BK 6.1

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK  BK6.0   BK6.1   BK6.2   BK6.3   BK6.4   BK6.5   BK6.6 

**-***-2005 ( 6.1.40 )
(OK) Rettet en feil knyttet til tilføyelse av kilde. Hvis du la til en kilde og kun dato eller sted, ville neste kilde du la til, få feilaktig opplysninger
(Endret)
Valget "List, Kilder, Vis alle bom kilden er knyttet til" valgte feil rapport hvis du hadde forhandsvisning og valgte Fil, Skriv ut.
Nå er valget "Velg fil, Skriv ut aktuell side".
(fixed)If you added a source and set the Scope to Date only or Location only, the next source you added would have the same scope also.
(changed) On the report List, Sources, show everyone this source is attached to, when the Preview was showing, if you picked File, Print it would print the wrong report. Now it says to pick File, Print Current Page instead.

02-APR-2005 ( 6.1.39 )
(OK) Rettet en feil som under enkelte omstendigheter, gjorde at Slektsbok og Anerapport i bokformat sa "barn" istedet for "barn med.... "
(OK)
 Når du laget en RTF-fil for Slektsbok, og du har satt valget i Indeksen til å kun ha fødselsdato (etter navn i RTF-indeksen) ble noen ganger ikke fødestedet vist for ektefelle i rapporten.
(OK)
 Antall etterkommerrapporten føyet av og til en generasjon 98 til rapporten hvor dette ikke skulle skje.
(OK)
 GEDCOM eksporten kunne noen ganger legge til et ekstra mellomrom før komme når en skrev navn som "John Smith, jr:"
(OK)
 Hvis du hadde papirstørrelsen satt til "Legal" og du hadde forhandsvisning av en rapport, kunne det noen ganger bli ståenede som "Letter" størrelse på forhandsvisningen.
(fixed) Fixed a problem where under certain conditions, the Register Book or Ahnentafel Book report might say "children" instead of "children by ..."
(fixed) When making an RTF output file for the Register Book, if the option was set for Born date only (after the name in the RTF index) it would sometimes not show the birth location for the spouse in the report.
(fixed) The Count of Descendants report would sometimes add a generation 98 when there should not be one.
(fixed) The Gedcom Export would sometimes put an extra space before a comma when writing a name like John Smith, Jr.
(fixed) If you had the printer paper size set to Legal and you did a Preview of a report, it would sometimes remain as Letter size paper on the Preview screen.

24-MAR-2005 ( 6.1.38 )
(OK) Hvis du skrev ut Familieark med bilder, og familien har kun en foreldrepart, kunne av og til feil bilde bli valgt for et av barna.
(OK)
 Hvis du skrev ut Familieark med valget satt til "nye hendelser" og et par hadde hendelsen "ikke gift" skrev rapporten "Seremoni N" på den måten du forventet, kun hvis du valgte "grunnhendelsene". Nå skal det skrives ut "ikke gift".
(OK)
 I Rediger, hvis du sortere barn etter dato (valg under "Oppsett av BK"), ble barn feilaktig lagt på toppen hvis datoen begynte med __ (underscore) som i "__ mai 1954".
(fixed) If printing a Group sheet with pictures, and the family had only one parent, it would sometimes print the wrong picture for one of the children.
(fixed) If printing a Group sheet with the option set for the "new events" and if a couple had the "not married" event, it was printing "Ceremony N" the way it would if you were printing only "Basic Events" so now it prints "not married"
(fixed) On the Edit screen, if you were sorting children by date, it would incorrectly put a child at the top if the birth date had a day of __ as in: __ May 1954

8-MAR-2005 ( 6.1.37 )
(OK) 08 March 2005. Hvis du skrev ut Slektsbok for generasjoner for kun Menn eller Kvinner, kunne du få feilmelding "Error 6 overflow"
(OK)
 08 March 2005. Rettet en "Error 340" som oppstod hvis en brukte datokonvertering hvor det nye datovalget var små bokstaver og 0 foran datoer som var lavere enn 10
(Endret)
 Rapportene vil nå skrive ut hendelsene/beskrivelsene i den rekkefølge de fremkommer i Redigeringsbildet innenfor hver enkelt person. (Det er fortsatt skille mellom personlige hendelser og felles hendelser) Tidligere ble først skrevet ut "hendelser med steder" fulgt av andre "Beskrivende Hendelser" (ting som er beskrivende) skrevet ut. Dette ordner også opp i et forhold hvor det var 2 eller flere "Beskrivende hendelser" med tilhørende vitner
(OK)
 Hvis du prøvde å skrive ut slektsbok for generasjoner og valgene var satt til å ekskludere levende personer, kunne det hvis en person hadde 2 eller flere ektefeller, skje at data for den 2. ektefellen ikke ble skrevet ut selv om denne ektefellen ikke levde.
(OK)
 Når du brukte en av de to nye dato valgene (små bokstaver med foranliggende 0 eller store bokstaver uten ledende 0 oppstod det en feilmelding nå du prøvde å å bruke datokonverterings rutinen
(NY)
 Readme6.doc er nå laget om til Readme6.rtf da Wordpad i WinXp ikke er i stand til å åpne en Doc fil fra Windows 98.
(fixed) 08 March 2005. If printing a Register Book report of Only male or Only female, it would cause error 6 overflow.
(fixed) 08 March 2005. Fixed an error 340 that happened on the Convert Date routine if you were using the new date options for lowercase dates and 0 before days less than 10.
(changed) The Book reports will print the events in the same order as they appear on the Edit screen now. Before it was printing all the Events (things with locations) followed by all the Others (things with descriptions). This also fixes a problem if there were 2 or more Other events with Witnesses.
(fixed) If printing a Register Book report and option was set to exclude data for living, then if a person had 2 or more spouses, sometimes the data for the second spouse was not printing even if that spouse was not living.
(fixed) If you were using one of the two new date options (lower case with leading 0 or upper case without leading 0) then an error was happening if you tried to run the Convert Date routine.
(new) The Readme6.doc file is now a Readme6.rtf file because Wordpad in Win XP can not open a doc file from Windows 98.

18-FEB-2005 Fra John Steed på den internasjonale postlisten om Folk som foretrekker BK5 for Windows fremfor BK6 for Windows
From John Steed on the international postlist about People that prefer BK5 for Windows to BK6 for Windows

11-FEB-2005 ( 6.1.36 )
(OK) Førstegangsbrukere av BK fikk ved utskrift av familieark angitt at alle nye hendelser skulle skrives ut, men rapporten skrev kun ut med de grunnleggende hendelsene (om en ikke først klikket valget for grunnleggende hendelser og deretter gikk tilbake til alle hendelser)
(fixed) First time users of BK6 were shown on the Group sheets that it would print all new events, but it was only printing Basic events (unless they clicked the button for Basic event, and then back to New Events.)

21-JAN-2005 ( 6.1.35 fortsatt )
07-Feb-2005 Det er laget nye språkfiler for Norsk, Dansk, Tysk, Europeisk Fransk og Hollandsk
21-Jan-2005
 Hvis du har valgt under Oppsett av programmet til å ta sikkerhetskopi av dine data når du avslutter BK, er det nå tre valg for Sikkerhetskopi; StoppAvbryt eller Ikke stopp.
21-Jan-2005
 Hvis du skrev ut en Anerapport med søsken, viste den ikke riktig informasjon om ektefelle hvis det var en (ikke registrert) ektefelle
07-Feb-2005 uploaded new language translations for Norwegian, Danish, German, French European, Dutch
21-Jan-2005 If you have the option set to ask if you want a Backup when you stop BK then it now has 3 options of Backup, Stop, or Cancel and not stop.
21-Jan-2005 If you were printing an Ahnentafel report with siblings, it was not showing the correct information for spouse name if there was a "not entered" spouse.

05-JAN-2005 ( 6.1.35 )
(Endret) Hvis du importerer en GEDCOMfil som har en feilaktig 1 karakterslinje fortsetter programmet videre og stopper ikke ved den feilaktige linjen. (sansynlig feil oppstod ved at GEDCOMfilen ble redigert i en tekstbehandler og det ble overført et tegn til en tom linje)
(OK)
 Hvis du tidligere laget en brukerdefinert rapport og brukte kodene 86, 87 eller 87 og du spurte etter Nye hendelser (i Oversikten), og spurte etter Merknader tilknyttet hendelser eller Vitner, ble kun basisopplysninger skrevet ut uten merknadene til Hendelser og ingen Vitner.
(OK)
 Ordnet et problem hvis du hadde over 30 generelle kilder på samme person eller om du hadde mer enn 30 kilder til hver enkel hendelse.
(OK)
 Ordnet en feil knyttet til GEDCOM-export hvor en kilde hadde ugyldig (manglende) referansenummer til Oppbevaringssted. (feilen oppstod ved at vedkommende "strøk" referanse i datafilen)
(changed) If importing a gedcom file that contains an invalid 1 character line, it will continue instead of stopping with an illegal function call error.
(fixed) If doing custom list with field for paragraph 86 87 88 and you ask for New Events (on Register), and ask for Event Note or Witnesses, it was previously only printing Basic events with no Event Notes and no Witnesses
(fixed) Fixed problem if you had over 30 general sources for one person or over 30 sources for one event
(fixed) Fixed a problem on gedcom export if a source had an invalid Repository number

04-DES-2004 ( 6.1.34 )
(Endret) Versjonen av 4. desember 2004 gir flere detaljer omkring et problem som kan oppstå hvis du kjører kvalitetskontroll av databasen og du har et problem ved at to familiebegivenheter prøver å bruke samme hendelseslinje i Rediger.
(Endret)
 Versjonen av 4. desember 2004 ordner opp i et problem ved import av en GEDCOMfil levert fra TMG og som inneholdt et billednavn
Resten av endringene i 6.1.34 nedenfor var også del av oppdateringene pr. 20. november 2004.
(OK)
 Oppdateringen av 16. november hadde en feil i beregning av slektskapsforhold når du valgte forhandsvisning eller skriv ut. Denne versjonen som nå ligger tilgjengelig har utbedret denne feilen. Hvis du velger Hjelp / om BK fra Hovedmenyen og har 16 Nov 2004 eller tidligere vil du trenge denne oppdateringen.
(NY)
 Valg til å skrive ut vitner i Familierapport og Register, Indented, Ahnentafel Book reportene.
(OK)
 Ved kalkulasjon av slektskapsforhold, ville ikke programmet finne slektskapsforholdet om en person hadde over 20 anegenerasjoner
(NY)
 Hvis du nå fører tilbake en database fra en backup-CD, vil den samtidig foreta endring av filattributtene slik at "Read-only" fjernes og databasen skal da være tilgjengelig for bruk.
(OK)
 I ordsøk, vilkårlige felt ble det av og til ikke treff, med hendelses merkenad, hvis det var et treff på første tegnet i merknaden
(Endret)
 Standard valget inkluderer nå nye hendelser, og ikke bare basis hendelsene nå du første gang går til Familerapport og Bokrapporter
(Endret)
 I GEDCOM eksport og import bruker også nå BK den produserte tagen 1 _MSTAT Partners for ugifte partnere for å være kompartibel med FTM
(OK)
 Hvis du tilførte en Generell kilde til en nye person, ble det ikke angitt Har generell kilde hvis du tidligere foretok et søk på steder rett før.
(changed) The 04 Dec 2004 update gives more details about how to fix a problem, if you run Quality Check and happen to have the problem of two family events trying to use the same line on the Edit screen.
(changed) The 04 Dec 2004 update fixes a problem when importing a gedcom file made by TMG program that contains picture names.
The rest of the 6.1.34 changes below were also in the 20 Nov 2004 version.
(fixed) The 16 Nov 2004 update had a bug in the Compute Relationship routine when you picked Preview or Print. This 20 Nov 2004 update fixes that problem. If you pick Help, About BK and have the 16 Nov 2004 version, then you would need this update.
(new) Option to print Witnesses on the Group sheet, and Register, Indented, Ahnentafel Book reports.
(fixed) On the Compute Relationship routine, sometimes if a person had over 20 generations of ancestors, it would not find a close relationship.
(new) When you Restore a database from a backup CD it will turn off the Read Only file attribute for the files.
(fixed) On Word Search, Any Field, it would sometimes not match an Event Note if the match was the first character in the note.
(changed) The default is for the new events, and not just basic events when you first go to the Group sheet or Book report screens.
(changed) On gedcom export and import BK now also uses the tag "1 _MSTAT Partners" for unmarried Partners to be FTM compatible.
(fixed) If adding general source to new person, it did not say "has general source" if you did a location search previously.

04-okt-2004 ( 6.1.33 )
(OK) I Gedcom-exporten er tilbakeført _NMR for par som ikke er gift.
(Endret)
 Beregning av slektskapsforhold behandler 16.000 aner og 60 generasjoner i stedet for tidligere kun 8.000 aner
(Endret)
 Komprimert anetre viser nå 10.000 aner mot tidligere 5.000
(Endret)
 Når du klikker på M kolonnen til merknad for en hendelse, vil du nå ha samme bakgrunnsfarge som Notater/Biografi
(OK)
 Ordnet opp i et problem ved eksport av vitner i databaser med over 50.000 individer
(OK)
 Hvis en har valgt Norsk ble det vist S i stedet for K for Kilder i Skillekort for Vitner
(fixed) On gedcom export, if a couple has the Not Married event, it will now export the _NMR tag
(changed) When using the Compute Relationship routine, it can now search up to 16000 ancestors instead of 8000 and 60 generations
(changed) The Collapsed Ancestor chart can now show up to 10000 ancestors instead of 5000
(changed) When you click the N column to go to Event Notes, it will use the same background color that you set on the regular Notes option.
(fixed) Fixed a problem if exporting Witnesses on a database with over 50,000 people
(fixed) The foreign language translations were showing S instead of the correct letter for Source on the Witnesses grid

17-aug-2004 ( 6.1.32 )
(OK) På nummerisk eller alfabetisk liste og ved bruk av felt 99 "alle ektefeller", kunne tabulateringen av kolonnene ble feil for "brukerdefinerte hendelser"
(OK)
 På bokrapporter, når en laget RTF-fil, og født og død i indeksen, og ekskluderte data for levende personer, ble allikevel en fødselsmerknad skrivet ut etter ektefellen.
(OK)
 Ordene "Har familie kilde" ble ikke slettet og ble ikke vist på nytt når en skiftet ektefelle.
(Endret)
 Hvis du hadde en intern tekstfil med over 22 000 tegn vil det når når data lagres lagre resten som en merknad til "Clipboard". Anbefaler at man heller lager flere små og handterbare filer. Husk at man kan legge til kilder til tekstfilene og dette gjør dokumentasjonen betydelig bedre.
(OK)
 Ved GEDCOM-export, kunne det hvis en merknad kun hadde CR uten LF oppstå en feilmelding "error 5 illegal Function Call"
(fixed) On numeric or alphabetical list, if used field 99 all spouses, the spacing of columns could be wrong for "custom events"
(fixed) On Book report, if making RTF file, and born and died in index, and excluding data for living people, a born location was printing after spouse
(fixed) The words "has family source" were not erased and not redisplayed if changing spouses
(changed) If adding to an internal note, and you type over 22,000 characters, when it saves, it will save the rest of the note to the Clipboard
(fixed) Gedcom Export, if a note had only CR without LF, it sometimes caused error 5 Illegal Function Call

18-mai-2004 ( 6.1.31 )
(OK) Feltene "ikke gift", "lever ikke", "Barnløst forhold" ble ikke skrevet ut hvis det ikke var notert flere opplysninger knyttet til feltet.
(OK)
 Rettet en feil knyttet til "overflow" som noen ganger oppstod ved listing av "Personer uten familie - liste"
(OK)
 Rettet et problem som oppstod noen ganger ved konvertering fra BK5 til BK6 og dersom det var en J i feltet for ekteskap i BK5 og feltet i tillegg hadde en kilde (Norge).
(fixed) The fields "never married" "not living" "no children" were not printing on Book reports if they were blank
(fixed) Fixed an "overflow" error that happened sometimes when making an Unconnected people list.
(fixed) Fixed a problem that happened sometimes if doing a Convert from BK5 to BK6 and there was a J in the Ceremony field and that field had a source. (Norwegian)

01-mai-2004 ( 6.1.30 )
(OK) Rettet en feil som oppstod i GEDCOM-exporten i forrige versjon.
(NY)
 På fødselsdag/bryllupsrapporten kan en få frem år i stedet for alder.
(NY)
 Det er to nye valg for dato til månedsnavn ved at man for dagnummer mindre enn 10 kan ta med en ledende 0 eller ikke.
(OK)
 On custom list, if field number 301 or higher, it caused error 9 subscript out of range (if over 13 custom events)
(OK)
 Hvis du bruke spansk versjon av WinXP så skal nå sikkerhetsrutinen fungere riktig.
(fixed) Fixed a problem with notes in Gedcom Export that was only in the April 16 2004 version.
(new) option on birthday/anniversary list for Year instead of Age.
(new) 2 new Options for dates with lower case month with 0 or upper case without 0.
(fixed) On custom list, if field number 301 or higher, it caused error 9 subscript out of range (if over 13 custom events)
(fixed) If using the Spanish version of Win XP the backup should work correctly now.

30-apr-2004 ( 6.1.29 )
(NY) Familierapporten inkluderer nå også mulighet for bakgrunn og indeks.
(OK)
 Rettet et problem som av og til oppstod når man hadde "ordsøk" og alfabetisk brukerdefinert rapport med avsnitt. Da kunne det forekomme at RTF-filen ikke ble åpnet i Word.
(NY)
 GEDCOM-eksport og -import inkluderer nå både vitner og kilder til vitner. Det vil imidlertid bli foretatt flere endringer for å forbedre BK's mulighet til å lese vitner som er inkludert i GEDCOM-fil fra andre genealogiske program. (Det er ikke for mye konsistens i andre porgram slik dette nå gjøres for å få en bedret import mot mange ulike program. Ser gjerne at brukerne tester import av GEDCOMfiler fra ulike program.)
(OK)
 Forbedret GEDCOM-import når det leses 6 CONC og 5 CONC og hvor kildeangivelsen er knyttet til en 2 NICK navn.
(OK)
 Forbedret GEDCOM-import - Kildeangivelse så kun etter 5 CONT og ikke 4 CONT når den leste en kildeangivelse i en Generell kilde for en person.
(OK)
 Utbedret en feil som oppstod når en valgte Legg til en person. Programmet slettet ikke har navne kilde og har generell kilde hvis disse kildene var knyttet til forrige person.
(OK)
 Ved forrige nye hjelpemiddel, Global endring av Ref, var det kun mulig å gjøre dette en gang og deretter måte programmet restartes før du igjen kunne benytte funksjonen.
(new) On the Group sheets, when making html files, the background works for Notes and Index also
(fixed) Fixed a problem where sometimes when doing a Word Search Alpha custom report with paragraph, the RTF file would not open in Word.
(new) Gedcom can export and import Witnesses and Witness sources. However, I will be doing more work soon to help BK be able to read Witnesses from other genealogy program gedcom files (there is not a lot of consistency in the way it is done yet)
(fixed) Fix gedcom import reading 6 CONC and 5 CONC when source citation is attached to a 2 NICK name.
(fixed) Fix gedcom import - source citation was only looking for 5 CONT not 4 CONT when reading a source citation for a general source for person.
(fixed) On Edit when click Add individual, it did not delete "has name source" and "has general source" if it was showing from previous person.
(fixed) On the new utility, global ref change, you could only do it one time, then you had to stop the program before running the routine again.

06-mar-2004 ( 6.1.28 )
(NY) Rapporter som hadde valget "begynne med" (sidenummer)har nå i tillegg fått "siste side" (sidenummer).
(NY)
 Bokrapporter har fått et valg som gir alternativ for hvordan Merknad skal presenteres.
(NY)
 Når du nå legger til et vitne, genereres autmatisk en intern tekstfil på personen som forteller at vedkommende er vitne til en eller annen hendelse. Teksten settes automatisk til ikke å bli skrevet ut, men kan endres. Dette gjør at det er lettere å finne igjen "løse personer" og hvorfor de er lagt inn i databasen.
(NY)
 På rapport over kilder, er det nå en ny knapp som viser hvilke personer som er knyttet til en bestemt kilde
(NY)
 Under Fil / Hjelpeprogram er det nå en ny funksjon knyttet til Ref.num og hvor du kan angi hva som skal stå i feltet, bla. er det mulighet å opprette et nytt Ref.num hvor en skriver inn BK_koden. (Kan f.eks. være hensiktsmessig i GEDCOM hvor man angir sin BK_kode). Området er ikke oversatt eller beskrevet i hjelpefilen.
Tar gjerne i mot gode forslag til utøket utnyttelse av feltet.
(OK)
 Rettet en feil i Bokrapportene, hvis et stedsnavn ble avsluttet med et mellomrom og hadde tilknyttet en kilde.
(OK)
 Rettet en feil som av og til oppstod ved utskrift av personer, med navn som var lengre enn 30 bokstaver og hvor etternavnet ikke kom med (dvs. de bokstavene som var over 30 bokstaver)
(OK)
 Rettet en feil som av og til kunne oppstå i tilknytting til familierapport i HTML-format hvis den ene ektefellen var ukjent. Det kunne da hende at programmet løste seg.
(Endret)
 Endret visning av andre tegnsett (f.eks. russisk) slik at det nå er riktig i Notater og Merknader. Forholdet gjelder kun Windows XP.
(new) On reports that have a "Start With" page option, there is now a "Stop At" page option. (Note to translators, this is line 1348 in workfile)
(new) There is a new option on the Book reports to show the Event Notes directly after the event instead of only as a footnote.
(new) Now when you add a person as a Witness, it will add a Note to the Witness to show what event that witness is attached to. This will help if you find someone in your database that is not connected to anyone else and do not remember why that person is in the database.
(new) On the List, Sources screen, there is a new button to show every person a certain source is attached to.
(new) Under File, Utilities, there is a new routine for Ref Num global change. This includes the option to move the BK number to either the Ref Num field or to the Description event (in case you are making a gedcom file and want the BK number to be shown somewhere in another program.)
(fixed) On the Book reports, if location ended with period, and had source attached, sometimes it would put a space before source superscipt number.
(fixed) Sometimes printing the last name first in the Custom List report did not show the last name if the name was over 30 characters long and the Last Name field was used (for a multi-part last name.)
(fixed) Sometimes on the HTML Group Sheets, the link to Other Spouse was wrong if the other spouse was "not entered"
(changed) On Windows XP computers, the Notes box could not show Czech characters correctly. That is fixed now, but only on the Notes tab and not on the Event Notes screen yet.

14-feb-2004 ( 6.1.27 )
(Endret) I rapporter hvor det er satt av plass for hendelser, vil borgelige og religiøse giftemål likestilles med vanlige giftemål med hensyn til presentasjon.
(Endret)
 I de alfabetiske og nummeriske visninger vil du ved å dobbeltklikke på navn, gå til Rediger for redigering av personen og returnere til listen når du stenger Rediger.
(NY)
 Notater knyttet til familie inkluderes i Familieark
(NY)
 Hvis du har Merknad til bilder blir nå disse Merknadene eksportert og importert via GEDCOM
(NY)
 Skriver kilder til personen som barn av foreldre i FamiliearkSlektsbok for generasjoner og Familieslektsbok (dette er kilden som vises på skillekort for barn i Rediger)
(NY)
 Skriver nå Kilder og Merknad for alternative navn i gruppe og bokrapporter
(NY)
 Setter språk i RTF-filen slik at stavekontroll i Words velger riktig ordliste.
(OK)
 "Se generasjon X" var borte fra Sammenfallende anerapport, men er nå tilbake igjen.
(changed) On the report for places with events, it will also show civil marriage and religious marriage along with regular marriage
(changed) On List, alpha display or numeric display if you double click a name to go to Edit, it now returns to the list screen when you close Edit
(new) It prints family notes on Group Sheets
(new) If you have Notes attached to Pictures, those notes are exported to gedcom and imported from gedcom.
(new) Prints source that person is a Child of parents on Group, and Register and Indented reports (that is the source that shows on the Children grid on the Edit screen)
(new) Prints source and notes for alternate names on group and book reports
(new) Sets the language for RTF files so that spell check in Word loads correct dictionary
(fixed) Collapsed ancestor was not saying "see generation x" if you asked for no duplicate cousins

25-jan-2004 ( 6.1.26 )
(NY) GEDCOM-eksport er nå endret slik at du kan velge enkeltpersoner, grener eller ulike kombinasjoner av personer og grener. Dette kommer i tillegg til at man selvfølgelig også kan lage GEDCOM av hele databasen. Skal man dele data med andre som bruker BK, så benytter man selvfølgelig Utdrag av database og ikke GEDCOM (som er mer beregnet til brukere av andre program).
(Endret)
 På skjermbildet for billedsammendrag er det nå "knapper" for flere (bilder) og "avbryt" i stedet for popopp-vindu.
(OK)
 Rettet feil "device unavailable" i grupperapport hvis drev C ikke var tilgjengelig på PC-en
(Endret)
 Ved produksjon av RTF, utelates "\fcharset0" hvis du bruker ikke-vestlig fonter f.eks. polsk eller tjekkisk.
(NY)
 6 og 7 generasjon anekart er tilgjengelig ved valg av Oppsett fra Menylinjen i anekartet. Passer til stor papirutskrifter eller ved bruk av små fonter (4 point)
(Endret)
 Valget "Ref.nr" i anekartet er nå tilgjengelig og blir også lagret under "lagre Oppsett"
(new) On Gedcom Export you can pick which people to include in the gedcom (instead of everyone)
(changed) On the Picture Summary for pictures attached to people, it now has buttons for More and Cancel instead of a pop-up window
(fixed) Fix 'device unavailable' error on Group Sheet if no C drive available on your computer.
(changed) When making RTF file, it leaves out \fcharset0 if using non-western script like Polish or Czech
(new) 7 generation ancestor chart (pick Options from top menu on ancestor chart). This option is either for large paper or very small printer fonts (4 point)
(changed) The option for ref num on ancestor chart is visible now and saves if you pick Save Option.

17-jan-2004 ( 6.1.25 )
(OK) Utskrift fra Familieark hadde et problem ved at Merknader til hendelser for barn ikke ble skrevet ut om du ikke samtidig også valgte å skrive ut kilder.
(Endret)
 Beskrivelsen for hvordan kombinere bilder istedet for å linke bilder og endre størrelsen på alle bilder. (Beskrivelsen vil følge med programmet ved neste oppdatering.)
(Endret)
 Endret konvertering av datofeltene og sti for bilder til ANSEL nå en lager GEDCOM.
(Endret)
 Endret bruken av utenlandske språk når du bruker ikke-engelsk scriptfornt i Rediger, slik at dette blirkorrekt under Skillekort for Navn.
(fixed) On Group sheet report if you picked All for children it would not print Event Notes for children, unless you also were also printing Sources.
(changed) Word RTF picture instructions about how to combine pictures instead of link pictures and change size of all pictures. (thanks Otto)
(changed) Convert date fields and picture path to Ansel when making gedcom file.
(changed) If you are using a foreign language and using a non-Western script font, the Edit screen shows the correct script on Names tab.

03-jan-2004 ( 6.1.24 )
(NY) Tidligere var det slik at vitner ble inkludert i søk under Personer uten familie - liste". Vitner kan nå velges bort i utlistingen.
(NY)
 Ny hjelpefunksjon ved at en globalt kan endre preposisjoner for et sted. Funksjonen er tilgjengelig under Fil / Hjelpeprogram / Globalt søk og erstatt. Bruk også F1
(Endret)
 Det gis større arbeidsflate hvis man setter presentasjonsvisning til 1024x768 i skjermvisning.
(Endret)
 GEDCOM - gir ikke lengre error =75 hvis filene bkparam.dta og Submittr.BK er Read-only.
(Endret)
 Engelsk hjelpefil inneholder mer informasjon om bruke an bilder og hvor bruke funksjoner som "skriv ut hvor" og billed størrelse. Informasjonen innarbeides også i norsk hjelpefil, slik at bruk av F1 til alle skjermbilder er å anbefale
(OK)
 ordnet en feil hvis du brukte en fødselsdagrapport fro hele databasen og tidligere inkluderte den paret, selv om ektemann var i livet og hustruen var død.
(OK)
 Rettet en feil i Familieark hvis bildet var nær bunn av siden og personen hadde en mengde med hendelser. Da kunne det komme en side med noen få hendelser, men så et nytt ark som fortsettelsen.
(new) On the "unconnected people" display you can have it not include people that are witnesses to an event.
(new) New Utility to globally change prepositions for a location in events. For example, you can change IN to FROM for a certain location.
(changed) Edit shows longer fields if display is 1024 by 768 screen size.
(changed) Gedcom - does not give error 75 if the file bkparam.dta is read only or the file Submittr.BK is read only.
(changed) In help file, put more information about attaching pictures, and using the "print where" column and the "size" column for pictures.
(fixed) Fixed problem where if you did an anniversary report for Entire database, it would include couple if husband alive, but wife had died.
(fixed) Fixed a problem on Group sheets with Pictures if the picture was near the bottom of the page, and the person had a lot of events, it would sometimes start a new page with a few events, then start another new page.

25-nov-2003 ( 6.1.23 )
(Endret) Slektsskapskalkulatoren søker nå igjennom 8000 aner istedet for 4000 som tidligere.
(Endret)
 Nye språkfiler for Tysk, Norsk og Dansk er inkludert (det vil fortsatt stå igjen noe engelsk enkelte steder, men dette rettes fortløpende.
(OK)
 Tittel-linjen i "italic" under kilder viste periodisk feil størrelse under kjøring av RTF og Word/WP.
(OK)
 Rettet en feil som av og til oppsto hvis du laget Familiearket for en enkelt familie i HTML og det var flere ektefeller samt at du bad om Merknader til hendelsene.
(changed) Changed the relationship calculator to search 8000 ancestors instead of 4000 ancestors.
(changed) New language translations for German, Norwegian, and Danish.
(fixed) Fixed a problem where sometimes the italic title of a source was the wrong font size when making an RTF file
(fixed) Fixed an error that happened sometimes when making HTML group sheets for only one family if there were multiple spouses and you asked for Event Notes also

10-nov-2003 ( 6.1.22 )
(OK) Ordnet en formateringsfeil ved utskrift av Anerapport med søsken og bilder.
(NY)
 I Anetre kunne det oppstå problemer med å velge store arkstørrelser. Hvis så oppstår, trykk Alt+F5 og velg aktuell størrelse for papiret før utskrift.
(OK)
 Ordnet en feil som kunne oppstå i Familiearket til HTML (Web) hvis kun rapport av en familie.
(fixed) Fixed some formatting problems when printing Ahnentafel Book with siblings and with pictures.
(new) On the Tree chart, if you have trouble selecting a larger paper size, press ALT+F5 and pick size of paper just before printing.
(fixed) Fixed a problem where sometimes when making Group sheet to HTML file an error occurred if only doing one family.

30-okt-2003 ( 6.1.21 )
(OK) Noen ganger virket ikke sikkerhetsrutinen til CD for XP-brukere helt tilfredstillende. XP-brukere skal derfor bruke denne versjon eller nyere programversjon om de vil bruke sikkerhetskopi til CD.
(fixed) Sometimes the option to backup to CD for XP users was not working correctly. XP users should use this version if they want to backup to CD.

27-okt-2003 ( 6.1.20 )
(OK) Det er nå valg om du ønsker å skrive ut opplysninger om skilsmisse, selv om dato mangler. "Lagre Oppsett" innkluderer også dette valget.
(OK)
 Rettet feil ved at feltet "Dødsårsak" ikke benyttet ANSEL under GEDCOM.
(Endret)
 Hvis du tar en sikkerhetskopi av en database på mer enn 20000 navn, er standardvalget nå ikke å inkludere eksterne tekstfilene. Årsaken er at hvis en person bruker en kjempestor database som ikke har eksterne tekstfiler, vil datarutinen bruke unødig tid til å søke etter eksterne tekstfiler som ikke finnes. Hvis databasen er over 20000 og har eksterne tekstfiler, gjør derfor et bevisst valg for å ta med de eksterne tekstfilene før du starter sikkerhetsrutinen.
(Endret)
 Hvis du lager Rapporter med eller uten bilder som RTF-fil er det to valg under "skillekortet RTF"; Et er aktuelt for å ha linkede bilder og et er aktuelt hvis en ønsker tekstboks med samme størrelset som bildet med et navn for bildet.
Etter at rutinen har lastet RTF-filen til Word eller Word Perfect, skal filene først lagres som .DOC eller .WPD fil før du fortsetter med arbeidet.
Se forøvrig i hjelpefilen under RTF for nærmere forklaring og hvordan dette kan automatiseres.
(OK)
 Foretatt noen forbedringer knyttet til at bokstaven K(iklde) vises riktig i Kilde kolonnen første gang kilde registreres.
(Endret)
 Det er foretatt en endring i hjelpedelen for Sikkerhetskopi til CD når en bruker WinXP i dansk språkdrakt. Hvordan er det for de øvrige nordiske språk?
(fixed) The new option to show the divorce option even if blank is now saved if you pick Save Options.
(fixed) The "cause of death" field did not use Ansel characters in Gedcom.
(changed) If you are doing a Backup of over 20000 names, the default now is to not also backup external note files. This is because if a person is using a huge database like the "Grandma 4" database that has no external note files, the backup routine spent a lot of unnecessary time searching for note files. If your database is over 20,000 names and it does have external note files, then turn that option back on before doing the backup.
(changed) When making an RTF file with pictures, there are now 2 options on the RTF tab. One is to have the actual picture linked and the other option is to have a text box the size of the picture with the name of the picture there. After you load the RTF file into Word or Word Perfect, you should first save the file as a .DOC file or .WPD file and then continue working on the file.
(fixed) Made some more changes to help the S show up in the Source column the first time a source is added.
(changed) Made a change to help the Backup to CD when using Win XP for the Danish language.

09-okt-2003 ( 6.1.19 )
(NY) Inkluderer merknader til hendelser i Familieark.
(NY)
 Viser nå informasjon om religiøst og borgerlig ekteskap for barn i Familieark hvis du benytter komprimert versjon.
(NY)
 Lagt til valg om å skrive ut informasjon om skilt, selv om det ikke angis dato for hendelsen.
(OK)
 Et "Overflow" problem Familieark kunne oppstå hvis det var en meget stor ekstern tekstfil når man ønsket HTML utskrift.
(OK)
 Noen ganger vil en ny funksjonalitet (som utskrift av barn i en anerapport) kunne forårsake en ny feil. Nå er det fikset en feil som viser "subscript out of range" som kunne forkomme når du valgte oppsett for Barn og valgte til å vise hvilken ektefelle som var foreldre til hvilke barn og samtidig utelater opplysninger om levende personer.
(NY)
 Ved utskrift av en bokrapport og hvis teksten i meknader eller notat slutter med ! eller ?, vil ikke det lenger legges til punktum.
(NY)
 Hvis du lager et RTF-format av en bokrapport og du spørr etter bilde vil den legge ut navnet til hvert bilde i skult tekst. Du kan vise denne teksten i din tekstbehandler, kopiere og lime inn billednavnet når du velger "Sett inn / Bilde". << Dette er en test versjon til å gjøre dette. Se etter bedre løsninger i fremtidige versjoner. >>
(new) Includes Event Notes in Group HTML files.
(new) Shows Religious or Civil marriage information for Children on Group sheet when printing the compressed option.
(new) Option to have Divorce event print even when blank on Book reports.
(fixed) Fix Overflow problem on Group sheets if there were long external text files when making HTML output.
(fixed) Sometimes a new feature (like printing children on the Ahnentafel Book) will cause a new bug, and I have fixed the "subscript out of range" error that happened if you picked the option for Children AND the option to show which spouse was the parent AND asked to exclude data for living people.
(new) When printing a Book report, if the note ends with ! or ? then it will not put a period after it.
(new) When exporting a Book report to RTF format, if you ask for Pictures, it will put the name of each picture in Hidden Text so you can View the hidden text in your word processor, then copy and paste the picture names when you Insert pictures. This is a test way of doing it, and look for a better solution in future versions.

31-aug-2003 ( 6.1.18 )
(NY) Når du nå ser på oversikten over eksisterende hovedkilder, vil det fremkomme opplysninger om hvilke deler av kilden du har angitt skal skrives ut (dette er mulig uten at du åpner selve kilden for å se hvilke valg du har foretatt).
(OK)
 Hvis du utelot opplysninger om levende personer i Familiearket ble heller ikke navnet for foreldre til øvrige ektefeller vist.
(OK)
 Hvis du i bokrapporter og med par- eller oddetalls sidegenerering, og også slo av sidenummerering for indeks, forble sidenummer avslått, hvis du senere valgte utskrift med par- eller oddetall.
(OK)
 Under Gedcom import og hvis en hendelse hadde en 2 NOTE som deretter ble etterfulgt av en 2 CONT linje og hvor det i tillegg var en 2 SOUR linje, ble kilden importert uriktig.
(new) When viewing the list of existing master sources, it will show a check box for the parts of the source so you can see which parts are set for printing (without having to open the source screen to view the check boxes.)
(fixed) On Group sheet, if excluding data for living people, it was not showing parent names for second spouse.
(fixed) On Book reports, if doing Odd or Even pages only, and then if you turned off page numbers for the index, the page numbers stayed off for the next set of Odd or Even pages.
(fixed) If doing a Gedcom import, and if an event had a 2 NOTE followed by a 2 CONT line and then there was a 2 SOUR line, the source was not importing correctly.

14-aug-2003 ( 6.1.17 )
(NY) Du kan nå for Familieark også velge om du vil lagre filen i formatet .HTML eller .HTM
(NY)
 Under merknad til en hendelse vises på skjermen også navnet til den person som hendelsen skal knyttes til.
(OK)
 Ved tidligere utskrift av merknader til hendelser, og hvis merknaden besto av mange små linjer i en intern tekstfil, ble det ikke kontrollert om alle linjene ble tatt med og i noen tilfeller kunne dette skje.
(new) When creating HTML files for Group sheets, there is an option for extention .HTML not just .HTM
(new) On the Event Note screen, it will show the person name also.
(fixed) When printing Event Notes, if there were several short lines in an internal textfile, it was not checking for bottom of page and not doing form feed.

06-jun-2003 ( 6.1.16 )
(OK) I bokrapporter, hvor man hadde det nye valget med dato i indeksen/registeret når du laget RTF-fil kunne det noen ganger fremkomme at "born bp." ble skrevet før selve dåpsdatoen for et barn. Problemet oppstod når samtlige tre forhold var tilstede samtidig; 1. dato i indeksen; 2. lage en RTF-fil; 3. barnet hadde ingen fødselsdato, men hadde en dåpsdato.
(OK)
 Hvis det er meknader til i HTML Familieark som skal lages, blir ikke lenger merknadene slått sammen som et stort avsnitt i HTML-utformingen. Avsnittene blir slik som de er registrert i programmet.
(NY)
 Når du nå lage et HTML Familieark, er det i tillegg til å kun velge en bakgrunnsfarge fra en fil, også mulig å velge en bakgrunnsfarge hvis du kjenner riktig hex number. Hvis koden angis til å starte med # vil programmet forstå at det er BGCOLOR-kode som skal brukes istedet for en Bakgrunns-fil. For eksempel: #0000CC er mørke blå, og #FFFFe8 er lys gul slik som hovedfargen til produsenten hjemmeside. Mer detaljer om BGCOLOR vil komme etterhvert eller du kan søke internett for mer informasjon om BGCOLOR, se også http://home.online.no/~otjoerge/bk/tips/BGCOLOR.htm
(fixed) On Book reports, the new option of having dates in the Index while making an RTF file would sometimes cause "born bp." to print before a baptism date for a child. The problem only happened if you had all 3 conditions, 1. dates in index. 2. making RTF file. 3. child had no birth date but did have baptism date.
(fixed) When making HTML Group sheets, if there are Notes, the paragraphs in the Notes will not be combined into one large paragraph now.
(new) When making HTML Group sheets, in addition to picking a background file, you can pick a background color if you know the correct hex number. If it starts with # then it is BGCOLOR instead of BACKGROUND file. For example: #0000CC is dark blue. And #FFFFe8 is the light yellow that is on the main screen of the BKWIN web site. More details about BGCOLOR will be given later, or you can search the web for information about BGCOLOR

02-mai-2003 ( 6.1.15 )
(Endret) Sammenfallende anerapport vil nå vise 5000 personer i stedet kun 2500 tidligere som tidligere.
(NY)
 Det er et nytt valg for å skrive ut dagens dato ved Antall etterkommere
(OK)
 Utbedret en feil i GEDCOM import/eksport hvor navn inneholdt bokstaven a og o med ~ over
(Endret)
 Når du trykke F8 for å hoppe til valgte sted, har listen nå fokus, slik at pil-ned vil bevege seg ned til neste sted og ikke til første
(Endret)
 Ordsøk i Alle felt vil nå også inkludere lagringssted
(Endret)
 Når du viser liste over Kilder / Oppbevaringsted dobbeltklikk på et Oppbevaringsted for å velge dette
(Endret)
 Skriver ut fullstendige avsnitt på Lister / kilder.
(OK)
 Anerapport med søsken - hvis du spurte etter kun født og død for søsken så ble alt skrevet ut hvor samtlige søsken.
(NY)
 When making HTML files for Group sheets, there is an option to enter the name of a background file (background for each HTML page)
(NY)
 Når du lager HTMLfiler for Familieark, er det en mulighet til å legge til bakgrunnsfile til rapporten (bakgrunn for hver HTML-side)
(changed) Collapsed ancestor chart can now show 5000 people instead of 2500 at one time.
(new) There is a new option to print date of present day on Count of Descendants
(fixed) Fixed a problem on Gedcom import/export when names contained the foreign letters a and o with ~ over the letters
(changed) When you press F8 to jump to Location select, the list now has the focus - so down arrow moves to second location, not first
(changed) Word search "any field" will find Repository lines also
(changed) When viewing repository list, double click a repository to select it
(changed) Can print full paragraphs on List, Sources.
(fixed) Ahnentafel Book with Siblings - if you asked for only born, died for siblings, it was printing everything for siblings
(new) When making HTML files for Group sheets, there is an option to enter the name of a background file (background for each HTML page)

21-mar-2003 ( 6.1.14 )
(NY) Under oppsett av BK, skillekort for Rediger vindu, det er er nå et nytt valg som muliggjør en grense for samtidig sammenfallende navn til 1000 (mot tidligere 4000) og som dermed vil løse et problem som noen PC-er har et minneproblem og bruker for mye minne når maskinen prøver å laste 4000 navn.
(NY)
 Hvis du under Rediger endrer en hendelse fra en med stedsangivelse (f.eks. Oslo) til en hendelse med beskrivelse (f.eks. yrke) vil forbindelsen mellom kilden knyttet til denne hendelsen og den nye hendelsen blir slettet. Det gis nå en melding om dette og det er mulighet til å velge "Cancel the change", hvis du ønsker å kontrollere kilde før du sletter forbindelsen.
(NY)
 På valget for å vise et bildet (når du klikker på et bildet for å vise dette bildet) er det nå et valg som reduserer bildet til 800 x 600 (Dette kommer i tillegg til tidligere løsning om å redusere til 640 x 480)
(OK)
 I brukerdefinert liste kunne det oppstå feilmeldingen "invalid use of null" hvis du skrev inn 93 i feltet og ikke dobbelklikket på 93 til høyre. Nå skal du kunne skrive inn 93, om ønskelig, uten å få feilmeldingen.
(OK)
 I Rediger, hvis du trykket F8 for søk etter sted og deretter trykket F6 for å legge til en kilde, var enkelte gangerer ikke synlig i kolonnen. K ble synlig hvis du klikket på denne med musetasten, men bruk av F6 etter F8 synes å gi en feil reaksjon.
(NY)
 Brukerdefinert liste har nå feltet 77 som viser Tittel for en person (fra Navnelisten i Rediger) Det er også valg for å "show name titles" i bokrapportene.
(OK)
 Tidligere var det slik at hvis man på brukerdefinert anerapport klikket på pilene for å angi antall generasjoner, innvirket ikke dette på resultatet av rapporten.
(NY)
 På Familieark vil individuelle hendelser skrives ut i samme rekkefølge som de er satt under Rediger. Rapporten skrev tidligere først ut alle hendelser og deretter alle andre forhold, som f.eks. stilling og religion.
(Endret)
 I Rediger vil nå navnet som innkluderer tegnet . Dette var ikke tilfellet tidligere.
(OK)
 Ved import av GEDCOMfiler større enn 30 000 personer beveget barometeret seg for sakte og vist kun ca 5% når importen var ferdig.
(OK)
 Når du laget RTF-bokrapport og hvis fotnoten for en kilde hadde tekst som inkluderte linjeskift, ville dette linjeskiftet ikke medvirke til ny linje.
(NY)
 I Anetre kan du nå bestemme hvilket nummer probanden skal ha, hvis du ønsker noe annet enn 1.
(NY)
 I Anerapport får du nå med barn for samtlig aner.
(NY)
 I Anetreet vil du ved utskrift får med samtlige barn til samtlige aner. Forhåndsvisningen vil ikke vise dette, men det kommer frem i utskriften.
(new) On File, Options, Edit screen there is a new option to limit the number of matching names to 1000 at a time (instead of the normal 4000 at a time). This is to solve a problem where some computers have a problem or use up too much memory when trying to list 4000 in the listbox.
(new) On Edit if you are changing an event from something with a location to something with a description (like Occupation) it would disconnect any source attached to the old event. Now it gives a message and a chance to Cancel the change if you want to check out the source before deleting it.
(new) On the screen that shows one picture (when you click on a picture to show it) there is a new option to reduce large pictures to 800 by 600. (It still has the old option to reduce it to 640 by 480)
(fixed) On Custom Lists, if you typed 93 in for the field name and you did not double click on the 93 on the right, you would get an error "invalid use of null". Now you can type in 93 manually if you want without getting the error.
(fixed) On the Edit screen, if you pressed F8 for a location search and then pressed F6 to add a source, sometimes the S would not show up in the column. It did show the S if you clicked the S column with the mouse, but using F6 after F8 sometimes caused a problem.
(new) On Custom Lists, there is a field 77 which will show the Title for a person (from the Names tab on Edit). Also there is an opton to "show name titles" on the Book reports.
(fixed) On ahnentafel custom report if you clicked the up and down arrows for number of generations, it sometimes did not change the results for the report.
(new) On the Group sheets, it will print the individual events in the same order as you have them on the Edit screen. It used to print all Events, then all Other things (like occupation and religion) at the end.
(changed) On the Edit screen when it showed the Mother and Father name, if the name included the & character, that characters was not showing.
(fixed) When importing a gedcom file of over 30,000 people, the gauge on the screen was moving too slowly and way only at about 5% when done.
(fixed) When making an RTF book report, if a source footnote had text that included hard carriage returns, the carriage returns were not causing a new line.
(new) On Ancestor Chart multi-page, it did not allow for a starting number other than 1, but now it allows a different starting number.
(new) New option on Ahnentafel Book report to show Children of each ancestor.
(new) New option on Ancestor chart to show Children of each ancestor (however it may get too crowded in the last generation)

14-feb-2003 ( 6.1.13 )
(OK) Rettet forhold på Familieark, hvor det i tilfeller ved "gjengifte" mellom de to samme personer (noen gifter seg igjen), fremkom "hennes alder" og "hans alder" slik de var ved første giftemål
(Endret)
 Den nye sikkerhetsrutinenfor brukere av XP skulle nå fungere skikkelig for brukere med Engelsk versjon av WIndows, men noe arbeid kan være nødvendig for brukere av ikke-engelske versjoner av XP. Hvis du derfor ikke får den nye muligheten til å fungere riktig, ta kontakte med produsenten John Steed John Steed for å finne en enda bedre løsning.
(fixed) On group sheet, if remarriage to same person (same couple remarries), "his age her age" was same as first marriage
(changed) The new Backup option for XP users should work OK for users of the English version of Windows, but may still need some work for users of non-English versions of Windows XP. If you can not get the new option to work, contact the producer John Steed John Steed and we should be able to modify the program to get it to work for you.

5-feb-2003 ( 6.1.12 )
(OK) GEDCOMeksport leverer nå 2 NICK mot tidligere 1 NICK.
(OK)
 Noen ganger når du slettet et vitne, og så opprettet et nytt vitne, kunne det være at det varfødselsdato fra det forrige vitne som var synlig på skjermen.
(NY)
 Windows XP bruker en annen metode for å kopiere filer til CD-R slik at i denne versjonen er det en ny knapp på skjermbildet for sikkehetskopiering og denne skal kun brukes for XP. Hvis ikke det virker skikkelig, meld fra direkte til produsenten. Funksjonen skal være slik at nå du klikker på knappen, skal den kopiere filer til en midlertidig mappe som XP bruker og så vil XP kunne kjenne igjen at du har lagt til rette filer som skal skrives til en CD. Hvis du har XP og hvis ikke knappen vises opp automatisk, trykk F6 fra tastaturet mens du er i skjermbildet for sikkerhetskopiering BRUK ikke denne nye knappen hvis du ikke har XP.
(Endret)
 Ved databaser over 500.000 personer, kunne noen tidligere få feilmeldingen "not using MTARRARY". Denne meldingen burde ikke forekomme mer.
(Endret)
 GEDCOMeksport leverer nå ved av DOS charactersett 1 CHAR ASCII og ikke 1CHAR IBMPC
(OK)
 Ved GEDCOM-import kunne det av og til oppstå en feil dersom ID-nummer i filen var angitt til mer enn 15 tegn.
(OK)
 Noen ganger ved AneBokser, kunne feilaktig vielsesdato vises for proband.
(fixed) Uses the tag 2 NICK instead of 1 NICK for nicknames in Gedcom export.
(fixed) Sometimes if you deleted a Witness, then added a Witness it showed a birth date from the first witness on the screen.
(new) Windows XP uses a different method for copying files to a CD-R so with this version, there is a new button on the Backup screen just for XP users. If it does not work correctly notify John Steed John Steed What it should do when you click the new button is copy the files to a temporary folder that XP uses and then XP should notify you that you have files waiting to write to a CD. If you have XP and if the new button does not show up automatically, then press the F6 key on your keyboard while you are on the Backup screen. Do not try to use this new button if you do not have XP.
(changed) If you were getting the message "not using NTARRAY" because your database was over 500,000 names, then you should not get that message now.
(changed) On Gedcom export if you pick DOS character set it uses the tag 1 CHAR ASCII and not 1 CHAR IBMPC
(fixed) On Gedcom import, if the ID numbers in the gedcom file were over 15 characters long, it would sometimes cause an error.
(fixed) Sometimes on the Ancestor Box chart, it would show a wrong marriage date for the starting person

10-jan-2003 ( 6.1.11 )
(NY) For å finne Notater som er angitt som Aldri skriv ut, velg "Ordsøkrapport / Hvilket som helst felt", Trykk F8 og velg "Search only for Notes marked 'Never Print'". Søket vil også bli foretatt om feltet for ord det skal søkes etter er blankt.
(NY)
 Under Fil / Hjelpeprogram / Globalt søk og erstatt, er det nå kommet to nye valg;
Det ene valget gjør det mulig å endre hendelsestype, f.eks. om du ønsker å endre alle hendelser angitt som "DÅP" til "DØPT".
Dette omfatter at du også kan endre en brukerdefinert hendelse hvis du har brukt et standard navn og ønsker å bruke et brukerdefinert navn som du har tilføyd listen.
Det andre nye valget gjør at du kan endre "Navnetypen"
Det var en skrivefeil i BK6.0 og et navnevalg var definert som "Tidligere kjent som". Dette er i denne versjonen blitt endre til "Formelt navn". Hvis du har brukt denne navnetypen og tenkte å benytte "Tidligere kjent som", kan du endre dette ved å bruke den hjelpefunksjonen som er beskrevet ovenfor.
(OK)
 Ordet "other Spouse" vises nå som HTML i Familieark, men foreløpig kun i Engelsk
(OK)
 Eksporter nå samboer-ekteskap til GEDCOM selv om hendelsen mangler dato og sted.
(new) To find all "Never Print" notes, use Word Search, Any Field, and press the F8 key and then select "Only never print notes". That will also find the Never Print notes even if the word to search for at the top is blank.
(new) On the File, Utility, Global search and replace screen there are two new items. One will let you change an event type. For example, you can change all events called Christened to Baptized. You could also change to a custom event name if you have been using a standard name and now want to use a custom name you have added on the Edit screen. The other new item on the search and replace screen is that you can change a Name type. There was a typo in BK 6.0 and one name was called "Formally known as". That has been changed to "Formal name" in this version. If you used that name type and intended it to be "Formerly known as", then you can use this global change routine to change it to that name type.
(fixed) The words "other spouse" showed in HTML group sheet only in English -
(fixed) Will export the "common law" marriage event to gedcom even if no date or location.

07-des-2002 ( 6.1.10 )
(OK) Rettet "Type Mismatch" feil i Familieark som hadde sin opprinnelse til versjonen av 5 des 2002.
(NY)
 Du kan nå legge til brukerdefinerte hendelser. For å lage disse hendelsene gå til "Legg til / brukerdefininerte hendelser" og disse vil bli en del av den normale oversikt over hendelser. Når du legger til hendelser, lag disse med riktig tekst og slik du vil at disse skal presenteres i Familieark og Bokrapporter. NB: Les også om dette i hjelpefilen.
Denne funksjonalitetet er kun tilgjengelig for registrerte brukere

(OK)
 Rettet en feil "illegal function" hvis bildet var for stort i bokrapportene.
(OK)
 Rettet en feil "overflow" i Familieark hvis det var stor database. Problemet oppstod da muligheten til å skrive ut kilder for merknader ble introdusert for noen oppdateringer siden.
(OK)
 Rettet en feil hvis du prøvde å hoppe til Rediger fra en Alfabetisk presentasjon ved hjelp av dobbelklikk. Dette virket ikke skikkelig om du også hadde oppsett til å spørre om en person når du hadde åpning etter en person når du startet Rediger.
(fixed) Fixed a "Type Mismatch" error on Group Sheets that was in the 05-Dec-2002 version.
(new) You can add custom events on the Edit screen. To create a custom event, from the top menu pick Add, Custom Event and then it will be on the normal event list. When adding a custom event, be sure to spell it correctly (the way you want the event name to print on Group sheets and Book reports. This new feature is for registered users only.
(fixed) Fixed an "illegal function" error if the picture was too wide on the Book reports.
(fixed) Fixed an "overflow" error on Group sheets if it was a large database. The problem started with the new feature for printing Sources for Notes a couple versions ago.
(fixed) Fixed a problem where if you tried to jump to the Edit screen from the Alphabetical Display by double clicking, it did not work if you also had the option set to ask for a person when opening the Edit screen.

15-nov-2002 ( 6.1.9 )
(NY) Skjermbildetekstene skal nå være oppdatert for Norsk og Dansk. Tilbakemelding om alle mangler og feil her tas imot (Det blir i løpet av helgen lagt ut en ny hjelpefil og en oppdatert skjerbilde fil på mitt hjemmeområde)
(NY)
 Det er nå fire ulike valg i rapportene hvor en starter linjene med "Han/Hun giftet,,,,,,,,"
(OK)
 I rediger, ble ikke alltid * på Notat eller bilde oppdatert, når en skiftet ektefelle.
(NY)
 Noen farger i skjermbildene er endret for å stoppe en feil som kunne oppstå hvis man brukte fargeskjermer med "High contrast black"
(OK)
 If you deleted a spouse, and there were children attached to those parents and those children had a S column source on the Child grid, that source will be removed now.
(new) Some foreign language versions have been updated so there are less English words now. (Norwegian, Danish)
(new) There are 4 options now on the Book reports for the line that starts out "He/She married...."
(fixed) On the Edit screen, if you changed spouses, it did not always update the * on the Notes or Picture tab.
(new) Some screen colors were changed to stop a problem when using "High contrast black" color scheme.
(fixed) If you deleted a spouse, and there were children attached to those parents and those children had a S column source on the Child grid, that source will be removed now.

26-okt-2002 ( 6.1.8 )
(OK) 26-Oct-02 Noen ganger ble ikke lister skrevet ut i liggende format.
(OK)
 25-Oct-02 I Familieark og hvis teksten hadde en kilde, ble av og til kildenummeret skrevet ut etter hvert avsnitt
(OK)
 24-Oct-02 Rettet en error 9 feil i Familieark hvis det var kilde for teksten til et barn
(OK)
 Når du nå skriver ut Familieark som blankt format, kan også alle valgte hendelser inkluderes.
(NY)
 I Boksrapport, hvis du har en skriver med stort papir, kan du foreta valg av papirstørrelse ved å gå til Fil, Skriver oppsett. Her trykker man Alt+F5 for å velge papirstørrelse og rutinen vil deretter utskriften i den valgte størrelsen.
(NY)
 Billedsammendrag er kommet med nye menyvalg (foreløpig kun i Engelsk)
(OK)
 Rettet en feil som kunne oppstå hvis man brukte ordsøk til å finne personer og så tilførte en merknad til personer for så igjen returnere til ordsøk og legge til ny merknad til andre personer. Merknaden kunne da bli knyttet til feil person. Kvalitetskontrollen vil finne om dette har forekommet tidligere.
(OK)
 Kvalitetskontrollen vil identifisere problemer hvis to personer er knyttet til samme interne tekstfil.
(OK)
 Alphabetisk list, vil nå ned Fil, Skriv ut skrive ut sortert med etternavnet først.
(OK)
 Hvis det kun er en merknad til en hendelse, men selve hendelsen er tom, vil denne informasjon allikevel bli eksportert til GEDCOM.
(NY)
 Tilføyet kilder for merknader under Familieark
(NY)
 Hvis tilbakeføring av sikkerhetskopi finner to typer filer på sikkerhetsdisketten (vanlig og pakkede filer), lar programmet deg velge hvilke filer du vil tilbakeføre.
(NY)
 Nytt valg under RTF gir mulighet for å ta med dato for født eller dato for født/død etter navnet på indeksen (foreløpig kun i Engelsk)
(OK)
 Ved import fra GEDCOM ved import av en hendelse med datospenn (f.eks. BET dato1 AND dato2) og hvis den neste hendelsen ikke hadde noen dato, kunde det skje at denne siste hendelsen plukket opp den forangående dato.
(OK)
 Bokrapport ved utskrift av alternativ navn nå skrive "Hebrew name" og ikke "hebrew name"
(OK)
 Ved utskrift av Familieark til HTML-filer og du utelater data om levende personer (født indenfor de sidste 100 år) vil det være link til foreldrene fra de personer som er fra valgt ut fra levealder.
(OK)
Rettet (håper John Steed John Steed) en feil som oppstod hos noen brukere ved udskrift av anetavler, hvor Probandens anenummer startet med stort meget stort tall. Dette skjedde annen hver gang denne funksjonen ble brukt.
(OK)
 Rettet er et problem ved enkelte utskrifter, hvor det var foretatt utelatelse av data for levende personer, så kunne noen ganger ektefellens navn bli medtatt to ganger.
(fix)26-Oct-02 Sometimes in Lists it would not print in Landscape
(fix)25-Oct-02 In Group sheet if Notes had a Source, sometimes it printed the source number after every paragraph.
(fix)24-Oct-02 Fixed error 9 on Group Sheets if sources for note for child
(fix) On Group sheets you can print a Blank group sheet with selected events.
(new) On the Box chart, if you have a printer with large paper, then after setting paper size with File, Printer Setup, you can also press ALT+F5 to enter a paper size and the routine will then make each section that size.
(new) On Picture Summary, there is a new top menu with options (currently English only)
(fix) Fixed a problem if you were using Word Search to find people and then adding Notes to a person then returning to Word Search and adding note s to other people. The notes could link to the wrong person. Quality check will find if that has happened in the past.
(fix) Quality check will find problems if two people are linked to the same Internal Textfile
(fix) On the Alphabetical Display, if you pick File, Print it will put the last name first
(fix) On Gedcom Export, if an event is blank but it has an Event Note, it will still export the event and note
(new) Added Sources for Notes on the Group sheet
(new) If Restore finds two different types of backup files on your backup diskette (regular and compressed), it will let you pick which to restore.
(new) New option on RTF tab to have born or born/died dates after the names in the index. (currently English only)
(fix) On Gedcom Import if an event had a dual date (like between x and y), and the next event had no date, it picked up the previous date.
(fix) On book reports if printing alternate names, it will print "Hebrew name" and not "hebrew name"
(fix) When making HTML Group sheets, if you are excluding data for living people, it will still link to the parents of a person.
(fix) Fixed (I think) where Ahnentafel would sometimes start with very large numbers the second time a report was run.
(fix) Fixed a problem where on the Indented report, if you were Excluding data for living people, it would sometimes print a spouse name twice.

14-sep-2002 ( 6.1.7 )
(OK)
 Ordnet en feil knyttet utskrift av brukedefinerte rapporte hvis man valgte kodene 86-88 avsnitt + .... under "Inkluder følgende felt" samt at man ville ha RTF-utskrift (kun for registrerte brukere)
(OK)
 Ordnet en feil som av og til oppstod i tilknytting til RTF-formater for Word Perfect 7.
(OK)
 Ordnet et forhold i Familieark som av og til oppstod man valgte alle data for barn og disse var knyttet til de "nye" hendelsene. Det kunne av og til medføre ukorrekt sideskift
(OK)
 Ordnet et forhold i GEDCOM-ekport knyttet til todelt etternavn hvor navnet starter med Le
(NY)
 GEDCOM-importen tar også med linker til eksterne billedfiler
(OK)
 Ordnet forhold knyttet til innlesing av GEDCOM-fil laget i Family Treasures (Embla)
(fix) Fixed a problem with spacing after the heading if making Paragraphs from Custom List screen and picking RTF output.
(fix) Fixed a problem when making RTF files for Word Perfect 7
(fix) Fixed a problem with Group sheets when printing All data for children with the new events, it would sometimes not do a correct form feed.
(fix) Fixed a problem in Gedcom Export with two part last names starting with Le
(fix) Fixed some Gedcom Import problems when reading a file from Family Treasures.

30-aug-2002 ( 6.1.6 )
(OK) Hvis du brukte det nye valget i versjon 6.1.5 for Slektsbok for generasjoner for alle hendelser uten adskilte avsnitt, og hvis du da ikke spurte etter Modified Register Report (NGSQ), ville utskriften kun skrive ut personer med oddetall nummer som 1, 3, 5, 7. Dette er ordnet i versjon 6.1.6
(OK)
 Rettet et problem i HTML-utskrift (knyttet til link fra ugifte barn) for Familieark
(OK)
 Ordsøk rapport i Hvilket som helst felt, inkluderer nå også postadressefeltene i søket
(OK)
 I noen tilfeller kunne Direktelinje rapporten under Etterkommerrapportkun finne en direkte linje for slektsforbindeler for 40 generasjoner og ikke 60 som forventet.
(OK)
 Ved noen tifeller, kunne det når man laget en RTF bokrapport oppstå en feilmelding "error 5".
(OK)
 Hvis du bruker skjermfonter av østeuropeisk form, vises dette nå bedre i Tre- og Boksfremvisninger
(OK)
 Når man laget RTF rapportutskrift i Bokformat med sluttnoter uten gjentagelse, oppstod det av og til et ekstra mellomrom etter komma mellom gjentagende fotnotenummer
(fix) If you used the new option in 6.1.5 on the Register Book Report for all events without separate paragraphs, and if you did not ask for Modified Register Report then it would print only odd numbers for people like 1, 3, 5, 7. This is fixed in 6.1.6 version.
(fix) Fixed a problem on Group sheet HTML output (regarding the link from unmarried children).
(fix) Word search Any Field also searches the mailing address fields now.
(fix) The Direct Lineage report (Descendants) sometimes would only find the direct lineage relationship for 40 generations instead of up to 60.
(fix) Under some circumstances, making an RTF Book report would give an error 5.
(fix) If you are using a screen font with Eastern European script, it shows better on the Tree and Box displays.
(fix) Making an RTF output Book report with Endnotes and no repeats sometimes had an extra space after the comma between multiple footnote numbers.

11-aug-2002 ( 6.1.5 )
(NY) På bokutskrifter, kan du velge nye hendelser uten å måtte velge "adskildte avsnitt"
(OK)
 Benytter nå riktig karaktersett i skjermvisning av Aner i tilfeller hvor du ikke bruker "Western script font".
(Endret)
 Når du lager HTML ved bruk av Familieark og en person ikke er gift og personen er å finne på både et Familiearket som barn og på et enkelt ark som person, vil indeksen peke til begge arkene samt at det vil være kryssreferensen mellom Familieark hvor personen opptrer som barn og Familieark hvor vedkommende opptrer som enslig person.
(OK)
 Hvis du skrev ut alfabetisk liste og kun valgte felt 96, ble det arkskifte etter hvert navn (Dette skjedde ikke hvis du tidligere hadde kjørt numerisk liste med felt 96)
(Endret)
 På Familieark kan du skrive ut hendelsene "ingen barn" eller "aldri gift" hvis disse opplysningene er tilstede, selv om du velger å utelate "blanke/tomme hendelser".
(new) On the Book reports, you can select the new events, without also having to pick "separate paragraphs"
(fix) Sets correct character set on Ancestor display screen if you are not using Western script font.
(changed) On Group sheets, when making HTML file, if a person is not married and the person is both on a family page as a child and also on a separate page as a single person, the Index will point to the page with the single person and the family page where they are a child will also link to the single person page.
(fix) On the Alphabetical List when picking field 96 only, it was doing a form feed after each name (unless you did a Numeric List of field 96 previously.)
(changed) On Group sheets, if you pick the option to 'omit blank events' it will still print the events "no children" and "never married" if a person has those events.

14-jul-2002 ( 6.1.4 )
(NY) Nytt tillegg under "Søk" hvor du kan søke etter hvilken som hendelse for en person.
(NY)
 Ny funksjon for å skrive ut spesifikk tekst. Hvis du f.eks. har angitt at en tekst kun skal skrives ut "only if ask for 3", vil kun denne teksten bli skrevet ut eller all tekst, unntatt det du har valgt.
(OK)
 Hvis "slektsbok for generasjoner" skulle ikke ha med detaljer for levende personer og man hvis hadde et barn var død mens ektefellen fortsatt levet og paret ikke hadde noen barn, ville noen ganger også detaljer for den gjenlevende ektefellen bli skrevet ut.
(OK)
 Boksrapporter skrev ikke sidenummer selv om det var forventet.
(OK)
 Hvis man hadde mange etterfølgende anerapporter med 6.1.3 ble "foreldre" satt som overskrift på Anerapport. Dette unngikk man hvis man stoppet programmet mellom hver rapport
(OK)
 Selv om det ble angitt at kilder ikke skulle skrives ut for barn, ble dette foretatt i Familieark
(OK)
 Ordsøk foretok ikke alltid søk i hele den eksterne filen når du søkte etter merknader eller spesifikke ord.
(new) New type of Word Search called "event search" where you can look for any one event for a person. (search new events)
(new) New option to print only certain message lines. So if you have a note set to print "only if ask for 3" then you can print only those notes, or all notes except those or whatever you choose.
(fix) On the Register Book report, if you asked to exclude details for living people, and if a child had died, but the spouse was still living, and that couple had no children, it would sometimes not exclude the details for the spouse.
(fix) Box chart was not printing page numbers even if requested.
(fix) Version 6.1.3 would label the first person on the Ahnentafel Report "parents" if you did the report more than one time without stopping the program.
(fix) Group sheets, was printing sources for child events even if requested to not print child sources.
(fix) Word Search was sometimes not searching the entire external file when searching Notes.

19-jun-2002 ( 6.1.3 )
(NY) Du kan nå skrive ut 199 generasjoner
(OK)
 Tidligere stoppet Anerapportene (Ahnentafel) ved 1 billion, nå er dette øket til 1,000,000,000,000,000,000.
(OK)
 Rettet en feil som oppstod i GEDCOMeksport, hvis en merknad tekst startet med linjeskift forn første linje av teksten
(OK)
 Noen har fått "return without gosub" når de foretok Ordsøk, hvilket helst felt, med søk etter kilder
(OK)
 Noen ganger fremkom "partner" som begrep for ektepar.
(NY)
 Hjelp er laget til funksjonen "legg til en kilde til en rekke av personer"
(OK)
 Ordsøk under "hvilket som helst felt" vil også søke igjennom Merknader til hendelsene
(new) You can print up to 199 generations on the Descendant report and the Ahnentafel reports
(new) On the Ahnentafel reports, the numbering used to stop at 1 billion. Now it continues up to 1,000,000,000,000,000,000.
(fix) Fixed a problem when exporting a Gedcom file if a note started with a carriage return before the first line of text.
(fix) Fixed "return without gosub" error on Word Search, Any Field, with sources searched also.
(fix) Sometimes the book report would say "Partner" for a married couple.
(new) Added Help Topic 300 for "add a source to a range of people."
(fix) Word Search will also search Event Notes when on the "Any Field" tab.

30-may-2002 ( 6.1.2 )
(NY) Valgmulighet om man vil eksportere feltet for forkortelser av kilder ved GEDCOMeksport
(OK)
 Rettet en feil knyttet til import at ikke-engelske bokstaver og tegn i merknad til en hendelse.
(NY)
 Hvis du velger å legge fødsel- og døds-dato til indeksen, vil dato utelattes dersom du velger ikke å ta med levende personer.
(new) Option on Gedcom export to not export the Abbreviation field (English only)
(fixed) Fixed a problem when importing a Gedcom file with foreign characters in an event note.
(new) If you pick the option to put birth and death dates on the index, it will omit them if you are excluding living people.

19-may-2002 ( 6.1.1 )
(NY) Hjelpefunksjon som vil gjøre det mulig å tilføre en kilde til en rekke personer. Greit ved import av GEDCOM fra andre ? (foreløpig kun engelsk).
(NY)
 Det er nå inført et valg som gjør at du kan knytte fødsel- og dødsdato til den utskrevene indeksen for en rapport (dette er foreløpig ikke på plass for RTF-formatet og utelater foreløpig ikke dato for levende personer for indeks. Dette er under arbeid)
(NY)
 Skriver ut kilder for merknader i "bokrapporter"
(NY)
 Skrever med tekst og merknader i "bokrapporter"
(OK)
 Funksjonen "Slett ubrukte kilder" har nå løst problemet knyttet til gamle kilder som var linket til en slettet person eller var knyttet til en person fra navnekortet.
(OK)
 Når man man noen ganger valgte F1 i "Anetre med bokser", ble feil hjelpefunksjon vist på skjermen.
(OK)
 Hvis man på brukerdefinerte lister, valgt feltene 92 og 95 ble ikke resultatet riktig, mens valg av 95 og 92 ble riktig.
(OK)
 Hvis man på "Aneliste brukerdefinert" tidligere valgte feltene 86, 87 eller 88, ble anenummer overskrevet av navnet.
(OK)
 I GEDCOM eksport ble alderen for levende personer noen ganger satt til 17 istedet for den alderen du valgte forrige gang.
(new) Utility to add a Source to a Range of people. (English only)
(new) Option to show the birth and death dates on the printed index for a report (not available for RTF index yet and also it does not omit dates in the index for Living people yet)
(new) Prints the Source for a Note on the book reports.
(new) Prints "family" Notes on the book reports.
(fixed) The Delete Unused Sources routine will now find the problem of an old source that was attached to a deleted person or that was attached to a deleted name from a Name grid.
(fixed) Sometimes pressing F1 on the Ancestor Box chart displayed the wrong help screen.
(fixed) On the Custom Lists, picking fields 92 and 95 was not working correctly, but picking 95 and 92 was OK.
(fixed) On the Ahnentafel List, if picking fields 86 or 87 or 88, the ahnentafel number was overwriting the name.
(fixed) On Gedcom Export, the Age for living people was sometimes showing 17 instead of the age you picked the previous time.

05-may-2002 ( 6.1.0 )
(OK) GEDCOM hadde tidligere noen problemer med import at formateringene fra FTM.
(OK)
 Familieark / Lag HTML med bilder tok ikke med første bilde med unntak av når du valgte "skrive ut separate linjer".
(NY)
 Trykker du F6 på "Sammendrag bilder" før du velger Fil, Skrive alle bilder knyttet til person, vil overskriften til filen skrives ut istedet for navnet på bildet
(NY)
 På "bokrapportene" (Register, Indented, Ahnentafel) og Familieark er det et nytt valg til å skrive kilder som fotnoter, men uten at sidenummer er knyttet til hver fotnote, Ved å bruke denne muligheten, vil utskriften gir et mindre antall fototer, hvis du har brukt samme kilde mange ganger men har forskjellige sidenummer.
The program is now called 6.1 instead of 6.0.
(fixed) Gedcom import sometimes had a problem with FTM style Note lines.
(fixed) Group sheet, Create HTML with pictures would omit the first picture unless you picked "print separation lines"
(new) On the Picture Summary screen, if you press the F6 key before you pick File, Print, All Pictures Attached to People, it will print the Heading for the picture instead of the file name of the picture.
(new) On the Book reports (Register, Indented, Ahnentafel) and on Group sheets there is a new option to print sources as footnotes, but without the page numbers that are attached to each footnote. Using this option will give you less footnotes if you have cited the same source several times, but with different page numbers. To use this option, click the option for Sources with Footnotes, and then press the F7 key and it will add "no page num." to the line. Note that this option will not currently be saved when you pick Save Options. 

Siste nytt i BK7

Siste versjon 
BK7* 7.5.15  31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse - nedlastin og instalere

Kurs

2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag (neste vil komme til høsten 2024 kl. 10.00 - 15.00

Det planlegges til sammen 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i låpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.

Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøter

Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (25.05.2024) vårens siste

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
 

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Siste BK6

Siste versjon i BK6 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor