anerapport bokformat for å ikke å skrive ordet 'barn' i kursiv.
(OK) På Familiearket hvis bilder var inkludert og du foretok en utskrift eller forhåndsvisning og hvis stedsnavn eller farens eller morens navn var lange kunne noen ganger teksten skrive over bildet.
(Endret) I Rediger på skillekort for Søsken settes det etter tallet hvis søsken er gift.
(OK) På Slektsbok for generasjoner kunne det av og til legges inn to punktom etter Jr.
(new) A new translation program is available for the translators.
(fixed) Back starting with version 6.4.11 the program would ask if you wanted to create a new empty database when you picked File, Open database and picked an existing folder. However, if you said No, it would sometimes not respond well. So now, if you respond No it should go back and open the previous folder that was open.
(fixed) When making HTML files from the Ancestor chart, they looked OK with Internet Explorer, but sometimes did not look correct with Firefox or Chrome.
(new) Option on the Register Book and the Ahnentafel book to not have the word 'children' print in italics.
(fixed) On the Group sheet when including pictures, and doing a print or preview, if the location name or father or mother name was too long it would sometimes overlap the picture.
(changed) On the Edit screen, on the Siblings tab, it will put + after the umber if that sibling is married.
(fixed) On the Register Book report, sometimes the child name would have 2 periods after Jr.

10 Nov 2010 (6.4.14)
(OK)
 Utbedret en feil på Rediger. Den forrige versjonen (fra i går) vil forårsake en feil i programmet hvis du hadde en person med en fødselsdato, og du har lagt en ny død hendelse uten dato, og deretter endret fødselsdato.
(fixed) Fixed a bug on the Edit screen. The previous version (from yesterday) would cause an error in the
program if you had a person with a birth date and you added a new death event with no date, and then changed the birth date.

9 nov 2010 ( 6.4.13 )
(Endret) Rediger vil vise alder på personen så snart du går inn dato. I tidligere versjoner, vistes alderen først når du vendt tilbake til personen.
(Endret) Rediger vil vise en på en fane hvis du skriver inn informasjon på denne kategorien. I tidligere versjoner, vistes først når du vendte tilbake til personen.
(Endret) Rediger vil vise de første 5 bilder hvis det skjermstørrelsen er 1024 x 768, og vise de første 6 bilder hvis skjermen er 1440 x 900
(NY) På Rediger klikk Oppsett nederst til høyre på Hendelser/Fakta skikllekortet og det er 2 nye knapper for å endre farge på bakgrunn og knappene. Prøv å velge lyse farger for best resultat.
Merk at selve kategoriene ikke vil forandre farge og også at kun er Rediger som bruker disse fargene i dag.
(OK) Rettet et problem der bildet kan overlappes med Personlig informasjon hvis du skrev ut alle bildene i bunnen av en Familieark, og du ville også skrive ut en Personlig informasjon nederst, men ikke skrive ut noen av 3 valgene (navn på bildefil, Personens navn, bildetekst) under bildene.
(Endret) På Gedcom Eksport hvis du var bare eksporterer velger hendelser og ikke alle hendelser, vil det nå lagre listen over hendelser for neste gang du eksportere en gedcom-fil fra denne databasen.
(OK) Hvis du gjorde en Slektsbok for generasjoner med barnas navn i små blokkbokstaver, og da uten å stoppe programmet, laget en Anerapport bokformat som inkluderte barn, ble barna skrevet ut i små blokkbokstaver.
(changed) On the Edit screen, it will now show the age of the person as soon as you enter the dates. In previous versions, it only showed the age when you came back to that person.
(changed) On the Edit screen, it will show a * (star) on a tab if you enter information on that tab. In previous versions, it only showed the * when you came back to that person.
(changed) On the Edit screen, it will show the first 5 pictures if the screen size is 1024 by 768 and it will show the first 6 pictures if the screen is 1440 by 900
(new) On the Edit screen, you can click Options at the bottom of the Events grid and there are 2 new buttons to change the background color and the button color. Try to pick light colors for the best results. Note that the actual tabs will not change color and also that only the Edit screen uses these colors currently.
(fixed) Fixed a problem where it could overlap the picture with the personal message if you were printing all pictures at the bottom of a group sheet, and you were also printing a personal message at the bottom, but you were not printing any of the 3 choices for heading, person name, or file name below the pictures.
(changed) On Gedcom Export if you were only exporting select events and not all events, it will now save the list of events for the next time you export a gedcom file from that database.
(fixed) If you did a Register Book report with children names in small caps, and then without stopping the program you then did an Ahnentafel Book report that included children, it was printing children in small caps.

12 okt 2010 ( 6.4.12 )
(OK) For rapportene hvor det kan sette Lever istedet for navn for levende person, ble det av og til skrevet Lever når du kjørte rapporten en gang til selv om du da ba at alle detaljer skulle skrives ut denne gangen.
(OK) På bokrapportene er rettet en feil som kunne oppstå hvis 3 betingelser var oppfulte. Hvis først hadde satt at skilsmiss skulle med og deretter for utelatt dato og for det tredje at etterkommer hadde utelatt detaljer, men partner var død, ble noen gang angitt at de var skilt på slutten av denne partner.
(OK) På Familieark hvis du trykket <F8> for skriv hendelser selv om de ikke er registrert, ble også Brukerdefinerte hendelser slettet i stedet for å skrive ut det som alt stod på Brukerdefinerte hendelse.
(OK) På Familieark hvis ny funksjon brukes og utelote data og nulle ut data, ble noen ganger data ikke skrivet ut for hovedpersonen som var død.
Nå skrives hovedpersonen ut selv om partner fremdeles lever.
(fixed) On the reports that can print 'Living' for the name of living people, it would sometimes still print 'Living' the second time you ran a report even though you asked for all details the second time.
(fixed) On book reports fixed this problem if 3 conditions were true. If 1. set to have divorce at the end, and 2. if excluding data, and 3. if descendant has details excluded, but spouse has died, it would sometimes say "they were divorced" at end of that spouse.
(fixed) On group sheets - if press F8 to 'print events even if not attached', it was blanking out the Custom Events instead of printing what was already in the Custom Events.(fixed) On group sheets - if using new option and excluding data and blanking out data, it was sometimes not printing data for the main person that had died. Now it does print main person even if spouse is still living.

22 sep 2010 ( 6.4.11 )
(OK) 
Rettet en feil i Gedcom eksport hvis du valgte "ikke å eksportere" alle hendelser, ble allikevel "dødsårsak" eksportert
(Endret) Hvis du valgte Fil / Åpne database får du nå en advarsel hvis du åpner en mappe som ikke inneholder en database. Du blir spurt om du ønsker å lage en ny database. Dette forhindrer at du lager en rekke databasemapper rundt omkring på PC-en
(OK) Under Huskelapp ble kun første dato vist dersom du valgte et Datospenn.
(Endret) På Familieark sies det ikke 'details excluded' for barn hvis det ikke er noen dato for fødsel (hvis programmet antok at barnet lever, men det ikke er noen dato for fødsel av barnet)
(NY) Bokrapporter, Familieark, Personark, Etterkommerrapport og Anetre har fått nytt valg som gir mulighet til å ikke å skrive "data utelates" Med andre ord hvis det er levende personer med valg om ikke å skrive ut data blir feltetene nå "blanke" og skriver ikke "detaljer utelatt"
(fixed) On gedcom export, if you picked the option to not export all events, it was still exporting 'Cause of death' event. That has been fixed.
(changed) If the user picks File, Open database, it will warn if no database exists and ask if you want to create a new empty database.
(fixed) On the Todo report it only showed the first date if there was a date range.
(changed) On the Group sheet do not say 'details excluded' for children if there is no birth date (if it guessed the child was living because parents were alive, but there is no birth date for the child.)
(new) On the Book report, Group, Descendant, and Ancestor chart, new option to have it leave off the words 'details excluded'. In other words, it will still exclude data for living people, but just leave it blank and not print the words 'details excluded'

17 aug 2010 ( 6.4.10 )
(OK)
 Rettet en feil hvor en Familie Fotnote som hadde en kilde tilknyttet ikke ble skrevet ut som fotnoet.
(Endret) 
Funksjonen knyttet til å finne en uendelig loop er blitt hurtigere og bedre.
(OK) Rettet et problem hvis et vitne hadde en kilde tilknyttet seg og du flyttet kilden opp eller ned i listen.
(NY) På Bokrapporter og Familieark er det kommet en ny funksjon. Hvis du trykker <Shift>+<F9> vil du få frem et valg om å skrive ut et blank bildefil picturemissing.jpg for alle personer som ikke har bilde. Dette kan være en ide å benytte hvis du sender en raport til familiemedlemmer og de vil klart merke at her er ikke noe bilde og dette kan påvirke at de sender deg de manglende bildene. Valget lagres ikke og du må ta det frem vor hvor rapport. Har du valgt det og du vil ha det bort, bruk igjen <Shift>+<F9> og du slipper å starte rapporten på nytt.
(Endret) For Anerapport bokformat vil familiebildet brukes derom det ikke er noe individuelt bilde, men tar ikke samme familiebilde for begge partnere. Vil skrive ut individuelt bilde hvis en person har det og så familiebilde for den andre personen hvis denne personen ikke har noe individuelt bilde
(NY) På alle Bokrapportene vil det for alle bilder hvis du har bildetekst sammen med bildet vil dette bli tatt med som tekst under bildet i RTF-rapportene. Den er ikke 100% perfekt, men virket utmerket for korte bildetekster. Det kan være at du ved noen bilder i noen tilfeller må justere den ytre rammen til bildet for at tekstboksen som inneholder bildeteksten til bildet skal være vises komplett. (Mer detaljert beskrivelse vil komme i hjelpefilen)
(fixed) On the Family Group Sheet report, if a Family Note had a Source attached, it was not printing as a footnote.

(changed) On the Utility, Find Infinite Loop, it works faster now for large databases.
(fixed) On the Witness grid, fixed a problem if the witness had a source attached and you move the witness up or down on the list.
(new) New feature on the Book reports and Family Group Sheet report. If you press Shift+F9 it will turn on the option to print the blank picture file picturemissing.jpg for any person that does not have a picture. The idea is that you can send the report to your family and they will notice that you need pictures of certain people and they might send you those pictures.
(changed) Ahnentafel book report. If no individual picture, print family picture, but will not print the same family picture for both husband and wife. Will print individual picture if one has that and print family picture for the other spouse if no individual picture.
(new) On the Book reports, if you are making an RTF file with pictures, there is a new option on the RTF tab to put the picture heading with the pictures. This is not a perfect solution, but it should work for short headings. You may need to enlarge the Text box size in the RTF file after you resize all the pictures. (the Text box is around the picture box.)

19 jun 2010 ( 6.4.9 )
(NY) Noen hadde problemer med å bruke ved søk etter sted. Det er laget en mulighet for i tillegg å bruker 'Skift+F8'.
(Endret)
 Foretatt en endring i Anerapporter
(NY)
 Når man nå bruker på hjelpefilen under GEDCOM 'Import' og 'Export' og for valg av personer er noe endret
(Endret)
 En del av valgene i hjelpefilen for 'Utdrag av database', 'GEDCOM', 'flagge grupper av personer' og 'Palm database'
Får en ved denne versjonen ikke frem hjelpefilen, gi meg direkte en tilbakemelding.
(changed) (for translators) F1 for Gedcom Import and Export to go to different screens now (4340 and 4350 instead of 135)
(new) Can use Shift+F8 on Edit to search location if having trouple with F8.
(changed) Changed Grand Parents to Grandparents in language file for Ahnentafel report.
(new) (for translators) Help screen number 4306 for select people when doing Gedcom export and selecting people.

26 mai 2010 ( 6.4.8 )
(NY) Komprimert Anetre Bokser er en ny rapport
(changed) New translation program is available for the language translators.
(new) New report: Collapsed Ancestor Box Chart.

18 mai 2010 ( 6.4.7 )
(OK) Utbedret en liten feil for 7 generasjoner på 4 ark Antetre hvor det ble vist at foreldre til person 27 ble vist som foreldre til person 25
(fixed) Fixed a bug in the 7 generation 4 page ancestor chart where it showed the parents for person number 27 as parents of number 25.

17 mai 2010 ( 6.4.6 )
(NY) Anetre er nå utvidet til å omfatter 7 generasjoner på 4 ark sammenhengende.
(OK)
 Rettet et problem som noen ganger oppstod ved RTF-bokrapporter hvor det kunne oppstå blanding av Arabiske og romer tall ved sluttnoter
I tillegg vil nå hjelpefilen også inneholde forklar på hvodan skifte mellom Araber og Romer tall.
(Endret)
 Gedcom bruker den produsent bassert Gedcom koden _RUFNAME for German Name, men vil også akseptere å importere den gamle koden _GERN
(Endret)
 Familieslektsbok vil nå kunne skrive ut inntill 40 generasjoner (tidligere grense var 17) ved å bruke nummerering av "Omriss". I tillegg gjentas ikke nummerkodene slik at det er mer oversiktlig.
Kodesystemet for Omriss er forklart i hjelpefilen
(new) New option on the regular ancestor chart for 7 generations on 4 pages .
(fixed) Fixed problem where sometimes the RTF file for a Book report would show Roman Numerals for the Endnotes.
(changed) Gedcom export now uses the custom tag _RUFNAME for German Name, but it can still import the old tag _GERN
(changed) Indented Book report can print up to 40 generations (previous limit was 17) by using smaller indents automatically based on the number printed. Also it does not repeat any of the number patterns now.

26 apr 2010 ( 6.4.5 )
(OK) Utbedret en feil i Rediger ved bruk av Skjermstørrelse på 1440x900 hvor partner ble overskrevet på skjermen.
(fixed) Fixed a problem on Edit screen with spouse name overlapping at 1440 by 900 resolution.

24 apr 2010 ( 6.4.4 )
(NY) Nytt valg under Lister, Hovedkilder for utskrift av kun en kilde
(NY)
 Hvis du har en skjermstørrelse større enn 1440x900 og fontene i Rediger er større enn du ønsker, kan du nede til høyre på skillekort for Hendelser velge Oppsett og deretter Velge 12 points font. Deretter stenger du valget igjen.
(OK)
 Rettet slik at .Wav knyttet til kilder for både Vista og 7 nå fungerer riktig.
(NY)
 Når programmet starter vil Velkomstbilde vise et bilde som du har valgt. Lag et bilde som du døper til BKscreen.jpg og som du legger i mappen for programfilene eller i mappen for dine datafiler (Anbefales). Hvis du har mer enn en datamappe (database) kan du ved å legge bildet sammen med aktuell database få forskjellige "frontbilder" for hver database. Det anbefales at du bruker et bilde som er 640x480 eller mindre eller minst en størrelse som er mindre enn skjermstørrelsen
(Endret)
 Gedcom eksport og import konverterer nå Hebraisk karaktersett til UTF-8
(Endret)
 Programmet gir nå ny retningslinje for å handtre feilmeldingen Error 35
(new) New option on the Lists, Sources screen to print just the one selected source.
(new) If you have a screen size larger than 1440 by 900 and the Edit screen font is larger than you prefer, then at the bottom of the Events tab on Edit pick Options, and then select the option for 12 point font. Then close Edit and open Edit again.
(fixed) Fixed an error if trying to attach a .wav file to a source while using Vista or Windows 7.
(new) When the program starts, the main screen will show a picture of your choice. Make a picture called BKscreen.jpg and put it in the BK program folder or else in your BK data folder. If you have more than one BK data folder, it can show a different picture for each database. It is suggested that you use a picture of size 640 by 480 or at least one that is smaller than your screen size.
(changed) Gedcom export and import can convert Hebrew characters to UTF-8
(changed) The program gives new directions if stat error 35 occurs.

9 apr 2010 ( 6.4.3 )
(Endret) Under Lister / HovedKilde har du mulighet til å skrive ut alle Hovedkildene med ulike tilleggsopplysninger: 1 Navn på oppbevangssted, 2 Arkivplassering/ISBN, 3 Navn på vedlegget (Bilde/Internettlink som er knyttet til kilden).
(Endret)
 Kun for test (eller lek) kan du høyreklikke på knappen nederstnede til høyre på skillekort for Barn under Rediger for å endre gargene på kappen og bakgrunnen. Foreløpig er det kun to alternativer. Dette kan bli del av en ny funksjon i fremtiden for å endre fargene på knappene under bl.a. for å tilpasse fargene til ditt ønske.
()
 Noen har rapportert at store skjermfonter på Rediger for skjermstørrelser på 1440x900 er for store. Hvis de er for store, kan du skifte til en annen skrifttype. Gå til Hovedbildet av BK og velg Fil, Oppsett av BK, skillekort Rediger vindu. Nederste valget endres og settes til "Arial Narrow". Lagre og steng valget.
(changed) On List, Sources, Print sources, new options to print 1. Repository name 2. Call number 3. names of file attachments (pictures or web links.)
(changed) Just for testing (or for fun) you can Right click a button at the bottom of the Children tab on the Edit screen to change the button colors for that tab. There are four color choices. There may be a new option in the future to change all the button colors on the Edit screen to colors of your choice.
() Some people have reported that the larger screen font on Edit for screen size 1440 by 900 is too bold. If it looks too bold for you, you can change to a different font name. Go to the main BK screen and pick File, Options, Edit Screen. Change the bottom option and set it to 'Arial Narrow' and then pick File, Save and Close.

1 apr 2010 ( 6.4.2 )
(Endret) Større skriftstørrelse i Rediger for oppløsning 1440x900 eller større.
(Endret)
 På Rediger ved oppløsning 1024x768 eller større vil knapper for Legg til barn, legg til søsken og Legg til foreldre
(changed) Larger font on Edit for high resolution 1440 by 900 or larger.
(changed) On Edit screen for resolution 1024 by 768 or larger it will now show both 'add sibling' and 'add parents' buttons.

13 mar 2010 ( 6.4.1 )
(OK) Utbedret en feil i Slektsbok for generasjoner som oppstod når man gjorde tre forskjellige endringer på en sepsiell måte. Feil fornavn ble skrevet ut på en etterkommer før dødsdato hvis du ville skrive kun 'Basis hendelser' og du hadde valgt oppsett for å skrive ut 'alternative navn', og du hadde slått av valget for å skrive 'adskilfte avsnitt' for partene. Denne situasjonen oppstod i Januarrettelsen
Det er kommet ny dansk manual tilpasset versjon 6.4.
(fixed)Fixed a bug on the Register Book report which only happened if three things were set a certain way. It would print the wrong first name of the descendant before the death date if you were printing only Basic events, and you had the option turned on to print Alternate names, and you had the option turned off to print separate paragraphs for husband and wife. This bug started happening in January.

11 mar 2010 ( 6.4.0 )
BK 6.4.0 følger etter versjon 6.3.41 og inneholder alle tidligere endringer.
(Endret)
 Anerapport Bokformat hadde en begrensning i å sette høye nok anenummer på barn når man tok med mange generasjoner. Det var en begrensning til 5 siffere. Den er nå utvidet til 9 siffer foran barna.
BK 6.4.0 is the next version after 6.3.41 and it has all the changes made since 6.3 first came out.
(changed) On the Ahnentafel Book report, if you have the option turned on to also print children of the ancestors, there was a limit of 5 digits for the number before the child name, but that has been changed to 9 digits now.

Annen Informasjon

Oppdateringer hos produsenten

Testen av versjon 6.2.10 utført av DisNorge, men disse punktene er oppdatert.

Finner du feil i programmet, send melding direkte til John Steed og ta med versjonsnummer for det programmet som brukes. Velg Help, About BK for å se versjonsnummer som f.eks. 6.0.48.
Send gjerne en kopi av meldingen til Otto Jørgensen.

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor